ТОП 10:

Вищий критерій істини в концепції Августина      A) досвід;
      Б) розум;
      B) одкровення;
      Г) нема такого критерію;

4. На думку більшості істориків філософії, Ф. Бекон був родоначальником європейського:

      A) ідеалізму і стоїцизму;
      Б) об'єктивізму і скептицизму;
      B) емпіризму і матеріалізму;
      Г) раціоналізму;

Назвіть, які періоди виділяють у філософській творчості І. Канта?

      A) докритичний і критичний;
      Б) матеріалістичний і діалектичний;
      B) логічний і онтологічний;
      Г) раціональний і ірраціональний;
      Д) метафізичний і діалектичний;

Архетипи, згідно К. Юнгу, - це

      A) початкові моменти усілякого наукового пізнання;
      Б) образ лідера, вождя;
      B) вихідні складові людської психикі;
      Г) колективні форми та образи, вихідні з міфологічної свідомості та способу життя;

7. Вчення про ноосферу та загальні перспективи науково-технічного поступу людства було розроблене:

      A) П.Юркевичем;
      Б) В.Зеньковським;
      B) О.Гіляровим;
      Г) В.Вернадським;

8. Кому з філософів приписують вислів "Вірю, тому що абсурдно" ?

      A) Августин Блаженний;
      Б) Фома Аквінський;
      B) Прогатор;
      Г) Вольтер;
      Д) Тертуліан;

Вчення, згідно з яким основою світу є щось нерозумне (воля, інстинкт), а джерелом пізнання - інтуїція, почуття називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Гуманізм - філософські погляди, що ґрунтуються на визнанні самоцінності ______________ і її прав на абсолютну свободу з метою розвитку і самовираження.

     

11. Доповнити :основні форми суспільної свідомості – а) політико-правова, б) наукова, в) г) д) є)

     

12. Незворотні, однонапрямні й закономірні зміни, що призводять до виникнення нової якості - це:

      A) рух;
      Б) деформація;
      B) регрес;
      Г) розвиток;
      Д) трансформація;

13. В сучасній гносеології суб'єкт пізнання:

      A) абстрактний індивід;
      Б) технічні засоби (комп'ютер, наукове обладнання і т.п.);
      B) науковий колектив (сукупний суб'єкт);
      Г) професійний фахівець;

14. Визначити найпоширеніші методи теоретичного дослідження:

      A) формалізація, аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний;
      Б) формалізація, математичний, аналогія;
      B) формалізація, моделювання, аналогія;

15. В концепції Арістотеля людина розглядається як істота :

      A) природна (чуттєва);
      Б) політична (полісна);
      B) індивідуально-неповторна;
      Г) морально-етична;

16. Міра людяності як даність, що закорінена у глибини внутрішнього життя людини і завдяки якій природна людська індивідуальність може реалізувати себе як особу - це :

      A) свідомість;
      Б) духовність;
      B) мудрість;
      Г) свобода;

17. По Фрейду, Я і Воно знаходяться у відношеннях :

      A) Я постійно контролює Воно;
      Б) постійного конфлікту;
      B) Я і Воно доповнюють один одного;
      Г) між Я і Воно немає ніякого зв'язку;

18. Вказати основні ознаки (властивості) свідомості :

      A) ідеальність;
      Б) опосередкованість мовою;
      B) здатність творити і відтворювати ідеї;
      Г) непізнаність;

19. Хто дав класифікацію глобальних проблем людства (назвати двох авторів)

      A) М.Месарович;
      Б) К.Лоренц;
      B) А.Печчеи;
      Г) П.Сорокін;

Назвіть автора ідеї історії, як лінії, від її початку ї до її завершення

      A) Августин Блаженний;
      Б) Гесіод;
      B) Геродот;
      Г) Ф.Ніцше;

Контрольне завдання № 26

Стійка система поглядів, переконань, знань, цінностей, що визначає вибір певної життєвої позиції, відношення до світу та до інших людей, - це

      A) світосприйняття;
      Б) світоспоглядання;
      B) світогляд;
      Г) світовідчуття;

Представників мілетської школи називають стихійними матеріалістами, тому що вони

      A) брали в якості першооснови світу матеріальні елементи;
      Б) відкрито стверджували домінування матерії над духом;
      B) відмовлялись від матеріального;
      Г) сформулювали атомістичну концепцію;

3. Визначити зміст поняття "креаціонізм"

      A) заперечення Бога;
      Б) творення всього сущого Богом;
      B) виправдання Бога;
      Г) критика Бога;

Цей філософ вперше розділив владу на три види (судову, законодавчу і виконавчу)

      A) Спіноза;
      Б) Локк;
      B) Декарт;
      Г) Бекон;

5. Окрім явищ Кант виділяє:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.218.67.1 (0.004 с.)