Перелік практичних робіт з української мови 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік практичних робіт з української мовиВступ

Програма вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі. Велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів за фахом.

Робота над культурою мови курсантів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Уміння володіти мовою професії сприяє якісному засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає вдосконаленню професійної діяльності.

Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі.

Мета дисципліни:

- сформувати національно-мовну особистість;

- ознайомити курсантів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні;

- ознайомити з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів;

- навчати їх професійної мови;

- збагатити їх словник термінологією за фахом;

- підвищити загальномовний рівень майбутніх спеціалістів;

- сформувати практичні навички ділового, усного і писемного спілкування в колективі;

- розвивати комунікативні здібності.

Знати:

- прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;

- поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови;

- мовні стереотипи комунікацій за фахом;

- особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;

- мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

- лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної літературної мови в професійному спілкуванні;

- загальні вимоги до складання та оформлення професійних документів.

Вміти:

- володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу;

- користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні;

- правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів4

- сприймати, відтворювати і створювати фахові тексти та різноманітні професійні документи;

- уміти користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

- перекласти тексти українською мовою, використовуючи термінологічні електронні словники.

Робота над культурою мови курсантів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх авіаційних спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Метод вивчення –практичний.

Формою підсумкового контролю є екзамен.

 

2. Тематичний план практичних занять

Тема Кількість годин Семестр
  Розділ № 1 «Культура фахового мовлення»    
  Тема1.2. Поняття національної та літературної мови.    
  Тема 1.8. Літературна мова. Мова і професія.    
  Тема 1.10. Культура мовлення під час дискусії.    
  Тема 1.12. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.    
  Розділ №2 «Етика ділового спілкування»    
  Тема 2.8. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.    
  Розділ №3 «Лексичні аспекти сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні»    
  Тема 3.2. Терміни і термінологія.. Правила вживання термінів відповідно до напрямку підготовки.    
  Тема 3.8. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.    
  Тема 3.9. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.    
  Розділ №4 «Нормативність і правильність фахового мовлення»    
  Тема 4.3. Особливості вживання дієслів, віддієслівних форм та прийменників у професійному мовленні.    
  Розділ №5 «Складання професійних документів»    
  Тема 5.7. Реквізити листа та правила їх оформлення.    
  Тема 5.9. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.    
  Тема 5.11. Правила оформлення документів з кадрово-контрактних питань.    
  Тема 5.12. Документація з кадрово-контрактних питань. Заява. Автобіографія.    
  Тема 5.17. Контрольна робота (у вигляді підсумкового контрольного тесту.    
  Тема 6.1. Підсумкове заняття    

 

Перелік практичних робіт з української мови

(за професійним спрямуванням)

 

Практичне заняття №1.2 (2 години)

Тема: «Поняття національної та літературної мови.»

Мета: розширити знання про мову та її функції; ознайомитися з основними вимогами до мовлення; надати знання про «Закон України про мову»

Найперше було Слово,

Крізь темряву й хаос

Воно, як вічне диво,

Над світом піднялось.

Від Йоанна, Гл. І,1

Завдання: написати конспект за планом; написати тестовий контроль.

План

1 Мова й мовлення.

2 Природа й функції мови.

3 Місце української мови серед мов світу. Проблема походження

мови.

4 Правовий статус української мови.

5 Закон «Про мови» в Україні й передумови його прийняття.

 

Тестовий контроль (виконати)

1 Хто вперше запропонував розрізнювати поняття «мова» і

«мовлення»?

а)Лев Щерба і Фердинанд де Сосюр.

б) Т. Шевченко і І. Котляревський.

в) Сократ і Платон.

2 Процес і результат спілкування – це:

а) мова;

б) мовлення;

в) мова й мовлення.

3 Мова – це явище:

а) психічне;

б) соціальне;

в) біологічне.

4 Комунікативна функція – це:

а) засіб спілкування;

б) засіб оформлення думки;

в) засіб пізнання.

5 Гносеологічна функція – це:

а) засіб пізнання;

б) засіб оволодіння фахом;

в) засіб формування естетичного світовідчуття.

6 Слов'янська група мов входить до:

а) індоєвропейської мовної сім'ї;

б) тюркської мовної сім'ї;

в) угро-фінської мовної сім'ї.

7 Українська мова належить до:

а) східнослов'янської підгрупи;

б) західнослов’янської підгрупи;

в) південнослов’янської підгрупи.

8 Правовий статус української мови визначено Конституцією

України у статті номер:

а) 19;

б) 10;

в) 5.

9 Закон «Про мови» був прийнятий:

а) 1989 року;

б) 1990 року;

в) 1991 року.

10 Лінгвоцид – це:

а) мововбивство;

б) ліквідація певного народу;

в) фізичне знищення народу.

 

Практичне заняття №1.8 (2 години)

Тема: «Літературна мова. Мова і професія.»

Мета: знати зміст понять «літературна мова», «мовна норма», функції мови; орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літературної мови.

Завдання: написати конспект за планом, виконати завдання.

План.

 1. Поняття літературної мови.
 2. Мовна норма, варіанти мовних норм.
 3. Розкрийте зміст терміна «українська літературна мова».
 4. Якими ознаками відрізняється літературна від загальнонародної національної?
 5. Чи може суспільство функціонувати без мови і навпаки?
 6. Чому звукова мова є найважливішим засобом спілкування людей?
 7. Чи існують інші засоби спілкування?
 8. Чи можна назвати звукове спілкування тварин мовою?
 9. В чому полягає функція мови?
 10. Де виникла, на вашу думку, мова на земній кулі: в одному місці чи в

різних районах?

 1. Мовленнєва культура – критерії професійної майстерності фахівця.
 2. Розкажіть про мову і мовленнєву професійну компетенцію.
 3. Поміркуйте чому в різних мовах частина слів схожа за звучанням.

Порівняйте: мать (рос.), мати (укр.), mother (англ.).

Завдання: написати конспект за планом; виконати завдання.

Вправа 2. Прочитайте текст, назвіть основні функції та особливості мови професійного спілкування.

Вправа 4. Розкрийте зміст поданого нижче висловлювання, з'ясувавши спочатку значення слова «менталітет».

Національна мова є засобом вираження менталітету нації.

 

Практичне заняття №1.10 (2 години)

Тема: «Культура мовлення під час дискусії.»

Мета: вміти виявляти різні погляди, зіткнення яких допоможе знайти істину.

Завдання: написати конспект за планом, виконати вправи.

План

1. Що означають поняття “мова” і “мовлення”? Чим вони відрізняються?

2. Розкрийте поняття” культура суспільства”, “культура мови”,” культура людини”, “культура спілкування”, “культура поведінки”.

3. Охарактеризуйте основні комунікативні ознаки культури мовлення.

4. Як ви розумієте поняття” словесний каламбур”?

5. Що таке дискусія? Які є правила ефективної дискусії?

6. Дати визначення словам: диспут, полеміка (користуючись тлумачним словником).

7. Як ви розумієте афоризм: «Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як просте слово “дякую”»?

Вправа1. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Користуючись матеріалом тексту, скажіть яких вимог слід додержувати під час дискусії. Запишіть їх у формі пам’ятки. З’ясуйте за тлумачним словником значення слова опонент.

Уміння переконувати

Під час дискусії необхідно швидко визначити головні проблеми й зосередити зусилля на їх розв’язанні.

Досвід показує, що в дискусії слід керуватися правилом:” Поступись опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого” такого, чого не можеш довести”.

Якщо ви хочете переконати слухачів у правильності того, що говорите, то не досить буде сказати” це так і ось так”. Не думайте, що люди повірять вам лише тому, що ви їм про це говорите. Щоб їх переконати, треба неодмінно викласти докази у формі фактів або свідчень.

Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже більшість знань нам опосередковано передали люди, які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі.

Щоб доказ був переконливим, необхідно назвати ім’я та прізвище авторитетної людини, на яку посилаєтесь. Замало сказати: “Багато визначних учених вважають, що…”

Щоб вплинути на аудиторію, промовець повинен бути впевнений у своїх силах, уміти завоювати повагу слухачів своїм виступом. Його мова має свідчити про те, що він досконало знає предмет і добре підготувався до виступу. Початок виступу має вирішальне значення для створення у слухачів приємного враження. Жести і міміка повинні бути невимушеними, а темп мовлення ні монотонним, ні надто швидким.

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли, більшість учасників дискусії з вами погодились. Аргументи іншої сторони були відкинуті. Поставте себе на місце опонента. Подбайте про те, щоб ваш супротивник після дискусії не залишався самотнім, щоб він не відчував озлобленості й гіркоти поразки.

Запам’ятайте, що там, де один тріумфує, у другого виникає неприємне відчуття програної справи. Натомість там, де ніхто не поводиться як переможець,ніхто не відчуває себе переможеним. (За І. Томаном).

 

План

1. Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця.

2. Формування професійної свідомості.

3. Назвати індивідуальні форми фахового спілкування

4. Назвати колективні форми фахового спілкування

 

План

1. Збори та форма їх проведення.

2. Етапи проведення зборів.

3. Як класифікуються ділові наради.

4. Ділова нарада як одна з форм усної ділової комунікації

5. Необхідність нарад під час ділового спілкування

6. Виконайте вправи:

а) Підготуватись до наради, розділившись на дві підгрупи, за темою: «Фахові знання - гарант професійного успіху».

б) Підготуйте виступ для наради, в якому повідомите про закупівлю нового обладнання для вашого відділу, використовуючи відповідну лексику.

 

Завдання 1.

1. З'ясуйте основні вимоги до складання професійних текстів.

2. Що збагачує лексикон людини?

3. Чим відрізняється читання наукового і художнього текстів?

4. Назвіть, які негативні явища в мові ви знаєте?

Завдання 2. Доберіть означення до слів: пам'ять, людина. Оцініть рівень свого лексикону.

Завдання 3. Відредагуйте подані словосполучення: Вступаючі до вищих навчальних закладів, міроприємства для поліпшення, завод по виробництву, звернутися по адресу, слідуючі студенти групи, забезпечити безпеку, здійснити вплив, на протязі деух неділь.

 

Перелік

Семестрового екзамену

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»_________

(повна назва)

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»________________

(шифр та найменування галузі знань)

Напрям 6.070101 «Транспортні технології (повітряний транспорт)» _____

(код та назва напряму підготовки)

705

(№ групи)

На 2014-2015ХІ

(навчальний рік) (семестр)

 1. Дайте визначення поняття державності мови. Державна мова в Україні.
 2. Охарактеризуйте статус української мови в сучасній Україні. Якими документами він засвідчується?
 3. Дайте визначення унормованості літературної мови.
 4. Назвіть дві форми існування сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?
 5. Чим відрізняються поняття „національна мова” й „літературна мова”?
 6. Назвіть типи норм, властиві літературній мові?
 7. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові?
 8. Дайте визначення професійної мовнокомунікативної компетенції.
 9. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини.
 10. Назвіть основні ознаки мовного етикету.
 11. Назвіть особливості мовного, мовленнєвого, спілкувального етикету.
 12. Поясніть у чому полягають особливості мовлення і спілкування.
 13. Назвіть основні форми та функції мови ділового спілкування.
 14. Дайте визначення поняттям «мова» і «мовлення».
 15. Охарактеризуйте мову як суспільне явище. Назвіть суспільні функції мови.
 16. Дайте визначення поняття «стиль». Назвіть типи мовних стилів.
 17. Охарактеризуйте функціональні стилі сучасної української літературної мови.
 18. Назвіть сфери вживання та призначення офіційно-ділового стилю.
 19. Назвіть особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.
 20. Сформулюйте стратегії ділового і професійного спілкування.
 21. Розкрийте вимоги до ведення телефонної розмови як форми ділового спілкування.
 22. Назвіть основні правила етикету телефонної розмови.
 23. Назвіть невербальні засоби спілкування.
 24. Визначте специфіку ґендерних аспектів спілкування.
 25. Дайте визначення поняття «виступ» та охарактеризуйте його види.
 26. Назвіть основні функції та види бесід.
 27. Визначте стратегії поведінки під час ділової бесіди.
 28. Назвіть умови успішної співбесіди з роботодавцем.
 29. Дайте визначення поняття «ораторська компетенція».
 30. Схарактеризуйте публічний виступ як важливий засіб комунікації.
 31. Окресліть основні засади аргументації.
 32. Назвіть мовні засоби переконання.
 33. Визначте комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.
 34. Назвіть основні види публічного мовлення.
 35. Назвіть основні типи презентацій та їх мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи.
 36. Визначте основні форми колективного обговорення професійних проблем.
 37. Назвіть основні фактори успішного проведення перемовин.
 38. Назвіть правила проведення зборів як форми прийняття колективного рішення.
 39. Сформулюйте правила проведення дискусії.
 40. Назвіть основні ознаки офіційно-ділового стилю.
 41. Дайте визначення поняття «документ». Які вимоги висувають до укладання й оформлення документа?
 42. Дайте визначення «терміна» та «термінології». Які терміни найчастіше використовуються у вашому професійному спілкування?
 43. Поясніть особливості класифікації документів.
 44. Охарактеризуйте текст як головний елемент документа.
 45. Назвіть вимоги до тексту документа й оформлення сторінки.
 46. Назвіть, з яких елементів складається документ
 47. Назвіть основні ознаки бібліографічного опису.
 48. Назвіть основні принципи інтонування та реферування наукових текстів.
 49. Назвіть види документів за різними ознаками.
 50. Назвіть реквізити документів та вимоги до їх написання.
 51. Назвіть основні ознаки класифікації службових документів.
 52. Назвіть основні логічно взаємозумовлені частини тексту та вимоги до їх оформлення.
 53. Назвіть основні функції та складові реферату.
 54. Дайте визначення діловій нараді. Які види нарад ви знаєте?
 55. Визначте розподіл документів за призначенням.
 56. Дайте визначення поняттям „формуляр-зразок” та „бланк документа”.
 57. Назвіть основні правила етикету службового листування.
 58. Назвіть основні документи з кадрово-контрактних питань.
 59. Назвіть основні розпорядчі та організаційні документи.
 60. Назвіть основні вимоги до оформлення курсової роботи.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. — К.: Артек, 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;

8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство — Львів: Вид-во “Світ”, 1994. — 214 с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів — К.: Знання, 2008. — 413 с.

10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

11. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л. О.Пустовіт — К.: Довіра, 2000 — 1017 с.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.

14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

 

Додаткова

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. — К.: Вища школа, 1993. — 239 с.

4. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / Укладачі: Плотницька І.М., Калашнікова С.А., Манако А.Ф. — К.: Міленіум, 2003. — 58 с.

5. Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. — Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. — 106 с.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006. — 291 с.

7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк Т.М. — Чернівці: 2000. — 57 с.

8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф.. А.О. Свашенко. — Харків: Світ дитинства, 1996. — 56 с.

9. Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. — К.: ЛІТЕРА, 1999.

10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, 2008 — 254с.

 

Словники

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

3. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.

4. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

5. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

6. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.

7. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.

8. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.

9. Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.

10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.

11. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635 с.

12. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.

13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.

14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

15. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

 

 

Вступ

Програма вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі. Велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів за фахом.

Робота над культурою мови курсантів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Уміння володіти мовою професії сприяє якісному засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає вдосконаленню професійної діяльності.

Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі.

Мета дисципліни:

- сформувати національно-мовну особистість;

- ознайомити курсантів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні;

- ознайомити з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів;

- навчати їх професійної мови;

- збагатити їх словник термінологією за фахом;

- підвищити загальномовний рівень майбутніх спеціалістів;

- сформувати практичні навички ділового, усного і писемного спілкування в колективі;

- розвивати комунікативні здібності.

Знати:

- прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;

- поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови;

- мовні стереотипи комунікацій за фахом;

- особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;

- мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

- лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної літературної мови в професійному спілкуванні;

- загальні вимоги до складання та оформлення професійних документів.

Вміти:

- володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу;

- користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні;

- правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів4

- сприймати, відтворювати і створювати фахові тексти та різноманітні професійні документи;

- уміти користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

- перекласти тексти українською мовою, використовуючи термінологічні електронні словники.

Робота над культурою мови курсантів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх авіаційних спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Метод вивчення –практичний.

Формою підсумкового контролю є екзамен.

 

2. Тематичний план практичних занять

Тема Кількість годин Семестр
  Розділ № 1 «Культура фахового мовлення»    
  Тема1.2. Поняття національної та літературної мови.    
  Тема 1.8. Літературна мова. Мова і професія.    
  Тема 1.10. Культура мовлення під час дискусії.    
  Тема 1.12. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.    
  Розділ №2 «Етика ділового спілкування»    
  Тема 2.8. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.    
  Розділ №3 «Лексичні аспекти сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні»    
  Тема 3.2. Терміни і термінологія.. Правила вживання термінів відповідно до напрямку підготовки.    
  Тема 3.8. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.    
  Тема 3.9. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.    
  Розділ №4 «Нормативність і правильність фахового мовлення»    
  Тема 4.3. Особливості вживання дієслів, віддієслівних форм та прийменників у професійному мовленні.    
  Розділ №5 «Складання професійних документів»    
  Тема 5.7. Реквізити листа та правила їх оформлення.    
  Тема 5.9. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.    
  Тема 5.11. Правила оформлення документів з кадрово-контрактних питань.    
  Тема 5.12. Документація з кадрово-контрактних питань. Заява. Автобіографія.    
  Тема 5.17. Контрольна робота (у вигляді підсумкового контрольного тесту.    
  Тема 6.1. Підсумкове заняття    

 

Перелік практичних робіт з української мови

(за професійним спрямуванням)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 613; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.012 с.)