ТОП 10:

В розумінні людини мислителі Відродження піднялися до      A) самовдосконалення людини шляхом виконання моральних заповідей;
      Б) її розуміння як частки космосу, що живе співмірно з цілим;
      B) ідеї свободи як вирішального виміру людського існування;
      Г) створеної за образом і подобою Бога, але вмістилища гріха;

4. Філософії Просвітництва в цілому властиве:

      A) віра в людський розум, знання і суспільний прогрес;
      Б) виняткова релігійність;
      B) теоцентризм;
      Г) винятковий інтерес до проблем пізнання;

5. Встановіть відповідність філософського трактату тому чи іншому філософу:

      1) "Критика чистого розуму" A) Гегель;
      2) "Про сутність християнства" Б) Кант;
      3) "Наука логіки" B) Фейєрбах;

6. Основоположним поняттям філософії Ф. Ніцше є:

      A) воля до життя;
      Б) воля до влади;
      B) воля до багатства;
      Г) воля до Бога;
      Д) воля до людяності ;

7. Назвіть автора першого достатньо виваженого та авторитетного дослідження історії філософії на Україні:

      A) П.Юркевич;
      Б) В.Зеньковський;
      B) О.Гіляров;
      Г) В.Вернадський;
      Д) Д.Чижевський;

8. Кому з філософів належить вислів "Філософи лише по різному пояснювали світ, а справа в тому, щоб його змінити" ?

      A) Маркс;
      Б) Ленін;
      B) Фейєрбах;
      Г) Гегель;

9. Філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення людини до світу - етичне, естетичне, релігійне та ін. називається - ______________

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: гілоізм - філософський напрямок, який вважає всю матерію ___________ і одушевленою.

     

11. Доповнити етапи розвитку суспільства за Тоффлером у формі трьох хвиль а) аграрне, б) в)

     

Що є першоосновою в матеріалістичних філософських концепціях?

      A) дух;
      Б) свідомість;
      B) матерія;
      Г) логос;
      Д) досвід;

13. В західноєвропейській філософії емпіризм переважно розвивався на основі методу:

      A) аналогії;
      Б) індукції;
      B) дедукції;
      Г) аналізу;
      Д) математичного аналізу;

14. Визначити, кому належить вислів "Електрон такий не невичерпним, як і атом, природа безкінечна":

      A) В.І. Леніну;
      Б) Н. Бору;
      B) В. Вернадському;
      Г) А. Енштейну;

15. Центральний фактор антропосоціогенезу за марксизмом :

      A) прямоходіння;
      Б) інстинкти;
      B) колір шкіри;
      Г) праця;

16. Праця, мова, мислення і тілесна організація людини в процесі її становлення як найважливіші чинники розвитку людини обґрунтовані в :

      A) тейярдизмі;
      Б) трудовій теорії антропосоціогенезу;
      B) природному еволюціонізмі;

З точки зору людської діяльності компонентна структура свідомості включає в себе 3 (три) блоки елементів

      A) когнітивну (пізнання) сферу;
      Б) мотиваційну сферу;
      B) нормативну сферу;
      Г) естетичну сферу;

18. Спеціалізована інформаційно-знакова діяльність з вираження думки, мислення, свідомості - це :

      A) мова;
      Б) праця;
      B) культура;
      Г) духовність;

Вказати правильну назву Марксового аналізу суспільства

      A) формаційний;
      Б) цивілізаційний;
      B) культурологічний;
      Г) натуралістичний;

Назвати збіг думок у представників еволюціоністського і формаційного підходу до історії

      A) вони єдині в прагненні виявити закономірності історичного процесу;
      Б) вони єдині в прагненні визнати множинність самодостатніх історичних утворень;
      B) вони єдині в прагненні знайти універсальні закони історичного поступу;
      Г) вони єдині в прагненні дослідити історію як єдність історичних фактів;

 

Контрольне завдання № 10

Вказати основні філософські дисципліни

      A) онтологія;
      Б) гносеологія;
      B) політологія;
      Г) антропологія;
      Д) соціологія;

2. Визначити зміст поняття ідея у вченні Платона :

      A) матеріальна і розумовоосяжна;
      Б) нематеріальна і розумовоосяжна;
      B) матеріальна і розумово неосяжна;
      Г) нематеріальна і розумово неосяжна;
       

У своїх міркуваннях про Бога Фома АквінськийПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.175 (0.005 с.)