ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рast Indefinite npавильних дієслів (regular verbs)Past Indefinite правильних дiєслiв утворюється додаванням, до iнфiнiтива без частки to закiнчення- ed, яке вимовляється так:

[t] - пiсля глухих прнголосних, кpiм t: to pick вибирати - picked [pıkt]

tо search обшукувати – searched [sз:t∫t]

[d] - пiсля дзвiнких приroлосних, крім d, та після голосних

to detain затримувати - detained [dı'teind] .

to prove - доказувати- proved [pru:vd]

to answer- вiдповiдаmu- answered ['а:nsed]

[id] –після t, d, te, de:

to scoot втікати – scooted [sku:tıd]

to detect викривати – detected [dı'tektıd]

to decide вuрiшуватu - decided [dı' saidıd]

to hate ненавuдiтu - hated ['heitıd]

Дiєслова в Past Indefinite не змiнюються за особами й числами - мають однакову форму в ycix особах однини й множини:

I translated. We translated.

You translated. You translated.

She ( He,It ) translated. Тhey translated.

Правила правопису правильних дiєcлiв в Past Indefinite :

а) якщо iнфiнiтив закiнчується буквою - е, то в Past Indefinite перед закiнченням - ed вона не пишеться: I to live житu – lived

б) якщо iнфiнiтив закінчується буквою - у, якiй передує приголосна, то перед закiнченням –ed у змiнюється на i:

to carry нести - carried

to cry крuчamu – cried

в) якщо iнфiнiтив закінчується буквою - у, якiй передує голосна, то зміна не відбувається:

to obey коритися- obeyed

to play грати – played

г) якщо iнфiнiтив зaкiнчується однiєю приголосною буквою, якiй передує короткий голосний звук, то кiнцева приголосна перед - ed подвоюється:

to stop зупuнятuся - stopped

to travel подорожувати – travelled

д) якщоостаннiй склад наголошений i не має дифтонга,то кiнцева буква r подвоюється :

to pre'fer вiддаватu перевагу - preferred

to о' ccur траплятucя – occurred

to con’fer присвоювати, радитись - conferred

Past Indefinite неправильних дiєслiв (irregular verbs).

Past Indefinite неправильних дiєcлiв yrворюєтъся по-різному, здебiлъшого чергуванням голосних i приголосних кореня:

to take братu - took

to spend витрачатu - spent

to think думатu – thought

Існують і інші способи утворення Past Indefinite та Participle II неправильних дiєcлiв. Усі три форми неправильних дієслів слід завчити і запам’ятати, що дієслова в Past Indefinite не змінюються- мають однакову форму:

I caught We caught

You caught You caught

He (She,It) caught They caught

Питалъна форма Past Indefiniteправильних i неправильних дiєcлiв утворюється з допомiжного дiеслова to do в Past Indefinite (did)та iнфiнiтива основного дiєслова без частки to. Допомiжне дiєслово ставиться перед пiдметом (групою підмета):

Did you sign the report yesterday?

Did you go home ?

When did you come?

Заперечна форма Past Indefinite утворюється з допомiжного дiєслова to do в Past Indefinite (did), заперечноi частки notта iнфiнiтива основного дiєслова без частки to (did not ask). В усному мовленнi замiсть did not вживаеться скороченаформаdidn't:

He did поt do it .

We didn’t ring him up a day before yesterday.

У питально - заперечнiй формi Past Indefmite допомiжне дiеслово did ставиться перед пiдметом, а частка not пiсля нъого, скорочена форма didn'tставиться перед пiдметом:

Why did you not write a letter to your parents?

Why didn’t you write a letter to your parents?

Didn’t you think about it yesterday?

Допомiжне дiєслово did вживається також у стверджувальнiй формi Past Indefinite для підсилення висловлювaнoї думки. У цьому разi форма did, на яку падає сильний наголос, ставиться мiж пiдметом та iнфiнiтивом основного дiєслова.

I did want to сatch a criminal.

Вживання Past Indefiite

1. Past Indefiite вживається для вираження дії, яка відбулася (одноразово) чи відбувалася (постійно) в минулому в зазначений час, для того щоб констатувати, що дія відбулася в минулому. Час виконання дії може бути вказаний або не вказаний, так як важливо, що дія відбулася. Для уточнення часу з дієсловом в Past Indefiite часто вживаються обставини часу: yesterday - учора, the day before yesterday - позавчора, last time - минулого разу, last week (month, Monday, summer, year) – минулого тижня (місяця, понеділка, літа, року), two days (years) ago – два дні (роки) тому назад , in 1991 – в 1991і т. д.

We saw him yesterday.

He met her two years ago.

The bus was 15 minutes late.

2. Past Indefiite вживається для вираження ряду послідовних дій у минулому:

Yesterday I came home very late, had some coffee in the kitchen and decided to phone my parents.

3. Past Indefiite вживається для вираження дії у минулому:

He spent a lot of money on his friends every weekend.

They saw us every day.

Для вираження дії у минулому вживаєтся також конструкція would з інфінітивом і used з інфінітивом

Their son would to come to our place on Sunday.

He used to be a lawyer just like his father.

 

Past Indefinite

стверджувальна форма питальна форма заперечувальна форма
I played (wrote) He/she played (wrote) We played (wrote) You played (wrote) Theyplayed (wrote) Did I play (write)? Didhe/sheplay (write)? Didweplay (write)? Didyouplay (write)? Didtheyplay (write)? I did not play (write). He/shedid not play (write). Wedid not play (write). Youdid not play (write). Theydid not play (write).

Тhe Present Perfect Tense

(теперішній перфектний час)

Present Perfect утворюється з допомiжного дiєслова to have у Present Indefinite та дiєприкметника минулого часу (Past Participle) основного дiєслова.

Past Participle правильних дiєcлiв yrворюється додаванням

до iнфiнiтива зaкiнчення –ed.

to accuse - accused

Past Participle неправнльних дitcлiв треба запам'ятати:

to catch - caught

to steal - stolen

I have had some good news. We have had some good news.

You have had some good news. You have had some good news.

He has had some good news. They have had some good news.

She has had some good news.

It has had some good news.

в усному мовленнi вживаються переважно скорочeнi форми:

I’vе had some good news. We've had some good news.

You've had some good news. You've had some good news.

Не's had some good news. They've had some good news.

She's had some good news.

It's had some good news.

у питальнiй формi допомiжне дієслово ставиться перед пiдметом:

Наvе you everseen a Ви коли- небудь бачили

criminal? злочинця?

у заперечнiй формі пiсля допомiжного дiєслова вживається частка not:

He has not signed this Він ще не підписав цей document yet. документ.

Скорочена заперечна форма, яка часто вживається в усному мовленнi, має два варiанти:

I haven’t = I’ve not

He hasn’t = He’s not

We haven’t met her there. Ми її там не зустріли.

They’ve not told me Вони мені не розповідали

about their friends . про своїх друзів.

У питалъно- заперечнiй формi допомiжне дiєслово ставиться перед пiдметом, а частка not - пiсля пiдмета, а скорочені форми haven’tі hasn't:

Why have they not told Чому вони не розповіли you about them? тобі про них?

Hasn’t she been to London? Невже вона не була в Лондоні?

Why haven’t you brought papers? Чому ти не приніс

газети?

Вживання Present Perfect

Present Perfect вживається для вираження дії, яка відбулась до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

He has broken his leg. Він зламав ногу

I have recovered from my illness. Я одужав після хвороби (зараз мені краще)

Час дії, вираженої дієсловом у Present Perfect, здебільшого не зазначається, тому що у центрі уваги результат дії, а не час її перебігу:

You haven’t told me the whole truth. Ви не розповіли мені всієї правди.

He has seen more than I. Він бачив більше, ніж я . Present Perfect вживається також у реченнях з обставинами часу:

а) що означають період часу, який почався в минулому і тривав до моменту мовлення: up to now; up to the presentдо цього часу; latelyнещодавно, заостанній час; recentlyостаннім часом; so farдо цього часу; sinceвідтоді; not yetще не.

I haven’t seen my friends Я не бачив своїх друзів

since July. з липня.

б) що означають період часу, який ще не закінчився: today сьогодні, this week цього тижня,this year цього року, this morning сьогодні вранці.

Have you met him today? Ти зустрів його

сьогодні.

З цими обставинами часу вживається також Past Indefinite (Simple):

I had my breakfast this morning. Я поснідав сьогодні вранці.

Present Perfect вживається також у реченнях з прислівниками неозначеного часу і частотності: everколи- небудь, never ніколи, often часто, seldom рідко, already вже, justщойно:

He’s just arrived. Він щойно приїхав.

З цими прислівниками вживається також Past Indefinite (Simple):

I told you already. Я вже казав вам.

Present Perfect не вживається з обставинними словами та словосполученнями, які уточнюють час минулої дії, наприклад: yesterday вчора, the day before yesterday позавчора, last week (month, year) минулого тижня (місяця, року),an hour ago годину тому, two days ago два дні тому, on Monday у понеділок, in July у липні, in 1945 у 1945 році тощо, а також у запитаннях з питальним словом when? З такими обставинами часу вживається Past Indefinite:

When did he come? Коли иін прийшов?

Present Perfect вживається для вираження дії або стану, що триває з якогось моменту в минулому аж до момента мовлення. У цьому значенні Present Perfect вживається переважно з дієсловами, що не мають форми Continuous:

He has known her for years. Він знає її багато років.

Where have you been since Де ти був від учора?

yesterday?

Період тривалості дії здебільшого позначається прийменником for(for an hour протягом години, for ten years протягом десяти років, for a long time довгий час і т.п.), а початок дії – словом since( since five o’clock з п’ятої години, since Monday з понеділка, since I saw him з того часу, як я його бачив і т.п.).

У підрядних реченнях часу й умови Present Perfect вживається для вираження дії, що закінчилась до певного моменту в майбутньому:

You shall not go till you Ви не підете, поки не

have told me all. (Bronte) розповісте мені все.

У цьому разі Present Perfectперекладається на українську мову майбутнім часом.

Past Perfect Tense

(минулий перфектний час)

Past Perfectутворюється з допоміжного дієслова to have у Past Indefiniteта дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова. Дієслова вPast Perfectне змінюються за особами і числами:

I (he, she, it, we, you, they) had solved .

В усному мовленні замістьhadвживається переважно скорочена форма ‘d ,яка на письмі приєднується до підмета:

I’d (he’d, she’d, it’d, we’d, you’d, they’d) written.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Had they done ?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається заперечна частка not:

I had not built

В усному мовленні в заперечній і в питально- заперечній формах вживається також скорочена формаhadn’t:

He hadn’t stolen.

Вживання Past Perfect

Past Perfectвживається для вираження дії, що відбулася раніше іншої минулої дії, позначеної дієсловом у Past Indefinite.

He had told me he had met her. Він казав мені, що зустрічав її.

When he had read the report, Прочитавши рапорт,

he signed it. він підписав його.

The sun had set and it Сонце вже зайшло,

was becoming dark. смеркалося.

Форма was becoming dark виражає дію, що мала місце в певний період часу в минулому (сонце зайшло до цього періоду)

Примітки. 1. Під час періоду минулих дій у тій послідовності, в якій вони відбувалися, дієслова вживаються в Past Indefinite.

He put on his coat, locked the door and went away.

2. У складнопідрядному реченні із сполучниками after після того як і beforeперш ніж, перед тим як, коли немає потреби наголошувати, що одна дія передує іншій і в головному, і в підрядному реченнях вживається Past Indefinite.

He stood motionless after Він стояв нерухомо,

she disappeared.(Shaw) після того як вона зникла.

Past Perfectвживається для вираження минулої дії, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент позначається такими словосполученнями: by two o’clock до другої години,by that time до того часу, by the 1st of September до першого вересня.

I had learnt that poem by heart До третьої години я by three o’clock. вже вивчив вірш.

Заперечна форма Past Perfectвказує на те, що до певного моменту в минулому дія ще не закінчилася

I had not printed my story До п’ятниці я ще не by Friday. надрукувала своє

оповідання

Past Perfectвживається для вираження дії, що почалася до певного моменту в минулому і тривала аж до цього моменту. У цьому значенні Past Perfect вживається переважно з дієсловами, які не мають форми Continuous:

When I came, he had been Коли я прийшов, він був there for an hour. там вже годину.

У підрядних реченнях часу і умови Past Perfectвживається для вираження передминулої дії, що була майбутньою стосовно минулого:

He would sit with her tonight after Mabel had gone. Він сидітиме з нею сьогодні ввечері, після того як Мейбл поїде.

У цьому разі Past Perfectперекладається на українську мову майбутнім часом.

Past Perfect

стверджувальна форма питальна форма заперечувальна форма
I had played. He/shehad played. Wehad played. Youhad played. Theyhad played. Had I played? Hadhe/she played? Hadweplayed? Hadyouplayed? Hadtheyplayed? I had not played. He/shehad not played. We had not played. Youhad not played. They had not played.

 

ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

 

I форма II форма III форма    
Present Simple Past Simple Participle II    
1.arise 2. be 3. bear 4. become 5. begin 6. bend 7. bind 8. bite 9. bleed 10. blow 11. break 12. breed 13. bring 14. build 15. burn 16. buy 17. cast 18. catch 19. choose 20. come 21. cost 22. cut 23. dig 24. do 25. draw 26. dream 27. drink 28. drive 29. eat 30. fall 31. feed 32. feel 33. fight 34. find 35. flee 36. fly 37. forget 38. get 39. give 40. go 41. grow 42. hang 43. have 44. hear 45. hide 46. hold 47. keep 48. know 49. lead 50. learn 51. leave 52. lend 53. let     54. light 55. lose arose was/were bore became began bent bound bit bled blew broke bred brought built brunt bought cast caught chose came cost cut dug did drew dreamt drank drove ate fell fed felt fought found fled flew forgot got gave went grew hung had heard hid held kept knew led learnt left lent let   lit lost arisen been born become begun bent bound bitten bled blown broken bred brought built burnt bought cast caught chosen come cost cut dug done drawn dreamt drunk driven eaten fallen fed felt fought found fled flown forgotten gotten given gone grown hung had heard hidden held kept known led learnt left lent let     lit lost підійматися бути народжувати зробитися, стати починати(ся) гнути зв’язувати кусати(ся) сходити кров’ю дути ламати(ся) виховувати приносити будувати горіти, палити купувати кидати ловити, схоплювати вибирати, добирати приходити коштувати різати рити, копати робити тягти, малювати мріяти, бачити уві сні пити вести, гнати їсти падати годувати почувати(себе) боротися, битися знаходити тікати, рятуватися літати забувати одержувати, ставити, робитися давати іти, ходити рости, ставати вішати, висіти мати чути ховати тримати тримати, зберігати знати вести вчити(ся) залишати позичати дозволяти, здавати внайми запалювати, засвічувати губити, втрачати  
56. make 57. mean 58. meet 59. put 60. read 61. ride 62. rise 63. run 64. say 65. see 66. sell 67. send 68. set   69. shake 70. shine 71. shoot 72. shut 73. sing 74. sink 75. sit 76. sleep 77. smell 78. speak 79. spend 80. spoil 81. spread 82. spring 83. stand 84. steal 85. stick 86. sting 87. stride 88. strike 89. strive 90. swear 91. sweep 92. swim 93. swing 94. take 95. teach 96. tear 97. tell 98. think 99. throw 100. thrust 101. tread 102. understand 103. upset 104. wake 105. wear 106. weave 107. weep 108. win 109. wind 110.withdraw 111. wring 112. write made meant met put read rode rose ran said saw sold sent set   shook shone shot shut sang sank sat slept smelt spoke spent spoilt spread sprang stood stole stuck stung strode struck strove swore swept swam swung took taught tore told thought threw thrust trod understood upset woke wore wove wept won wound withdrew wrung wrote made meant met put read ridden risen run said seen sold sent set   shaken shone shot shut sung sunk sat slept smelt spoken spent spoilt spread sprung stood stolen stuck stung stridden struck strіven sworn swept swum swung taken taught torn told thought thrown thrust trodden understood upset woken worn woven wept won wound withdrawn wrung written робити значити зустрічати класти читати їздити верхи піднімати бігти сказати бачити продавати посилати поміщати, заходити (про сонце) трясти сяяти, блищати стріляти закривати, зачиняти співати поринати сидіти спати нюхати, пахнути говорити, розмовляти витрачати, псувати поширювати стрибати стояти красти приклеювати жалити крокувати бити, страйкувати старатися присягати мести, підмітати плавати гойдатися брати вчити рвати казати думати кидати штовхати ступати розуміти перекидати прокидатися носити ткати плакати перемагати заводити брати назад, відкликати скручувати писати
           

UNIT VI

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.015 с.)