Практичне заняття №1.12 (2 години) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття №1.12 (2 години)Тема: «Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.»

Мета: вчити мистецтву переконування –аргументації.

Завдання: написати конспект за планом, виконати вправи.

План

 1. Дати визначення аргументації.
 2. Теорія переконання і аргументації
 3. Переконання, його форми та засоби
 4. Аргументація як основний етап переконання

 

Аргументи – базові параметри доведення, судження, за допомогою яких доводиться теза. Це положення, з яких виводиться істинність або хибність тези. Роль аргументів в доведенні надзвичайно велика. У повсякденній практиці їх, власне, і називають доказами. В юридичній теорії використовують термін “юридична основа”. Розрізняють такі види аргументів: достовірні факти (найчастіше), визначення, аксіоми і постулати.

Саме факти у доказі мають значну примусову силу і, як правило, переконують найґрунтовніше – І.Павлов називав їх «повітрям вченого». Під фактами, скажімо, юридичними, розуміються обставини, які слугують основою виникнення або припинення конкретних правових стосунків.

Крім фактів, іншим універсальним видом аргументів є визначення. Наприклад, у геометрії, дефініція понять «точка», «лінія», «площина» тощо має фундаментальне значення для подальших доведень. Аналогічна роль цього виду аргументів і в інших науках, зокрема, в гуманітарних – вони розкривають загальнородові та видові якості предмета доведення.

 

Вправа 1. Переконайте своїх слухачів у справедливості думки Тараса Шевченка “Молітеся одному – правді, а більш нікому”.

Вправа 2. Складіть текст своєї промови “Як переконати?” за планом.

Проілюструйте прикладами кожен пункт плану:

 1. справити приємне враження на слухачів своїм зовнішнім виглядом, поведінкою, манерами, встановити з ними контакт;
 2. знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і точно сформулювати;
 3. спрогнозувати можливі контраргументи;
 4. обрати форму дискусії, а не лекції;
 5. уточнити зміст невідомих слів, термінів;
 6. якнайшвидше визначити головні проблеми і зосередити зусилля на їхньому розв’язанні;
 7. вилучити питання, що не мають істотного значення для доведення цієї тези;
 1. нікому не зашкодити своїм словом.

Вправа 3. Проілюструйте переконливими прикладами відомий афоризм: “Ми слухаємо не промову, ми слухаємо людину, яка говорить з нами”.

 

Практичне заняття № 2.4 (2 години)

Тема: «Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.»

Мета: формувати становлення особистості професіонала.

Завдання: написати конспект за планом, виконати завдання.

План

1. Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця.

2. Формування професійної свідомості.

3. Назвати індивідуальні форми фахового спілкування

4. Назвати колективні форми фахового спілкування

 

Практичне заняття № 2.8 (2 години)

Тема: «Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.»

Мета: розширити знання про збори як форму прийняття колективного рішення, необхідність нарад під час ділового спілкування.

Завдання: написати конспект за планом, підготувати виступ під час наради.

План

1. Збори та форма їх проведення.

2. Етапи проведення зборів.

3. Як класифікуються ділові наради.

4. Ділова нарада як одна з форм усної ділової комунікації

5. Необхідність нарад під час ділового спілкування

6. Виконайте вправи:

а) Підготуватись до наради, розділившись на дві підгрупи, за темою: «Фахові знання - гарант професійного успіху».

б) Підготуйте виступ для наради, в якому повідомите про закупівлю нового обладнання для вашого відділу, використовуючи відповідну лексику.

 

Практичне заняття № 3.2 (2 години)

Тема: «Терміни і термінологія. Правила вживання термінів відповідно до напрямку підготовки.»

Мета: дати визначення поняття «термін», вивчити особливостімови своєї професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови, розширити знання про умови організації, стандартизації термінологічної системи української мови, визначити форми творення та шляхи наповнення термінами сфери професійного спілкування, алгоритм організації термінологічної системи мови.

Завдання: написати конспект за планом, виконати вправи.

План:

 1. Історичні та сучасні проблеми української термінології.
 2. Терміни, професіоналізми та їх ознаки.
 3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
 4. Кодифікація та стандартизація термінів.
 5. Алгоритм укладання термінологічного стандарту

Вправа 1. Прочитайте текст, виправте терміни, що вжиті з невластивим для них значенням: Законодавче закріплення української мови як державної ставить перед вишами України завдання підготувати народну еліту, яка б добре володіла українською мовою і забезпечувала успішний розвиток нації. Нові мотиви вимагають особливого підходу визначення змісту мовних знань і вмінь з української мови професійного спілкування. В Україні єдиною офіційною мовою мае бути лише українська мова (це закріплено у Конституції України), адже лише вона найліпше пристосована до українського менталітету, способу мислення, природного оточення. Без знання державної мови сьогодні неможливо стати добрим громадянином, патріотом України, її захисником.

Вправа 2. Складіть усне висловлювання фахового спрямування, використовуючи професійну термінологію;

Вправа 3. Доберіть по 5 -10 термінів з вашого фаху, поясніть значення цих слів.

Вправа 4. Підготуйте матеріали до словника фахової лексики (25-30 слів-термінів).

Словникову статтю подавайте за принципом статті тлумачного словника:

1. Термін (із позначенням наголосу).

2. Походження (у квадратних дужках).

3. Тлумачення.

Наприклад: емба´рго [ісп. embargo - накладенняарешту, заборона] - юр. 1) заборона ввезення або вивезення чого-небудь (яких-небудь товарів, цінностей); 2) затримання майна (переважно суден і вантажів), яке належить іноземній державі.

Матеріали оформіть у друкованому варіанті (Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал -1,5).

Вправа 5. Перекладіть українською мовою.

Текущий момент, текущая политика, текущий ремонт, текущий ручей, текущий счет в банке, вытекающая струя, протекающая бочка.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Кружились снежинки, кружились в танце сдружившиеся за эти дни обитатели дома. Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности.

Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещавший о стечении большого числа людей. Согласно учению Муна, существует единый Бог, отец всех наций, извещающий о себе в иудаизме, христианстве, исламе, буддизме и других религиях мира.

 

 

Практичне заняття № 3.8 (2 години)

Тема: «Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.»

Мета: розширити знання про особливості використання багатозначних слів; вміти правильно скорочувати слова, доречно використовувати абревіатури, графічні скорочення.

Завдання: написати конспект за планом; виконати вправи.

1.Багатозначність українського слова.

2.Роль багатозначності слова у сучасному діловому спілкуванні.

3. Написати основні правила скорочень.

4. Навести види скорочень..

5. Дати характеристику лексичним та графічним скороченням.

6. Які абревіатури пишуться з малої букви, а які з великої:

7. Запишіть 5 безкрапкових скорочень і 5 абревіатур.

Завдання 1.

1. З'ясуйте основні вимоги до складання професійних текстів.

2. Що збагачує лексикон людини?

3. Чим відрізняється читання наукового і художнього текстів?

4. Назвіть, які негативні явища в мові ви знаєте?

Завдання 2. Доберіть означення до слів: пам'ять, людина. Оцініть рівень свого лексикону.

Завдання 3. Відредагуйте подані словосполучення: Вступаючі до вищих навчальних закладів, міроприємства для поліпшення, завод по виробництву, звернутися по адресу, слідуючі студенти групи, забезпечити безпеку, здійснити вплив, на протязі деух неділь.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 502; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.015 с.)