ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вказати три проблеми, над якими розмірковували натурфілософи Давньої Греції      A) що є основою (субстанцією) світу і як вона співвідноситься з конкретними речами;
      Б) досліджували феномен держави та моральності людини;
      B) як поєднати мінливість та усталеність речей, рух і спокій;
      Г) як пояснити виникнення та зникнення речей за незнищуваності субстанції;

3. Розуміння Макіавеллі співвідношення політики і моралі визначається як:

      A) гуманізм;
      Б) об'єктивізм;
      B) цинізм, аморальність, віроломство;
      Г) анархізм;

4. На думку Декарта, субстанція матеріальна і субстанція духовна:

      A) знаходяться у тісному взаємозв'язку;
      Б) існують незалежно одна від одної;
      B) є протилежностями і постійно борються між собою;
      Г) існують окремо, і існування однієї виключає одночасне існування іншої;

5. Назвіть закони діалектики:

      A) закон відповідності онтофілогенезу;
      Б) взаємоперехід кількісних змін у якісні;
      B) закон єдності та боротьби протилежностей;
      Г) закон заперечення заперечення;
      Д) закони руху;

Як розглядається рух в теорії марксизму?

      A) спосіб буття об'єктивної реальності; процес змін взагалі;
      Б) функція тіл;
      B) народження галактик;
      Г) переміщення;
      Д) енергетична взаємодія;

Встановіть відповідність між філософськими позиціями та їх авторами

      1) матеріалізм A) Гегель;
      2) екзистенціалізм Б) Маркс;
      3) гедонізм B) Сартр;
      4) ідеалізм Г) Епікур;

8. Кому з філософів належить вислів "Філософам властиво здивування. Воно і є початок філософії." ?

      A) Аристотель;
      Б) Демокріт;
      B) Платон;
      Г) Геракліт;

Адекватне відтворення дійсності в пізнанні, відповідність знання дійсному стану речей – це . Гегель вважав, що це є системою знання, яка перебуває в постійному розвитку.

     

10. Впишіть ключове слово у визначення Пантеїзм – це філософське і релігійне вчення про присутність _________ у єстві самої природи , його розчинення в природі.

     

11. Доповнити: ступені заперечення заперечення у формі гегелівської тріади – а)теза, б) в)

     

12. Сутність будь-яких об'єктів світу проявляється:

      A) в їхніх внутрішніх якостях;
      Б) в їхніх зовнішніх ознаках;
      B) в їхній відособленості;
      Г) в взаємодії з іншим об'єктами;

13. У сучасній гносеології (некласичній) об'єкт пізнання:

      A) протистоїть суб'єкту пізнання;
      Б) існує "сам по собі";
      B) те, що пізнається (природа, суспільство, людина і т.п.);
      Г) є частиною самопізнаючого суб'єкта;

14. Філософська концепція, у відповідності з якою наукові поняття та теорії є результатом угоди (погодження) між вченими:

      A) релятивізм;
      Б) догматизм ;
      B) конвенціоналізм;

15. Особистість в філософії розуміється як :

      A) синонім поняття людина, індивід;
      Б) родове поняття, що виражає загальні ознаки, притаманні людському роду;
      B) стійка система соціальнозначущих рис, характерних для людини як члена суспільства;
      Г) сукупність фізичних здатностей окремої людини;

16. Марксистське розуміння сутності людини :

      A) соціальне;
      Б) біологізаторське;
      B) ідеально-духовне;
      Г) космо-планетарне;

17. Хто з філософів замінив Декартівське "Я мислю" на "Я хочу (волію)" :

      A) Кьеркегор;
      Б) Ніцше;
      B) Феєрбах;
      Г) Сартр;

18. Сутність діалектико-матеріалістичного розуміння свідомості полягає у визнанні того, що :

      A) Свідомість нічим принципово не відрізняється від матерії;
      Б) Свідомість є самодостатньою та творчою;
      B) Свідомість є властивістю високоорганізованої матерії;

Назвіть засновника психоаналітичної концепції культурогенезу

      A) К.Маркс;
      Б) З.Фройд;
      B) А.Тойнбі;
      Г) Й.Гейзинга;

Вкажіть філософів, для яких історія людства постає у формі реальних, окремих, самодостатніх соціокультурних світів

      A) Г.-В.-Ф.Гегель;
      Б) О.Шпенглер;
      B) А.Тойнбі;
      Г) К.Маркс;

 

Контрольне завдання № 25

1. Філософський напрям - ідеалізм це :

      A) втеча від дійсності;
      Б) визнання первинним ідеального начала - Бога, дух, розум, що є творцем світу;
      B) прагнення обґрунтувати значення ідеалів у житті;
      Г) проекти ідеального суспільства;

2. Назвати складові діалогічного методу Сократа :

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.008 с.)