Ціноутворення у світовій торгівлі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ціноутворення у світовій торгівлі 

Однією з найважливіших особливостей, яка вiдрiзняє світовий ринок від національного, є функціонування на ньому своєрідної системи цін.

Прийнято виділяти наступні групи факторів, що впливають на ціноутворення в МТ:

1. загальноекономічні (кон'юнктура, фаза циклу, стан грошового обігу);

2. конкретноекономічні (витрати виробництва, податки, споживчі властивості продукції, наявність товарів-замінників);

3. специфічні (сезонність, гарантії й умови сервісу);

4. спеціальні (державне регулювання, режим та динамiка валютного курсу);

5. позаекономічні (політична ситуація, культурні цінності).

На світовому ринку процес ціноутворення має ряд особливостей:

* більша кiлькiсть конкурентів і покупців, нiж на внутрішньому ринку і відповідно більш жорсткі вимоги до продукції;

* фактори процесу виробництва тут менш мобільні, нiж на внутрішньому ринку;

* множинність цін, тобто на тому самому ринку, у той же час, на ту саму продукцію можуть існувати різні ціни. Розбiжностi в цінах пояснюються формою оплати, знижками, базисними умовами постачання, комплектацією, пiсляпродажним обслуговуванням тощо.

У цих умовах під світовими цінами розуміють ціни великих експортно-імпортних угод, що укладенi в провiдних центрах світової торгівлі.

Існують наступні способи класифікації цін світового ринку:

1. класифікація в залежності від типу ринку:

- ціни ринку вільної (досконалої) конкуренції;

- ціни ринку чистої монополії;

- ціни ринку монополістичної конкуренції;

- ціни ринку олігополії;

2. класифікація в залежності від джерел інформації про ціни:

- довідкові ціни - ціни продавця, що публікуються в спеціалізованих виданнях, бюлетенях, каналах комп'ютерної інформації. Міжнародні довідники охоплюють головним чином небіржові товари і мають галузевий характер. Довідкові ціни звичайно трохи завищені в порівнянні з реальними цінами контрактiв;

- біржові ціни - це реальні ціни угод на біржах, якi публікуються в біржових бюлетенях чи періодичних виданнях;

- ціни аукціонів - є результатом аукціонних торгів, публікуються в спеціальних виданнях;

- статистичні зовнішньоторговельні ціни - публікуються в різних національних і міжнародних статистичних довідниках. Відбивають загальну динаміку цін за певний перiод і носять усереднений характер;

- контрактні ціни - фактичні ціни, що погоджені між продавцем і покупцем у ході переговорів і зафiксовані в контрактах. Вони є комерційною таємницею і звичайно нижче довідкових цін, тому що у світовій торгівлі широко використовуються різні види знижок.

Найбільш розповсюджені знижки у світовій торгівлі:

* знижка продавця - надається за обсяг одноразової закупки чи за регулярність закупок. Може досягати 20-30% довiдкової ціни;

* знижка для ексклюзивного імпортера - надається фірмі, що є єдиним постачальником товару в країну чи регіон і допомагає експортеру закріпитися на цьому ринку(до 10-15%);

* "сконто" - надається у випадку здійснення імпортером повної чи часткової передоплати, а також за негайний платіж по рахунку. Розмір цієї знижки - до 2 - 4 %;

* знижка традиційному партнеру (бонусна) - надається імпортеру, що тривалий час працює з тим самим експортером (від 5 до 25%);

* знижка за закупку позасезонного товару. Використовується на ринках сільськогосподарської продукції, взуття, одягу.

3. класифікація цін у залежності від базисних умов постачання товарів.

До базисних умов постачання належать спеціальні умови, що визначають обов'язки продавця і покупця і встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі чи ушкодження товару з експортера на імпортера.

Базисні умови визначають:

- хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товару по територіях країн продавця і покупця, транзитних країн;

- хто несе витрати по навантаженню і вивантаженню товарів;

- за чий рахунок відбувається оплата експортного і імпортного мита;

- обов'язки сторін по страховці вантажів при транспортуваннi;

- обов'язки продавців у частині упакування і маркірування товарів, оформленню комерційної документації;

- місце і час переходу з продавця на покупця ризиків випадкового ушкодження чи втрати товару.

Для запобігання протиріч між торговими партнерами Міжнародна торговельна палата розробила й опублікувала вперше в 1936 році збірник тлумачень торговельних порядків, що найбільш часто зустрічаються. Таким чином, базисні умови постачання уніфіковані у світовій торговій практиці і розміщені в спеціальних довідниках IHКОТЕРМС (у даний час діє редакція 2000 року).

Відповідно до класифікації IНКОТЕРМС виділяються 4 групи цін:

 

№ п/п Назва умов на: Група цін Обов'язки продавця Вид транспорту
англійській мові українськiй мові
  EXW. Ex Works франко-завод Е відправлення товару будь-який
  FCA. Free Carrier франко-перевізник F доставка до основного перевізника повітряний, залiзничний
  FAS. Free Alongside Ship вільно уздовж борта судна F --- “ --- морський, річковий
  FOB. Free on Board франко-борт судна F --- “ --- --- “ ---
  CFR.Cost and Freight вартість і фрахт C витрати по перевезенню оплачені --- " ---
  СІF. Cost, Insurance and Freight вартість, страхування і фрахт C --- " --- --- " ---
  CPT. Carriage Paid To перевезення оплачене до C --- " --- будь-який
  CIP.Carriage and Insurance Paid to перевезення і страхування оплачені до C --- " --- будь-який
  DAF. Delivered At Frontier поставлено на кордон D постачання будь-який
  DES. Delivered Ex Ship Поставлено франко-судно D --- " --- морський, річковий
  DEQ.Delivered Ex Quay   Поставлено франко- причал D --- " --- морський, річковий
  DDU. Delivered Duty Unpaid поставлено, мито не оплачено D --- " --- будь-який
  DDP. Delivered Duty Paid оплачено поставлено, мито   D --- " --- будь-який

 

- Перша група "Е" має тільки одну умову (Ex works чи франко-завод), що містить мінімум зобов'язань для продавця. Він зобов'язаний надати товар імпортеру на своєму підприємстві. А далі покупець несе усі витрати і ризики, що виникають з моменту прийняття товару на заводі-виготовлювачі.

- У другу групу "F" включені умови, по яких в обов'язки продавця входить передача товару основному перевізнику, послуги якого оплачуються імпортером. Перевізник вибирається і вказується покупцем. Оплата експортного мита здiйснюється експортером (FCA, FOB) чи імпортером (FAS).

FCA: вільно у перевізника.

FAS: вільно уздовж борта судна.

FOB: вільно на борту судна.

- У третю групу "C" входить 4 ціни:

CFR (CAF): вартість і фрахт;

CIF: вартість, страхування і фрахт;

CPT: доставка оплачена до...;

СІР: доставка і страхування оплачені до...

Відповідно до умов C продавець самостійно укладає договір перевезення й оплачує перевезення, а за цінами CIF і СІР і страхування вантажу, до зазначеного в котрактi місця; вивантаження товару йде за рахунок покупця. Покупець несе ризики з моменту передачі товару перевізнику. Продавець зобов'язаний заплатити експортне мито.

- У четверту групу "D” входять ціни:

- DAF: поставлено на кордон імпортера. Продавець зобов'язаний поставити в розпорядження покупця товари, сплативши експортне мито, в позначений пункт на митному кордоні імпортера;

- DES: поставлено на судні. Продавець зобов'язаний доставити товар у порт призначення і надати його в розпорядження покупця на борту судна без оплати імпортного мита;

- DDU: поставлено без оплати мита. Продавець зобов'язаний доставити товар у позначене місце в країні імпорту, але він не сплачує імпортні податки і мита;

- DEQ: поставлено на пристані. Продавець зобов'язаний доставити товар у розпорядження покупця на пристані порту призначення. Усі витрати по доставці несе продавець. Продавець очищає товар для імпорту (сплачує iмпортне мито);

- DDP: поставлено з оплатою мита. Продавець зобов'язаний доставити товар покупцю в позначене місце країни імпорту. Продавець оплачує імпортне мито.

Таким чином, група"D" включає умови постачання, що передбачають обов'язки продавця нести усі витрати і ризики, що можуть виникнути при доставці товару в країну призначення.

З усіх вищезгаданих цін найбільш поширені FOB, CIF і DAF. У практиці міжнародної торгівлі, як вже було зазначено, ціна FOB найчастiше використовується як експортна ціна (у цінах FOB розраховується світовий експорт), а ціна CIF використовується як імпортна (відповідно в цих цінах розраховується світовий імпорт).

Важливим вихідним моментом у виконанні базисних умов IНКОТЕРМС є чіткість у визначенні моменту постачання товару.

Світові ціни змінюються під впливом ринкової кон'юнктури. Одночасна зміна вартісних пропорцій обміну впливає на розвиток МТ, її товарну структуру і результати. Характерною рисою світових цін є часто рiзнонаправлений рух цін на промислові товари, з одного боку, і сировину, паливо, продовольство, - з іншої. Крім того ціни на сировину і продовольство більш піддані різким коливанням. Це ставить у нерівні умови експортерів сировини і готової продукції.

Істотно впливають на ефективність зовнішньої торгівлі і відповідно вигоди, що одержують країни від участі в міжнародному обміні, т.зв. умови торгівлі, під якими розуміють співвідношення експортних і імпортних цін, на ті товари, що експортуються й імпортуються державою.

Індекс умов торгівлі розраховується по формулі:

, де

Px - індекс цін експорту,

Pm - індекс цін імпорту.

У базовому році це співвідношення приймається за одиницю.

Якщо ціни експорту збільшилися в порівнянні з цінами імпорту, то мова йде про поліпшення умов торгівлі (індекс умов торгівлі в цьому випадку перевищує 1) і, навпаки, якщо ціни імпорту збільшилися в порівнянні з цінами експорту, то умови торгівлі погіршуються (індекс умов торгівлі в цьому випадку менше 1).

Так у результаті розпаду СРСР і переходу на світові ціни в торгівлі між колишніми радянськими республіками,відбулося різке погіршення умов торгівлі, особливо для імпортерів енергоносіїв, до яких відноситься й Україна. Оскільки ціни на енергію в бувшому СРСР були на рівні 15% від світових, це означало їхнє збільшення приблизно в 6,5 рази. Відповідно наслідки переходу на світові ціни були більш важкими для деяких республік, нiж для розвинутих країн енергетична криза 70-х років. Для України умови торгівлі в першій половині 90-х виглядали таким чином: 0,86; 0,96; 0,94; 0,89; 0,93. А для Росії відповідно по роках: 137,6; 97,4; 113,6; 120,1; 118,9.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 323; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.013 с.)