ТОП 10:

Визначити сутність філософського вчення реалізму      A) філософський напрям, згідно з яким загальні поняття (універсалії) існують реально як сутності речей;
      Б) філософське вчення, що заперечує онтологічне значення універсалій (загальних понять), стверджуючи, що універсалії існують не насправді, а тільки у мисленні;
      B) філософське вчення, в якому поєднані релігійно-філософські засновки з раціоналістичною методикою та формально-логічними проблемами;

4. Кому належить вислів "Свобода - це пізнана необхідність"

      A) Р. Декарт;
      Б) Дж. Локк;
      B) Т. Гоббс;
      Г) Ф. Бекон;
      Д) Б. Спіноза;

5. Гегель розглядав історію у своїй праці "Філософія історії", як:

      A) прогресивний розвиток науки;
      Б) самоцільне становлення Бога;
      B) розвиток світового духу у часі;
      Г) розвиток світового духу у просторі;
      Д) моральний прогрес;

6. Центральна ідея філософії С. К'еркегора:

      A) людина - це унікальна індивідуальність. І чим більше вона вдосконалюється, тим більше вона приносить користі суспільству та покращує його;
      Б) основна антропологічна одиниця - народ. Він проявляє свої можливості, таланти і діяльні можливості в окремих індивідах;
      B) духовний індивід, одинична людина протистоїть соціальному середовищу і вдосконалюється всупереч йому та його законам;
      Г) реально існують тільки універсальні явища - рід, клас, держава, суспільство. Окремі індивіди безликі, анонімні, неістинні;

7. І.Франко вважав найпотужнішими чинниками суспільного поступу:

      A) розвиток засобів комунікації;
      Б) розвиток освіти, науки та техніки;
      B) розвиток державного управління суспільством;
      Г) розвиток демократії;
      Д) культивування високо духовної еліти;

8. Кому з філософів належить вислів "Світ ловив мене, та не спіймав" ?

      A) Костомаров;
      Б) Франко;
      B) Драгоманов;
      Г) Сковорода;
      Д) Гоголь;

Одна з головних філософських дисциплін, яка досліджує закономірності процесу пізнання називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Механіцизм - односторонній метод пізнання, заснований на визнанні ____________ форми руху як єдино об'єктивної.

     

11. Доповнити основні форми буття а) буття матеріального світу, б) в) г)

     

Що є першоосновою в ідеалістичних філософських концепціях?

      A) дух;
      Б) свідомість;
      B) матерія;
      Г) логос;
      Д) досвід;

13. У відповідності з філософською традицією виділяють два основні рівні мислення:

      A) розсуд;
      Б) розум;
      B) почуття;
      Г) переживання;
      Д) інтуїція;

14. Загальна структура філософії, запропонована Гегелем:

      A) логіка, онтологія, гносеологія;
      Б) логіка, філософія природи, філософія руху;
      B) вчення про буття, вчення про сутність, вчення про поняття;
      Г) аксіологія, гносеологія, онтологія;

15. Напрям у філософії, об'єктом осмислення якого є людина :

      A) позитивізм;
      Б) ідеалізм;
      B) екзистенціалізм;
      Г) матеріалізм;

Хто першим з філософів насмілився перервати пісні тріумфу, які розспівував чистий інтелект стосовно проблем людського буття ?

      A) Фройд;
      Б) Кєркегор;
      B) Ніцше;
      Г) Шопенгауер;

17. Для людської свідомості є притаманним :

      A) пасивне відображення дійсності;
      Б) активна, творча діяльність;
      B) безпосередній вплив на соціальний світ;
      Г) суб'єктивне світосприйняття;

18. Мислення в філософії визначається як :

      A) споглядання предметів;
      Б) неоформлені наміри;
      B) один з найважливіших актів свідомості, який полягає в оперуванні абстрактно-логічними поняттями;
      Г) внутрішня мова;

Хто з філософів доводив, що класи існували не завжди

      A) К.Маркс;
      Б) П.Сорокін;
      B) К.Ясперс;

В якій концепції філософії історії головною силою історичного процесу є розум

      A) Г.Гегеля;
      Б) К.Маркса;
      B) А.Тойнбі;
      Г) О.Шпенглера;

 

Контрольне завдання № 15

Визначити вчення (принцип), що визнає множину субстанційПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.70 (0.004 с.)