ТОП 10:

Що з'явилось раніше у людини - мислення чи мова ?      A) мислення;
      Б) мова;
      B) одночасно;
      Г) вони зовсім не пов'язані, тому питання не коректне;

18. Самосвідомість людини - це :

      A) духовне дзеркало для самопізнання та самозамилування;
      Б) усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з іншими людьми;
      B) результат рефлексії, роздумів особистості про себе;
      Г) орієнтація на досягнення практичних цілей;

Хто дав класифікацію глобальних проблем людства?

      A) М.Месарович;
      Б) К.Лоренц;
      B) А.Печчеи;
      Г) П.Сорокін;

Головними рисами філософії історії, що розроблена Гегелем є

      A) процесуальність історії;
      Б) відсутність загальних закономірностей розвитку історії;
      B) співвідношення необхідності, випадковості та свободи в історії;
      Г) неможливість ідеї громадянського суспільства і правової держави.;

Контрольне завдання № 59

Світогляд, що базується на вірі у існування надприродного та можливість контактів людини з цим надприродним називається

      A) міфологічним;
      Б) релігійним;
      B) фантастичним;
      Г) віртуальним;

2. Вказати, хто вперше ввів поняття "логос" в античній філософії

      A) Парменід;
      Б) Фалес;
      B) Демокріт;
      Г) Геракліт;

3. В розумінні людини мислителі Відродження піднялися до:

      A) самовдосконалення людини шляхом виконання моральних заповідей;
      Б) її розуміння як частки космосу, що живе співмірно з цілим;
      B) ідеї свободи як вирішального виміру людського існування;
      Г) створеної за образом і подобою Бога, але вмістилища гріха;

Війна всіх проти всіх - вихідний принцип філософії

      A) Гегеля;
      Б) Гоббса;
      B) Локка;
      Г) Берклі;

5. У "Загальній природній історії і теорії неба" Кант вперше запропонував:

      A) теорію наперед встановленої гармонії;
      Б) небулярну космогенічну гіпотезу;
      B) теорію множинних світів;
      Г) загальну теорію відносності ;

6. С. К'еркегор розглядав три стадії існування людського духу:

      A) гносеологічна - етична - естетична;
      Б) гносеологічна - естетична - релігійна;
      B) естетична - етична - релігійна;
      Г) естетична - етична - гносеологічна;

7. Назвіть автора першого достатньо виваженого та авторитетного дослідження історії філософії на Україні:

      A) П.Юркевич;
      Б) В.Зеньковський;
      B) О.Гіляров;
      Г) В.Вернадський;
      Д) Д.Чижевський;

8. Кому з філософів приписують вислів "Людина є мірою усіх речей" ?

      A) Августину;
      Б) Фомі Аквінському;
      B) Протагору;
      Г) Вольтеру;

Ідеологічна течія, яка охоплює філософію, політичну економію і теорію революційного перетворення буржуазного суспільства в соціалістичне і комуністичне називається -

     

10. Визначити філософський термін, протилежний поняттю "істина" -

     

11. Доповнити основні логічні форми пізнання –а) поняття; б) в)

12. До основних трактувань простору та часу відносять такі концепції:

      A) субстанціональну;
      Б) реляційну;
      B) ірраціональну;
      Г) екзистенційну ;

13. Які компоненти структурують теоретичне питання (вкажіть всі три правильних варіанти):

      A) проблема;
      Б) гіпотеза;
      B) теорія;
      Г) істина;
      Д) парадигма;

Форма знання, основою якої є передбачення, сформоване за допомогою певних фактів і потребує доведення, це -

      A) гіпотеза;
      Б) теорія;
      B) ідея;
      Г) проблема;

15. Ця якість вважалася головною в людині в філософії Нового часу :

      A) емоційність;
      Б) набожність;
      B) розумність, раціональність;
      Г) креативність;

16. У ХХ ст. виділились три основні підходи до розуміння проблеми людини :

      A) релігійний ;
      Б) філософський;
      B) науковий;
      Г) морально-етичний;

17. За теорією Фройда, Я і Воно знаходяться у відношеннях :

      A) Я постійно контролює Воно;
      Б) постійного конфлікту;
      B) Я і Воно доповнюють один одного;
      Г) між Я і Воно немає ніякого зв'язку;

18. Назвати функції самосвідомості :

      A) самопізнання;
      Б) самооцінка;
      B) саморегуляція;
      Г) самовиховання;

19. Вищими критеріями суспільного прогресу є:

      A) розвиток свободи людини;
      Б) матеріальне благополуччя людей;
      B) розвиток техніки і технологій;
      Г) соціокультурні умови розвитку індивіда;

20. Назвіть філософа, який стверджував про те, що життєвий цикл культур нагадує життєвий цикл організму:

      A) К.Маркс;
      Б) М.Вебер;
      B) О.Шпенглер;
      Г) О.Тофлер;

Контрольне завдання № 60

1. Визначити : аксіологія - це вчення ...

      A) про ціннісне ставлення людини до світу;
      Б) про красу;
      B) про принципи пізнання;
      Г) про духовну культуру суспільства;

2. Онтологія Демокріта будується на принципі :

      A) світ складається з неподільних частинок - атомів;
      Б) першоелементом світу є апейрон;
      B) кожна річ світу є об'єднання матерії і форми;
      Г) першоелементом світу є число;

3. Визначити зміст поняття "креаціонізм"

      A) заперечення Бога;
      Б) творення всього сущого Богом;
      B) виправдання Бога;
      Г) критика Бога;

4. Визначити, який незвичний метод викладу використав у "Етиці" Б.Спіноза:

      A) логічний;
      Б) емпіричний;
      B) геометричний;
      Г) семантичний;

5. Назвіть три знамениті питання філософії І. Канта:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.005 с.)