ТОП 10:

Вказати філософську дисципліну, що досліджує закономірності процесу пізнання      A) гносеологія;
      Б) онтологія;
      B) антропологія;
      Г) етика;

2. Онтологія Демокріта будується на принципі :

      A) світ складається з неподільних частинок - атомів;
      Б) першоелементом світу є апейрон;
      B) кожна річ світу є об'єднання матерії і форми;
      Г) першоелементом світу є число;

3. Хто з названих філософів є матеріалістами:

      A) Піфагор;
      Б) Демокріт;
      B) Платон;
      Г) Фалес;

Вказати метод, що був розроблений Ф. Беконом

      A) аналіз;
      Б) синтез;
      B) дедукція;
      Г) індукція;

5. У "Науці логіки" Гегель обґрунтовує тезу:

      A) все, що існує - розумне;
      Б) все, що існує - дійсне;
      B) все, що розумне - існує;
      Г) все розумне - дійсне, все дійсне - розумне;

6. Що є критерієм істини в марксистсько-ленінському трактуванні:

      A) практика;
      Б) ясність та виразність мислимого;
      B) впевненість у достовірності знання;
      Г) загально значимість знання;

7. Д. Донцов, один із яскравих теоретиків українського інтегрального націоналізму, свою концепцію вибудував на засадах філософії:

      A) Г.Гегеля;
      Б) І.Канта;
      B) А.Шопенгауера;
      Г) Ф.Ніцше;

8. Кому з філософів належить вислів "філософія - служниця богослів'я" ?

      A) Августин Блаженний;
      Б) Фома Аквінський;
      B) Микола Кузанський;
      Г) Вольтер;

Логічний умовивід від знання про одиничне до знання про загальне визначається як -

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Натурфілософія (філософія ________________) - філософський напрямок, що створив нову картину світу, вільну від теології, спираючись на досягнення природознавства.

     

11. Доповнити основні концепції розуміння суспільства а) натуралістична (соціал-дарвініська), б)

в) г)

     

12. Ідеалісти стверджують, що:

      A) першоосновою світу, природи, сущого є духовне начало;
      Б) існують два незалежні та рівноправні початки (принципи): матеріальний та духовний;
      B) матерія існує абсолютно, вона несотворима й незнищувана, нескінченна у формах свого прояву;
      Г) матерія складається з вічних, незмінних й неділимих частинок - атомів;

13. Вкажіть, які форми пізнання не належать до теоретичного рівня пізнання:

      A) поняття;
      Б) уявлення;
      B) умовивід;
      Г) судження;
      Д) сприйняття;

Які з названих характеристик знання є спільними для науки і філософії?

      A) доведеність;
      Б) системність;
      B) емпірична підтверджуваність та перевірка;
      Г) наявність єдиного понятійного апарату;
      Д) критичність;

15. Середньовічні філософи стверджували, що людина, як і Бог наділена свободою :

      A) волі;
      Б) віри;
      B) розуму;
      Г) почуттів;

16. Моральні цінності :

      A) гроші;
      Б) божий закон;
      B) віра, ритуал;
      Г) добро, дружба, честь;

17. Несвідоме в філософії - це :

      A) явища і процеси в психіці людини, які нею не усвідомлюються;
      Б) поняття тотожне психічному;
      B) навмисна поведінка, що не відповідає моральним і правовим нормам суспільства;
      Г) частина колективної духовної пам'яті людства, що проявляється у граничних станах окремих індивідів;

18. Вказати, який з наведених висловів відображає сутність діалектико-матеріалістичного розуміння свідомості :

      A) мозок продукує думку так само, як печінка продукує жовч;
      Б) мислить не мозок, а людина за допомогою мозку, людина як суб'єкт суспільної діяльності;

Назвати елементи соціальної системи суспільства

      A) природа, людина, суспільство;
      Б) держава, право, мораль, релігія;
      B) літосфера, гідросфера, атмосфера;
      Г) галактика, метагалактика;

Назвати із запропонованих варіантів філософське визначення цивілізації

      A) цивілізація – це матеріальна культура суспільства;
      Б) цивілізація – це синонім культури суспільства;
      B) цивілізація – це сукупність матеріальних і духовних досягнень суспільства в процесі історичного поступу;
      Г) цивілізація – це ступінь розвитку людства після дикості і варварства;

Контрольне завдання № 21

1. Філософське розуміння міфології (вказати правильну відповідь) :

      A) світогляд, в основі якого закладена віра у надможливе;
      Б) фантастична розповідь, оповідання;
      B) цілісне, антропоморфне, синкретичне осягнення первісною людиною світу і явищ у ньому;
      Г) казка, вигадка, явний обман;

2. Визначити, що відтворює думка "Усе тече, усе змінюється"

      A) діалектичні думки Геракліта;
      Б) метафізичні концепції Парменіда;
      B) релятивізм софістів;
      Г) логіки Аристотеля
       

3. Вказати головні риси античного світогляду :Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.004 с.)