Зразок бланка разового доручення (типова форма № М-26, формат А4) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок бланка разового доручення (типова форма № М-26, формат А4)Лицьовий бік

 

 

__________________________ Бланк суворої звітності

(підприємство-одержувач і його адреса) Типова форма № М-26

 

Ідентифікаційний ЗАТВЕРДЖЕНО

код за ЄДРПОУ Наказ Мінстату України

07.10.96 №291

 

 
 


Код за УКУД

 

Рахунок___ МФО ___________ Доручення дійсне до ____________________ р.

 

ДОРУЧЕННЯ _________ № ___________

серія

 

Дата видачі ________________________ р.

Видано__________________________________ _____________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
документ, що засвідчує особу ___________________________________________


серія ________ № ____________ від ______________________________________ р.

виданий ________________________________________________

(ким виданий документ)

на одержання від _________________________________________

(назва організації-постачальника)
цінностей за _____________________________________________

(номер і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить одержати:

Номер пор, Назви цінностей Одиниця Кількість (прописом)
       
       

Зворот

       
       

 

Підпис ________________________________________ засвідчую

(зразок підпису особи, що одержала доручення)

 

Керівник підприємства

 

Головний бухгалтер

 

Оформлення розписки

Розписка — це документ, у котрому підтверджуються дії, що вже відбулися (як правило, одержання грошей або матеріальних цінностей від підприємства чи приватної особи).

Складають розписку в довільній формі на чистому аркуші паперу здебільшого від руки або машинописним способом.

 

Види розписок:

· службова

· особиста

 

У роз­писці мають бути такі відомості:

- назва виду документа (РОЗПИСКА);

- посада автора (в разі потреби);

- прізвище, ім'я й по батькові особи, яка дає розписку;

- сума взятих грошей або назви товарно-матеріальних цінностей;

- дата оформлення документа;

- підпис автора.

 

Одержану суму грошей у розписці зазначають цифрами, а в дужках — розшифровують словами.

У розписці, як і в довіреності, категорично забороняється ро­бити будь-які виправлення чи стирання. Всі вільні місця між текстом та підписом перекреслюють. Розписку складають в одному примірнику й зберігають нарівні з грошовими й цін­ними документами.

Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було написано. В такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.

 

Зразок службової розписки:

Р О З П И С К А

Я, Самойленко Віра Василівна, одержала від начальника відділу кадрів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Удовенко Лариси Павлівни свою трудову книжку, яку зобов’язуюся повернути до 24 жовтня 2013 року.

21 жовтня 2013 р. (підпис В.В.Самойленко)

Трудову книжку Самойленко В.В. видано 21 жовтня 2013 р.

Начальник відділу

кадрів (підпис) Л.П.Удовенко

21.10.13

Зразок особистоїї розписки:

 

Р О З П И С К А

Я, Сидоренко Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Ірини Андріївни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повернути всю суму до 01 грудня 2013р.

Домашня адреса: вул. Світла, 11, кв. 45, Тернопіль. Паспорт МА-ІХ №679849, виданий Тернопілським МВ УМВС України в Тернопільській області 29 листопада 2001 р.

 

26.09.13 Підпис

 

Підпис Сидоренко С. М. засвідчую:

 

Державний нотаріус (підпис) Р. О. Пилипчук

26.09.10

Печатка

 

Оформлення акта

Акт - ц е документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб. Як правило, це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій, що перевіряють.

Акт складається кількома особами з метою об'єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації. Виклад і форма тексту актів регламентовані.

Текст акта має дві частини:

— вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, що складали акт, а також присутні під час його складання);

— констатуючу (викладаються мета й завдання акта, xaрактер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, даються висновки).

Після слова Підстава вказується документ чи усне розпорядження службової особи щодо необхідності та юридичної, ваги певного акта.

Після слова Складено перераховуються особи, які склали акт або були присутні під час його складання, і обов'язково зазначаються їхні посади, ініціали й прізвища. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови; прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку.

У кінці акта (перед підписами) зазначається кількість примірників і вказується місце їх зберігання.

 

Реквізити:

 • Назва установи.
 • Гриф затвердження.
 • Назва виду документа.
 • Номер та дата складання.
 • Місце складання.
 • Заголовок.
 • Текст.
 • Підписи.

 

Зразок акта

Виконавець Замовник

ПП „Діпро” ТОВ «Чудо»

с.Пряда Явор. р-ну Львівської обл. вул.Городоцька, 23

р/р 260983062901 ____________________

в «Приватбанку» м. Львів ____________________

МФО 329224 ____________________

Свідоцтво платника ПДВ189536 ____________________

Інд. под. № 310917813230 ____________________

 

А К Т

 

здачі-приймання виконаних робіт

 

Складено 30.10.2010

 

 

Надання рекламних послуг в світовому бізнес-довіднику. bpapers.iatp.org.ua

Згідно із замовленняя №09/5 від 29.09.2010.

 

Ми, що нижче підписались, представник Виконавця в особі Калиновича Р.Я. з однієї сторони, і представник Замовника, в особі ___________________________________ з другої сторони, склали даний Акт про те, що виконана робота відповідає умовам замовлення.

 

 

Ціна по замовленню складає: 216(двісті шістнадцять) грн, в т.ч.: ПДВ 35 грн 85коп.

 

Від Виконавця Від Замовника

______________________ ______________________

МП МП

 

 

Оформлення накладної

Накладна - ц е обліковий документ, який дає право на отримамання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

 

Реквізити:

 • Назва — угорі посередині великими літерами: НАКЛАДНА № __________ від________(дата).
 • Підстава, на основі якої видано накладну.
 • Кому видано (назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи).
 • Від кого (назва установи або штамп установи, її адреса, телефон, поточний рахунок).
 • Позначення кожної графи:

- назва предметів;

- сорт;

- розмір;

- одиниця виміру;

- номенклатурний номер;

- кількість (за вимогою, видано);

- вартість;

- сума вартості.

 • Підпис керівника установи й бухгалтера.
 • Дата.
 • Хто видав.
 • Хто одержав.
 • Печатка або штамп установи.

Оформлення списку

Список - ц е документ, який містить перелік осіб, предметів, об’єктів, документів у певному порядку і складається з метою інформації або реєстрації.

Реквізити:

· Штамп установи.

· Номер.

· Назва виду документа.

· Заголовок.

· Текст.

· Підпис.

· Дата.

· Печатка.

Список складається в алфавітному або хронологічному порядку. Іноді елементи списку розміщуються в послідовності від більш значущого до менш значущого.

Список використаних джерел - важливий елемент бібліографічного апарату наукового дослідження, його вміщують наприкінці роботи, але готують до початку її написання. До нього заносять цитовані, аналізовані джерела, архівні матеріали, дотичні до теми.

Розрізняють такі способи розташування літератури у списку:

Ø Абетковий: список використанихджерел має самостійну нумерацію за прізвищами авторів; перших слів назв, якщо авторів не зазначено; авторів з однаковими прізвищами розміщують за абеткою їх ініціалів, а роботи одного автора - за назвою роботи; окремо подають абетковий ряд кирилицею (українською, російською мовами) і ряд мовами з латинським написанням літер (англійською, французькою, німецькою тощо).

Ø За типами документів: матеріал у списку розташовують за типом видання (книжки, статті, офіційні документи, стандарти тощо), а в межах розділу - за абеткою.

Ø Хронологічний список зазвичай використовують у працях історичного спрямування, де важливо продемонструвати періоди і звернути увагу на те, коли опубліковано те чи інше джерело.

Ø У порядку цитування: такий спосіб застосовують зазвичай у статтях (доповідях), де список використаних джерел невеликий.

Бібліографування - це вид аналітико-синтетичного опрацювання, який полягає в укладанні опису документа. Такі описи можуть бути різними - бібліографічними, архівними, інтернетними тощо. Бібліографічні описи описують опубліковані паперові видання, архівні - описи архівних документів, інтернетні - описи веб-сторінок.

Зразок 1:

До доручення №______від_____20___р.

СПИСОК №______

робітників___________________________________________________________________

(назва установи)

і службовців, за заявами яких перераховуються суми на їх рахунки в Ощадбанку №_____

____________________________________________________________________________

(адреса Ощадного банку)

 

№ пор. Номер рахунка в Ощадбанку або слово „новий”   Прізвище, ім’я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Сума Для відміток Ощадбанку
1.        
2.        
3.        
4.        
         
         

 

Усього________________________________________________________________________

(сума словами)

 

Керівник установи (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Печатка

Зразок 2:

Список використаної літератури:

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. - К.: Артек, 1999.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 480 с.

5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги XXI, 2005. - 572 с.

6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування - К.: Каравела, 2005.

7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. - К.: ВЦ "Академія", 2007. - 360 с.;

8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство - Львів: Вид-во "Світ", 1994. - 214 с.

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів - К.: Знання, 2008. - 413 с.

10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови - стереотип. вид. - К.: Наукова думка, 2003. - 240 с.

Пам’яткаПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 353; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.048 с.)