ТОП 10:

Функції дати і часу та вкладені функції 

Функції дати і часу

Для роботи зі значенням типу дата та час в Excel викорис-товують функції категорії ДАТА і ВРЕМЯ.

 

Розглянемо деякі із них.

 

Функція ДАТА

 

Функція ДАТА повертає значення дати. Загальний вигляд функції

 

ДАТА(рік;місяць;день).

 

Функція ДАТА(2000;2;1) залежно від установленого фор-мату дати повертає значення 01.02.00.

 

Функція ДЕНЬ

 

Функція ДЕНЬ повертає день дати в числовому форматі. Наприклад, у комірці F2 вміщена дата 28.10.2003, тоді значення функції ДЕНЬ(F2) дорівнює 28.

 

Функція ДЕНЬНЕД

 

Функція ДЕНЬНЕД визначає день тижня, на який припадає дата, визначена як аргумент. Синтаксис функції:


 


ДЕНЬНЕД(дата;тип). При цьому аргумент тип визначає порядок розрахунку і може мати значення:

 

1 (за замовчуванням) – число від 1 (неділя) до 7; 2 – число від 1 (понеділок) до 7; 3 – число від 0 (неділя) до 6.

 

Функція =ДЕНЬНЕД(28.10.2003) повертає значення 3, а функція =ДЕНЬНЕД(«23.10.2003»;2) – значення 2.

 

Функція СЕГОДНЯ

 

Функція СЕГОДНЯ має загальний вигляд СЕГОДНЯ() і повертає значення поточної дати.

 

Функція ЧАС

 

Функція ЧАС повертає значення часу в налаштованому ча-совому форматі.

 

Синтаксис запису: ЧАС(години;хвилини;секунди).

 

Функція ТДАТ

 

Функція ТДАТ повертає поточну дату та час. Синтаксис функції: ТДАТ().

 

Функція МЕСЯЦ

 

Функція МЕСЯЦ використовується для визначення місяця. Синтаксис функції: МЕСЯЦ(дата в числовому форматі). Напри-клад, МЕСЯЦ(10.01.2007) повертає значення 1.

 

Функція ДНЕЙ360

 

Функція ДНЕЙ360 визначає кількість днів між двома да-тами, яку вона вираховує на основі 360-денного року.

 

Для більш детального ознайомлення з цими та іншими фу-нкціями необхідно скористатися програмою Excel.

 

Вкладені функції

Вкладені функції –це функції,аргументами яких можуть

 

бути інші функції.

 

Розглянемо деякі приклади.

Приклад 4.8Необхідно визначити поточний рік.


 

 


Розв’язання

 

Функція ГОД() визначає значення року від певної дати, а функція СЕГОДНЯ() визначає поточну дату. Тому для визна-чення поточного року необхідно записати:

 

=ГОД(СЕГОДНЯ()).

 

Приклад 4.9Необхідно визначити,до якої цінової групиналежить товар (рис. 4.22), за таким правилом:

 

1) якщо ціна товару < 100 грн. – дешеві товари;

2) якщо 100 <1000 грн. – середній товар;

3) якщо ціна товару > 1000 грн. – дорогі товари.

 

Рисунок 4.22 – Ціна товару

 

Розв’язання

 

Нехай у комірці В записана ціна товару. Для розв‟язання скористаємося функцією ЕСЛИ():

 

=ЕСЛИ(В2<100; «дешеві»; ЕСЛИ(В2<=1000; «середні»; «дорогі»)).

 

Для розв‟язання цієї задачі в Excel необхідно вибрати фу-нкцію ЕСЛИ(). У вікні Аргументы функции задати такі значення

 

(рис. 4.23):

1) Лог_выражение: В2<100;

2) Значение_если_истина: дешеві;

3) Значение_если_ложь.

 

Рисунок 4.23 – Аргументи функції ЕСЛИ


 


Вибрана функція перевіряє значення комірки В2 та видає попередній результат. Для продовження розмістимо курсор ми-ші Значение_если_ложь та знову викликаємо функцію ЕСЛИ(). Для цього у вікні Excel в адресному вікні знаходимо спадний список і знову вибираємо ЕСЛИ(), де вводимо:

 

1) Лог_выражение: В2<=100;

2) Значение_если_истина: середні;

3) Значение_если_ложь: дорогі.

Результат виконання поданий на рис. 4.24.

 

Рисунок 4.24 – Приклад вкладеної функції

Редагування функцій

 

Редагування функцій

 

Для того щоб змінити аргумент функції, можна: виділити комірку, в якій введено функцію; розмістити курсор миші в ряд-ку формул на імені потрібної нам функції (якщо у формулі ви-користовується декілька функцій); натиснути кнопку для викли-ку функції з панелі інструментів.

 

За допомогою вкладки Вычисления вікна Параметры можна налаштувати параметри обчислення.

 

Можна змінювати функцію безпосередньо в рядку формул. При цьому слід пам‟ятати, що аргументи функції розділяються символом «;». Слід притримуватися загального синтаксису по-будови функцій, описаного в першому розділі теми.

 

За замовчуванням в Excel встановлено режим автоматич-ного проведення розрахунків. Якщо в комірку введено формулу, здійснюються відповідні обчислення і відображається результат. Якщо значення однієї комірки визначається через значення ін-


 


шої (наприклад, у В1 введено формулу =А1+А2), то при внесені змін у комірку А1 чи А2 буде автоматично перераховано зна-чення комірки В1.

 

Взагалі Excel автоматично здійснює перерахунки всіх ко-мірок листка, якщо були внесені зміни в деяку комірку. Це від-бувається після натискання клавіші Enter при завершені редагу-вання комірки. Можна змінити цей режим і відмовитись від ав-томатичного проведення обчислень.

 

Повідомлення про помилки

 

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в комі-рку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із символу #. Ехсеl виводить такі повідомлення про помилки, що подані у таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Повідомлення о помилках

Повідомлення про Пояснення
помилку  
   
#дел0 Спроба поділити на нуль або на порож-
  ню комірку
   
#имя ? Формула використовує неіснуюче ім'я
   
#н/д Формула посилається на комірку
  з невизначеними даними
   
# число ! Помилка в числі, число неможливо по-
  дати в Ехсеl
# ссьл ! Формула посилається на неіснуючу комі-
  рку
   
# знач ! Помилка при обчисленні функції
   

Можна також викликати функції, визначені користувачем. Для визначення таких функцій потрібно вміти писати програми мовою Visual Basic for Application.


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)