ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим відрізняється наукова теорія від інших типів знання на думку К. Поппера?      A) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона формується так, що зберігається принципова можливість її фальсифікації (заперечення);
      Б) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона зберігається.;
      B) Відмінність наукової теорії від інших типів знання полягає в тому, що вона доповнюється і змінюється;

8. Кому з філософів приписують вислів "Вірю, тому що абсурдно" ?

      A) Августину Блаженному;
      Б) Фомі Аквінському;
      B) Прогатору;
      Г) Тертуліану;

Відображення дійсності у формах, пов'язаних (прямо чи опосередковано) з практичною діяльністю. Можлива лише як суспільне явище, існує на основі мови - це

     

10. Впишіть ключове слово у визначення : Гілозоїзм - філософський напрямок, який вважає всю матерію __________ і одушевленою.

     

11. Доповнити основні функції практики – а) основа пізнання, б)

в) г)

     

Яке з наведених положень щодо пояснення світу базується на принципі плюралізму?

      A) природа... є ніщо інше, як Бог у речах;
      Б) єдність світу - у його матеріальності;
      B) світ - це співіснування двох субстанцій.

13. Форма мислення, що відображає гранично загальні закономірні зв'язки, сторони, ознаки явищ, що закріплюються у визначеннях, це:

      A) слово;
      Б) категорія;
      B) дефініція ;
      Г) термін;

14. Науці притаманні такі головні функції:

      A) методологічна;
      Б) політична;
      B) проектно-прогностична ;
      Г) культуро-зберігаюча;

15. Відповідальність людини за свої дії можлива лише за наявності :

      A) вибору ;
      Б) вини;
      B) необхідності;
      Г) упередженості;

16. Автором терміну "мораль" - є :

      A) Сократ;
      Б) Арістотель;
      B) Цицерон;
      Г) Платон;

17. Хто з філософів замінив Декартівське "Я мислю" на "Я хочу (волію)" :

      A) Кьеркегор;
      Б) Ніцше;
      B) Феєрбах;
      Г) Сартр;

18. Відтворення у свідомості не наочного образу речі, а сукупності її суттєвих ознак, функцій, внутрішніх зв'язків є такою ознакою свідомості як :

      A) ідеальність;
      Б) активність;
      B) інтенціональність;

Вкажіть філософську дисципліну, у якій досліджуються проблеми походження людини і суспільства

      A) соціальна філософія;
      Б) соціальне прогнозування;
      B) соціальна політика;
      Г) соціальна екологія;

Назвати збіг думок у представників еволюціоністського і формаційного підходу до історії

      A) вони єдині в прагненні виявити закономірності історичного процесу;
      Б) вони єдині в прагненні визнати множинність самодостатніх історичних утворень;
      B) вони єдині в прагненні знайти універсальні закони історичного поступу;
      Г) вони єдині в прагненні дослідити історію як єдність історичних фактів;

Контрольне завдання № 58

1. Визначити, ідеалізм у філософії це:

      A) втеча від дійсності;
      Б) визнання первинним ідеального начала - Бога, дух, розум, що є творцем світу;
      B) існування предметно-речового світу;
      Г) проекти ідеального суспільства;
      Д) прагнення обґрунтувати значення ідеалів у житті;

2. Визначити, кому належить вислів " Космос, один і той же для всього існуючого, не створений ніким із богів і ніким з людей, він завжди був, є і буде вічно живим вогнем,який закономірно загоряється і так само згасає ":

      A) Платону;
      Б) Арістотелю;
      B) Демокріту;
      Г) Парменіду;
      Д) Геракліту;

3. За Лютером, порятунок людини досягається :

      A) шляхом ретельного виконання церковних таїнств, обрядів і норм;
      Б) чистою вірою, яка є "божим даром";
      B) тільки з волі божої, без найменшого зусилля і віри людини;
      Г) з власної волі, без допомоги і волі божої;

4. Визначити зміст поняття "раціоналізм":

      A) вчення в теорії пізнання, згідно якому всезагальність та необхідність, як логічні ознаки достовірного знання, не виводяться із чуттєвого досвіду, а можуть бути почерпнуті лише з розуму, або з понять;
      Б) напрям в теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід єдиним джерелом знань та стверджує, що все знання обґрунтовується досвідом;
      B) напрям в теорії пізнання, який визнає відчуття єдиним джерелом знань;

5. Встановіть відповідність філософа філософському вченню:

      1) трансцендентальний ідеалізм A) Гегель;
      2) антропологічний матеріалізм Б) Кант;
      3) абсолютний ідеалізм B) Фейєрбах;

6. За вченням Шопенгауера, світова Воля - це сила (вкажіть усі два правильних варіанти):

      A) розумна та цілеспрямована;
      Б) несвідома, сліпа, дика;
      B) світла та божественна;
      Г) обмежена та слабка;
      Д) єдина та безосновна;

7. Виберіть варіанти правильної відповіді на питання : до найперших філософсько-світоглядних ідей Т.Г.Шевченка можна віднести:

      A) ідею органічної спорідненості людини та природи;
      Б) ідею віри в кінцеву перемогу вищої божественної справедливості;
      B) людина - центральна, найвища мета Всесвіту;
      Г) ідею народу як найпершого суверенного суб'єкта історії;

8. Кому з філософів належать вислови "Свобода є усвідомлена необхідність", "Порядок і зв'язок ідей той самий, що й порядок і зв'язок речей"?

      A) Спінозі;
      Б) Канту;
      B) Марксу;
      Г) Шпенглеру;
       

9. Теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві. Вибудовується із сумнівів і обґрунтовувань, доведень, живе у вільних дискусіях, а тому по-справжньому можливе лише в демократичному суспільстві, це - ____________________

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Гуманізм - філософські погляди, що ґрунтуються на визнанні самоцінності _________________ і її прав на абсолютну свободу з метою розвитку і самовираження.

     

11. Доповнити основні форми чуттєвого пізнання – а) відчуття; б) в)

     

12. Який закон діалектики ілюструє таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва?

      A) єдності та боротьби протилежностей ;
      Б) переходу кількісних змін у якісні;
      B) збереження матерії;
      Г) заперечення заперечення;

13. Теорія пізнання досліджує:

      A) явища матеріального світу ;
      Б) процеси, що відбуваються в мозку людини;
      B) закономірності пізнавальної діяльності людини;
      Г) історичний розвиток наук про природу та людину;

14. До якої форми наукового пізнання належить концепція космічного походження свідомості людини:

      A) гіпотеза;
      Б) теорія;
      B) проблема;
      Г) парадигма;

15. Філософ, що сказав - "Людина - це канат, натягнутий між твариною та надлюдиною" :

      A) Кєркегор;
      Б) Хайдегер;
      B) Шопенгауер;
      Г) Ніцше;

16. Марксистське розуміння сутності людини :

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.009 с.)