ІІ. Проблеми теорії держави і праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Проблеми теорії держави і права1. Визначення понять «об’єкт науки» та «предмет науки» та їх значення для поділу юридичного знання на окремі галузі.

2. Система юридичних наук (загальна характеристика).

3. Об’єкт і предмет теорії права (основні точки зору, їх характеристика та аналіз).

4. Співвідношення юридичних наук між собою.

5. Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками.

6. Юридична наука у системі соціальних наук.

7. Об’єкт і предмет юридичної науки.

8. Система юридичних наук.

9. Об’єкт і предмет ЗЮН (основні точки зору).

10. Визначення об’єкта та предмета теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни.

11. Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками.

12. Основні функції теорії держави і права.

13. Місце та значення теорії держави і права у системі юридичного знання.

14. Система теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни.

15. Методологія юридичних наук: поняття, структура та місце у системі юридичного знання.

16. Проблеми належності, допустимості доцільності та істинності методу.

17. Співвідношення ідеального та матеріального, суб’єктивного і об’єктивного, емпіричного та теоретичного в методології юридичних наук.

18. Найбільш розповсюджені методи пізнання державно-правової дійсності, їх загальна характеристика.

19. Поняття та форми соціальної влади.

20. Соціальна влада як відношення.

21. Структура та зміст владовідносин.

22. Державна влада як особливий різновид соціальної влади.

23. Форми і способи її здійснення.

24. Співвідношення політичної і державної влади.

25. Легітимність і легальність державної влади.

26. Загальна характеристика та аналіз основних (найбільш розповсюджених) визначень держави.

27. Сучасні погляди на соціальну сутность держави.

28. Проблема розуміння соціального призначення та цінності держави.

29. Юридичний позитивізм, як один із провідних напрямків вузького розуміння права.

30. Інтегративні підходи до праворозуміння (причини виникнення, особливості, концепції).

31. Основні погляди на походження держави і права (теорії насильства, суспільного договору, природного права, органічна, теологічна і ін.).

32. Особливості економічної і соціальної сфер первісного суспільства.

33. Організація суспільної (публічної) влади і соціального регулювання у первісному суспільстві.

34. Сучасна наука про загальні причини розпаду первісного ладу і виникнення держави і права.

35. Вплив природно-кліматичних, біологічних, психологічних і інших факторів на специфіку становлення держави і права у різних народів.

36. Основні шляхи походження держави і права.

37. Історичний, ідеологічний і теоретичний аспект проблеми типології держави і права.

38. Основні підходи до розуміння співвідношення держави і права у державно-правовій думці.

39. Головні аспекти впливу держави на право.

40. Практичне і теоретичне значення порушення питання про співвідношення держави і права.

41. Проблеми співвідношення держави і права.

42. Співвідношення держави, права і економіки.

43. Співвідношення держави і права.

44. Поняття функцій і завдань держави.

45. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

46. Об'єктивні і суб'єктивні межі державного втручання у справи суспільства.

47. Значення і місце права і законодавства як межі державного втручання у справи суспільства і життя індивіда.

48. Межі державного втручання і їх вплив на функції права.

49. Функції права.

50. Співвідношення категорії «функції права» з категорією «соціальна цінність права».

51. Класифікація функцій права і проблеми, що виникають під час цього процесу.

52. Еволюція і динаміка розвитку функцій держави і права у просторі і часі.

53. Загальносоціальне значення порушення питання про межі державного втручання.

54. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

55. Динаміка і статистика генези меж державного втручання у справи суспільства.

56. Право і проблема меж державного втручання.

57. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її соціальної сутністю.

58. Значення і місце класифікацій держави для теорії держави і права.

59. Класифікації форм держав. Поняття політичного (державного) режиму.

60. Проблема віднесення політичного режиму до форм держави.

61. Демократичний державний режим, його державно-правові ознаки, принципи.

62. Державно-правові недоліки і гідності демократичного режиму.

63. Основні аспекти проблеми розуміння механізму держави.

64. Принципи організації і діяльності механізму держави і проблеми, що виникають у ході їх реалізації.

65. Проблема розуміння джерела (форми) права.

66. Джерела права у різноманітних правових системах.

67. Питання якості та ефективності нормативно-юридичного акту.

68. Експеримент у галузі правотворення (нормотворенні).

69. Основні аспекти конкретизації юридичних норм.

70. Проблема мови у правотворенні (нормотворенні).

71. Види джерел (форм) права.

72. Поняття правотворення і його види.

73. Принципи правотворення, їх поняття і визначення.

74. Проблеми реалізації принципів правотворення (нормотворення).

75. Поняття законодавчої ініціативи.

76. Форми законотворчої ініціативи.

77. Процесуальні моменти у процесі законодавчої ініціативи і проблеми. що з ним пов’язані.

78. Етапи і стадії правотворчого процесу, практичні і теоретичні складнощі, що їх супроводжують.

79. Співвідношення якості нормативно-правового акту і його ефективності.

80. Рівень законодавчої техніки та законодавчий процес.

81. Значення рівня опрацювання і наукової розробки проблеми для правотворчого процесу.

82. Експеримент і правові принципи. (Проблема рівності правового статусу суб’єктів права у період проведення експерименту та ін.).

83. Оцінка результатів експерименту: критерії та значення.

84. Основні аспекти конкретизації юридичних норм.

85. Головні підходи до розуміння правопорушення та причин їх виникнення у сучасній теорії держави і права.

86. Юридична відповідальність: поняття, ознаки і види.

87. Основні погляди та шляхи усунення причин правопорушень.

88. Юридична відповідальність і державний примус: співвідношення, взаємозалежність.

89. Поняття правопорушення.

90. Обставини, що виключають юридичну відповідальність і їх значення для суспільства.

91. Підстави звільнення від юридичної відповідальності: соціальні і юридичні питання з їх встановленням, доказом і застосуванням.

92. Юридична відповідальність і державне примушення: співвідношення, взаємозалежність, взаємнодоповненість.

93. Держава як інститут юридичної відповідальності: його місце і роль.

94. Проблеми, пов'язані з одержавленням юридичної відповідальності як суспільний феномен і наслідки такого одержавлення.

95. Поняття правомірної поведінки.

96. Критерії класифікації правомірної поведінки.

97. Види правомірної поведінки та їх загальна характеристика.

98. Основні аспекти формування найбільш прийнятних для суспільства видів правомірної поведінки.

99. Чинники, що впливають на формування окремих видів правомірної поведінки.

100. Формування і реалізація правомірної поведінки у сучасних умовах України.

101. Поняття правосвідомості.

102. Правосвідомість і право: взаємозалежність і доповненість.

103. Види правосвідомості. Функції правосвідомості.

104. Поняття правового виховання, його форми.

105. Поняття правової культури.

106. Правовий нігілізм як специфічна форма правової культури, його загальна характеристика.

107. Правовий ідеалізм як форма правової культури, його загальна характеристика.

108. Поняття законності, її структура.

109. Поняття принципів законності.

110. Проблеми реалізації принципів законності (на прикладі України).

111. Питання реалізації гарантій законності у реальному житті суспільства.

112. Роль і значення правопорядку для розвитку суспільства.

113. Мета, ефективність та результати заходів по зміцненню законності і правопорядку: ідеалізм і реальність.

114. Держава та інші суспільні інститути, що беруть участь у процесі формування рівня правопорядку і законності соціума.

115. Держава як основний суспільний інститут, покликаний забезпечити оптимальний рівень правопорядку і законності у суспільстві.

116. Поєднання стимулів і обмежень у правових режимах.

117. Поняття, ознаки і функції правових заохочень.

118. Заохочувальні санкції.

119. Проблеми реалізації інформаційно-психологічних аспектів дії права у сучасних умовах.

120. Врахування галузевих особливостей при впровадженні інформаційно-психологічних аспектів дії права.

121. Право як міра свободи і відповідальності особистості.

122. Правовий статус особистості: розуміння і визначення.

123. Права і правові (юридичні) обов'язки особистості: поняття та взаємозв'язок.

124. Теоретичні і практичні проблеми реалізації правового статусу особистості на практиці.

125. Види правового статусу у залежності від обсягу прав і обов'язків.

126. Співвідношення держави і економіки в історично різних соціальних системах.

127. Державне регулювання економіки: поняття і межі. Етатизм та лібералізм: погляди на місце держави у економічній системі.

128. Власність як економічна і правова категорія.

129. Вплив пануючої системи власності на структуру, функції держави, на правові механізми, що мають місце у суспільстві.

130. Правова дія на економіку: поняття, форми, тенденції.

131. Поняття і форми правової дії на економіку.

132. Особливості правової дії на економіку в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.015 с.)