ТОП 10:

Математичні, логічні та статичні функції 

Математичні функції

 

Математичні функції використовують різноманітні мате-матичні дії. Вони спрощують різного роду математичні обчис-лення, наприклад арифметичні та тригонометричні.

 

Розглянемо деякі із них. 1 СУММ – додає аргументи.

 

2 КОРЕНЬ – повертає додатне значення квадратного кореня. 3 COS, SIN, TAN – тригонометричні функції cos, sin і tg.

 

4 ACOS, ATAN – зворотні тригонометричні функції arсcos, arсtg.

 

5 ГРАДУСЫ – перетворює радіани в градуси.

6 LN – натуральний логарифм числа.

7 ABS – модуль числа.

8 ПИ – повертає число Пі (π=3.14).

9 ЗНАК – повертає знак числа.

10 ПРОИЗВЕД – повертає добуток аргументів.

11 СТЕПЕНЬ – повертає результат піднесення до степеня.


 


12 ОКРУГЛ – закруглює число до заданої кількості десяткових розрядів.

 

13 ОСТАТ – повертає залишок від ділення.

14 СЛЧИС – повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

 

15 РИМСКОЕ – перетворює число в арабському записі до числа в римському як текст.

 

16 СУММЕСЛИ – повертає суму вмісту комірок, яке задоволь-няє заданий критерій; 17 СУММКВ – повертає суму квадратів аргументів.

 

18 МОБР, МУММНОЖ, МОПРЕД – зворотна матриця, добуток та визначник матриці.

 

В електронній таблиці Excel вибрати математичні функції можна з використанням Мастера функций, де в полі Категорія необхідно вибрати Математические і тоді можна буде вибрати необхідну математичну функцію. Якщо виділити курсором мишки будь-яку функцію, то внизу буде написано, що розрахо-вує подана функція та її синтаксис (рис. 4.2).

 

Рисунок 4.2 – Функції категорії Математические

 

Окрему групу становлять функції призначені, призначені для роботи з матрицями. В їх застосуванні є особливості: аргу-ментами таких функцій є діапазон комірок. При введенні функ-цій, аргументами яких є масиви (матриці) і які повертають як результат матрицю, необхідно перед введенням функції виділя-ти не одну комірку, куди буде розміщений результат, а діапазон.

 


Завершити введення аргументів матричних функцій слід обов‟язково натисканням комбінації клавіш Ctrl+Shift+Enter, а не просто кнопки OK. Часто на аргументи цих функцій наклада-ється обмеження, викликані математичним обґрунтуванням цих операцій (наприклад, фіксована кількість рядків та стовпців).

 

Для того, щоб обчислити суму значень, введених у деякий діапазон комірок, необхідно виконати таке:

 

1 Виділити всі комірки діапазону, які будуть додаватися та натиснути кнопку ∑ (автосума) на панелі інструментів. У насту-пній комірці нижче або правіше від виділеного діапазону з‟явиться результат сумування.

 

2 Зробити активною комірку, в яку буде розміщено суму та натиснути ∑. Excel автоматично запропонує діапазон сумування, який буде відображатися у формулі. За необхідності його можна замінити.

 

Після такого проведення сумування в комірці, де відобра-жається результат, буде знаходитись формула.

 

Наприклад, сума діапазону комірок рядка від А1 до А20: =СУММ(А1:А20).

 

У цьому прикладі знак «:» означає діапазон з вказівкою першого і останнього членів діапазону.

 

У цьому випадку функція СУММ використовується з од-ним аргументом – діапазоном комірок. Однак вона може мати більше одного аргументу (до 30), розділених «;». При цьому ко-жний аргумент може бути як числом, адресою комірки, так і ді-апазоном комірок. Також можна додавати і діапазони комірок, не розміщені поруч, тобто окремі. Для виділення таких діапазо-нів необхідно утримувати клавішу Ctrl і мишкою виділяти діапа-зони.

 

Якщо, наприклад, необхідно перемножити два числа, то треба записати:

 

=ПРОИЗВЕД(А1;В1).

 

За допомогою функції СУММЕСЛИ можна просумувати значення з діапазону комірок, але при цьому здійснюється дода-вання лише тих значень, які відповідають певному критерію.


 

 


Приклад 4.1Обчислити значення математичних виразів

2 , 81 , 34 , (2 3 ) , 23 36 , 3 27 .

Розв’язання

Вираз 2 є значенням модуля числа, тому обчислюється

 

за допомогою функції ABS(), що належить до категорії матема-тичних функцій (рис. 4.3). Для розрахунку значення першого виразу необхідно викликати функцію ABS() та в аргумент фун-кції записати -2.

 

 

Рисунок 4.3 – Функція для обчислення модуля числа

 

Результатом обчислень буде число 2.

Для обчислення виразу 81 необхідно скористатися функ-цією КОРЕНЬ(). Для розрахунку необхідно в аргумент функції ввести число 81 (рис. 4.4).

 

Рисунок 4.4 – Функція для обчислення квадратного кореня числа

 

Результатом обчислень буде число 9.


 


Для обчислення виразу 34 необхідно скористатися функці-єю СТЕПЕНЬ(), яка має два аргументи. У поле Число слід ввес-ти число, яке необхідно піднести до степеня, тобто для нашого виразу 3. У поле Степень необхідно ввести степінь, тобто для нашого випадку 4 (рис. 4.5).

 

 

Рисунок 4.5 – Функція для обчислення степеня числа

 

У результаті функція для обчислення виразу буде мати ви-

гляд

=СТЕПЕНЬ(3;4).

Після виконання якої одержимо число 81.

 

Для обчислення виразу 23 36 слід скористатися функ-ціями СТЕПЕНЬ(), КОРЕНЬ та знаком додавання (рис. 4.6).

 

 

Рисунок 4.6


 


У результаті функція для обчислення виразу буде мати ви-

гляд

=2+ABS(-3),

після виконання якої одержимо число 5.

Для обчислення виразу (2    
) слід скористатися функці-  
       

єю ABS() та знаком додавання (рис. 4.7).

 

Рисунок 4.7

 

У результаті функція для обчислення виразу буде мати ви-

гляд

 

=КОРЕНЬ(36)+СТЕПЕНЬ(2;3), після виконання якої одержимо число 14.

Для розрахунку виразу 3 27 слід скористатися функцією СТЕПЕНЬ(), оскільки немає функції для розрахунку кубічного кореня із числа. У поле Число необхідно ввести число, з якого добуваємо корінь, тобто 27. У поле Степень необхідно ввести степінь 1/3, оскільки корінь тут кубічний (рис. 4.8).


 

Рисунок 4.8 – Функція для розрахунку кубічного кореня

 


У результаті одержимо число 3.

 

Приклад 4.2Необхідно визначити сумарну заробітну пла-ту працівників (рис. 4.9), які виконали план більше ніж на 100. Інформація про виконання плану знаходиться в стовпці F (з F2 по F10), інформація про заробітну плату – у стовпці E (E2 по

 

E10).

 

 

Рисунок 4.9 – Відомості про виконання плану

 

Розв’язання

 

Для розв‟язання даної задачі необхідно скористатися фун-кцією СУМЕСЛИ (рис. 4.10).

 

 

Рисунок 4.10 – Аргументи функції СУМЕСЛИ

 

Серед аргументів функції СУММЕСЛИ задаємо такі:

 

1 Діапазон: F2:F10 (діапазон, що буде порівнюватися з критерієм).

 

2 Критерій: «>100».

3 Діапазон додавання: E2:E10.

Функція СУМЕСЛИ буде мати такий запис:


 


=СУММЕСЛИ(F2:F10;">100";E2:E10).

Результат розрахунків наведений на рис. 4.11.

 

 

Рисунок 4.11

 

Статичні функції

 

Статистичні функції призначені для проведення статисти-чного аналізу. Крім того, їх можна використовувати для фактор-ного та регресійного аналізу.

 

Спочатку розглянемо найуживаніші:

1 СРЗНАЧ – визначає середнє значення.

 

2 МИН, МАКС – визначає мінімальне та максимальне зна-чення.

 

3 СЧЕТ – визначає кількість числових аргументів.

Ці функції винесені на панель інструментів Стандартная.

 

Приклад 4.3Необхідно знайти максимальне значення вдіапазоні від А2 до А7.

 

Розв’язання

 

Для розв‟язання цієї задачі використовують функцію МАКС(аргументи), що повертає максимальне значення зі списку аргументів:

 

=МАКС(А2:А7).

Розглянемо деякі інші функції:

 

1 КОРРЕЛ – визначає коефіцієнт кореляції між двома множинами даних.

 

2 СРГЕОМ – визначає середнє геометричне.

 

3 СРОТКЛ – повертає середнє абсолютних значень відхи-лень даних від середнього.


 


4 СРЗНАЧА – визначає середнє арифметичне аргументів, якими можуть бути як числа, так і текст, логічні значення.

 

5 СЧЕТЕСЛИ – підраховує кількість значення у переліку аргументів, які задовольняють деяку умову.

 

6 ДИСП – оцінює дисперсію за вибіркою.

 

Приклад 4.4У таблиці наведені дані про працівників фір-ми «Ернест» (рис. 4.12). У стовпці D міститься інформація про посаду. Необхідно визначити кількість працівників на посаді бухгалтер.

 

 

Рисунок 4.12 – Дані працівників фірми «Ернест»

 

Розв’язання

Для цього необхідно скористатися функцією СЧЕТЕСЛИ

 

(рис. 4.13).

 

Рисунок 4.13 – Аргументи функції СЧЕТЕСЛИ

 

У полі Диапазон необхідно заповнити діапазон: «D2:D10»,

а в полі Критерий вказати «бухгалтер» (рис. 4.14).


 


 

 

Рисунок 4.14

 

У результаті функція СЧЕТЕСЛИ матиме вигляд =СЧЁТЕСЛИ(D2:D10;"бухгалтер").

 

Результат розрахунків буде мати вигляд, як зазначено на рис. 4.15.

 

Рисунок 4.15– Результат розрахунку

 

Критерієм можуть бути довільні логічні обмеження, на-приклад: >=100, <0. Звернемо увагу на те, що якщо в критерії повинно стояти обмеження, яке використовує адресу деякої ко-мірки (наприклад, хочемо задати обмеження >А5), критерій по-винен задаватися у такому вигляді «>»&A5.

 

У критерії можна використовувати маски введення «*» за-мість довільної послідовності символів та знак «?» замість одно-го довільного символа. Наприклад, щоб визначити кількість працівників, прізвище яких починається з букви А, необхідно задати критерій «А*».

 

 


Логічні функції

Логічні функції допомагають створити складні формули,що залежно від виконання тих, чи інших умов, роблять різні ви-ди обробки даних.

 

Ці функції приймають логічні значення «Істина» або «Хи-бно». Ця категорія містить всього шість функцій, але вона є ду-же важливою і часто використовуваною.

 

1 Найбільш важливою є функція ЕСЛИ. Ця функція вико-ристовується для розв‟язання задач, в яких необхідно перевірити деяку умову, і залежно від того виконується вона чи ні, повертає одне з двох значень.

 

Ця функція записується так (рис. 4.17):

 

ЕСЛИ (логічний вираз;значення, якщо істина;значення, якщо хибна).

 

 

Рисунок 4.17 – Аргументи функції ЕСЛИ

 

Якщо умова виконується, то виконується, то виконується вираз «значення, якщо істина». Якщо умова не виконується, то виконується вираз «значення, якщо хибна».

 

Приклад 4.5Необхідно перевірити,чи виконано план ро-бітниками заводу «Зірка» (рис. 4.18), і вивести значення вико-нання і не виконання плану. План записаний у стовпці В, а ви-конання роботи – у стовпці С.


 

 


 

Рисунок 4.18 – Працівники заводу «Зірка»

 

Розв’язання

 

У даній задачі застосуємо функцію ЕСЛИ. Ми будемо по-рівнювати значення стовпців В та С. Порівняємо значення стов-пця С «виконано» зі стовпцем В «план».

 

Запис функції: =ЕСЛИ(B3>C3;"Ні";"Так").

 

Якщо функція виконується, то одержуємо значення Так, а якщо не виконується – Ні (рис. 4.19).

 

 

Рисунок 4.19 – Результат виконання плану працівниками заводу «Зірка»

 

2 Функція И повертає значення істина, якщо всі аргументи мають значення істина, тобто коли виконуються всі умови.

 

Синтаксис: =И(логічне_значення_1;логічне_значення_2;...).

 

Цю функцію використовують для об‟єднання двох і більше

умов.

 


Приклад 4.6Для перевірки чи належить число з коміроквід С2 до С10 до діапазону від 110 до 130 (рис. 4.18), використо-вують функцію И.

 

Розв’язання

 

У комірки від D3 до D10 введемо функцію И з такими ар-гументами:

 

И(С3>110; С3<150).

 

У результаті виконання умови у комірці буде написано ИСТИНА,а у результаті не виконання умови– ЛОЖЬ.

 

Результат виконання поданий на рис. 4.20.

 

 

Рисунок 4.20 – Результат виконання функції «И»

 

3 Функція ЛОЖ повертає логічне значення ЛОЖ. Синтаксис:

 

=ЛОЖ().

 

4 Функція НЕ – змінює на протилежне логічне значення аргументу.

 

Наприклад, якщо є значення «-1», при використанні даної функції значення зміниться на протилежне, тобто буде «1».

 

5 Функція ИЛИ – повертає логічне значення істина, якщо коли хоч один з аргументів має значення істина.

 

Приклад 4.7Необхідно перевірити,чи належить число здіапазону комірок від С3 до С10 діапазону менше 130 або біль-

 

ше 150 (рис. 4.18).

 

Розв’язання

 

У комірки від D3 до D10 введемо функцію ИЛИ з такими аргументами:

 

ИЛИ(С3>150; С3<130).


 


У результаті виконання умови у комірці буде написано ИСТИНА,а у результаті не виконання умови– ЛОЖЬ.Функція ИЛИ набуває значення ИСТИНА,коли хоча б одна з умов ви-конується.

 

Результат виконання поданий на рис. 4.21

 

 

Рисунок 4.21 – Результат виконання функції «ИЛИ»

 

6 Функція ИСТИНА – повертає логічне значення істина.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.029 с.)