ТОП 10:

Що у Гегеля виступає формою діалектичного розвитку і побудови всієї його системи?      A) теза, антитеза, синтез;
      Б) аналіз, синтез, заперечення;
      B) кількість, якість, міра;
      Г) мистецтво, релігія, філософія;

6. О. Конт сподівався замінити усі науки про суспільство:

      A) менеджментом;
      Б) синергетикою;
      B) соціологією;
      Г) епістемологією;

7. За своїми найпершими особливостями рання українська філософська думка тяжіла:

      A) до морального повчання та життєвої настанови;
      Б) до вибудовування абстрактно-теоретичних конструкцій;
      B) до містико-афористичної символіки;
      Г) до космоцентризму та натурфілософії;

8. Кому з філософів приписують вислів "Усе тече, усе змінюється" ?

      A) Геракліт Ефеський;
      Б) Фома Аквінський;
      B) Протагор;
      Г) Демокріт;

Ідеологічна течія, яка охоплює філософію, політичну економію і теорію революційного перетворення буржуазного суспільства в соціалістичне і комуністичне називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Суб'єктивізм - світоглядна позиція, що заперечує існування ___________ законів природи і суспільства.

     

11. Доповнити основні характеристики свідомості: а) діяльне відображення, б)

в) г)

     

Якою категорією визначається взаємовідношення речей і процесів матеріального світу, за якого одні (причини) породжують інші (наслідок)?

      A) причинність;
      Б) детермінізм;
      B) індукція;
      Г) синергія ;

13. Суперечність між двома твердженнями, в основі якої не логічні помилки, а обмеженість системи тверджень, з якої вони виводяться - це:

      A) категорії;
      Б) універсалії ;
      B) закони ;
      Г) антиномії;

14. За .Кантом знання морально-етичного закону:

      A) обумовлено освітою;
      Б) дається в емпіричному досвіді;
      B) дано кожному до досвіду (апріорі);
      Г) є результатом виховання;

15. Термін "філогенез" означає :

      A) процес розвитку людини від її виникнення й до сьогодення;
      Б) процес історичного формування соціальної суті людини;
      B) процес формування надлюдини;
      Г) процес розвитку людини від народження до смерті;

16. Наукові відкриття, що сприяли руйнуванню антропоцентричної картини світу :

      A) створення геліоцентричної системи світу;
      Б) теорія Дарвіна;
      B) теорія теплової загибелі Всесвіту;
      Г) теорія несвідомого;

17. Несвідоме за теорією Фройда, це :

      A) божественне прозріння;
      Б) стихійні імпульси, що виходять зі сфери пізнання;
      B) первинні (інстинктивні) потяги з ціллю отримання найбільшого задоволення;
      Г) стихійні процеси, що відбуваються в колективах;

Здатність живої істоти чуттєво сприймати світ і емоційно реагувати на нього, притаманна як людині так і тварині - це

      A) свідомість;
      Б) мислення;
      B) психіка;
      Г) душа;

Як називається наука про закономірності розвитку та структуру народонаселення

      A) демографія;
      Б) антропологія;
      B) соціологія;
      Г) соціальна філософія;

20. Назвіть автора книги «Занепад Європи»:

      A) О.Шпенглер;
      Б) К.Маркс;
      B) О.Конт;
      Г) О.Тофлер;

Контрольне завдання № 23

1. Визначити, про який з філософських методів пізнання йдеться в цьому висловлюванні: "Речі та їх мислимі відображення беруться в їх взаємозв'язку в їх русі, в процесі виникнення та зникання. Увага привернута до переходів протилежностей, до суперечливості руху".

      A) діалектичний;
      Б) аналітичний;
      B) метафізичний;
      Г) дедуктивний;

Кому з філософів Давньої Греції належить думка : Не існує матерії без форми, а форми без матерії ?

      A) Платон;
      Б) Протагор;
      B) Арістотель;
      Г) Зенон;

Визначити концепцію, якої дотримувався Фома Аквінський

      A) про несумісність віри та знання;
      Б) про перевагу знання над вірою;
      B) про гармонію віри та знання;
      Г) про перевагу віри над знанням;

Визначити основні правила раціоналістично-дедуктивного методу Р. ДекартаПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.005 с.)