ТОП 10:

Назвіть основних представників філософії Відродження      A) М.Копернік, Д.Бруно, Г.Галілей, Й.Кеплер, М. Кузанський, Т. Парацельс, Дж. Пікко делла Мірандола;
      Б) М.Копернік, Д.Бруно, Г.Галілей, Й.Кеплер, М. Кузанський, Т. Парацельс, Дж. Пікко делла Мірандола, Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т.Кампанедда, Ф.Бекон, Р.Декарт;
      B) А.Августин, Ф.Аквінський, М.Копернік, Д.Бруно, Г.Галілей, Й. Кеплер, М. Кузанський, Т. Парацельс, Дж. Пікко делла Мірандола, Н.Макіавеллі, Т.Мор;

4. Руссо вважав, що розвиток культури формує в людини потреби:

      A) природні;
      Б) штучні;
      B) матеріальні;
      Г) духовні;
      Д) соціальні;

5. Визначити вірну думку: Л. Фейрбах вважав релігію:

      A) безглуздим марновірством;
      Б) абсолютизуванням суб'єктивної сторони свідомості;
      B) приписування Богові атрибутів людини;
      Г) реалізацією свободи;
      Д) атавізмом свідомості, пов'язаним зі страхом людей перед силами природи;

6. Основоположна формула марксистської філософії для аналізу суспільного життя означає:

      A) свідомість визначає буття;
      Б) буття визначає свідомість;
      B) суспільне буття визначає свідомість ;
      Г) суспільна свідомість визначає буття;
      Д) буття є свідомість;

Чим відрізняється наукова теорія від інших типів знання на думку К. Поппера?

      A) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона формується так, що зберігається принципова можливість її фальсифікації (заперечення);
      Б) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона зберігається.;
      B) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона доповнюється і змінюється;

8. Кому з філософів належить вислів "Я знаю лише те, що я нічого не знаю" ?

      A) Гіппій;
      Б) Сократ;
      B) Платон;
      Г) Аристотель;

Відокремлена від природи частина матеріального світу, що являє собою історично розвинену форму життєдіяльності людей називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Ірраціоналізм - філософське вчення, що заперечує фундаментальне значення __________

     

11. Доповнити: основні загальнологічні методи пізнання а) індукція, б) в) г)

     

Яке з даних філософських понять виникло історично першим?

      A) матерія;
      Б) буття;
      B) субстанція;
      Г) першооснова;

13. Поняття, протилежне по змісту "істині" в гносеології:

      A) пропаганда;
      Б) омана;
      B) судження;
      Г) забобони;
      Д) ілюзія;

14. Мислитель, який першим використав матеріалістичний підхід до дослідження суспільних явищ:

      A) Маркс;
      Б) Демокріт;
      B) Ламетрі;
      Г) Фейєрбах;

15. Філософ, що сказав - "Людина - це канат, натягнутий між твариною та надлюдиною" :

      A) Кєркегор;
      Б) Хайдегер;
      B) Шопенгауер;
      Г) Ніцше;

16. Категорія "цінність" означає :

      A) благо, що є еталоном життя;
      Б) багатство;
      B) культура;
      Г) гроші;

17. Вперше, самосвідомість в якості умови достовірності пізнання світу розглянув :

      A) Маркс;
      Б) Демокріт ;
      B) Декарт;
      Г) Бекон;

Обрати правильну відповідь

      A) свідомість виникає ще в утробі матері;
      Б) свідомість (у формі самосвідомості) виникає в 2-4 літньому віці;
      B) свідомість передіснує людині;
      Г) свідомість виникає відразу після народження дитини;

Вказати філософську дисципліну, що досліджує проблеми суспільства

      A) онтологія;
      Б) соціальна філософія;
      B) філософська антропологія;
      Г) аксіологія;

Основна проблема для філософії історії

      A) виявлення фундаментальних факторів історичного розвитку;
      Б) встановлення хронологічних дат, імен, подій;
      B) дослідження історії як особливої предметної реальності;

Контрольне завдання № 30

Матеріалістичні напрямки признають наступні положення (вкажіть всі три правильні варіанти)

      A) світ складається з матеріальних тіл, кожне тіло з найменших частинок;
      Б) світ створено Богом і все стається у ньому по волі Всевишнього;
      B) матерія - це об'єктивна реальність;
      Г) атрибутом матерії є рух;
      Д) простір та час - це форми живого сприйняття;

Назвіть філософів мілетської школиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.196 (0.003 с.)