ТОП 10:

Вказати форму матеріалізму, до якої можна віднести вчення Фалеса Мілетського      A) діалектичний матеріалізм;
      Б) механічний матеріалізм;
      B) антропологічний матеріалізм;
      Г) стихійний, наївний матеріалізм;

3. Досліджуючи проблеми людської душі, Фома Аквінський виходив з того, що:

      A) душа - чиста форма без матерії, вона безтілесна;
      Б) душа є частиною тіла, виступаючи його формуючим принципом;
      B) душа складається з особливої тонкої матерії, відмінної від тілесної, тому вона не знищується разом з тілом;
      Г) душа є проявом надіндивідуального духу, тому вона незнищувана.;

4. У своїй теорії пізнання Ф. Бекон дотримувався концепції:

      A) абсолютної істини;
      Б) відносної істини;
      B) недосяжної істини;
      Г) двоїстої істини;

5. Які з названих категорій є категоріями закону єдності та боротьби протилежностей:

      A) єдність, боротьба, протилежність, суперечність;
      Б) єдність, боротьба, протилежність, заперечення;
      B) єдність, боротьба, протилежність, необхідність;

6. Визначте основні школи ірраціоналізму:

      A) персоналізм, позитивізм, структуралізм, фройдизм;
      Б) філософія життя, структуралізм, герменевтика, феменологія;
      B) філософія життя, екзистенціалізм, волюнтаризм, психоаналіз;

7. Встановіть послідовність історико-філософських епох:

      A) схоластика;
      Б) просвітництво;
      B) античність;
      Г) відродження;

8. Кому з філософів належить вислів "Існування людини передує її сутності" ?

      A) Бердяєв;
      Б) Ж-П. Сартр;
      B) А. Камю;
      Г) К. Ясперс;

Одна з головних філософських дисциплін, яка досліджує закономірності процесу пізнання називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Сенсуалізм - філософський напрямок, що виводить все пізнання з ______________.

     

11. Доповнити правила наукового методу Декарта а) визначення принципів, б) в) г)

     

12. Ідеалісти стверджують, що:

      A) першоосновою світу, природи, сущого є духовне начало;
      Б) існують два незалежні та рівноправні початки (принципи): матеріальний та духовний;
      B) матерія існує абсолютно, вона нестворена й незнищувана, нескінченна у формах свого прояву;
      Г) матерія складається з вічних, незмінних й неділимих частинок - атомів;
      Д) світ створений Богом з нічого;

13. При використанні цього методу відбувається заміна окремих властивостей досліджуваного об'єкта символами або знаками:

      A) індукції;
      Б) дедукції;
      B) формалізації;
      Г) спостереження;
      Д) аналізу;

14. Визначити загальнологічні методи та засоби дослідження:

      A) аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання;
      Б) аналіз, синтез, аналогія, ідеалізація, вимірювання;
      B) аналіз, синтез, опис, моделювання, експеримент;

15. Середньовічні філософи стверджували, що людина :

      A) є результат біологічної еволюції;
      Б) створена за образом і подобою Бога;
      B) є продукт соціальної дійсності;
      Г) є продукт мовної активності;

16. Концепція сенсу життя з позиції утилітаризму :

      A) ціль життя виправдовує будь-які шляхи її досягнення;
      Б) жити, означає мати з усього користь;
      B) жити, означає насолоджуватися;
      Г) життя - це самопожертва, альтруїзм в ім'я обов'язків;

17. Свідомість виникає, функціонує і розвивається в процесі :

      A) дорослішання людини;
      Б) взаємодії людини з існуючою дійсністю;
      B) отримання освіти;
      Г) наукового пізнання;

18. Завдяки відкриттю людської суб'єктивності у ХVІІ ст. з'явилося поняття :

      A) психіка;
      Б) свідомість;
      B) мислення;
      Г) несвідоме;

Визначити: на якому етапі розвитку суспільства виникають класи

      A) первісного суспільства;
      Б) феодального суспільства;
      B) рабовласницького суспільства;
      Г) буржуазного суспільства;

Назвати моделі розвитку історії

      A) формаційна;
      Б) лінійна;
      B) циклічна (нелінійна);
      Г) поступальна;

 

Контрольне завдання № 17

Предметом філософії є

      A) будова світу;
      Б) краса світу;
      B) щастя людини;
      Г) всезагальне у системі "світ-людина";
      Д) пошук ідеального суспільства;

2. Вказати, хто вперше ввів поняття "логос" в античній філософіїПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.70 (0.005 с.)