ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Past Indefnite дієслова to beДієслово to be відмінюється не за загальним правилом. Дієсловo to be в Past Indefinite має дві форми: was для першої і третьої осіб однини і were для інших осіб:

I was We were

You were You were

He,(She, it) was They were

Для утворення питальноїізаперечної форми Past Indefinite дієслова to be допоміжне дієслово to doне вживається.

У питальній формі дієслово to be ставиться перед підметом:

Were You guilty? Ви були винні?

Was She mistaken? Вона помилялася?

Узаперечній формі після was/were вживається частка not:

I was not responsible for this document.

They were not in a good mood .

У питально – заперечній формі was/were ставиться перед підметом, а частка not – після підмета:

Was he not angry with her?

Were we not afraid of a burglar?

В усному мовленні замість was not, were not у заперечних і питально – заперечних реченнях вживаються скорочені форми wasn’t, weren’t:

I wasn’t attentive.

We weren’t glad to hear that.

 

Past Indefnite дієслова to have

Дієсловo to have в Past Indefinite має форму: had

I had a problem with my pronunciation.

He had an insurance policy.

They had an alibi.

Питальна форма дієслова має два варіанти:

1) без допоміжного дієслова to do . Форма had ставиться перед підметом:

Had you a written explanation yesterday?

2) з допоміжним дієсловом to do (did):

Didyouhavea written explanation yesterday?

Заперечна форма, як правило,утворюється без допоміжного дієслова to do і вживається, як і в Present Indefinite, із запереченнями not і no:

She hadn’t a solicitor.

We had no remorse.

Примітка:

1) Якщо дієслово to have входить до складу виразів to have breakfast,(lunch), dinner, supper - снідати, обідати, вечеряти: і т.п., питальна і заперечна форми його в Past Indefiite, як і в Present Indefinite, утворюються з допоміжним дієсловом to do:

Did you have breakfast?- No, I didn’t. I didn’t have even any dinner.

2) В американському варіанті англійської мови питальна й заперечна форми дієслова to have у Past Indefinite, як і в Present Indefinite, утворюються з допоміжним дієсловом to do:

He didn’t have problems with his 6 children.

Did they have firearms?

The Imperative Mood

(наказовий спосіб)

Наказовий спосіб в англійській мові, як і в українській, виражає спонукання до дії, тобто прохання, наказ, пораду, запрошення, застереження тощо.

На відміну від української мови, де наказовий спосіб у другій особі однини й множини має різні закінчення (читай - читайте), в англійській мові є лише одна форма наказового способу, яка збігається з інфінітивом, без частки to:

to take - Take! Візьми! Візьміть!

to write - Write! Пиши! Пишіть!

Bringme this book. Принеси мені цю книжку.

Be a good boy. Будь хорошим

хлопчиком.

Заперечна форма наказового способу утворюється з допоміжного дієслова to do,заперечної частки notта інфінітив з основного дієслова без to.B усному мовленні замість do not звичайно вживається скорочена форма don't:

Don’t go to the theatre today. He йди сьогодні в театр.

Don’t be angry He сердись.

Допоміжне дієслово do може вживатися і у стверджувальній формі наказового способу для підсилення прохання. У цьому разі воно ставиться перед смисловим дієсловом:

Do tellme about it. Розкажіть же мені про це.

У першій і третій особі однини й множини спонукання до дії виражається сполученням дієслова letз інфінітивом основного дієслова без частки to.Між дієсловом letта інфінітивом ставиться іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об'єктному відмінку, що позначає особу, яка має виконати дію.

Let us go to the theatre.Ходімо в театр.

Let them go.Нехай вони йдуть.

Let the man listen to radio.Хай цей чоловік слухає радіо.

Узаперечній формі перед letвживається don't:

Don't let'stalk about that. Давайте не будемо

говорити про це.

Don't let'sgo in there. He заходьмо туди.

Possessive Case

(присвійний відмінок)

Іменники у присвійному відмінку виражають належність предмета якійсь особі і відповідають на питання (чий?)

Вони вживаються в функції означення і займають місце перед означеним іменником.

Присвійний відмінок іменників в однині утворюється за допомогою апострофа і закінчення - s, яке вимовляється за тими самими правилами, що й закінчення множини іменників. Наприклад: Peter's car - автомобіль Петра.

pupil's answer - відповідь учня.

Присвійний відмінок іменників у множині утворюється за допомогою тільки апострофа ‘. Наприклад:

the students'text- books - підручники студентів.

Якщо іменники у множині не мають закінчення - s, топрисвійний відмінок утворюється так само. як і в однині ( ‘s).

Наприклад:

the children's room - кімната дітей

the men's deeds - вчинки чоловіків.

 

Numerals

(числівники)

Кількісні Порядкові
Від 1 до 12
1 one [wλn] 2 two [tu:] 3 three [θri:] 4 four [fə:] 5 five [faiv] 6 six [siks] 7 seven [sevn] 8 eight [eit] 9 nine [nain] 10 ten [ten] 11 eleven [ilevn] 12 twelve [twelv] first[fə :st ] second ['seknd] third [θə:d] fourth [fə: θ] fifth [ fifθ] sixth [siks] seventh [sevnθ] eighth [eitθ] ninth [nainθ] tenth [tenθ] eleventh [i 'levnθ] twelfth [twelfθ]
Від 13 до 19
13 thirteen [θə:'ti:n] 14 fourteen [fə :ti:n] 15 fifteen ['fif 'ti:n] 16 sixteen [siks 'ti:n] 17 seventeen ['sevn' ti:n] 18 eighteen [ 'ei 'ti:n] 19 nineteen [nain 'ti:n] thirteenth [θə: ti:nθ] fourteenth [fə:ti:nθ] fifteenth [fi:f'ti:nθ] sixteenth [ 'siks 'ti:nθ] seventeenth [ 'sevn' ti:n θI] eighteenth [ 'ei' ti:nθ] nineteenth [ 'nain 'ti:nθ]
Від 20 до 90 десятки
20 twenty [ 'twenti] 30 thirty [ ' θə :ti] 40 forty [ ' fə: ti] 50 fifty [ 'fif ti] 60 sixty [ 'siksti] 70 seventy [ 'sevnti] 80 eighty [ 'eiti] 90 ninety [ 'nainti] twentieth [ 'twentiθ] thirtieth [ ' θə :tiθ] fortieth [ ' fə: tiθ] fiftieth [ 'fif tiθ] sixtieth [ 'sikstiθ] seventieth [ 'sevntiθ] eightieth[ 'eitiθ] ninetieth [ 'naintiθ]
Від 21 до 99
21 twenty- one 32 thirty- two 43 forty- three 54 fifty- four 65 sixty- five 76 seventy- six 87 eighty- seven 98 ninety- eight 99 ninety- nine twenty- - first thirty~second forty~third fifty- fourth sixty- fifth seventy- sixth eighty- seventh ninety- eighth ninety- ninth

100 a (one) hundred [hλndrəd]

1,000 a (one) thousand [θ auzənd]

1,000,000 a (one) million [miljan]

1,000,000,000 a( one) milliard (aмep. a (one) billion)

1,000,000,000,000 a( one) billion (aмep. a ( one) trillion)

1,000,000,000,000,000 a(one) thousand billion(s)

(aмep. a(one) quadrillion)

1,000,000,000,000,000,000 a( one) trillion (aмep. a(one) quintillion)

Порядкові від 100...

100 a (one) hundredth[hλndrədθ]

101 a (one) hundred and first

102 a (one) hundred and second

200 two hundredth

263 two hundred and sixty- third

1,000 a (one) thousandth [θ auzəndθ]

1,001 a (one) thousand and first

2,260 two thousand two hundred and sixtieth

3,000 three thousandth

100,000 a (one) hundred thousandth

1,000,000 a (one) millionth

5,000,000 five millionth

1,000,000,000 a (one) milliardth (aмep. A (one) billionth)

1,000,000,000,000 a (one) billionth (aмep. a (one) trillionth)

1,000,000,000,000,000 a (one) thousand billionth

(амep. a (one) quadrillionth)

1,000,000,000,000,000,000 a ( one) trillionth

(aмep. a (one) quintillionth)

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.007 с.)