Тлумачні словники сучасної української мови 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тлумачні словники сучасної української мови 1. Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства / За ред.

І.К. Білодіда. - Київ: Наукова думка, 1970-1980.

 1. Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / За ред. Д.Г. Гринчишина. - 2-е вид., доп. і перероб. - Київ: Рад. школа, 1988.
 2. Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад.

В. Яременко, О. Сліпушко. - Київ: Аконіт, 1998.

 1. Великий тлумачний словник української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. - Київ, Ірпінь: Перун. 2001.
 2. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. - Харків: Фоліо, 2005. - 767 с.
 3. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А.П. - Донецьк: Бао, 2008.- 704 с.

 

 

Термінологічні словники з економіки

 1. Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.- К.: Алерта, 2008.- 186 с.
 2. Економічний словник: Тлумачно-термінологічний / Коноплицький В.А.,

Філіна А.І. - К.: ТОВ "КНТ", 2007 . - 580 с.

 1. Економічний словник довідник / Башнянин Г.І.- К.: ПП "Магнолія 2006", 2009. - 688 с.
 2. Економічний тлумачний словник.- 2-е вид./ Гордієнко Д.Д. - К.: ТОВ "КНТ", 2007. - 360 с.
 3. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (Українсько-англійсько-російський) / Алексеєнко Л.М., Алексеєнко В.М.- К.: Наші книги, 2003 — 762 с.
 4. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 714 с.
 5. Зовнішньоекономічний словник / Філіпенко А.С. – К.:Академвидав, 2009 — 248 с.
 6. Інвестиції:Фінансово-інвестиційно-інноваційний термінологічний словник, 2000 сл. / Шира Т.Б., Карпінський Б.А. - К.: Професіонал, 2009 - 464 с.
 7. Ковальчук А.Т. Фінансовий словник.- К.: Знання, 2006 - 286 с.
 8. Менеджерський словник / Колесніков Г.О., 2007. — 288 с.
 9. Облік і аудит: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. - К.: Центр Європи, 2002. - 261 с.
 10. Словник обліково-економічних термінів / За ред. проф. Ф. Бутинця, проф.

М. Добії, проф. Т. Тріфонова, 2001.

 1. Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник / Загороднiй А.Г., Слiпушко О.М., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С.- К.: Аконiт, 2000.
 2. Словник-посібник економічних термінів: Російсько-українсько-англійський / Дрозд О.М., Дубiчинський В.В., Д’яков А.С., Зубарєва В.А., Кияк Т.Р. - К.:

Аcademia, 1997.

 1. Словник сучасних економічних термінів / Живко М.О., Живко З.Б., Живко І.Ю. Л.: Край, 2007.- 384 с.
 2. Тлумачний словник економіста: Навчальний посібник рекомендовано МОН України / Гончаров С.М.- К., 2009. - 268 с.
 3. Экономический словарь. Толково-терминологический / Коноплицкий В.А., Филина А.И. - К., ТОВ "КНТ", 2007 . - 624 с.
 4. Термінологічний словник /Куценко Т. Ф. - К.: КНЕУ, 2002. - 256 с.

 

 

Термінологічні словники з фінансів

 1. Фінанси / Шира Т.Б., Карпінський Б.А.- К.: Професіонал, 2007 — 608 с.
 2. Фінанси. Словник / Карпінський Б.А. , 2008. — 608 с.
 3. Фінансовий словник: Навчальний посібник / Коваленко М.А., Чесноков В.Л. –К.: Олді плюс, 2009.- 382 с.
 4. Фінансово-інвестиційний словник-довідник / Карпінський Б.А., 2009 — 304 с.

 

Термінологічні словники з мистецтвознавства

 1. Англо-український мистецтвознавчний словник / Лесь Герасимчук. - К.: Криниця, 2004.
 2. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. –К.: Либідь, 1999.- 208с.

Термінологічні словники з туризму

 1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997.
 2. Смолій В.А., ФедорченкоВ.К., ЦибухВ.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. - К.:Видавничий дім "Слово", 2006. - 372 с.

 

 

Контрольні запитання:

 1. Які проблеми стоять перед сучасним українським термінознавством?
 2. Які здобутки сучасного термінознавства періоду незалежності України?
 3. Які є види термінологічних словників у чому їх специфіка?
 4. Які основні фахові термінологічні видання популяризуються сьогодні в Україні?

 

 

Тема 3.4 Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

 1. Багатозначні слова. Омоніми, синоніми, пароніми у діловому мовленні.
 2. Словники синонімів та паронімів: правила користування.
 3. Складноскорочені слова.

 

 

Література: 3, 8, 10, 11, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 41, 43, 48, 49, 56, 76, 77.

 

Питання 1. Багатозначні слова. Омоніми, синоніми, пароніми у діловому мовленні.

 

Слова української мови поділяють на однозначні та багатозначні. Для ділового мовлення характерні слова, що мають одне значення, але в кожному правилі є винятки.

Багатозначність – наявність в одного слова двох чи кількох пов’язаних між собою значень.

Н-д: бухгалтерія - 1. Ведення обліку, пов’язаного з грошовими та іншими операціями. 2. Рахівничий відділ підприємства, установи.

модель – 1. Об’єкт, який зображується (натура). 2. Виріб, з якого знімається форма для відтворення в іншому матеріалі. 3. Зразок, який слугує еталоном для наступного масового виробництва (в художньому конструюванні);

пленер– 1. Відтворення колористичного багатства природи в живописі.

2. Заняття живописом на відкритому повітрі;

шедевр – 1. В середні віки в Західній Європі взірці виробів, які мали подавати ремісники, щоб здобути звання майстра. 2. Зразковий, визначний твір.

продукція - 1. Сукупність продуктів, що є результатом виробництва окремого підприємства, галузі промисловості, сільського господарства за певний проміжок часу.

2. Плоди особистої творчості (письменника, художника, композитора тощо).

 

Багатозначність можна проілюструвати також на прикладі слова земля.

- Третя по порядку від Сонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо Сонця. І сонечко серед неба опинилось – стало, мов жених той молодую, землю оглядало ( Шевченко ).

- Верхній шар земної кори. Дерева посхилялись під вагою плодів, і плоди падали на землю і лежали на ній ( Довженко ).

- Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. Той хліб, що їли люди, був випечений з усякої всячини: там була й полова з остюками, і земля з куколем та горошком (Мирний ).

- Суша . Вгору піднісшись на хвилі високій, глянув він пильно, і от – недалеко вже землю побачив ( Гомер ).

- Грунт, який обробляється і використовується для вирощування рослин. Оце піду, нападу на свого Омелька – нехай продає воли, землю й хату, бо далі не видержу (Нечуй-Левицький).

- Країна, край, держава. Еней в чужих землях блукає (Котляревський).

- Те чи інше значення багатозначного слова реалізується в контексті.

 

Омоніми– слова, що однакові за формою (звучанням, написанням), але мають різні значення і не пов’язані між собою асоціативно.

 

Омоніми з’являються внаслідок:

 • звукових змін у процесі розвитку мови;
 • випадкового збігу звучання слова рідної мови і засвоєння з іншої мови;
 • випадкового збігу звучання форм різних слів.

 

Види омонімів:

- лексичні (слова однієї частини мови, що збігаються в окремих граматичних формах): кадри (фільму) – кадри (персонал), захід (сонця) – захід (свято), наряд (документ) – наряд (одяг), байка (тканина) – байка (жанр літератури), барабан (музичний інструмент) – барабан (багатогранна частинна, яка підтримує купол), бісквіт (не покритий оливою фарфор) – бісквіт (кондитерський виріб ), каблучок (архітектурний облом) – каблучок (деталь взуття), коник (у дерев’яній архітектурі скульптурне оформлення колоди, що завершує дах, у вигляді зображення коня чи птаха) – коник (зменшувальна форма від слова кінь), лопатка (плоска вертикальна смуга, що виступає на поверхні стіни будинку) – лопатка, рулетка (інструмент для гравірування на металі) – рулетка, чин (горизонтальний ряд ікон) – чин (звання).

- омоформи (слова різних частин мови, що збігаються в окремих граматичних формах): три (числівник) – три (дієслово);

- омофони(слова, що однаково звучать, але по-різному пишуться): Романроман, Бурштин- бурштин, Атлант (в грецькій міфології титан, який нібито тримав на своїх плечах небо) – атлант (опора у вигляді чоловічої статуї), краб – крабб (декоративна деталь у вигляді стилізованого листя або квітів на щипцях);

- омографи (слова, що однаково пишуться, але по-різному звучать): пла’кати плака’ти, ат’лас – атлас’.

 

Існує явище міжмовної омонімії, тобто збігу зовнішньої форми слів двох різних мов. Це явище може зумовити помилки при перекладі. Н-д:

 

Укр. мова Рос. мова

луна (відлуння) луна (місяць)

роза (кругле вікно з кам’яною рамою) роза (троянда)

баня (верхівка церкви) баня (лазня)

заказувати (забороняти) заказивать (замовляти)

мішати (розмішувати) мешать (заважати)

орати (обробляти землю) орать (кричати)

рожа (мальва) рожа (морда)

 

У ділових і наукових текстах омонімія із стилістичною метою не використовується.

 

При виборі слів у діловому мовленні слід зважати ще на явища синонімії та пароніміїукраїнської мови, щоб уникнути неточностей, помилок у спілкуванні.

 

Синоніми – це слова відмінні за написанням чи вимовою, але близькі чи тотожні за значенням.

 

Види синонімів:

- лексичні(відрізняються смисловими відтінками): відомий-видатний-славетний-знаменитий; екземпляр ( додаткове значення – представник якогось роду – тварин, рослин: рідкісний екземпляр жоржин ) – примірник; інвентар ( сукупність предметів, необхідних для певної галузі ) – реманент ( предмети, які використовуються лише в сільському господарстві );

- стилістичні (відрізняються стилістичним використанням): говорити- балакати- мовити- інформувати;

- абсолютні( тотожні за значенням ): століття – сторіччя, лізинг – оренда, бартер – травний обмін, гіперреалізм – фотореалізм, корабель – неф( приміщення у вигляді галереї), подій – подіум, тектоніка – архітектоніка - композиція (твору), меццо-тінто – «чорна манера» (вид гравюри на металі), бурштин -янтар.

 

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд, в якому виділяється головне (стрижневе ) слово, яке, порівняно з іншими членами ряду:

§ має найзагальніше значення;

§ є стилістично нейтральним;

§ характеризується максимальною сполучуваністю з іншими словами.

Н-д:

багато, тьма, чимало, безліч, сила-силенна;

асоціація, об’єднання, товариство, спілка

Приклади вживання синонімів у діловому мовленні:

 

Авторитетвживається в сучасній українській мові у двох значеннях: загальновизнаність, вплив, поважність: авторитет керівника, авторитет установи; той, хто має загальне визнання, вплив: Ви наш найбільший авторитет. Престижвживається тільки в одному значенні – авторитет, вплив, який має хто-, що-небудь: престиж установи, втрачати свій престиж.
Інтерв’ю– це призначена для опублікування в пресі, передачі по радіо, телебаченню розмова журналіста з політичним, громадським або яким-небудь іншим діячем. Так може називатися газетна стаття або передача по радіо, телебаченню, що містить виклад цієї розмови: по телебаченню передавали інтерв’ю з відомим політичним діячем. Це розмова двох осіб: основне завдання однієї з них – запитувати про щось, а другої – відповідати. Бесідамає ширший зміст:
 • обмін думками з ким-небудь;
 • доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з наступним обміном думками.
У бесіді може брати участь кілька осіб, причому їх бесіда передбачає активний, рівноправний обмін висловлюваннями кожного учасників: бесіда з письменником, бесіда за “круглим столом”.
Форумозначає широкі представницькі збори: міжнародний форум молоді, форум кінематографістів. Це слово доцільно вживати для позначення зборів світового, міжнародного масштабу: форум дослідників слов’янських культур. Зборивживаються стосовно зібрання членів певного колективу, організації з метою обговорення якихось питань чи проведення заходів: відкривати збори, писати протокол зборів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 716; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.186.94 (0.005 с.)