ТОП 10:

Чим на думку Аристотеля є річ ?      A) складна єдність найменших частинок - атомів;
      Б) чуттєвий образ ідеї;
      B) єдність матерії і форми;
      Г) створене з води;
      Д) конструкція свідомості;

3. Термін "гуманізм" походить від латинського "Humanus", що означає

      A) божественний;
      Б) природній;
      B) небесний;
      Г) людський;

4. Кому з представників філософії Нового часу може належати така теза: "Те, кто занимались науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики подобно муравью только собирают и пользуются собранным. Рационалисты подобно пауку из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она извлекает материал из цветов сама, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии".

      A) Д.Юм;
      Б) Д. Локк;
      B) Ф. Бекон;
      Г) Р. Декарт;

5. Встановіть відповідність філософа філософському вченню:

      1) трансцендентальний ідеалізм A) Гегель;
      2) антропологічний матеріалізм Б) Кант;
      3) абсолютний ідеалізм B) Фейєрбах;

6. С. К'еркегор розглядав три стадії існування людського духу:

      A) гносеологічна - етична - естетична;
      Б) гносеологічна - естетична - релігійна;
      B) естетична - етична - релігійна;
      Г) естетична - етична - гносеологічна;

7. Представник баденської школи неокантіанства В. Віндельбанд запропонував свій поділ наук на такі:

      A) про природу і про дух;
      Б) про закони і про події;
      B) про матерію і про свідомість;
      Г) про відчуття і про ідеї;
      Д) про розум і про досвід;

8. Кому з філософів приписують вислів "Істина є дочкою свого часу, а не авторитету" ?

      A) Ф. Бекон;
      Б) Фома Аквінський;
      B) Платон;
      Г) Вольтер;

Форма інтелектуальної діяльності людей, скерована на отримання об’єктивних знань про природу, суспільство, мислення, на відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку це -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Раціоналізм - напрям у теорії пізнання, що висуває на перший план _________ знання

     

11. Доповнити основні функції самосвідомості а) самопізнання, б) в)

     

12. Зведення усіх форм руху (у тому числі біологічної .) до механічної мають назву:

      A) формалізму;
      Б) релятивізму;
      B) механіцизму;
      Г) емпіризму;
      Д) агностицизму;

13. Назвіть два рівні наукового пізнання:

      A) емпіричний;
      Б) релігійний;
      B) теоретичний;
      Г) міфологічний;
      Д) діалектичний;

14. Визначити філософські методи:

      A) метод трансцендентального аналізу, діалектичний, феноменологічний, герменевтичний ;
      Б) аксіоматичний, діалектичний, метафізичний, феменологічний;
      B) софістика, діалог, діалектичний, герменевтичний ;

15. Ідея зверхньості людини, створеної і одухотвореної Богом, над природою це ідея:

      A) Нового часу;
      Б) Епохи відродження;
      B) Антична;
      Г) Християнська;

16. Трудова теорія антропосоціогенезу була обґрунтована :

      A) Дарвіном;
      Б) Енгельсом;
      B) Вернадським;
      Г) Шелером;

Обрати правильну відповідь

      A) свідомість виникає ще в утробі матері;
      Б) свідомість (у формі самосвідомості) виникає в 2-4 літньому віці;
      B) свідомість передіснує людині;
      Г) свідомість виникає відразу після народження дитини;

18. Філософське поняття рефлексії відноситься до феномену :

      A) емпіричного пізнання;
      Б) логічного пізнання;
      B) інтуїтивного пізнання;
      Г) самосвідомості;

Цілісний комплекс проблем, від вирішення яких залежить подальша доля людства називається

      A) гуманістичними проблемами;
      Б) соціальними проблемами;
      B) глобальними проблемами;
      Г) духовними проблемами;

20. Визначте мету і сутність техніки:

      A) перетворення природи та світу людини згідно з її цілями;
      Б) перетворення природи та світу людини з метою панування над природою;
      B) перетворення природи та світу людини задля задоволення людських потреб;
      Г) перетворення природи та світу людини задля естетичного і морального задоволення;

Контрольне завдання № 13

1. Вказати найбільш правильну відповідь: Філософія - це ...Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.004 с.)