Тема 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКИЙ АРЕАЛМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКИЙ АРЕАЛ1. У правильній послідовності розташуйте періоди розвитку давньогрецької культури, наведіть хронологію.

– Архаїчний, 1. _________________________

– Елліністичний, 2. _________________________

– Класичний, 3. _________________________

– Крито-Мікенський, 4. _________________________

– Гомерівський. 5. _________________________

2. Поясніть сутність понять:

– “Грецька краса”____________________________________________________

– “Римський порядок”________________________________________________

3. Що таке класика, класичний стиль? Назвіть їх найхарактерніші ознаки.

4. Розкрийте сутність термінів:

– акрополь… ;

– каріатида…;

– кора і курос… ;

– капітель… .

5. Що таке ордер? Які ордери античного мистецтва ви знаєте (наведіть приклади).

6. Які досягнення античності, з вашої точки зору, є найбільш значущими для світової цивілізації ХХІ століття (наведіть 5-7 положень).

7. Розкрийте сутність термінів, які стосуються давньоримської культури:

– пантеон;

– форум;

– акведук;

– квадрига.

8. Що таке еллінізм? Назвіть характерні риси елліністичної культури.

9. Які з названих культур стародавньої України підтримували зв’язки з античною Грецією, а які – зі стародавнім Римом?

А) трипільська культура;

Б) кімерійська культура;

В) скіфська культура;

Г) зарубинецька культура;

Д) черняхівська культура;

10. У чому полягає культурний феномен скіфського золота? Назвіть окремі його шедеври.

11. Характерними рисами еллінізму є (підкресліть потрібне): громадянський патріотизм, космополітизм, централізація влади і державного управління, культ олімпійських богів, боротьба проти іноземних загарбників, поліцентризм, індивідуалізм.

12. Чому античність вважають колискою сучасної європейської цивілізації?

13. Що називають “грецьким дивом”? Назвіть декілька конкретних його проявів.

14. Скориставшись списком шедеврів античності заповніть таблицю.

Шедеври, імена та епохи античної культури.
Класична грецька культура Елліністична культура Давньоримська культура
       

Довідка. Парфенон, скульптура Лаокоон, Ніке Самофракійська, Афродіта Мілоська, Дискобол Мірона, Александрійський маяк, творчість Ціцерона, поезія Вергілія, Софокл, Арістотель, Фідій, Колізей.

Тема 3. КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

1. У чому полягає сутність схоластики? Назвіть імена найвідоміших схоластів середньовіччя.

2. Назвіть складові середньовічного освітнього...

– тривіуму... ;

– квадріуму... ;

3. Які науки вивчалися в середньовічних університетах? Підкресліть потрібне.

1) Історія;

2) Право;

3) Географія;

4) Медицина.

4. Поясніть сутність термінів середньовічної культури:

– базиліка;

– фреска;

– нервюра;

­­– аркбутан та контрфорс.

5. Що таке готика? Назвіть її характерні ознаки.

6. Які культурні здобутки Візантії, на вашу думку, належать до світової культурної спадщини(наведіть 3-4 положення).

7. До яких позитивних культурних зрушень привело запровадження християнства в Київській Русі? (наведіть 3-5 тез).

8. Найбільш поширеними в художній культурі Київської Русі були (підкресліть правильний варіант):

А) фреска;

Б) скульптура;

В) гравюра;

Г) іконопис.

9. Що таке куртуазність, куртуазна культура? Наведіть приклади.

10. Чи був поширений в українських землях стиль готики? Поясність.

11. Назвіть пам’ятки архітектури Русі, що збереглися в Україні донині.

12. Які види середньовічного мистецтва представлені в Софії Київській (підкресліть потрібне).

Мозаїка, живопис, фреска, графіті, іконопис, кам’яне різьблення, вітраж, скульптура.

13. Установіть відповідність між назвами творів та жанрами.

“Слово о полку Ігоревім” Літопис
“Руська правда” Ярослава Мудрого Епічна поема
“Слово про закон і благодать” Іларіона Збірник законів
“Повість временних літ” Нестора Релігійний трактат

14. Посередині чого знаходяться “середні віки”?

15. Встановіть правильну хронологію основних культурних феноменів середньовіччя.

Культура Київської Русі ХІІ-ХV ст.
Візантійська культура VІ-ХV ст.
Західноєвропейська готика Х- ХІІ ст.
Романська культура ІХ-ХІ ст.

Тема 4.УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

1. 3–4-ма тезами схарактеризуйте основну сутність Ренесансної культури.

2. Заповніть таблицю, скориставшись списком імен видатних діячів Відродження: Петрарка, Леонардо да Вінчі, Джотто, Рафаель, Бокаччо, Ботічеллі, Тіциан, Дюрер, Шекспір, Еразм Роттердамський, Данте, Томас Мор, Мікеланджело, Брунеллескі, Донателло.

Періоди ренесансу Визначні імена
1. Передвідродження  
2. Раннє Відродження  
3. високе Відродження  
4. Пізнє Відродження  

3. Приведіть у відповідність таблицю:

1. Леонардо да Вінчі а) “Похвала глупоті”
2. Рафаель Санті б) “Сікстинська капела”
3. Мікеланджело в) купол Флорентійського собору
4. С. Боттічеллі г) “Государ”
5. Ф. Брунеллескі д) “таємна вечеря”
6. Данте Аліґ’єрі є) “Сікстинська мадонна”
7. Н. Макіавеллі ж) “Божественна комедія”
8. Е. Роттердамський з) “Весна”, “народження Венери”

4. Яскравими представниками ренесансу в українській культурі є (підкресліть): Петро Могила, Герасим Смотрицький, Іван Мазепа, Іван Федоров, Феофан Прокопович, Іван Вишенський, Йов Борецький, Костянтин Острозький, Кирило Розумовський, Григорій Сковорода, Костянтин корнякт.

5. Що таке полемічна література? Назвіть імена українських письменників-полемістів ренесансної доби.

6. Визначте найбільш характерні риси ренесансного художнього стилю (правильне підкресліть):

А) зображення просторової перспективи;

Б) пишність форм та багатство оформлення;

В) використання контрастів світла й тіні;

Г) відтворення краси природи;

Д) передача ідеальних пропорцій людського тіла;

Е) врівноваженість і спокій;

Ж) пафос та емоційність.

7. У чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Назвіть імена видатних європейських гуманістів тієї доби.

8.Які протиріччя та суперечності притаманні ренесансній культурі (3-4 тези).

9. Поясніть сутність термінів:

– кватроченто ...;

– реформація ...;

10. Якими з наведених причин було зумовлене виникнення і розвиток ренесансної культури (підкресліть потрібне).

1) формування ринкових капіталістичних відносин;

2) великі географічні відкриття;

3) буржуазні революції;

4) національно-визвольний рух;

5) астрономічні відкриття Коперніка та Галілея.

6) розвиток торгівлі та мореплавства.

11. Які українські міста з наведеного списку були осередками ренесансної культури (підкресліть потрібне).

1. Львів. 5. Луцьк.

2. Рівне. 6. Кам’янець-Подільський.

3. Острог. 7. Чернігів.

4. Чернівці. 8. Путивль.

12. У які роки з найбільшою силою позначився ренесансний вплив в українській культурі.

А) 1450-1490 рр.

Б) 1580-1620 рр.

В) 1500-1540 рр.

Г) 1620-1650 рр.

Тема 5. КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО І ПРОСВІТНИЦТВА

1. Бароковому художньому стилю притаманні такі риси (підкресліть правильні відповіді):

А) містицизм;

Б) реалізм;

В) симетрія і пропорційність;

Г) динаміка і експресія;

Д) пишна декоративність;

Е) метафора та гіперболічність.

2. Приведіть у відповідність таблицю:

1. Лоренцо Берніні А) “Персей і Андромеда”
2. Дієго Веласкес Б) “Нічна варта”
3. Рембрандт В) Портрет інфанти Маргарити
4. Рубенс Г) “Екстаз Святої Терези”.

3. Що означають терміни “контрреформація”, “католицьке бароко”? Яким чином вони між собою пов’язані?

4. Що таке “рококо”? Назвіть його характерні ознаки.

5. У 3–4 коротких тезах сформулюйте сутність Просвітництва.

6. Кому з відомих діячів Нового часу належать наведені вислови:

А) Весь світ – театр, а люди в ньому – актори;

Б) “знання – сила”;

В) Я мислю, отже, існую;

Г) Світ ловив мене, але не упіймав.

7. Хто є творцем визначних пам’яток українського бароко:

А) Андріївська церква в Києві;

Б) Собор Св. Юра у Львові;

В) Ратуша в Бучачі;

Г) Велика дзвінниця Києво-Печерської лаври;

Д) Покровська церква та фонтан “Самсон” у Києві.

8. Імена яких діячів українського просвітництва пов’язані з Києво-Могилянською академією (підкресліть потрібне):

Прокопович, Сковорода, Сагайдачний, Котляревський, Розумовський, Мазепа, Смотрицький, Федорович, Бортнянський, Ведель, Туптало, Костомаров, Гребінка.

9. Що таке “людина бароко”? Спробуйте скласти її портрет (риси характеру, світогляд, поведінка, зовнішність).

10. У чому полягає т. зв. “феномен українського бароко”? Яке значення він має для сьогодення?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.03 с.)