ТОП 10:

Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути» - хто автор тези?      A) П.Юркевич;
      Б) Д.Чижевський;
      B) В.Липинський;
      Г) Д.Донцов;

8. Кому з філософів приписують вислів "Не можна двічі увійти в одну й ту ж річку" ?

      A) Геракліту;
      Б) Сократу;
      B) Протагору;
      Г) Демокріту;

Метод пізнання, в основі якого рух думки від знання про загальне до знання про одиничне називається -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Релятивізм - методологічний принцип, який абсолютизує ______________ і умовність змісту пізнання.

     

11. Доповнити основні характеристики свідомості – а) діяльне відображення; б)

в) г)

     

Яким поняттям визначається розвиток, що супроводжується виникненням більш досконалої якіості в порівнянні з попереднім?

      A) деградація;
      Б) упадок;
      B) регрес;
      Г) прогрес;

13. У вирішенні питання про пізнання світу існують такі позиції (вкажіть три правильні варіанти):

      A) агностицизм;
      Б) емпіріокритицизм;
      B) скептицизм;
      Г) гносеологічний оптимізм;

14. Визначити, кому належить вислів "Електрон такий не невичерпний, як і атом, природа безкінечна":

      A) В.І. Леніну;
      Б) Н. Бору;
      B) В. Вернадському;
      Г) А. Енштейну;

15. Філософ, що охарактеризував людину як мислячу очеретину :

      A) Б. Спіноза;
      Б) Дж. Локк;
      B) Б. Паскаль;
      Г) Д.Гюм;

16. В бутті людини можна виділити такі сфери :

      A) тілесність, свідомість, соціальність, духовність;
      Б) тілесність, свідомість, мову, працю;
      B) тілесність, свідомість, культуру, науку;

17. Обрати правильну відповідь:

      A) свідомість виникає ще в утробі матері;
      Б) свідомість (у формі самосвідомості) виникає в 2-4 літньому віці;
      B) свідомість наперед існує, до людини ;
      Г) свідомість виникає відразу після народження дитини;

18. Філософське поняття рефлексії відноситься до феномену :

      A) емпіричного пізнання;
      Б) логічного пізнання;
      B) інтуїтивного пізнання;
      Г) самосвідомості;

19. Елементами соціальної структури суспільства є:

      A) людина;
      Б) класи;
      B) історичні форми спільнот: сім’я, рід, плем’я, етнос, народ, нація;

20. Назвіть філософським терміном поступ людства:

      A) соціальний прогрес;
      Б) провіденціалізм;
      B) суспільний договір;

Контрольне завдання № 54

Визначити, яке з наведених положень є найбільш повним та вірним

      A) суспільний поділ праці на розумову та фізичну є передумовою виникнення філософії;
      Б) філософія виникає завдяки тому, що поглиблюються теоретичні знання про світ та людину;
      B) поділ праці на розумову та фізичну, наявність демократичного устрою суспільства, зародки наукового знання є передумовами виникнення філософії;
      Г) єдиними необхідними умовами виникнення філософії є певний рівень розвитку духовної культури загалом, терпимість (толерантність) до інакомислення.;

Чим на думку Арістотеля є річ ?

      A) складна єдність найменших частинок - атомів;
      Б) чуттєвий образ ідеї;
      B) єдність матерії і форми;
      Г) конструкція свідомості;

3. Визначити зміст поняття "креаціонізм":

      A) заперечення Бога;
      Б) творення всього сущого Богом;
      B) виправдання Бога;
      Г) критика Бога;

Визначити основні правила раціоналістично-дедуктивного методу Р. Декарта

      A) виразність, очевидність мислимого, аналіз, синтез, повнота висновків;
      Б) інтуїція, дедукція, узагальнення, перевірка;
      B) методологічний сумнів, аналіз, синтез;

Що у Гегеля виступає формою діалектичного розвитку і побудови всієї його системи?

      A) теза, антитеза, синтез;
      Б) аналіз, синтез, заперечення;
      B) кількість, якість, міра;
      Г) мистецтво, релігія, філософія;

6. Психологічне поняття, що багато в чому визначило філософську антропологію С. К'єркегора:

      A) любов;
      Б) страх;
      B) заздрість;
      Г) радість;

7. Визначити основні ідеї та настанови позитивізму:

      A) наука, яка вивчає факти не є всемогутньою;
      Б) справжня наука не виходить за сферу фактів, за межі чуттєво даного;
      B) науки про суспільство не можуть існувати;
      Г) розвиток науки, техніки і соціології є запорукою суспільного прогресу;

8. Кому з філософів належить вислів "Філософи лише по різному пояснювали світ, а справа в тому, щоб його змінити" ?Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.143 (0.004 с.)