Загальна характеристика та аналіз основних концепційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика та аналіз основних концепційширокого розуміння права (2 години)

1. Загальна харатеристика широкого праворозуміння.

2. Природньо-правова школа (загальна характеристи, недоліки та переваги).

3. Соціологічна школа права, як один із напямків сучасної правової теорії .

4. Психологічна школа права (історія формування, особливості, недоліки та переваги).

5. Інтегративні підходи до праворозуміння (причини виникнення, особливості, концепції).

6. Недоліки та переваги широкого праворозуміння.

 

Завдання для самостійної роботи (8 годин)

1. Основні погляди на походження держави і права (теорії насильства, суспільного договору, природного права, органічна, теологічна і ін.).

2. Причини різноманіття теорій походження держави і права.

3. Діалектико-матеріалістичний підхід до походження держави і права.

4. Первісне суспільство як історичний етап, що передував державно-правовій соціальній організації.

5. Особливості економічної і соціальної сфер первісного суспільства.

6. Організація суспільної (публічної) влади і соціального регулювання у первісному суспільстві.

7. Сучасна наука про загальні причини розпаду первісного ладу і виникнення держави і права.

8. Вплив природно-кліматичних, біологічних, психологічних і інших факторів на специфіку становлення держави і права у різних народів.

9. Основні шляхи походження держави і права.

10. Особливості первинного і вторинного, європейського (західного) і азіатського (східного) шляхів походження держави і права.

11. Історичний, ідеологічний і теоретичний аспект проблеми типології держави і права.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Природно-правова школа (загальна характеристика, основні напрями).

2. Історична школа права

3. До питання про воздіяльність права на суспільні відносини.

4. Комунікативна теорія права (загальна характеристика).

5. Лібертарне праворозуміння (історія формування і загальна характеристика).

6. Теорія марксистського права.

7. Мораль і право, їх співвідношення.

8. Нормативістська теорія права

9. Нормативність права.

10. Звичай і право, їх співвідношення.

11. Звичаєве право. (Історія, співвідношення з правом).

12. Розуміння права у вітчизняній юридичній науці.

13. Право і інші системи соціальної регуляції (співвідношення з погляду різних типів праворозуміння).

14. Право у системі соціальних норм: плюралізм думок.

15. Право і закон: проблеми їх співвідношення.

16. Право і мораль: проблеми співвідношення, взаємодії і суперечностей.

17. Право і розподіл: сучасні проблеми.

18. Право як міра суспільної свободи.

19. Право як міра свободи особи.

20. Правова мораль як соціальна норма.

21. Правове регулювання і правова дія: проблеми співвідношення.

22. Праворозуміння: різні підходи.

23. Проблеми взаємодії правосвідомості і права.

24. Проблеми поняття соціальної сутності і цінності права.

25. Проблеми праворозуміння.

26. Проблеми принципів права.

27. Проблеми формування змісту права.

28. Суперечності між правом і мораллю і шляхи їх подолання.

29. Психологічна теорія права (загальна характеристика).

30. Публічне і приватне право.

31. Співвідношення права і закону.

32. Співвідношення національного і міжнародного права.

33. Соціальна сутність права: проблеми визначення.

34. Соціальна цінність права.

35. Справедливість як принцип права.

36. Статистика і динаміка права.

37. Суб'єктивне право.

38. Суб'єкти права (загальнотеоретичний аспект).

39. Технико-юридичні норми і їх роль.

40. Юридичний позитивізм (філософська основа, загальна характеристика, основні напрями).

Література:

1. Агарков М.М. Ценность частного права.//Правоведение. №1992. №1, 2

2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001.

3. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М., 1999. Т. 1-5.

4. Байтин М.И. Сущность права: Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. – Саратов, 2001.

5. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М., 2000.

6. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994.

7. Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград, 1998.

8. Графский В.Г. Основные концепции права и государства в современной России (По материалам «круглого стола» в Центре теории и истории права и государства ИГП РАН) // Государство и право. 2003. № 5.

9. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право.//Государство и право. 20000, №1, С.98-103

10. Кленнер Г. От права природы к природе права. – М., 1988.

11. Корнев А.В. К вопросу о правопонимании в дореволюционной России // Государство и право. 1998. № 5.

12. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности.//Государство и право. 1994, №1

13. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М., 2002.

14. Лейст О.Э. Три концепции права.//Государство и право. 1991, №12.

15. Ллойд Д. Идея права. – М., 2002.

16. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986.

17. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. – М., 1977.

18. Мартышин О.В. О «либертарно-юридической теории права» // Государство и право. 2002. № 10.

19. Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. 2003. № 6.

20. Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччінні: історія і сучасність. – Чернівці, 1998.

21. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2003.

22. Машков А.Проблеми теорії держави і права. Основи. – К., 2008.

23. Машков А. плюралізм відчизнянного праворозуміння/про українське право. Число ІІІ/за ред. Проф.І.Безклубого. – К., 2008. – С.60-73.

24. Мэн Г.С. Древний закон и обычай. – М., 1884.

25. Нерсесенц В.С. Право: многообразие определений и единство понятия.//Сов.государство и право. 1983, №10

26. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение.//Вопросы философии. 1988, №5

27. Новгородцев П.И. Введение в философию права: Кризис современного правосознания. – СПб., 2000.

28. Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности. – М., 1969

29. Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. – М., 1980.

30. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб., 1999.

31. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. 2-е изд., доп. – СПб., 2003.

32. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. – М., 1995.

33. Самигуллин В.К. Право и неправо // Государство и право. 2002. № 3.

34. Свечникова Л.Г. Понятие обычая в современной науке: подходы традиции, проблемы//Государство и право. 1998, №9, С.98-102

35. Серегин Н.С. Всероссийская научно-теоретическая конференция «Понимание права», посвященная 75-летию со дня рождения профессора А.Б. Венгерова (1928-1998) // Государство и право. 2003. № 8.

36. Тиунов Л.Б. Плюрализм интеросов и правопонимание. //Правоведение. 1990. №1.

37. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб., 1998.

38. Фуллер Л. Анатомія права. – К., 1999.

39. Фуллер Л.Мораль права. – К., 1999.

40. Халфина Р.О. Что есть право: понятие и определение.//Сов.государство и право. 1984, №11

41. Харт Х.Концепція права. – К., 1998.

42. Циппеліус Р.Філософія права. – К., 2000.

43. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. – М., 1994.

44. Честнов И.Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. – СПб., 2000.

45. Четвернин В.А.Современные концепции естественного права. – М., 1988

46. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник произведений. – М., 1987-1988. Вып. 1, 2.

47. Шершеневич Г.Ф. История философии права. – СПб., 2001.

48. Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. – Л., 1984.

49. Явич Л.С. О философии права на ХХΙ век // Правоведение. 2000. № 4.

50. Явич Л.С. Сущность права. – Л., 1985.

 

Тема 6. Проблема співвідношення держави і права

(1година)

Лекція 9 (16).

Основні підходи до розуміння співвідношення держави і права у державно-правовій думці.

Головні аспекти впливу держави на право. Вплив права на державу: основні напрямки та значення.

Діалектика і дискретність державно-правової дійсності.

Практичне і теоретичне значення порушення питання про співвідношення держави і права.

 

 

Семінрське заннятя 6.

Проблема співвідношення держави і права (2 години)

1. Основні підходи до розуміння співвідношення держави і права у державно-правовій думці.

2. Головні аспекти впливу держави на право.

3. Вплив права на державу: форми та напрямки.

4. Діалектична єдність держави і права.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години)

1. Погляди шкіл вузького розуміння права на проблему співвідношення держави і права (загальна характеристика).

2. Погляди шкіл широкого розуміння права на проблему співвідношення держави і права (загальна характеристика).

3. Проблема співвідношення держави і права в український юридичній думці.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Вплив права на державу: основні напрямки та значення.

2. Головні аспекти впливу держави на право.

3. Діалектика державно-правової дійсності.

4. Ідеологічний аспект проблеми співвідношення держави і права.

5. Механізм правового впливу на державу.

6. Похідний характер держава і права від характеру та системи суспільних відносин.

7. Погляди Н. Неновські на співвідношення держави і права (критичний аналіз).

8. В. Лазарев про співвідношення держави і права.

9. Вплив праворозуміння на вирішення проблеми співвідношення держави і права.

10. Політичні інтереси та вирішення проблеми співвідношення держави і права.

11. Природньо-правові погдяди на співвідношення держави і права.

12. Механізми взаємодії держави і права.

13. Вирішення проблеми співвідношення держави і права в лібертарно-юридичній концепції В. Нерсесянца та його послідовників.

14. Діалектична єдність держави і права.

15. Розуміння співвідношення держави і права у сучасній український юридичній та політичній науці.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. – М., 1993.

2. Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. – М., 1960.

3. Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990.

4. Гулиев В. Соотношение государства и права // Советская юстиция. 1967

5. Жилин А. Право и государство в их взаимных отношениях. – К., 1909.

6. Лифщиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право. 1990, №10

7. Лукашик И. Глобализация, государство, право. – М., 2001.

8. Макаров О.В. Соотношение права и государства.//Государство и право. 1995, №5

9. Малько А.В. Государство: проблемы правового ограничения./Теория политики (общие вопросы). – Саратов, 1994.

10. Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. – М., 1982.

11. Проблеми теорії держави і права. Навчальний посібник у визначеннях і схемах. Середа Г.П., Стеценко С.Г.Видавництво – К., 2009. –184 с.

12. Проблемы теории права и государства. /Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1997.

13. Теория государства и права./Под ред.В.В.Лазарева. – М., 1996.

14. Теория права и государства/ Под ред.Г.Н.Манова. – М., 1996.

15. Тихомиров Ю.А. Закон и формирование гражданского общества. //Государство и право. 1991,

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)