Рекомендовані теми для докладів та рефератів:Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:1. Філософія права як наука про правові цінності (До. Брінкман).

2. Філософія права як галузь юридичної науки і основа права (Р. Хенкель, В. Кубеш).

3. Філософія права як етично-духовне обгрунтування позитивного права (А. Фердросс, Р. Циппеліус, А. Батіффоль).

4. Філософія права як обгрунтування принципів природного права (Х.Ф. Лорка-Наваретте, П. Белда).

5. Неокантіанські концепції філософії права (Р. Штаммлер, Р. Радбрух).

6. Неогегелівські концепції філософії права (Ю. Біндер, До. Ларенц, Д. Джентіле, Же. Іполит).

7. Чисте вчення про право Р. Кельзена.

8. Концепція відродженого природного права (Ж. Марітен, Же. Дабен, Й. Месснер, А. Ауер, Р. Райнер).

9. Екзистенціальна філософія права (В. Майхофер, Е. Фехнер).

10. Онтологічна концепція права Р. Марчича.

11. Неопозитивістська концепція права Р. Харта.

12. Вітчизняні концепції філософії права: либертарная (В.С. Нерсесянц, С.С. Алексєєв), сциентистска (Д.А. Керімов), релігійна (С.Л. Франк, І.А. Ільїн), феноменологічна (М.М. Алексєєв).

13. Філософія права лібералізму.

14. Філософія права консерватизму.

15. Християнська філософія права.

 

Література:

1. Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. – М. 1998.

2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб., 1998,

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1995.

4. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. – М., 1995.

5. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.

6. Зорькин В.Д. Муромцев. – М., 1979.

7. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000, № 3.

8. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989.

9. Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М., 1972.

10. Кистяковский Б.А. В защиту права // Вестник МГУ. - Серия 7: Философия. – 1990, № 3.

11. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989.

12. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001.

13. Лещëв С.В. Коммуникативное, следовательно, коммуникационноое. – М., 2002.

14. Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений. – М., 2003.

15. Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. – М., 1999.

16. Право и власть. Из историй русской правовой мысли. – Л., 1990.

17. Причепій Є. М., Черній А.М., Чекаль Л.А./ Філософія. Підручник. – К., 2007.

18. Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб., 2003.

19. Русская философия права: философия веры и нравственности. – СПб., 1997.

20. Субъект, познание, деятельность. – М., 2002.

21. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 2003.

22. Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. – СПб., 1993.

23. Честнов И.Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. – СПб., 2000.

24. Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна. – СПб., 2002.

25. Чичерин Б.Н. Философия права. Под ред. И.Д. Осипова. – СПб., 1998.

26. Шершеневич Г.Ф. История философии права. – СПб., 2002.

 

Тема 4. Антропологія права

( 2 години)

Лекція 6.

Антропологія права у структурі філософсько-правового знання.

Право як форма буття і здійснення свободи людини. Права людини і права громадянина: їх відмінність і співвідношення.

Суб'єктивні і об'єктивні права.

Концепції прав людини і прав громадянина: історія і сучасність.

Семінарське заняття 3.

Антропологія права(2 години)

1. Антропологія права: поняття, предмет.

2. Методологічні основи антропології права.

3. Юридична антропологія в Україні.

4. Американська антропологія. Британська соціальна антропологія. Французька юридична антропологія. Індійська антропологія права.

5. Юридичні джерела антропології права. Історико-порівняльна школа права (Р. Мен, М.М. Ковальовській).

6. Антропологічні джерела антропології права (Л. Морган, Б. Маліновський).

.

Завдання для самостійної роботи (6 годин)

1. Історико-правові дослідження в Україні у дореволюційний період.

2. Внесок вітчизняних етнографів до розробки проблеми звичаєвого права.

3. Антропологія права як прикладна дисципліна (західний колоніальний досвід).

4. Соціально-економічні і політичні причини, що визначили інтенсивний розвиток антропології права в Українії.

 

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Ідеї природних, невідчужуваних прав і свобод людини.

2. Проблема евтаназії у сучасній юриспруденції.

3. Права людини і комунікація.

4. Генезис поняття правової антропології.

5. Екзистенціонально - правові аспекти права.

6. Філософсько-правові проблеми клонування.

7. Громадська модель публічної влади і місце людини у ній.

8. Зародження особистого статусу .

9. Характеристика періоду вождеств.

10. Правове положення статі у традиційному суспільстві.

11. Звичаєвоправові аспекти гендера у сучасному суспільстві.

12. Право і особа.

13. Правове положення особи в індуїзському праві.

14. Правове положення особи у канонічному (християнському) праві.

15. Мусульманське право і розуміння правового стасусу особи за ним.

Література:

1. Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. – Самара, 2000.

2. Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989, №2.

3. Бочаров В.В. Антропология права: антропологические и юридические аспекты// Летняя школа по юридической антропологии, – Москва-Звенигород, 1999.

4. Бочаров В.В. Максим Ковалевский: Антропология права и правовой плюрализм в России. - Журнал социологии и социальной антропологии № 3, 2001

5. Бубер М. Проблема человека. – Киев, 1998.

6. Георгиев А. Ислам и проблемы развития государственно-политических систем в мусульманском мире.- Советское государство и право, 1982, №11.

7. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 2001

8. Дворецкая Е.В. Англо-американская философия последней четверти XX столетия: персоналистские тенденции. – СПб., 2001.

9. Кравцов Н.А. Право и личность: иллюзорность непосредственной связи // Кравцов Н.А. Философия права Мишеля Вилле. Приложения. – Ростов-на-Дону, 2005.

10. Луковская Д.И. Самоценность свободы // Права человека. Вопросы истории и теории. Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. 24 апреля 2004 года. – СПб., 2004.

11. Мэн Г. Древнее право. – М., 1876.

12. Надольний І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001.

13. Нечипоренко В. О. Роль філософії права в становленні правової держави // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. праці та мат. конф. Вип.1 / Редкол.: В.Андрущенко та ін. – К., 2001.

14. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К, 2009.

15. Романенко Ю.В. Філософія правової держави //Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – К., 1999. – Вип. 3.

16. Обычное право и правовой плюрализм в изменяющихся обществах. Комиссия по обычному праву и правовому плюрализму. Х1 Международный конгресс ИЭА РАН. – М., 1997.

17. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М., 2002.

18. Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии/Исследования по общей этнографии. – М., 1979.

19. Поляков А.В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека // Права человека. Вопросы истории и теории. Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. 24 апреля 2004 года. – СПб., 2004.

20. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под ред. Е.А.Лукашевой. – М., 2002.

21. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – М., 1999.

22. Супатаев М.А. Обычное право Восточной Африки. – М.,1985.

23. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М., 1997.

24. Человек и его бытие как проблема современной философии. – М., 1978.

25. Человек юридический (Homo Juridicus), ИЭА РАН, 1997.

26. Шарль Р. Мусульманское право. – М., 1959.

 

 

Тема 5. Аксіологія права

(2 години)

Лекція7.

Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальні цінності і право.

Основні аспекти права в аксіологічній площині: рівність, свобода, справедливість.

Пізнання свободи і її реалізація правом. Формальна рівність як принцип права. Ідея єдності рівності, свободи і справедливості у праві.

 

Семінарське заняття 5.

Аксіологія права (2 години)

1. Аксиологія права у структурі філософсько-правового знання.

2. Соціальні цінності і право.

3. Основні аспекти права в аксіологічній площині: рівність, свобода, справедливість.

4. Пізнання свободи і її реалізація правом.

5. Формальна рівність як принцип права.

6. Ідея єдності рівності, свободи і справедливості у праві.

Завдання для самостійної роботи (6 годин)

1. Загальнаа характеристика аксеології права.

2. Звичайно- правова аксеологія права.

3. Ліберально-юридична аксеологія.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Справедливість як правове вираження свободи і рівності.

2. Правова рівність як вираження свободи і справедливості.

3. Право, рівність і зрівнялівка.

4. Воля у праві: проблема розумності і свободи волі.

5. Право як загальна і необхідна форма, і рівна міра свободи.

6. Зміст і значення правового принципу формальної рівності.

7. Формальна рівність і фактична рівність.

8. Право як благо.

9. Право і справедливість.

10. Право і свобода.

11. Правова справедливість і правова легитимація.

12. Право і мораль.

13. Проблема морального обгрунтування права.

14. Правова культура і соціокультурні цінності.

15. Соціокультурні правові цінності.

 

Література:

1. Агешин Ю.А. Политика, мораль, право. –М., 1982.

2. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб., 1998.

3. Дробницкий О.Г. Понятие морали: историко-критический очерк. – М., 1974.

4. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. 4-е изд. / Под общей ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2003.

5. Керимов Д.А. Основы философии права. – СПб., 1992.

6. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000, № 3.

7. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989.

8. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986.

9. Надольний І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001.

10. Нечипоренко В. О. Роль філософії права в становленні правової держави // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. праці та мат. конф. Вип.1 / Редкол.: В.Андрущенко та ін. – К., 2001.

11. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К., 2009.

12. Романенко Ю.В. Філософія правової держави //Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – К., 1999. – Вип. 3.

13. Наука и ценности. – Новосибирск, 1987.

14. Неновски Н. Право и ценности. – М., 1987.

15. Нерсесянц В.С. Философия права – М., 2005.

16. Политико-правовые ценности: история и современность. – М., 2000.

17. Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб., 2003.

18. Поляков А.В. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения // Правоведение. 2000. № 2.

19. Проблемы ценностного подхода в праве: тенденции и обновление. – М., 1986.

20. Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. – М., 1992.

21. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. – СПб., 1999.

22. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997.

23. Фуллер Л.Мораль права. – К., 1999.

24. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 2000.

25. Четвернин В.А. Мораль и субъективные права. (Реферативный обзор) // Актуальные проблемы правоведения за рубежом. Вып. 1. Реферативный сборник. – М., 1989.

26. Четвернин В.А. О концептуальном соединении и концептуальном разграничении права и морали в западной юриспруденции. (Научно-аналитический обзор) // Актуальные проблемы правоведения за рубежом. Вып. 1. Реферативный сборник. – М., 1989.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 (ЗМ-1)

1. Цілі і завдання філософії права.

2. Філософія права і загальна теорія права: проблеми співвідношення.

3. Фі лософія права і соціологія права : проблеми співвідношення.

4. Філософі права і історія правових учень: проблеми співвідношення.

5. Філософія права і її місця у системі соціально-гуманітарних наук.

6. Філософія права і ідеологія.

7. Предмет філософії права.

8. Філософія права в Україні.

9. Філософія права у системі юридичних наук, її місце і значення.

10. Світоглядна функція філософії права.

11. Методологічна функція філософії права.

12. Гносеологічна функція філософії права.

13. Аксеологічна функція філософії права.

14. Виховна функція філософії права.

15. Онтологія права у структурі філософсько-правового пізнання.

16. Правова реальність і її структура.

17. Питання походження права.

18. Співвідношення реального і формального у праві.

19. Форми існування права.

20. Філософські проблеми правотворчості і правозастосування у сучасних умовах.

21. Класифікація напрямів сучасної філософії права.

22. Позитивістські і природно-правові концепції у сучасній філософії права.

23. Значення історії філософії права для сучасних філософсько-правових досліджень.

24. Традиції і новизна у процесі розвитку філософії права в Україні.

25. Гносеологія права у структурі філософсько-правового знання.

26. Специфіка процесу правового пізнання.

27. Межі і можливості пізнання правової реальності.

28. Взаємозв'язок гносеології права з онтологією права.

29. Правовий позитивізм. Природно-правове мислення.

30. Типологія концепцій природного права.

31. Способи обгрунтування права.

32. Правовий об'єктивізм.

33. Правовий суб'єктивізм.

34. Інтерсуб'єктівізм як спосіб обгрунтування права.

35. Екзистенціалізм як методологія права.

36. Феноменологія права.

37. Герменевтика права.

38. Критична соціальна теорія як методологія права.

39. Постмодернізм і право.

40. Гносеологія юридичного праворозуміння.

41. Гносеологія легізму.

42. Юридичні джерела антропології права.

43. Історико-порівняльна школа права (Р. Мен, М.М. Ковальовській).

44. Антропологічні джерела антропології права (Л. Морган, Б. Маліновський).

45. Існуючі підходи до розуміння права.

46. Точки зору на співвідношення права і держави.

47. Методологічні основи антропології права.

48. Антропологія права: поняття, предмет.

49. Юридична антропологія в Україні.

50. Американська антропологія.

51. Британська соціальна антропологія.

52. Французька юридична антропологія.

53. Індійська антропологія права.

54. Вік як звичаєвоправова категорія у традиційному суспільстві.

55. Вік як звичаєвоправова категорія у сучасному суспільстві.

56. Аксиологія права у структурі філософсько-правового знання.

57. Соціальні цінності і право.

58. Основні аспекти права в аксіологічній площині: рівність, свобода, справедливість.

59. Пізнання свободи і її реалізація у праві.

60. Формальна рівність як принцип права.

61. Ідея єдності рівності, свободи і справедливості у праві.

62. Загальна характеристика аксеології права.

Змістовний модуль 2

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)