ТОП 10:

Визначити сутність філософського вчення номіналізму      A) філософський напрям, згідно з яким загальні поняття (універсалії) існують реально як сутності речей;
      Б) філософське вчення, що заперечує онтологічне значення універсалій (загальних понять), стверджуючи, що універсалії існують не насправді, а тільки у мисленні;
      B) філософське вчення, в якому поєднані релігійно-філософські засновки з раціоналістичною методикою та формально-логічними проблемами;

4. На думку Декарта, субстанція матеріальна і субстанція духовна:

      A) знаходяться у тісному взаємозв'язку;
      Б) існують незалежно одна від іншої;
      B) є протилежностями і постійно борються між собою;
      Г) існують окремо, і існування однієї виключає одночасне існування іншої;

Яку із названих теорій можна назвати вершиною німецького класичного ідеалізму?

      A) економічну теорія К. Маркса;
      Б) діалектичну систему Г. Гегеля;
      B) практичну філософія Фіхте;
      Г) міфологію творчості Шеллінга;
      Д) етику Канта;

6. Згідно вченню О. Конта, розвиток людського суспільства послідовно проходить три стадії:

      A) міфологічну - філософську - позитивну;
      Б) теологічну - метафізичну - позитивну;
      B) релігійну - позитивну - натуралістичну;
      Г) філософську - позитивну - релігійну;

Згідно М. Хайдеггеру і Ж.П. Сартру, буття, спрямоване до ніщо й усвідомлення свого кінця, - це

      A) мислення;
      Б) переживання;
      B) екзистенція;
      Г) науковий факт;
      Д) рух матерії;

8. Кому з філософів належить вислів "Бог помер" ?

      A) Дж. Бруно;
      Б) Вольтер;
      B) Ніцше;
      Г) Маркс;

Об'єктивний, істотний, необхідний, сталий зв'язок або відношення між явищами називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Гедонізм - етичний напрям, що розглядає _________________ в якості основного мотиву людської діяльності

     

11. Доповнити основні форми буття – а) буття речей і явищ матеріального світу, б)

в) г)

     

12. Зведення вищих форм руху матерії до нижчих має назву:

      A) емпіризму;
      Б) формалізму;
      B) релятивізму;
      Г) редукціонізму;

13. Пізнання в сучасній філософії переважно розглядається як (вкажіть більш правильну відповідь):

      A) здібності, вміння, навички в певній галузі діяльності;
      Б) значима інформація в аспекті діяльності;
      B) об'єктивна реальність, дана у свідомості діючого суб’єкта;
      Г) обумовлений практикою процес набуття і розвитку знання;

14. Визначити філософські методи:

      A) метод трансцендентального аналізу, діалектичний, феноменологічний, герменевтичний ;
      Б) аксіоматичний, діалектичний, метафізичний, феменологічний;
      B) софістика, діалог, діалектичний, герменевтичний ;

15. Центральний фактор антропосоціогенезу за марксизмом :

      A) прямоходіння;
      Б) інстинкти;
      B) колір шкіри;
      Г) праця;

16. Філософське вчення про мораль, походження і природу моральних норм це :

      A) аксіологія;
      Б) естетика;
      B) етика;
      Г) антропологія;

17. Несвідоме в сучасній філософії це :

      A) явища і процеси у психіці людини, які нею не усвідомлюються, але впливають на її поведінку;
      Б) рефлекторні процеси в організмі людини;
      B) досвід, що не піддається логічному аналізу;
      Г) суспільне в особистості;

Кому належить нижченаведена думка : Свідомість людини - це засвоєна нею культура суспільства, яка створена працею поколінь, вона має суспільний та історичний характер.

      A) К. Марксу;
      Б) Г.-В.-Ф. Гегелю;
      B) В.І.Леніну;
      Г) Е. Гуссерлю;

Сутність та структура суспільства визначається

      A) формами матеріального виробництва;
      Б) типами суспільного договору;
      B) усвідомленими смислами соціальної взаємодії;
      Г) панівними етико-правовими нормами;

Назвіть філософа, який розробив поняття «вісьового часу»

      A) П.Сорокін;
      Б) К.Ясперс;
      B) А.Тойнбі;
      Г) К.Маркс;

Контрольне завдання № 36

Специфіка філософіїПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.004 с.)