ТОП 10:

Ким був розроблений діалектичний метод та відкриті законів діалектики?      A) Г. Ляйбніцем;
      Б) А. Шопенгауером;
      B) Ф. Ніцше;
      Г) Г. Гегелем;

6. Марксистське визначення відношення людини до об'єктивного світу:

      A) предметно-перетворювальна, практична діяльність ;
      Б) духовна, внутрішня активність до світу;
      B) теоретичне відношення до світу;
      Г) здатність споглядати навколишній світ;

7. У феноменології Е. Гуссерля поняття "інтенціональність" - це:

      A) істотна властивість всіх актів свідомості, спрямованість свідомості на об'єкт, що знаходиться поза самою свідомістю;
      Б) аналіз символічних аспектів соціальних взаємодій;
      B) залежність істинного значення висловлювань від психологічних, прагматичних відтінків сенсу цих висловлювань;
      Г) запозичення основних категорій індивідуальної свідомості зі сфери суспільних уявлень;

8. Кому з філософів належить вислів "Існування людини передує її сутності" ?

      A) М. Бердяєву;
      Б) Ж-П. Сартру;
      B) А. Камю;
      Г) К. Ясперсу;

Система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення :Волюнтаризм - філософський напрямок, що визнає в якості першооснови буття _____________________

     

11. Доповнити правила наукового методу Декарта – а) визначення принципів(інтуїція); б)

в) г)

     

Якою категорією визначається форма буття матерії, що характеризує протяжність, структурність, співіснування та взаємодію елементів в усіх матеріальних системах?

      A) час;
      Б) простір;
      B) рух;
      Г) розвиток;

13. При використанні цього методу відбувається заміна окремих властивостей досліджуваного об'єкта символами або знаками:

      A) індукція;
      Б) дедукція;
      B) формалізація;
      Г) спостереження;

14. До якої форми наукового пізнання належить концепція інопланетного походження життя на Землі:

      A) гіпотеза;
      Б) теорія;
      B) проблема;
      Г) парадигма;

15. Процес соціалізації означає :

      A) активну участь людини у соціальному житті;
      Б) належність людини до тої чи іншої соціальної групи;
      B) засвоєння і використання людиною соціокультурного досвіду;

16. Автором терміну "етика" - є :

      A) Геракліт;
      Б) Спіноза;
      B) Платон;
      Г) Аристотель;

17. Чим відрізняється свідомість людини від психіки хребетних тварин :

      A) наявністю абстрактного мислення і мови;
      Б) здатністю працювати з реальними предметами;
      B) відсутністю випереджуючого відображення;
      Г) наявністю подразливості;

18. Здатність живої істоти чуттєво сприймати світ і емоційно реагувати на нього, притаманна як людині так і тварині називається:

      A) свідомість;
      Б) мислення;
      B) психіка;
      Г) душа;

Вкажіть чинники, якими у філософії марксизму визначається категорія »базис»

      A) сукупність виробничих відносин;
      Б) продуктивні сили суспільства;
      B) спосіб виробництва матеріальних благ;
      Г) засоби виробництва;

Вкажіть філософів, для яких історія людства постає у формі реальних, окремих, самодостатніх соціокультурних світів

      A) Г.-В.-Ф.Гегель;
      Б) О.Шпенглер;
      B) А.Тойнбі;
      Г) К.Маркс;

Контрольне завдання № 57

1. Основне питання філософії - це (вказати найбільш правильну відповідь)

      A) питання про відношення мислення до буття, духу до природи;
      Б) які критерії істини?;
      B) як з'явився світ?;
      Г) що є добро і зло?;
      Д) чи існує Бог?;

2. Визначити, що таке за Сократом маевтика :

      A) іронічне піджартовування;
      Б) форма контролю;
      B) легка бесіда;
      Г) експеримент;
      Д) розмова з співрозмовником з метою пошуку істини;

3. Встановіть послідовність філософських шкіл античності :

      A) піфагорійці;
      Б) Мілетська;
      B) Лікей;
      Г) Академія;
      Д) неоплатоніки;

4. Концепцію суспільного договору як джерела держави захищали:

      A) Спіноза, Гассенді, Дідро;
      Б) Руссо, Гоббс, Локк;
      B) Руссо, Берклі, Гоббс;

5. У системі Гегеля світовий розвиток є:

      A) розвиток духу (абсолютної ідеї);
      Б) процес закономірної зміни суспільно-економічних формацій;
      B) втілення Божественного задуму;
      Г) процес самоорганізації матерії;

6. Визначити, яка з теорій є сутністю світогляду марксизму:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.196 (0.004 с.)