ТОП 10:

Яка філософська категорія визначається як найзагальніша визначеність речей, з яких розпочинається процес пізнання, найзагальніша властивість всього сущого?     

10. Впишіть ключове слово у визначення: гедонізм - етичний напрям, що розглядає _________ в якості основного мотиву людської діяльності

     

11. Доповнити: основні методи емпіричного пізнання - а) спостереження, б) в)

     

Яким поняттям визначається розвиток, що супроводжується виникненням більш досконалою якістю в порівнянні з попереднім?

      A) деградація;
      Б) упадок;
      B) регрес;
      Г) прогрес;
      Д) інтеграція;

13. У вирішенні питання про пізнання світу існують такі позиції (вкажіть три правильні варіанти):

      A) агностицизм;
      Б) емпіріокритицизм;
      B) скептицизм;
      Г) гносеологічний оптимізм;
      Д) гедонізм;

14. Щоб побудувати храм нової раціональної культури і науки, потрібно "розчистити ґрунт" від традиційної культури за допомогою (вважав Р.Декарт)

      A) сумніву;
      Б) методу;
      B) розуму;
      Г) інтуїції;

15. Вічне філософське питання :

      A) Що означає глобалізація;
      Б) В чому смисл людського життя;
      B) Роль культури в житті людини;
      Г) Екологічні проблеми;

16. Пошук індивідуальності - особлива риса філософії :

      A) Життя;
      Б) Ренесансу;
      B) Раціоналізму;
      Г) Конформізму;

Що з'явилось раніше у людини - мислення чи мова ?

      A) мислення;
      Б) мова;
      B) одночасно;
      Г) вони зовсім не пов'язані, тому питання не коректне;

18. Специфіка ідеалістичного розуміння свідомості полягає у визнанні того, що :

      A) Свідомість нічим принципово не відрізняється від матерії;
      Б) Свідомість є самодостатньою та творчою;
      B) Свідомість є властивістю високоорганізованої матерії;

Елементами соціальної структури суспільства є

      A) людина;
      Б) класи;
      B) історичні форми спільнот: сім’я, рід, плем’я, етнос, народ, нація;

Вкажіть тези, на яких ґрунтується модель обмеження техніко-технологічного прогресу

      A) сприяти обмеженню людських потреб;
      Б) сприяти розширенню споживання матеріальних благ;
      B) зменшувати масштаби технічних проектів;
      Г) встановлювати критичні межи, за якими вдосконалення техніки і технології заподіює більш шкоди, ніж приносить користі;

Контрольне завдання № 3

Визначити, яке з наведених положень є найбільш повним та вірним

      A) суспільний поділ праці на розумову та фізичну є передумовою виникнення філософії;
      Б) філософія виникає завдяки тому, що поглиблюються теоретичні знання про світ та людину;
      B) поділ праці на розумову та фізичну, наявність демократичного устрою суспільства, зародки наукового знання є передумовами виникнення філософії;
      Г) єдиними необхідними умовами виникнення філософії є певний рівень розвитку духовної культури загалом, терпимість (толерантність) до інакомислення.;

2. Вкажіть філософську школу Демокріта :

      A) атомісти;
      Б) Елейська;
      B) Мілецька;
      Г) неоплатонізм;

Центральним об'єктом філософського осмислення Августин робить

      A) людину;
      Б) Бога;
      B) природу;
      Г) логіку;
      Д) математику;

4. Кому належить вислів "Я мислю, отже я існую"

      A) Г. Ляйбніцу;
      Б) І. Ньютону;
      B) Р. Декарту;
      Г) Б. Спінозі;

5. По Канту, предмет та явище у світі, дані в сприйнятті, для суб'єкту, що пізнає є:

      A) річ у собі;
      Б) феномен;
      B) ноумен;
      Г) ілюзія;
      Д) інтуїтивне схоплювання;

6. Психологічне поняття, що багато в чому визначило філософську антропологію С. К'єркегора:

      A) любов;
      Б) страх;
      B) заздрість;
      Г) радість;

7. Як особливий напрям духовної діяльності українська філософія виникає:

      A) на ґрунті поступового розвитку слов'янської міфології;
      Б) на основі розвитку освіти та писемності в Київській Русі;
      B) внаслідок навчання русичів у європейських закладах освіти;
      Г) разом із запровадженням християнства візантійського типу;
      Д) на основі давніх священних слов'янських текстів;

8. Кому з філософів належить вислів "І чим більше я розмірковую, тим більше дві речі сповнюють душу мою новим подивом і зростаючим благоговінням: зоряне небо наді мною і моральний закон в мені" ?Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.196 (0.003 с.)