ТОП 10:

Вказати основні періоди розвитку середньовічної філософії      A) патристика;
      Б) номіналістика;
      B) схоластика;
      Г) реалістика;

4. Визначити, який незвичний метод викладу використав у "Етиці" Б.Спіноза

      A) логічний;
      Б) емпіричний;
      B) геометричний;
      Г) семантичний;

5. Категоричний імператив І. Канта це:

      A) закон природи;
      Б) причинно-обумовлений зв'язок;
      B) моральний закон;
      Г) суб'єктивний погляд людини;

Назвіть основних представників філософії життя

      A) Фрідріх Ніцше, Анрі Бергсон;
      Б) Мішель Монтень, Блез Паскаль, Фрідріх Шеллінг, Сьорен К'єркегор, Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Анрі Бергсон;
      B) Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Анрі Бергсон;

7. У феноменології Е. Гуссерля поняття "інтенціональність" - це:

      A) істотна властивість всіх актів свідомості, спрямованість свідомості на об'єкт, що знаходиться поза самою свідомістю;
      Б) аналіз символічних аспектів соціальних взаємодій;
      B) залежність істинного значення висловлювань від психологічних, прагматичних відтінків сенсу цих висловлювань;
      Г) запозичення основних категорій індивідуальної свідомості зі сфери суспільних уявлень;

8. Кому з філософів належить вислів "Бог помер" ?

      A) Дж. Бруно;
      Б) Вольтер;
      B) Ніцше;
      Г) Маркс;
      Д) Кант;

Загальні структури або властивості сущого - речей, процесів, живого, ідеальних предметів (всього, що утворює світ, загальні форми мислення) називаються -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Матеріалізм - філософський напрямок, який виходить з первинності ____________

     

11. Доповнити: атрибутивні властивості матерії а)рух, б) в) г)

     

Що є першоосновою в ідеалістичних філософських концепціях?

      A) дух;
      Б) свідомість;
      B) матерія;
      Г) досвід

13. Пізнання в сучасній філософії переважно розглядається як (вкажіть най більш правильну відповідь):

      A) здібності, вміння, навички в певній галузі діяльності;
      Б) значима інформація в аспекті діяльності;
      B) об'єктивна реальність, дана у свідомості діючого суб’єкта;
      Г) обумовлений практикою процес придбання і розвитку знання;

14. Функції теорії:

      A) мета будь-якої теорії - пояснення явищ;
      Б) задача теорії - класифікація об’єктів та явищ;
      B) теорія узагальнює, систематизує, здійснює синтез знань;
      Г) теорія описує явища природи та суспільства;

15. Свобода за Сартром :

      A) велике щастя;
      Б) завоювання цивілізації;
      B) неминучий важкий тягар;
      Г) нездійсненна мрія;

16. Вчення в якому звеличуються чесноти людини :

      A) археологія;
      Б) ірраціональне;
      B) антропософія;
      Г) гуманізм;

17. У ранній античній філософії свідомість визначалась через поняття :

      A) апейрон;
      Б) атом;
      B) логос ;
      Г) душа;

18. Сталі структури неусвідомлюваного, незалежні від життєвого досвіду людини Юнг визначив як :

      A) архетипи;
      Б) соціальне несвідоме;
      B) родове несвідоме;

Визначити, хто є суб’єктом і головною дійовою особою суспільства

      A) людина;
      Б) індивід;
      B) людина з її матеріальними потребами;
      Г) людина з її потребами, інтересами і цінностями;

Визнання існування множинності самодостатніх історичних утворень із власною самодостатньою історією - це

      A) нелінійна модель розвитку історії;
      Б) лінійна модель розвитку історії;

Контрольне завдання № 31

1. Визначити, що означає термін "філософія"

      A) вища істина;
      Б) компетентна думка;
      B) професіональна діяльність;
      Г) любов до мудрості;
      Д) логіка;

Кому з філософів Давньої Греції належить думка : Не існує матерії без форми, а форми без матерії ?

      A) Платон;
      Б) Протагор;
      B) Арістотель;
      Г) Зенон

3. Вказати головні риси античного світогляду :

      A) космоцентризм, пантеїзм, функціональність, онтологізм;
      Б) об'єктивізм, єдність природи і людини, матеріально-чуттєве сприйняття космосу, науковість;
      B) інтерсуб'єктивність, ясність, чіткість, міфологічність;
      Г) повсякденність, єдність фаталізму та реалізму, абсолютність особистості;

4. На думку більшості істориків філософії, Ф. Бекон був родоначальником європейського:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.003 с.)