Міжнародний кредит і його роль у світовій економіціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародний кредит і його роль у світовій економіці 

Міжнародний кредит - це форма руху позичкового капіталу в мiжнародних економiчних вiдносинах. Він виражає економічні відносини між кредиторами і позичальниками різних країн із приводу надання, використання і погашення позичок разом з відсотками.

Міжнародний кредит виконує наступні функції:

- забезпечує перерозподіл позичкового капіталу між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення; а також створює умови для його ефективного використання;

- забезпечує економію витрат обiгу в сфері міжнародних розрахунків за рахунок використання кредитних грошей і безготівкових розрахунків;

- прискорює процес обороту капіталу, реалізацію в сфері світової торгівлі.

У світовому господарствi таким чином міжнародний кредит сприяє розвитку продуктивних сил. Одночасно він може викликати і негативні наслідки, обумовлюючи диспропорції в економіці країн-кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів і їхнє неефективне використання може підірвати платоспроможність позичальників. Сьогодні велика зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною стагнації їхньої економіки.

Форми міжнародного кредиту:

I.по цільовому призначенню кредити бувають:

- фінансові (не мають строго цільового призначення, і можуть використовуватися на розсуд позичальника);

- зв'язані (мають строго цільовий характер, що визначається в кредитному договорі).

Існує два основних різновиди зв'язаних кредитів: комерційні, котрі надаються на закупівлю певних товарів чи послуг, і інвестиційні, які призначені для будівництва конкретних об'єктів.

II. по термінах кредити підрозділяються на:

- надкороткостроковi ( до 3-х місяців);

- короткострокові ( до року);

- середньострокові ( від 1 до 5 років);

- довгострокові ( понад 5 років).

III. у залежності від характеру забезпечення кредити можуть бути:

- забезпечені ( цінними паперами, нерухомістю, майном підприємств, державними гарантіями, товарними документами);

- незабезпечені (бланкові) - під гарантії позичальника.

IV. по формах власності кредити бувають:

- приватнi;

- державні (урядові);

- кредити міжнародних організацій.

V. за формою надання:

- товарні;

- валютні.

Особливим різновидом міжнародного кредиту, що одержує останнім часом усе більше поширення, є емісія облігацій на міжнародному ринку капіталів ( облігаційні позики). Особливістю цієї форми запозичення є те, що банки тут виступають як посередники між інвесторами і позичальниками. Облігаційні позики реалізуються шляхом публічної емісії іноземних облігацій на національному ринку цінних паперів. Розміщення цих облігацій здійснюється консорціумами місцевих банків. Облігаційні позики випускаються на твердо встановлені терміни (звичайно від 3-х до 30-40 років), процентна ставка по них може фіксуватися чи регулярно переглядатися відповідно до кон'юнктури міжнародного ринку.

В останні десятиліття одержали поширення такі нові форми кредиту, як:

- кредити з процентною ставкою, що змiнюється, (“рол-оверний” кредит) - звичайно середньострокові кредити, процентна ставка по яким переглядається через певний проміжок часу (3-6 місяців). Вона залежить від динаміки ставки великого фінансового центру (Лондонського міжбанківського ринку - ЛIБОР, Паризького - ПIБОР і т.п.);

- кредити “стенд-бай” - при цій формі кредитування банк зобов'язується надати позичальнику певну суму на весь договірний термін, що поділяється на короткі проміжки (3,6,9,12 місяців). Для кожного з них встановлюється ставка відсотка, що також переглядається в залежності від ринкових умов. Кредит надається певними порціями (траншами) у залежності від заздалегідь обговорених умов. Така форма кредиту дає банкам можливість надавати середньо- і довгострокові кредити, використовуючи короткострокові ресурси.

- синдиковані позики - надаються синдикатами банкiв ( до 50 і більш банків), створених для спільного проведення кредитних операцій. Дозволяє збільшити розміри кредиту і зменшити кредитні ризики.

 

4. Сучасні особливості міжнародної міграції капіталу. Основні параметри інвестиційного клімату

 

У міжнародний рух капіталу великі зміни внесли Друга світова війна, НТР, державне регулювання економіки, інтернаціоналізація, індустріалізація в країнах, що розвиваються, а також інтеграційні процеси.

Характерними рисами сучасного стану міжнародної міграції капіталу є:

- високий динамізм iноземного інвестування. Спонукальними мотивами для цього процесу є одержання доступу до новітніх технологій, наближення виробництва до ринків збуту, прагнення обійти протекціоністські бар'єри, економія витрат виробництва, податкових відрахувань і т.п.;

- зростаюче значення експорту пiдприємницького капіталу (прямих інвестицій);

- скорочення частки банківських кредитів і підвищення ролі облiгацiйних позик у міжнародному кредитуванні ( т.зв. сек”юритизацiя);

- зміна географії вивозу капіталу (якщо до Другої світової війни 3/4 капіталу направлялося з розвинутих країн у колонії і залежні держави, то сьогодні 4/5 іноземних інвестицій переміщується між розвинутими країнами;

- зміна співвідношення сил між головними експортерами (США поступово втрачають свої позиції як головний експортер, перетворюючись в нетто-імпортера, навпаки посилюються позиції Німеччини, Франції й особливо Японії);

- поява серед експортерів капіталів країн, що розвиваються, (нафтовидобувні держави, нові індустріальні країни);

- активне втручання держави в міжнародне інвестування. Держава сама стала інвестором за кордоном, підтримує і стимулює приватні інвестиції, контролює міграцію капіталу за допомогою відповідного законодавства, через міжнародні організації створює сприятливі умови для діяльності своїх інвесторів за рубежем;

- скромні поки що позиції країн СHД, Центральної і Східної Європи в міжнародних інвестиціях. Хоча в міру здiйснення ринкової трансформації в цьому регіоні процес активізується;

- важлива особливість сучасних процесів міграції капіталу полягає в тому, що капітал не нав'язується країнам, а навпаки йде гостра конкурентна боротьба за його залучення. Основним засобом для цього є створення сприятливого інвестиційного клімату.

Під інвестиційним кліматом розуміють обставини (фактори), що бере до уваги іноземний інвестор при ухваленні рішення про капіталовкладення. Поняття інвестиційного клімату містить у собі наступні групи параметрів:

1. Загальні економічні умови (стан економіки, сiтуацiя у валютно-фінансовій сфері, митний режим, витрати виробництва, режим використання робочої сили);

2. Правові умови підприємницької діяльності (порядок створення і ліквідації підприємств, звітність, система оподатковування і її стабільність, державний контроль над цінами, експортом і імпортом);

3. Державна політика по відношенню до іноземних інвестицій ( державні гарантії захисту прав власності, можливість переказу прибутку за кордон, традиції дотримання міжнародних договорів);

4. Політичні умови (політична стабільність, прихильність керівництва ринковим відносинам);

5. Загальні умови (культура, традиції, працьовитість, ставлення до бізнесу, криміногенна сiтуацiя, географічне розташування).

 

Ключові терміни:

вивіз капіталу; підприємницька форма вивозу капiталу; позичкова форма вивозу капiталу; прямі інвестиції; портфельні інвестиції; функціональна структура світового ринку капіталів; географічна структура світового ринку капіталів; міжнародні фінансові центри; регіональні ринки капіталів; євроринок капіталів; міжнародний кредит; пов'язаний кредит; облігаційні позики; “ролл-оверний” кредит; кредит “стенд-бай”; синдиковані позики; інвестиційний клімат; параметри інвестиційного клімату

Оглядові запитання:

1. Чим відрізняється міжнародна мiграцiя чинників виробництва від міжнародної торгівлі?

2. Які чинники обумовлюють перетворення закордонного інвестування в головну форму сучасних МЕВ?

3. Назвіть основні причини вивозу капіталу?

4. Дайте характеристику соціально-економічним наслідкам вивозу капіталу для його експортерів і імпортерів?

5. Яку роль грає міжнародна міграція капіталу в розвитку світового господарства?

6. Дайте характеристику провiдним світовим фінансовим центрам?

7. У чому відмінність прямих інвестицій від портфельних?

8. Яку роль грають ТНК в експорті капіталу?

9. Охарактеризуйте функції міжнародного кредиту?

10. Яку небезпеку для країни може мати великий зовнішній борг?

11. Які нові форми кредитування використовуються на міжнародному кредитному ринку?

12. Назвіть основні складового інвестиційного клімату?

13. Чому і яким чином захищаються іноземні інвестиції?

14. Яким чином може бути поліпшений інвестиційний клімат на Україні?

15. Назвіть основні міжнародні валютно-фінансові організації. Чи є розходження в їхніх функціях?

16. У діяльності яких міжнародних валютно-фінансових організацій бере участь Україна?

 

Додаток

Таблиця 5.1

Динамiка iноземних iнвестицiй в економiку України (1994-2000рр.); млн.дол.США

  01.01.94 01.01.95 01.01.96 01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00
Загальний обсяг капiталу     219,4     483,5     896,9     1438,2     2063,6     2810,7     3247,9
темп зростання, %     220,4   185,5   160,4   143,5   136,2   115,6
у тому числi: iз країн СНД i Балтiї     7,2     21,4     59,9     167,2     221,6     242,9     345,0
темп зростання, %     297,2   280,0   279,1   132,5   109,6   142,0
з iнших країн свiту   212,2   462,1   837,0   1271,1   1842,0   2567,8   2902,8
темп зростання, %     217,8   181,1   151,9   144,9   139,4   113,0
Чистий прирiст iноземних iнвестицiй (за попереднiй рiк)     219,4*     264,1     413,4     41,3     625,4     747,1     437,2
темп зростання, %     120,4   156,5   130,9   115,5   119,5   58,5

* за 1992-93 рр.

 

Таблица 5.2

Географiчна структура прямих iноземних iнвестицiй в економiку України

(1995-2000 рр.); у % до загального обсягу

  01.01.95 01.01.96 01.01.97 01.01.98 01.01.99 01.01.00
США 20,0 20,4 18,3 18,7 18,2 18,7
Нiдерланди 2,4 5,2 8,3 10,3 9,6 9,3
Росiйська Федерацiя 4,0 5,6 7,4 7,4 6,7 8,9
Великобри-танiя 7,0 6,0 7,0 7,3 7,2 7,5
Нiмеччина 20,9 17,5 11,6 8,7 8,2 7,1
Кiпр 5,9 5,7 6,0 6,1 5,3 6,0
Республiка Корея ... 0,0 0,5 0,8 6,6 5,3

Таблиця 5.3

Галузева структура прямих iноземних iнвестицiй в економiку України

(1995-99 гг.); у % до загального обсягу

  1995 1996 1997 1998 1999
Харчова промисловiсть 14,5 18,7 20,9 20,8 20,4
Внутрiшня торгiвля 22,4 15,3 16,4 15,9 17,2
Машинобудування i металообробка 12,8 9,7 7,8 12,5 10,9
Фiнанси, кредит, страхування, пенсiйне забезпечення 7,4 8,5 8,4 7,0 6,1
Паливна промисловiсть 0,4 0,6 1,5 2,8 5,8
Чорна i кольорова металургiя 5,0 3,0 3,3 4,0 4,0
Хiмiчна i нафтохiмiчна промисловiсть 4,2 7,2 6,9 4,5 3,7
Будiвництво 3,3 4,1 3,9 4,0 3,7
Iншi галузi 30,0 32,9 30,9 28,5 28,3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.011 с.)