Тема 6.УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ СТОЛІТТЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6.УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ СТОЛІТТЯ1. Розташуйте у правильній послідовності та подайте хронологію епох розвитку європейської культури ХІХ ст.:

А) Класицизм; 1...

Б) Реалізм; 2...

В) Символізм; 3...

Г) Романтизм. 4...

 

2. Заповніть таблицю, скориставшись списком імен видатних діячів культури ХІХ ст.

Епохи європейської культури Представники
Європа Україна Росія
Класицизм      
Реалізм      
Романтизм      
Символізм      

Довідка. Байрон, Делакруа, Монферран, Діккенс, Врубель, Давид, Клімт, Кленце, Бальзак, Беретті, Шевченко, Гоголь, П. Мирний, Л. Українка, Мартос, Шишкін, Айвазовський.

3. Заповніть таблицю, скориставшись наведеними іменами діячів культури ХІХ ст.

Література Музика Мистецтво, архітектура
     

Довідка. О.Бальзак, Ч.Діккенкс, Бетховен, О.Уайльд, Вагнер, Жеріко, Е.Золя, В.Скотт, Бодлер, Рєпін, Верді, Енгр, Е.По, Ліст, Р.Кіплінг, Роден, Айвазовський, Дебюсі.

4. Кому з діячів культури ХІХ ст. налажить наступні твори.

1. Картина “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”;

2. Картина “Останній день Помпеї”;

3. “Будинок з химерами” у Києві;

4. Скульптури “Мислитель”, “Поцілунок”, “Вічна весна”;

5. Дев’ята симфонія (з частиною “Ода радості”);

6. Опера “Кармен”;

7. Картина “Місячна ніч на Дніпрі”;

8. Картини “Демон”, “Царівна лебідь”;

9. Будівля університету “Святого Володимира” в Києві;

10. Картина “Смерть Марата”;

11. Музичні твори “Місячна соната”, “Апассіоната”.

5. Що означає термін “срібна доба”? На який час вона припадає? Назвіть її визначних представників.

6. Заповніть таблицю, скориставшись наведеними іменами діячів української культури.

Література Наука Музика, театр Мистецтво, архітектура Меценати
         

Довідка. В.Городецький, М.Костомаров, В.Хвойка, І.Полюй, М.Грушевський, Б.Ханенко, П.Мирний, Є.Гребінка, М.Терещенко, М.Харитоненко, М.Мурашко, С.Васильківський, І.Мартос, М.Садовський, М.Шашкевич, М.Заньковецька, С.Крушельницька, П.Саксаганський.

7. Що таке імпресіонізм? Поясніть сутність його художнього методу, назвіть представників.

8. Що є основною метою реалізму, які способи її досягнення? Можна навести 1-2 конкретних приклади.

9. Яким художнім стилям відповідають наступні пам’ятки архітектури Києва.

1. Володимирський собор.

2. Університет Св. Володимира (нині Т.Шевченка).

3. Будинок із химерами архітектора В.Городецького.

4. Оперний театр.

5. “Замок Річарда” на Андріївському узвозі.

Довідка.Класицизм, еклектика, сецесія (стиль модерн), неовізантизм, неоготика.

10. Назвіть відомих вам меценатів України кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Наведіть приклади їх меценатської діяльності.

11. Складіть власний список шедеврів української культури ХІХ ст., які мають європейське, світове значення (література, мистецтво, архітектура, музика, театр тощо).

 

Тема 7. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ

1. Чому модернізм став одним із найголовніших культурних феноменів ХХ ст.? Назвіть його основні світоглядні засади.

2. Заповніть таблицю, скориставшись списком імен видатних модерністів ХХ століття:

Течії модернізму Їх представники
1. Експресіонізм  
2. Сюрреалізм та дадаїзм  
3. Кубізм  
4. Абстракціонізм  
5. Конструктивізм  

Довідка. Пікассо, Ван Гог, Малевич, С.Далі, Кандинський, Архипенко, Гропіус, Мунк, Дюшан, Бунюель, Ле Корбюзье, Брак.

3. Приведіть у відповідність таблицю:

1. Картина “Герніка”  
2. Картина “Чорний квадрат”  
3. Картина “Крик”  
4. Перші архітектурні споруди конструктивізму  
5. Художні фільми “Золотий вік”, “Андалузький пес”  
6. Картина “Палаюча жирафа”  
7. Живописні абстрактні твори  

Довідка. Едвард Мунк, Ле Корбюзьє, Сальвадор Далі, Луїс Бунюель, Казимир Малевич, Пабло Пікассо, Василь Кандинський.

4. Що таке “авангард” у культурі? Назвіть характерні риси авангардизму та його представників серед українських та російських митців.

5. Заповніть таблицю, скориставшись іменами представників українських художніх плеяд 20–30-х рр. ХХ ст.

Неокласики Вапліте Видатні науковці ВУАН Представники авангарду
       

Довідка. М.Хвильовий, М.Зеров, М.Семенко, М.Бажан, Д.Баглій, В.Вернадський, М.Куліш, Меллер, Пальмов, Ю.Смолич, М.Рильський, О.Архипенко, Лесь Курбас, Анатоль Петрицикий, С.Єфремов, А.Кримський.

6. Що називають “розстріляним відродженням” України? Назвіть його визначних представників.

7. Що таке “соцреалізм”? Коли і ким він запроваджений? Спробуйте назвати деякі твори цього напряму та дати їм критичну оцінку.

8. Установіть відповідність між творами й іменами української культури повоєнної доби (1950-1980 рр.).

1. Роман “Собор” А) О.Довженко
2. Роман “Чотири броди” Б) І.Дзюба
3. Повість “Холодний Яр” В) О.Гончар
4. Публіцистичний памфлет “Інтернаціоналізм чи русифікація” Г) М.Стельмах
5. Фільм “Тіні забутих предків” Д) Л.Костенко
6. Повісті “Зачарована Десна”, “Поема про море“ Е) С.Параджанов
7. Поема “Маруся Чурай” Є) Ю. Горліс-Горський

9.Чи кожен український дисидент був шістдесятником? І чи кожен шістдесятник став дисидентом? Дайте стислу творчу відповідь.

Тема 8. УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

1. Що спричинило виникнення і швидке поширення масової культури у другій половині ХХ століття? Назвіть найхарактерніші риси цього типу культури.

2. Розкрийте риси постмодерну. Вкажіть на його відмінність від модернізму.

3. У вигляді коротких тез схарактеризуйте позитивні і негативні тенденції в розвитку сучасної української культури.

4. Розшифруйте термін ЮНЕСКО. Які пам’ятки культури України знаходяться під захистом цієї організації?

5. Схарактеризуйте наступні терміни:

1) поп-арт;

2) кітч;

3) маргінал.

6. Назвіть головні ланки в системі індустрії сучасної попмасової культури.

7. Що таке концептуалізм? Яким чином він намагається впливати на соціум?

8. Назвіть представників сучасного українського постмодерну. Спробуйте проаналізувати будь-який твір постмодерну, з яким мали знайомство (фільми, книги, виставки).

9. Схарактеризуйте головні напрямки культурницької місії, яку здійснюють представники української діаспори за кордоном.

10. У яких країнах існували і досі існують потужні культурні осередки української діаспори. Назвіть імена видатних діячів української культури за кордоном.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Гуревич П.С. Культурология. – М.Гардарика, 2000, 2002, 2005.

2. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник автор. кол. Л.М. Левчук.- К.: Либідь, 1996, 2000.

3. Історія української культури: У 5-ти т. – НАН України / Б.Є. Патон (ред.). – К.: Наукова думка, 2001-2010.

4. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность-Средневековье-Возрождение: Курс лекций. – М.: Рос. государственный гуманитарный университет, 1998.

5. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник для ВНЗ / За ред. проф. І.І. Тюрменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004, 2005, 2010.

6. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.І. Заковича. – К.: Знання, 2005,2008.

7. Лекції з історії світової та вітчизнаної культури / Автор. колектив А.В. Яртись та ін. – Львів: Світ, 1994 та ін. роки вид.

8. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: Обереги, 1992.

9. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. – М.: Гардарика, 1997.

10. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕК, 2001.

11. Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

1. Брей У. Трамп Д. Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990.

2. Давня історія України. У 2 книгах (За ред. П.П. Толочка). Кн. 1. – К.: Либідь, 1994.

3. Історія української культури (вид. Івана Тиктора). У 14 зшитках. – Львів, 1937 (репринтне видання).

4. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис, 1991.

5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.

6. Тайлор Э.Б. Первобытная культура.- М.: Политиздат, 1989.

7. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1996.

8. Чмихов М. Давня культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994.

9. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т.- М.: Мысль, 1998.

 

АНТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКИЙ АРЕАЛ

1. Давня історія України. У 2 книгах (За ред. П.П. Толочка). Кн. 2. – К.: Либідь, 1994.

2. Дройзен Й.Х. История эллинизма. В 3 т.- М.: Наука, 2001.

3. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М.: Высш. школа, 1990.

4. Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. – Львів, 1988.

5. Мозолевський Б.Скіфський степ. – К.: Наукова думка, 1983.

6. Підлісна Г. Світ античної культури.- К.: Техніка, 1997.

7. Словарь античности.- М.: Наука, 1989.

 

КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

1. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі.- К.: Мистецтво, 1980.

2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі.- К.: Наукова думка, 1988.

3. Дюбі Жорж. Доба соборів.- К.: Юніверс, 2003.

4. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко).Дохристиянські вірування українського народу.- К.: Обереги, 1992.

5. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия.- М.: Эксмо, 2010.

6. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М.: Наука, 1987.

7. Словарь средневековой культуры (под. ред. А.Гуревича).- М.: Росспэн, 2007.

8. Толочко П.П. Київська Русь.- К., 1996.

9. Толочко П.П. Літописи Київської Русі.- К., 1994.

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

1. Баткин Л.М. Итальянское возрождение: проблемы и люди. - М.: Искусство, 1995.

2. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М.: Искусство, 1990.

3. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – С.-Пб.: Пальмира, 1992 (а також інші видання).

4. Вельфлин Г. Классическое искусство. - С.-Пб.: Гилея, 1997.

5. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XII – XVI ст. Курс лекций: Т.1-2.- М.: Искусство, 1977.

6. Ісаєвич Я.Д. Братства і їх роль у розвитку української культури в XVI – XVII ст. – К., 1969.

7. Муратов П.П. Образы Италии – М.: Республика, 1994.

8. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.). – К., 1991.

9. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст. – К.: Мистецтво, 1985.

10. Ричков П.А., Луц В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких.- К.: Техніка, 2002. (Серія: Національні святині України).

11. Українська література XIV – XVI ст. – К.: Наук. думка, 1988.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.013 с.)