Тема 7. Функції держави і права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Функції держави і права.Межі державного втручання і місце права

В обмеженні державного свавілля

(4 години)

Лекція 10 (17).

Поняття функцій і завдань держави. Загальна характеристика функцій держави. Співвідношення між завданнями і функціями держави.

Функції права. Співвідношення категорії «функції права» з категорією «соціальна цінність права».

Класифікація функцій права і проблеми, що виникають під час цього процесу.

Еволюція і динаміка розвитку функцій держави і права у просторі і часі. Чинники, що впливають на еволюцію функцій держави і права.

Лекція 11 (18).

Загально-соціальне значення порушення питання про межі державного втручання. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

Історія дослідження питання про межі державного втручання у державно-правовій літературі.

Об’єктивні і суб’єктивні межі державного втручання у справи суспільства. Динаміка і статистика генези меж державного втручання у справи суспільства.

Право і проблема меж державного втручання.

 

 

Семінарське заняття 7.

Функції держави і права. Межі державного втручання і місце права

у обмеженні державного свавілля (2 години)

1. Поняття функцій і завдань держави.

2. Загальна характеристика функцій держави.

3. Співвідношення між завданнями і функціями держави.

4. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

5. Об'єктивні і суб'єктивні межі державного втручання у справи суспільства.

6. Значення і місце права і законодавства як межі державного втручання у справи суспільства і життя індивіда.

7. Межі державного втручання і їх вплив на функції права.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години)

1. Співвідношення категорії «функції права» з категорією «соціальна цінність права».

2. Функції держави і права та їх взаємозв’язок з соціальним призначенням цих інститутів.

3. Класифікація функцій права і проблеми, що виникають під час цього процесу.

4. Еволюція і динаміка розвитку функцій держави і права у просторі і часі. Чинники, що впливають на еволюцію функцій держави і права.

5. Загально- соціальне значення порушення питання про межі державного втручання. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

6. Історія дослідження питання про межі державного втручання у державно-правовій літературі.

7. Динаміка і статистика генези меж державного втручання у справи суспільства.

8. Право і проблема меж державного втручання.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Анархізм та проблема меж державного втручання.

2. Економічна функція держави.

3. Етатиський погляд на проблему меж державного втручання.

4. Значення проблеми меж державного втручання для юридичних та політичних наук.

5. Ліберальна концепція меж державного втручання.

6. Місце категорії «межі державного втручання» для загальної юридичної теорії.

7. Оподаткування як функція сучасної української держави.

8. Межі законотворчості.

9. Проблеми розуміння функції права.

10. Проблеми поняття і класифікація функцій держави.

11. Проблеми функцій права

12. Сфера і межі правового регулювання.

13. Форми здійснення функцій держави.

14. Чинники, що впливають на формування меж державного втручання.

15. Екологічна функція держави.

 

Література:

1. Бабич П. В., Биков Л. Ф., Борисенко З. М., Буянкіна Г. М., Воронько О. А. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. – К., 2000.

2. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического гос-дарства. – Саратов, 1979.

3. Верник О.И., Костенко А.Б., Куфтырев П.В., Машков А.Д., Притыка Ю.Д. Пределы государственного вмешательства: теоретико-правовой аспект. – К., 2004.

4. Верник О., Машков А. та ін. Межі державної влади/ За заг. ред. В. Самохвалова. – К., 2001.

5. Витченко А.М. Теоретические проблемы исследования государственной власти. – Саратов, 1982.

6. Владимиров В.А. Основные функции посткоммунистического государства в области внутренней политики. – Тверь, 1992.

7. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократических государств. – К., 1997.

8. Глебов А.П. Понятие и структура функций социалистического государГумплович Л. Общее учение о государстве. – СПб., 1910.

9. Каск Л.И. Функции и структура государства. – Л., 1969.

10. Клепнова Т.Н. Функции и аппарат Российского государства в рыночной экономике. – М., 1992.

11. Малько А.В. Государство: проблемы правового ограничения./Теория политики (общие вопросы). – Саратов, 1994.

12. Машков А. Отрицание необходимости государственого вмешательства в экономическую сферу как основа либеральной концепции Л.фон Мизеса// Підприємництво, господарство і право. – 2009 - №10 – С.11 -16.

13. Машков А. Понимание государства Людвигом фон Мизесом в контексте проблемы пределов государственного вмешательства в общественные отношения// Підприємництво, господарство і право. – 2009 - №9 – С.3 -6.

14. Машков А. место и значение проблематики пределов государственного вмешательства в либеральной доктрине Людвига фон Мизеса// Підприємництво, господарство і право. – 2009 - №7 – С.106- 109.

15. Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе// Государство и право. 1993. № 6.

16. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х тт./Отв.ред.М.Н.Марченко. – М., 1998.

17. Пахоленко Н.Б. От тоталитаризма к демократии: о функциях государства в переходный период // Политические проблемы теории государства.1993.

18. Проблемы теории государства и права/Под ред.М.Н.Марченко. – М., 1999

19. Рогачев А.А. Внешние функции государства социалистического типа. – М., 1986.

20. Тихомиров Ю.А. Государственность: крах или воскрешение // Государство и право. 1992. № 9.

21. Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. – М., 1970.

22. Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма.//Государство и право. 1997, №1, С.4-11

23. Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М.,1994.

24. Щербина Віктор Іванович. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин / Державна митна служба України ; Академія митної служби України. — Д., 2004.

25. Якушик В.М.Проблемы теории революционно-демократического государства. – К., 1991.

Тема 8. Демократія та інші форми держави, як проблема загальнотеоретичної юридичної науки

(2 години)

Лекція 12 (19).

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її соціальною сутністю.

Значення і місце класифікацій держави для теорії держави і права. Класифікації форм держав.

Поняття політичного (державного) режиму. Проблема віднесення політичного режиму до форм держави.

Демократичний державно-правовий режим, його державно-правові ознаки, принципи. Державно-правові недоліки і гідності демократичного режиму. Види демократичних політичних (державно-правових) режимів, їх державно-правові особливості.

Авторитарний державно-правовий режим, його ознаки та принципи. Державно-правові недоліки і переваги авторитарного режиму. Види авторитарних режимів, їх державно-правові особливості.

Основні аспекти проблеми розуміння механізму держави у контексті проблеми державно-правового режиму (зокрема, демократичного).

Загальні і приватні принципи організації і діяльності механізму держави. Основні концептуальні підходи до визначення принципів організації і діяльності механізму держави.

Принцип розподілу влади: початкове і сучасне розуміння. Проблеми реалізації принципу розподілу влади. Основні підходи до ділення державної влади на “гілки”.

Принцип єдності влади: проблеми його реалізації.

Семінарське заняття 8.

Демократія та інші форми держави, як проблема загальнотеоретичної юридичної науки (2 години)

1. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її соціальною сутністю.

2. Значення і місце класифікацій держави для теорії держави і права. Класифікації форм держав.

3. Демократичний державно-правовий режим. Загальні і приватні принципи організації і діяльності механізму держави.

4. Принцип розподілу влади: початкове і сучасне розуміння. Проблеми реалізації принципу розподілу влади. Основні підходи до поділу державної влади на “гілки”.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години)

1. Проблема віднесення конфедерації до форм державного устрою.

2. Відмінності складних форм держави від міждержавних об'єднань (співдружність націй, співдружність незалежних держав, універсальних об'єднань держав, регіональних об'єднань держав і т.д.).

3. Президентська республіка, її сильні і слабкі сторони. Парламентська республіка, її сильні і слабкі сторони. Змішана республіка, її сильні і слабкі сторони.

4. Відмінності складних форм держави від міждержавних об'єднань (співдружність націй, співдружність незалежних держав, універсальних об'єднань держав, регіональних об'єднань держав і т.д.).

5. Співвідношення механізму державної влади з формами держави (передусім, з політичним режимом).

6. Співвідношення понять “інститут держави (державної влади)” і “державний апарат”, “інститут держави (державної влади)”, “державний апарат” і орган держави.

 

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Боротьба з бюрократизмом у сучасній Україні: досвід і перспективи.

2. Взаємодія органів держави і місцевого самоврядування у механізмі держави.

3. Державний орган як елемент механізму держави.

4. Демократія як принцип організації сучасної української держави.

5. Дисципліна і демократія.

6. Конфедерація як форма державного устрою (поняття, особливості, проблеми визначення і функціонування).

7. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.

8. Особливості форми української держави на сучасному етапі.

9. Політичний і державно-правовий режими: проблеми співвідношення понять.

10. Політичний режим сучасної України.

11. Принципи організації і діяльності сучасної української держави.

12. Проблеми сучасного федералізму.

13. Проблеми механізму сучасної української держави.

14. Проблеми форми сучасної української держави.

15. Теорія розподілу влади (історія формування і практика реалізації у сучасних державах).

Література:

1. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. – М., 2000.

2. Байтин М.И. Государство и политическая власть. – Саратов, 1972.

3. Вольский К.С. О функциях исполнительной власти//Государство и пра во. 1997. № 3.

4. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. – Новосибирск, 2002.

5. Давлетгильдеев Р.Ш. О правовой природе СНГ и Союза Беларуси и России // Ежегодник российского права. – М., 2001.

6. Даль Р. Демократия и ее критики. – М., 2003.

7. Дюрягин И.Я. Право и управление. – М., 1981.

8. Замковой В.И. Тоталитаризм: сущность и концепции. – М., 1998.

9. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросы философии. 1991. № 4, 5.

10. Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях» федерализма// Государство и право. 1996. № 12.

11. Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХ1 века. – М., 1997.

12. Копейчиков В.В. Механизм государства. – М., 1968.

13. Костенко М.Л., Лавренова Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация? // Государство и право. 1994. № 4.

14. Краснов М.А. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномочий (опыт сравнительно-правового анализа) // Государство и право. 2003. № 10.

15. Крылова Н.С. Содружество наций: политико-правовые проблемы. – М., 1991.

16. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Правоведение. 2002. № 1.

17. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты: Курс лекций. – М., 2002.

18. Михалева Н.А. Правовые проблемы создания Союзного государства России и Беларуси // Государство и право. 2002. № 6.

19. Морозов Г. Мировое сообщество и надгосударственность // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 5.

20. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности. – М., 1998.

21. Оболенскиу А.В. Человек в государственном управлении. – М., 1987.

22. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. – Л., 1977.

23. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. – Л., 1971.

24. Политические институты СТА. История и современность. – М., 1988.

25. Разделение властей: история и современность. – М., 1996.

26. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М, 1994.

27. Скуратов Д. Конфедерация: признаки, история, современность // Право и жизнь. 1995. № 7.

28. Федерализм: теория, институты, отношения: Сравнительно-правовое исслед. / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М., 2001.

29. Чиркин В.Е. О сущности субъекта Федерации: традиции и реалии // Государство и право. 2003. № 7.

30. Чиркин В.Е. Президентская власть//Государство и право. 1997. № 5.

31. Чиркин В.Е. Современное государство. – М., 2001.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.012 с.)