ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Читання складних числівників101 a (one) hundred and one

152 a (one) hundred and fifty- two

1,001 a ( one) thousand and one

2,325 two thousand, three hundred and twenty- five

15,972 fifteen thousand, nine hundred and seventy- two

234,753 two hundred and thirty- four thousand, seven hundred and fifty- three

20/83 twеntу оvеr eigthy- three

22/7 twеntу- twо оvег sеvеn

1/3 a (one)third, 1/2 –a (one) half, 1/4 –a (one) quarter

21/2 metres two and half metres =two metres and half)

2/3 two thirds, 4/5 – four fifths, 8/10 – eight tenths

3/ 462 three over four- six- two

0.7 point seven, nought (zero, o) point seven (нуль, крапка,сім)

0.08 point nought eight (nought point o eight - нуль крапка нуль вісім) (крапка, нуль, вісім)

0.001 point nought nоught оne, nоught pоint two оes [ouz] one

(нуль, крапка , два нуля, один)

1.02 one point nought two, one point o [ou] two

4.25 four point twenty five, four point two five

15.106 one five point one nought six

1 .75 centimetres one point seven five (seventy five) centimetres

G.B.

1) 3(rd) January 1985 ::;

the third of January nineteen eighty- five;

2) 4(th) May 1985 ::;

the fourth of May nineteen eighty- five 4.5.85 or 4.V.85 or 4/5/85

U.S..

1) January 3, 1985 ::;

January third, nineteen eighty- five;

2) May 4, 1985 ::; May fourth, nineteen eighty- five 5.4.85 or 5/4/85

1900 - nineteen hundred

1905 - nineteen five ( nineteen o [ 'ou] five)

1945 - nineteen forty- five

in 1992 - in nineteen ninety- two

1500 B.C. (before Christ),- fifteen hundred B.C. [ 'bi:si: ]

A.D. [ 'eidil:] Anno Domini (lat.) нашої ери

G.B.

7:00 – seven o'clock

(a.m / p.m.) a.m.- ante meridium (до 12.00)

p.m. post meridium (після 12.00)

8:15 - a quarter past eight (eight fifteen)

9:45 - a quarter to ten (nine forty- five)

4:30 - half past four, half four (four thirty, pозм. half four.)

5:10 - ten (minutes) past five (five ten)

6:25 - twenty- five minutes past six (six twenty- five)

6:35 – twenty-five minutes to seven (six thirty- five)

957 - three minutes to ten (nine fifty- seven)

2:03 - three minutes past two(two oh three)

U.S

Натомість рast вживається after:

5: 10 - ten after five

5: 15 - a quarter after five

9:30 - nine thirty ( частіше, ніж half past nine)

of частіше, ніж to

7:45 - a quarter of eight

7:55 - five of eight.

У військових документах чи розкладах

07.00, (oh), seven hundred hours = 7.00 a.m.

10.30, ten thirty = 10.30 a.m.

12.00, twelve hundred hours = midday/noon

13.45, thirteen, forty- five = 1.45 p.m.

15.15, fifteen, fifteen = 3.15 p.m.

19.00, nineteen hundred hours = 7.00 p.m.

22.50, twenty~two fifty = 10.50 p.m.

23.05, twenty- three oh five = 11.05 p.m.

24.00, twenty- four hundred hours = midnight

Грошові одиниці Великобританії

1 фунт стерлінгів - one pound sterling (назва банкноти: £ - a pound note).

5 фунтів стерлінгів - five pounds ( £ 5) (назва банкноти: a five pound note)

10 фунтів стерлінгів - ten pounds (£10) (назва банкноти: a ten pound note)

20 фунтів стерлінгів - twenty pounds (£20) (назва банкноти: a twenty pound note)

half penny / half a penny = a half penny = 1/2 p

a penny = 1 P

two pence = 2p[tu: pi: ] a twopenny piece

ten pence = 10p - ten penny piece

fifty pence = 50p - a fifty pence piece

Грошові одиниці США

a dollar (назва банкноти: a dollar bill)

two dollars = $2- (назва банкноти: a two dollar bill)

five dollars = $5 - (назва банкноти: a five dollar bill)

twenty dollars = $20 - (назва банкноти: a twenty dollar bill)

five hundred dollars = $500 - (назва банкноти: a five hundred dollar bill)

five thousand dollars = $5,000 - (назва банкноти: a five thousand dollar bill)

ten thousand dollars = $1 0,000 - (назва банкноти: a ten thousand dollar bill)

цент

a cent (1/100 $ ) =(a cent)

five cents = (a nickel)

ten cents = (a dime)

twenty- five cents =( a quarter)

half a dollar = (a half- dollar note)

$25.04 (twenty- five dollars and four cents)

$36.10 (thirty- six dollars and ten cents)

$2,750.34 (two thousand seven hundred and fifty dollars and thirty- four cents).

Weights and Measures

1 ounce [auns'] = унція = 28,3 rp

16 ounces [oz] = 1 pound (1b.) - 16 унцій= 1 фунт

1 pound = 453.59 gram(me)s – 1 фунт = 0,454 кг

14 pounds = 1stone (st) - 14 фунтів = 1 стоун = 6,33 кг

8 stone = 1 hundred weight (cwt] - 8 стоунів = 1 центнер = 50,8 кг (B Великобританії)

45,36 Kr (B США)

20 cwt = 1 ton - 20 центнерів = 1 тонна

2,2 pounds = 1 kilo - 2,2 фунта = 1кг

1 inch – 1дюйм = 2,54 см

1 foot (ft) = 12 inches (in) – 1фут = 30,48 см

1yard (yd) = 3 feet – 1ярд = 911 см

1mile = 1760 yards - 1 миля = 1,609 км

У множині inch, mile, yard +- s: one inch - ten inches, one mile - four miles.

але:

six foot tall = six feet tall

two foot long = two feet long

a two- mile walk

a six- inch ruler

Номери телефонів

8163 - eight, one, six, three.

Нуль читається [ou].

5573 - double five, seven, three

6377 - six, three, double seven.

5664 - five, six, six, four.

01 - 6298495 – oh, one... six, two, nine... eight, four, nine, five.

room 30 5 = Room three- oh- five.

UNIT II

Present Indefinite

(теперешній неозначений час)

Present Indefinite - одна з часових форм дієслова, що вживається для вираження дії, яка відбувається в теперішньому часі.

Теперішній час передбачає не лише момент мовлення, а й більш тривалий проміжок часу, що включає момент мовлення.

Дія, що відбувається в момент мовлення, порівняно рідко позначається формою Present Indefinite. Для вираження такої дії в англійській мові є інша форма теперішнього часу.

Стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах однини й множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) без частки to:

I work. Я працюю

We work. Ми працюємо.

You work. Ви працюєте. (Ти працюєш.)

They work. Вони працюють.

У третій особі однини в Present Indefinite до інфінітива (без частки to) додається закінчення - s або - es:

to run бігати - he runs

to help допомагати - he helps

to teach навчати - he teaches

Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчення -s. Закінчення - es додається у таких випадках:

а) якщо основа дієслова закінчується на - s, - ss, - sh, - ch, - x, - o

to dress одягатися - dresses

to wash умиватися - washes

to teach навчати - teaches

to watch спостерігати - watches

to mix змішувати - mixes

to go imu - goes [gouz]

to do робити - does [d^z]

б) якщо основа дієслова закінчується на –у, a перед - y приголосний, при цьому перед - - es буква у змінюється на і:

to study вивчати - studies

to cry кричати - cries

Але: Якщо перед - у стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення - s:

to play грати - plays

to stay залишатися - stays

Закінчення третьої особи однини в Present Indefinite вимовляється:

[s] - після глухих приголосних звуків, крім [s]

He works [wэ:ks]. Він працює.

She writes [raits]. Вона пише.

It helps [helps]. Це допомагає.

[z] - після дзвінких приголосних, крім [z, з, dз] і після голосних:

She reads [ri:dz]. Вона читає.

He sees [si:z]. Він бачить.

The bird sings [si’gz]. Пташка співає.

[iz] - після свистячих і шиплячих звуків, які звуться сибілянтами:

He dresses ['dresiz]. Він одягається.

She washes ['wojiz]. Вона вмивається.

The sun rises ['raiziz]. Сонце сходить.

The weather changes. Погода змінюється.

Питальна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite та інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Do I work? Do we work?

Does he work? Do you work?

Does she work? Do they work?

Do you live here in the city? Ви живете тут y місті?

What does she say? Що вона каже?

Примітки.

1. Якщопідмет має одне або кілька означень, що стоять перед ним, допоміжне дієслово в питальній формі ставиться перед усією групою підмета (підметом з означеннями):

Does your younger sister go to Твоя молодша сестра

school? ходить до школи?

2. Питальні речення, в яких питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, мають будову розповідного речення. Допоміжне дієслово to do y цьому разі не вживається:

Who goes there? Хто йде туди?

Whose brother goes there? Чий брат іде туди?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to:

I do not work. We

He You do not work.

She does not work. They

It

B усному мовленні замість do not i does not звичайно вживаються скорочені форми don't i doesn't:

I don't understand you. Я вас не розумію.

He doesn't recognize me. Він не впізнає мене.

У питально- заперечній формі частка not ставиться після підмета:

Do you not know him? Хіба ви не знаєте його?

Звичайно у питально- заперечних реченнях вживаються скорочені форми don't i doesn't, які ставляться перед підметом:

Don't you know any news? Ви не знаєте ніяких новин?

Doesn't your son go to school? Хіба ваш син не ходить до

шкoли?

Why don't you go? Чому ви не йдете?

Допоміжне дієслово to do y стверджувальній формі Present Indefinite вживається також для підсилення висловлюваної думки. У цьому разі воно стоїть між підметом та інфінітивом основного дієслова без частки to:

I do know that. Я дійсно знаю це.

He does work there. Він таки працює там.

Вживання Present Indefinite

Present Indefinite вживається для вираження повторюваної або постійної дії стосовно теперішнього часу:

He comes here at six o'clock. Він приходить сюди о шостій

годині.

She goes to school. Вона ходить до школи.

He plays the violin and sings. Він грає на скрипці і співає.

He goes to see her every day. Він ходить до неї щодня.

She lives in Kyiv with her Вона живе у Києві з матір'ю і

mother and two brothers. двома братами.

 

Present Indefinite вживається для вираження дії, яка характеризує підмет постійно або протягом теперішнього періоду часу:

You shoot very well. Ви стріляєте дуже добре.

He speaks both French and Він вільно розмовляє як

English fluently. французькою, так

англійською мовами.

He dances very badly. Він танцює дуже погано.

Present Indefinite вживається для вираження дії або стану, які не обмежені якимись часовими рамками і відбуваються незалежно від волі людини:

Sugar dissolves in water. Цукор розчиняється у воді.

Copper conducts electricity Мідь проводить електрику

better than other metals. краще, ніж інші метали.

 

Present Indefinite вживається для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення:

а) з дієсловами, що не вживаються у формі Continuous: to see, to know, to hear, to feel, to like, to hate, to love, to understand:

I don't seeanything. Я нічого не бачу.

I don't understandit. Я не розумію цього.

б) якщо той, хто говорить, лише констатує факт, а не передає дію як процес, що триває:

Here she comes. Ось вона йде.

Why doesshe walkso slow? Чому вона йде так повільно?

Present Indefinite вживається для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови, які вводяться сполучниками whenколи; afterпісля того як; beforeперш ніж, перед тим як; till, untilпоки; as soon as як тільки; if якщо; unlessякщо не та ін.:

I'll be here till you come.Я буду тут, поки ти прийдеш.

Wait until I getmy coat. Почекай, поки я дістану пальто.

If you come,I shall give you Якщо ви прийдете, я дам

this book. вам цю книжку.

Present Indefinite вживається для вираження зaпланованої майбутньої дії (здебільшого з дієсловами, що означають pyx: to go іти, їхати;to comeприходити, прибувати; to leaveвід'їжджати; to startвирушати; to arriveприбувати та ін.). У таких реченнях звичайно вживаються обставинні слова, що вказують на час дії. У відповідних українських реченнях вживається теперішній час:

I leaveKyiv tomorrow. Завтра я виїжджаю з Києва.

Our ship sailson next Tuesday. Наш пароплав відпливає

наступного вівторка.

When doesthe doctor come? Коли прийде лікар?

 

Present Indefinite вживається у зв'язній розповіді для вираження дії або ряду послідовних дій у минулому. Таке вживання Present Indefinite пожвавлює розповідь, події ніби відбуваються в момент мовлення:

All of a sudden, one evening comeslittle Emily from her work and him with her.

Раптом одного вечора приходить Емілія з роботи і він з нею.

 

Present Continuous

(теперішній тривалий час)

Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Present Indefinite та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

Present Participle утворюється додаванням закінчення - ingдо інфінітива основного дієслова без частки to:

read + ing - reading

work + ing – working

У дужках подано скорочені форми, що вживаються в усному мовленні.

I am working (I'm working). We are working (We're working).

He is working (He's working). You are working (You're working).

She is working (She's working). They are working (They're working).

It is working (It's working).

У питальній формідопоміжне дієслово ставиться перед підметом

Arethe boys playingchess? Хлопці грають у шахи зараз?

Is she workingin the garden? Вона зараз працює в саду?

What are you doing? Що ви робите?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

The girls are not singing.Дівчата зараз не співають.

У питально- заперечних реченнях допоміжне дієслово ставиться перед підметом, а частка not- - після підмета:

Am I notpreparing for my examinations?

B усному мовленні замість is noti are notвживаються здебільшого скорочені форми isn'ti aren't:

She isn't listening.Вона зараз не слухає

They aren't listening. Вони зараз не слухають

Why aren'tyou working?Чому ви зараз не працюєте?

Вживання Present Continuous

Present Continuous вживається для вираження дії, що відбувається в момент мовлення:

Why areyou crying? Чому ти плачеш?

You arenot listeningto me. Ти не слухаєш мене.

Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в певний період теперішнього часу, хоч і не обов'язково в момент мовлення.

"What areyou doinghere in Kyiv?"

"Що ви робите тут, у Києві?”

"I’m studyingat the Taras Shevchenko University".

"Я вчуся в університеті ім. Тараса Шевченка".

Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу:

I am only happy when I am working.

Я щасливий лише тоді, коли працюю.

What does he do when he's not teaching?

Чим він займається, коли не веде занять у школі?

Present Continuous (як і Present Indefinite) вживається для вираження запланованої майбутньої дії, особливо з дієсловами, що означають pyx: to go imu, їхати; to comeприходити; to leaveвід'їжджати; to arrive прибувати, to startвирушати та ін. У цьому разі обов'язково вживаються обставини часу:

We're flying to Paris in the Вранці ми відлітаємо до morning. Парижа.

When are you coming back? Коли ви повернетесь?

Is he coming tonight? Він прийде сьогодні ввечері?

Дієслово to go y Present Continuous з інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати дію в найближчому майбутньому або надає їй відтінку обов'язковості, неминучості виконання дії, позначеної інфінітивом:

I am going tospeak. Я буду говорити.

He is goingto be a teacher. Він збирається бути вчителем.

 

Future Indefinite

(майбутній неозначений час)

Future Indefinite - часова форма дієслова, що виражає дію, яка відбудеться або відбуватиметься в майбутньому.

Future Indefinite утворюється з допоміжних дієслів shallта інфінітива основного дієслова без частки to.

Допоміжне дієслово shallвживається в першій особі однини і множини, will- у другій і третій особі:

I shall work. We shall work.

He You will work

She will work They will work.

It

I shall comeagain soon. Your father will beback in a moment.

Я скоро знову прийду. Ваш батько вмить повернеться.

 

Примітка. Іноді допоміжне дієслово will вживається для утворення Future Indefinite у всіх особах. Особливо часто це трапляється в американському варіанті англійської мови (а також в Шотландії та Ірландії).

В усному мовленні замість shall i willзвичайно вживається скорочена форма 'll (апостроф + ll), яка на письмі приєднується до підмета:

I'lltell it to you after dinner Я розкажу вам про це після.обіду.

He'llbe back in an hour. Він повернеться за годину.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Shallwe comeback here to sleep? Ми повернемось сюди на

ночівлю?

When willhe beat home? Коли він буде вдома?

У заперечній формі і після допоміжного дієслова вживається частка not:

We shall notgo there. Ми не підемо туди.

He will notstay here. Він не залишиться тут.

В усному мовленні переважно вживаються скорочені форми - shan't [∫ant] замість shall noti won't[wount] замість will not:

I shan'tgo there. Я не піду туди.

She won't go to the theatre. Вона не піде в театр.

Future Indefinite вживається для вираження одноразової, постійної або повторюваної дії в майбутньому:

I'll go over with you tomorrow Я поїду з тобою завтра

morning. вранці.

I'llalways comeback. Я завжди повертатимусь.

He'll workat the factory Наступного року він

next year. працюватиме на фабриці.

У підрядних реченнях часу й умови майбутній час в англійській мові не вживається. Для вираження майбутньої дії в таких реченнях замість Future Indefinite вживається Present Indefinite

I'll be here till you come.Ябуду тут, поки ти прийдеш.

I’ll give it him when Я дам це йому, коли

he comesback. він пoвернеться.

Modal Verbs

Модальні дієслова

B англійській мові є група дієслів (can, may, must, shall, should, will, would, need, dare),які називаються модальними. Ці дієслова не мають усіх основних форм, і тому вони ще називаються недостатніми (Defective Verbs).

CAN

Дієслово can має дві форми: теперішній час cani минулий час could:

I can swim Я вмію плавати.

He couldread when he was Він умів читати, коли йому

five years old. було п'ять років.

Couldчасто вживається також як форма умовного способу - Subjunctive II. У цьому значенні couldy сполученні з неозначеним інфінітивом (Indefinite Infinitive) вживається відносно теперішнього або майбутнього часу, а в сполученні з перфект- ним інфінітивом (Perfect Infinitive) минулого часу.

Couldyou eat now? Ви моглиб зараз їсти?

I couldlearn Latin very soon.Я моглаб вивчити латинську мову дуже скоро

You could have goneto the Ти мігби піти в бібліотеку

library yesterday. вчора.

Дієслово canвиражає фізичну або розумову здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (can)або минулому (could)часі:

He can liftthis weight. Він може підняти цю вагу.

Canyou seeanything? Ви що- небудь бачите?

I can readFrench. Я можу читати

французькою мовою.

I couldn't solvethe problem. Я не зміг розв'язати задачі.

You can buythis book; it Ти можеш купити цю

is on sale now. книжку; вона зараз у

продажу.

Після форми couldy цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка могла відбутися, не відбулася:

You could have boughtthis book; Ти міг купити цю книжку,

it was on sale. вона була в продажу (але

не купив).

He could have guessedit. Він міг здогадатися про

це (але не здогадався).

Дієслово canне має майбутнього часу. Замість canвживається сполучення to be ableбути спроможним: інфінітив після нього вживається з часткою to.Вираз to be ableіноді вживається також відносно теперішнього і минулого часу:

Perhaps this young man Можливо, цей молодий чоловік

will beable to help you. зможе допомогти вам.

She wasn't able to answer. Вона не могла відповідати.

Дієслово canвживається для вираження дозволу або заборони (в заперечній формі).

You can usedictionaries.Можете користуватися

словниками.

You can't usedictionaries. Словниками користуватися

не можна.

Can I sitwith you for a littlе? Можна мені трохи посидіти з

вами?

Can I comein? Можна ввійти?

Форма couldy значенні дозволу вживається лише в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:

Could I takeyour pen? Можна мені взяти вашу ручку?

MAY

Дієслово mayмає дві форми: теперішній час mayi минулий час might.

Але в значенні минулого часу дійсного способу форма mightвживається дуже рідко, головним чином у підрядних реченнях за правилом послідовності часів:

He asked the doctor if he Він запитав лікаря, чи йому

mightuse his telephone. можна скористатися його

телефоном.

Дієслово mayнайчастіше виражає припущення з відтінком сумніву, невпевненості. У цьому значенні mayвживається у стверджувальних і заперечних реченнях з усіма формами інфінітива.

Indefinite Infinitive з дієсловом mayзвичайно виражає дію, що стосується майбутнього часу:

She may come back. Може, вона повернеться.

Сполучення may з Continuous Infinitive виражає припущення, і дія відбувається в момент мовлення:

He may be waiting for you. Можливо, він чекає на вас.

Якщо дієслово не вживається в формі Continuous, тo дія, що стосується теперішнього часу, позначається формою Indefinite Infinitive:

She may know about it. Можливо, вона знає про це.

They may be at school now. Можливо, вони зараз у

школі.

Perfect Infinitive вказує на те, що припущення тут стосується лише минулого часу:

I may have put it on the table. Може, я поклав його на

столі.

MUST

Дієслово mustмає лише одну форму. Дія, виражена інфінітивом у сполученні з must,може стосуватися теперішнього майбутнього часу:

He must beat school now. Зараз він мусить бути в школі.

She must cometomorrow Вона має прийти завтра.

Mustможе стосуватися минулого часу в додаткових підрядних реченнях, якщо дієслово- присудок головного речення стоїть у минуломучасі:

He toldthat she must consultВін сказав, що вона повинна

adoctor. порадитися з лікарем.

Дієслово mustвиражає обов'язок, необхідність. У значенні mustвживається у стверджувальних реченнях лише з неозначеним інфінітивом:

To catch the train I mustЩоб потрапити на поїзд, я

get up at six. мушу встати о 6 годині.

Must we cometo school Чи треба нам приходити в

tomorrow?школузавтра?

Для вираження необхідності стосовно минулого і майбутнього часу вживається дієслово to havey відповідних часових формах

But he had to wait a quarter Але він мусив чекати чверть

of an hour. години.

I shall have to pay him Мені доведеться щось

something. заплатити йому.

У заперечних реченнях mustвиражає заборону. У цьому значенні mustвживається лише з неозначеним інфінітивом:

You must not talkaloud in the reading – hall. У читальному залі не дозволяється голосно розмовляти.

Коли йдеться про те, що нема потреби, необхідності виконати дію, вживаютьзаперечну форму дієслова need - need not (needn’t) абозаперечну форму модального дієслова to have:

Must we cometo Треба нам приходити

tomorrow? до вас завтра?

No,you needn't.Hi, не треба.

You don’t have to learn the He обов'язково вчити

poem by heart. цей вірш напам'ять.

Дієслово mustвживається для вираження наказу і поради. У цих значеннях воно вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з неозначеним інфінітивом:

Tomorrow you must comeЗавтра ви повинні прийти на

to work at eight. роботу о восьмій годині.

You must not readthis book. He треба читати цієї книжки.

It is not interesting. Вона нецікава.

 

SHOULDi OUGHT

Дієслова shouldi oughtмайже не різняться за значенням. Кожне з них має лише одну форму. Shouldвживається з інфінітивомбез частки toПісля oughtінфінітив вживається з часткою to.

Дієслова shouldi oughtвиражають (з моральної точки зору того, хто говорить), пораду, рекомендацію. У цих значеннях shouldi oughtвживаються з різними формами інфінітива.

Сполучення shouldi oughtз Indefinite Infinitive виражають дію стосовно теперішнього або майбутнього часу:

You ought to gotoВам слід більше ходити в

the movies more. кіно.

Kate is in hospital. Катя у лікарні.

Youshould visit her. Ви б відвідали її.

Continuous Infinitive з should/oughtвиражає дію стосовно теперішнього часу, іноді стосовно моменту мовлення.

You oughtn’t tobe workingВам не слід працювати у

for those people.тих людей.

I think wewe oughtЯдумаю, нам треба

to be starting.вирушати

Дієслова shouldi oughtіноді вживаються для вираження припущення з відтінком упевненості. Проте в цьому значенні частіше вживається дієслово must:

He ought to be ableto Він, мабуть, зможе щось

do something. зробити.

You ought to bea happy wife. Ви, певно, щаслива

дружина.

Дієслово shouldвживається в риторичних запитаннях з питальним словом whу для вираження подиву, сильного здивування, обурення:

Why should I feelЧому я маю почувати себе guilty about it? винним у цьому?

Whyshouldn't Igo for А чому б мені не піти на a walk? прогулянку?

 

NEED

Дієслово needвживається як модальне і як смислове. Дієслово needy сполученні з Indefinite Infinitive виражає необхідність виконання дії стосовно теперішньо - майбутнього часу і вживається у питальних і заперечних реченнях. Модальне дієслово needмає лише форму теперішнього часу.

Питальна й заперечна форми утворюються без допоміжного дієслова to doi вживаються з інфінітивом основного дієслова без частки to:

You need not troubleabout Вам зовсім не треба

that at all. турбуватися про це.

You needn't hurry.Вам немає потреби поспішати.

Needwe gothere? Нам треба йти туди?

Дієслово needяк смислове означає мати потребу в чомусь. У цьому значенні воно відмінюється за загальними правилами і вживається в теперішньому, минулому і майбутньому часі:

I'll needthis magazine. Мені цей журнал буде

потрібний.

Інфінітив після нього вживається з часткою to,питальна й заперечна форми в Present Indefinite i Past Indefinite утворюються з допомогою дієслова to do:

You don't needto say a lot He треба говорити дурниць.

of nonsense.

Doyou needany money? Вам потрібні гроші?

I don't needany more people Мені не треба тут більше

around here. людей.

Perfect Infinitive, вжитий з дієсловом need,означає, що дія, в якій не було необхідності, відбулася:

You needn't have doneHe треба було виконувати

this exercise in written form. цю вправу письмово.

UNIT III

Past Continuous

(минулий тривалий час)

Past Сontinuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Indefinite та дієприкметника теперішнього часу( ParticipleI ) основного дієслова:

I was working We were working

She was working You were working

He was working They were working

It was working

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

What were you telling him? Що ви йому говорили?

 

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається частка not:

I was not working in the evening. Я не працював увечері.

Past Continuous вживається для вираження дії, що відбувалась, тривала в певний момент у минулому. На час дії вказують також обставинні слова типу at 2 o’clock, at midnight, at that moment, at 5 o’clock, або підрядні речення з дієсловом- присудком у Past Indefinite, а також для дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

He was working at his English Він працював над

at that time. англійською мовою в той час.

Carrie was sitting by the Керрі сиділа біля вікна, коли window when he came in. він увійшов.

In spring of the year 1881 he Навесні 1881 року він was visiting his old schoolfellow. гостював у свого старого

шкільного товариша.

У підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово- присудок головного речення вжито у минулому часі, Past Continuous часто вживається з дієсловами, що означають рух (to go, to come), для позначення дії, яка була майбутньою стосовно минулого:

She said she was coming to see you after supper.

Вона сказала, що прийде до вас після вечері.

Future Continuous

(майбутній тривалий час)

Future Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в Future Indefinite та дієприкметника теперішнього часу(Participle I) основного дієслова:

I shall be working We shall be working

He will be working You will be working

She will be working They will be working

It will be working

У питальній формі допоміжне слово shall або will ставиться перед підметом:

Will they be working?

У заперечній формі після допоміжного дієслова shall або will вживається заперечна частка not:

They will not be working.

Future Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбуватиметься в якись момент або період часу в майбутньому, а також часто вживається у тому ж значенні, що й Future Indefinite, тобто виражає майбутню дію:

Meet me at two o’clock. I shall be looking out for you.

Зустрінемось о другій годині. Я чекатиму на тебе.

We shall be playing all morning.

Ми будемо грати весь ранок.

You will not be coming back here any more.

Ви більше сюди не повернетесь.

From now I shall be asking thousands of questions.

Віднині я буду ставити тисячі запитань.

He will be going to school soon.

Він скоро ходитиме до школи.

 

UNIT IV

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.084 с.)