ТОП 10:

Назвіть найвідоміших французьких представників Просвітництва      A) Ф. Вольтер, Е. Кондільяк, Ш. Л. Монтеск'є, Ж. Ж. Руссо, Д. Дідро, Ж. Ламетрі, К. Гельвецій, П. Гольбах;
      Б) Дж. Толанд, А. Шефтсбері, Дж.Коллінз, Б. Мандевіль;
      B) Дж. Локк, Т. Гоббс, Х. Вольф, А. Баугартен, Г. Лессінг;

5. Філософський трактат "Критика чистого розуму" був написаний:

      A) Гегелем;
      Б) Декартом;
      B) Кантом;
      Г) Ніцше;

6. За Марксовою соціальною теорією, в основі розвитку суспільства :

      A) розвиток свідомості, стану моралі;
      Б) розвиток продуктивних сил;
      B) розвиток світового духу;
      Г) взаємодія Бога і природи;
      Д) рівень розвитку демократії в суспільстві;

7. Фундаментальною характеристикою людського існування в екзистенціалізмі є:

      A) любов;
      Б) свобода;
      B) обов'язок;
      Г) совість;

8. Кому з філософів належить вислів "Світ ловив мене, та не спіймав" ?

      A) Костомарову;
      Б) Франку;
      B) Драгоманову;
      Г) Сковороді;
      Д) Гоголю;

Форма інтелектуальної діяльності людей, спрямована на отримання об’єктивних знань про природу, суспільство, мислення, на відкриття об’єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Сцієнтизм абсолютизує роль _____________ в суспільстві.

     

11. Доповнити основні рушійні сили розвитку суспільства – а) великі соціальні групи; б) в)

     

Якою категорією визначається взаємовідношення речей і процесів матеріального світу, за якого одні причини породжують інші (наслідки)?

      A) причинність;
      Б) детермінізм;
      B) дуалізм;
      Г) синергія ;

13. В західноєвропейській філософії раціоналізм переважно розвивався на основі методу:

      A) аналогії;
      Б) індукції;
      B) дедукції;
      Г) математичного аналізу;

Які з названих характеристик знання є спільними для науки і філософії?

      A) доведеність;
      Б) системність;
      B) емпірична підтверджуваність та перевірка;
      Г) наявність єдиного понятійного апарату;
      Д) критичність;

15. «Людина - мисляча річ» вважав :

      A) Декарт;
      Б) Гольбах;
      B) Шопенгауер;
      Г) Ламетрі;

16. назвати естетичні цінності :

      A) краса, мистецтво, гармонія, стиль;
      Б) добро, любов, обов'язок, дружба;
      B) свобода слова,;
      Г) соціальна справедливість;

17. Встановити послідовність еволюції форм відображення у живій природі :

      A) безумовні рефлекси у тварин;
      Б) умовні рефлекси у тварин;
      B) подразливість у амеби;
      Г) свідомість людини;

18. За Кантом існує три головних способи виявлення ідеального змісту свідомості, які? :

      A) жест;
      Б) інтонація;
      B) міміка;
      Г) слово;

19. Вказати: що визначає сутність духовного життя суспільства:

      A) сукупність правил і норм взаємодії у повсякденному житті;
      Б) прояв діяльності людського розуму;
      B) матеріально-виробнича діяльність людей;
      Г) єдність діяльності розуму людей, їх волі, почуттів, духовного життя;

Назвати моделі розвитку історії

      A) формаційна;
      Б) лінійна;
      B) циклічна (нелінійна);
      Г) поступальна;

Контрольне завдання № 52

1. Визначити, в чому полягає співвідношення філософії та науки:

      A) філософія є частиною науки;
      Б) наука є частиною філософії;
      B) філософія і наука частково включаються одна одну;
      Г) філософія і наука виключають одна одну;

2. Визначити, які три соціальні стани Платон виокремив в ідеальній державі :

      A) бідних, достатніх, багатих;
      Б) селян, ремісників, міщан;
      B) ремісників, духовенство, селян;
      Г) філософів, воїнів, ремісників;

3. Термін "реформація" має відношення до критики:

      A) католицької церкви;
      Б) англійської буржуазії;
      B) французьких рантьє;
      Г) німецького бюргерства;

4. Атрибутами єдиної субстанції (природи), на думку Спінози, є:

      A) зовнішня причина;
      Б) безліч кінцевих речей;
      B) мислення і протяжність;
      Г) вплив і зв'язок;

5. Гегель розглядав історію як:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.003 с.)