Практичне заняття № 5.11 (2 години), 5.12 (2години) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття № 5.11 (2 години), 5.12 (2години)Тема: «Правила оформлення документів з кадрово-контрактних питань.»

«Документація з кадрово-контрактних питань. Заява. Автобіографія.»

Мета: забезпечення оволодіння правилами складання й оформлення ділових паперів; формування умінь і навичок складання та оформлення документації з кадрово-контрактних питань; дотримання вимог культури писемного мовлення під час складання документації з кадрово-контрактних питань.

Завдання: написати конспект за планом, виконати завдання,

1.Які папери належать до кадрово-контрактних?

2.У якій послідовності укладають кадрово-контрактні документи?

3.Що таке резюме? Яких правил треба дотримуватись, складаючи резюме?

4.Схарактеризуйте основні типи резюме?

5.Що таке автобіографія? Які особливості написання тексту документа?

6.Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?

7.Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

8.Які заяви бувають за походженням?

9.Поясніть яка відмінність між простою і складною заявами?

10.На якому етапі працевлаштування заповнюють особовий листок з обліку кадрів? Які відомості подають?

Вправа 1. Зредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформантики. Залік не складено вчасно через поважну причину.

2. Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю фінансовий менеджмент.

3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 місяців.

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня

2010 року.

1. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2010 року, для санаторного лікування.

Вправа 2. Запишіть у формі давального відмінка однини словосполуки.

Йосипів Артем Григорович, Тихохід Любомир Валентинович, Хміль Василь Павлович, Кабиш Микола Петрович, Шеховець Сергій Володимирович, Федів Юрій Іванович, Сніжко Олег Ілліч, Засуха Федір Кирилович, Дейнека Яніна Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Кривошия Оксана Василівна.

Вправа 3. Використовуючи редактор Microsoft Word, укладіть хронологічне і функціональне резюме від свого імені. Визначте посаду, на яку б ви могли б претендувати з огляду на ваш освітньо-кваліфікаційний рівень.

Вправа 4. Зредагуйте сталі вислови, уживані в тексті автобіографії.

А) Поступити в інститут, зайняти перше місце в олімпіаді, одержати спеціальність викладач французької мови, вступити на курси по інформатиці, працювати на посаді фельдшер-лаборант, навчатися на юридичному факультеті на спеціальності, моя сім'я складається з чотирьох чоловіків: я, мати, батько, брат, я займаюся мовою програмування.

Б) В 2008 році я вступив у Національний Авіаційний Університет, де навчаюся

до теперішнього часу. В 2009 році поступив до Київського національного університета та економічний факультет, зараз являюся студентом 1 курса. На протязі 2004-2009 вчився на юриста в університеті, який закінчив з гарними покажниками.

27.06.10

Вправа 5. Перекладіть текст характеристики українською мовою. Допишіть відсутні реквізити.

За время своей работы Сергеева О. П. проявила себя как высококвалифицированный специалист в области стандартизации, хорошо знающий законодательство о техническом регулировании.

К исполнению должностных обязанностей Сергеева О. П. относится добросовестно и ответственно. Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. При решении сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, старательность в выполнении распоряжений руководства.

Сергеева О. П. обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений, проявляет требовательность к себе и подчиненным.

Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих перед подразделением, творчески подходит к делу.

Стремится к повышению профессионального уровня - по собственной инициативе прошла обучение.

Вправа 6. Напишіть власну автобіографію.

Практичне заняття № 5.17 (2 години)

Тема: «Контрольна робота.»

Мета: перевірити набуті знання курсантів за практичний курс вивчення предмета.

 

Практичне заняття № 6.1 (2 години)

Тема: «Підсумкове заняття.»

Перелік

Питань для підготовки до складання

Семестрового екзамену

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»_________

(повна назва)

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»________________

(шифр та найменування галузі знань)

Напрям 6.070101 «Транспортні технології (повітряний транспорт)» _____

(код та назва напряму підготовки)

705

(№ групи)

На 2014-2015ХІ

(навчальний рік) (семестр)

  1. Дайте визначення поняття державності мови. Державна мова в Україні.
  2. Охарактеризуйте статус української мови в сучасній Україні. Якими документами він засвідчується?
  3. Дайте визначення унормованості літературної мови.
  4. Назвіть дві форми існування сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?
  5. Чим відрізняються поняття „національна мова” й „літературна мова”?
  6. Назвіть типи норм, властиві літературній мові?
  7. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові?
  8. Дайте визначення професійної мовнокомунікативної компетенції.
  9. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини.
  10. Назвіть основні ознаки мовного етикету.
  11. Назвіть особливості мовного, мовленнєвого, спілкувального етикету.
  12. Поясніть у чому полягають особливості мовлення і спілкування.
  13. Назвіть основні форми та функції мови ділового спілкування.
  14. Дайте визначення поняттям «мова» і «мовлення».
  15. Охарактеризуйте мову як суспільне явище. Назвіть суспільні функції мови.
  16. Дайте визначення поняття «стиль». Назвіть типи мовних стилів.
  17. Охарактеризуйте функціональні стилі сучасної української літературної мови.
  18. Назвіть сфери вживання та призначення офіційно-ділового стилю.
  19. Назвіть особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.
  20. Сформулюйте стратегії ділового і професійного спілкування.
  21. Розкрийте вимоги до ведення телефонної розмови як форми ділового спілкування.
  22. Назвіть основні правила етикету телефонної розмови.
  23. Назвіть невербальні засоби спілкування.
  24. Визначте специфіку ґендерних аспектів спілкування.
  25. Дайте визначення поняття «виступ» та охарактеризуйте його види.
  26. Назвіть основні функції та види бесід.
  27. Визначте стратегії поведінки під час ділової бесіди.
  28. Назвіть умови успішної співбесіди з роботодавцем.
  29. Дайте визначення поняття «ораторська компетенція».
  30. Схарактеризуйте публічний виступ як важливий засіб комунікації.
  31. Окресліть основні засади аргументації.
  32. Назвіть мовні засоби переконання.
  33. Визначте комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.
  34. Назвіть основні види публічного мовлення.
  35. Назвіть основні типи презентацій та їх мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи.
  36. Визначте основні форми колективного обговорення професійних проблем.
  37. Назвіть основні фактори успішного проведення перемовин.
  38. Назвіть правила проведення зборів як форми прийняття колективного рішення.
  39. Сформулюйте правила проведення дискусії.
  40. Назвіть основні ознаки офіційно-ділового стилю.
  41. Дайте визначення поняття «документ». Які вимоги висувають до укладання й оформлення документа?
  42. Дайте визначення «терміна» та «термінології». Які терміни найчастіше використовуються у вашому професійному спілкування?
  43. Поясніть особливості класифікації документів.
  44. Охарактеризуйте текст як головний елемент документа.
  45. Назвіть вимоги до тексту документа й оформлення сторінки.
  46. Назвіть, з яких елементів складається документ
  47. Назвіть основні ознаки бібліографічного опису.
  48. Назвіть основні принципи інтонування та реферування наукових текстів.
  49. Назвіть види документів за різними ознаками.
  50. Назвіть реквізити документів та вимоги до їх написання.
  51. Назвіть основні ознаки класифікації службових документів.
  52. Назвіть основні логічно взаємозумовлені частини тексту та вимоги до їх оформлення.
  53. Назвіть основні функції та складові реферату.
  54. Дайте визначення діловій нараді. Які види нарад ви знаєте?
  55. Визначте розподіл документів за призначенням.
  56. Дайте визначення поняттям „формуляр-зразок” та „бланк документа”.
  57. Назвіть основні правила етикету службового листування.
  58. Назвіть основні документи з кадрово-контрактних питань.
  59. Назвіть основні розпорядчі та організаційні документи.
  60. Назвіть основні вимоги до оформлення курсової роботи.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. — К.: Артек, 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;

8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство — Львів: Вид-во “Світ”, 1994. — 214 с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів — К.: Знання, 2008. — 413 с.

10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

11. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л. О.Пустовіт — К.: Довіра, 2000 — 1017 с.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.

14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

 

Додаткова

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с.

2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. — К.: Вища школа, 1993. — 239 с.

4. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / Укладачі: Плотницька І.М., Калашнікова С.А., Манако А.Ф. — К.: Міленіум, 2003. — 58 с.

5. Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. — Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. — 106 с.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006. — 291 с.

7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк Т.М. — Чернівці: 2000. — 57 с.

8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф.. А.О. Свашенко. — Харків: Світ дитинства, 1996. — 56 с.

9. Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. — К.: ЛІТЕРА, 1999.

10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, 2008 — 254с.

 

Словники

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

3. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.

4. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

5. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

6. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.

7. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.

8. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.

9. Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.

10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.

11. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635 с.

12. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.

13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.

14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

15. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 836; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.037 с.)