Тема 1. Значення та місце філософії права у системі юридичних наукМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Значення та місце філософії права у системі юридичних наук( 2 години)

Лекція1.

Філософія права у системі юридичних наук. Місце філософії права у юридичній освіті. Проблема дисциплінарного статусу філософії права.

Основні питання філософії права. Право як філософська проблема. Право як ідея. Сутність і особливості філософського підходу до права. Філософське осмислення і наукове пізнання права: відмінність предмету і методу. Етапи становлення філософсько-правової думки.

Дискусія про предмет філософії права. Цивілізаційні особливості права. Філософсько-правова рефлексія. Структура філософії права: онтологія права, эпистемология права, антропологія права, аксиология права.

Функції філософії права: світоглядна, методологічна, відбивно-інформаційна, аксиологічна та виховна функції філософії права.

 

Завдання для самостійної роботи (8 годин)

1. Співвідношення філософії права з іншими філософськими науками.

2. Історія формування філософії права, як самостійної науки.

 

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Цілі і завдання філософії права.

2. Філософія права і загальна теорія права: проблеми співвідношення.

3. Філософія права і соціологія права : проблеми співвідношення.

4. Філософі права і історія правових учень: проблеми співвідношення.

5. Філософія права і її місця у системі соціально- гуманітарних наук.

6. Філософія права і ідеологія.

7. Цивілізаційні особливості права.

8. Предмет філософії права.

9. Філософія права в Україні

10. Філософія права у системі юридичних наук, її місце і значення.

11. Світоглядна функція філософії права.

12. Методологічна функція філософії права.

13. Гносеологічна функція філософії права.

14. Аксіологічна функція філософії права.

15. Виховна функція філософії права.

 

Література:

1. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3-4. Вып. 3. Место философии права в системе юриспруденции и ее проблематика. Вып.4. Критерии научности юриспруденции. – СПб., 2004.

2. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997.

3. Вдовина Ганна Анатоліївна. Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2002.

4. Иконникова Г.И., Лященко В.П. Основы философии права. – М., 2001.

5. Ильин В.В. Критерии научности знания. – М., 1989.

6. Ильин В.В. Философия науки. – М., 2003.

7. Керимов Д.А. Основы философии права. – М., 2001.

8. Кремень, В. Г. та ін. Філософія управління. – Харків., 2008.

9. Машков А.. Введение в общетеоретическую юридическую науку. – К., 2007.

10. Нерсесян В. С. Философия права. – М., 2000.

11. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

12. Панов М.І., Журавський В.С., Бачинін В.А. Філософія права. – К., 2003.

13. Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. – СПб., 2004.

14. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.

15. Симонов П.В. Междисциплинарный подход – характерная черта человековедения нашего времени // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1996, № 1.

16. Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000.

17. Тарасов Н.Н. Истина в юридическом исследовании // Академический юридический журнал. 2000, № 1.

18. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997.

19. Філософія: Курс лекцій. – Львів, 2005.

20. Юдин Б. Г.Объяснение и понимание в научном познании// Вопр. Философии. 1980. – № 9.

 

 

Тема 2. Гносеологія права

(2 години)

Лекція 2.

Гносеологія права у структурі філософсько-правового знання. Специфіка процесу правового пізнання. Межі і можливості пізнання правової реальності. Взаємозв'язок гносеології права з онтологією права.

Сутність методології права і їй спорівняні (філософський, загальнонауковий, приватнонауковий, спеціально-юридичний).

Лекція 3.

Основні типи праворозуміння. Правовий позитивізм. Природно-правове мислення. Типологія концепцій природного права. Способи обгрунтування права. Правовий об'єктивізм. Правовий суб'єктивізм. Інтерсуб'єктівізм як спосіб обгрунтування права. Екзистенціалізм як методологія права. Феноменологія права. Герменевтика права. Критична соціальна теорія як методологія права. Постмодернізм і право.

Семінарське заняття 1.

Гносеологія права (2 години)

1. Гносеологія права у структурі філософсько-правового знання.

2. Специфіка процесу правового пізнання.

3. Межі і можливості пізнання правової реальності.

4. Взаємозв'язок гносеології права з онтологією права.

5. Правовий позитивізм. Природно-правове мислення. Типологія концепцій природного права.

6. Способи обгрунтування права. Правовий об'єктивізм. Правовий суб'єктивізм. Інтерсуб'єктивізм як спосіб обгрунтування права.

7. Екзистенціалізм як методологія права. Феноменологія права. Герменевтика права. Критична соціальна теорія як методологія права. Постмодернізм і право.

Завдання для самостійної роботи (8 годин)

1. Гносеологія природно-правового праворозуміння.

2. Гносеологія лібертарно-юридичного праворозуміння.

3. Гносеологія легізму.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Герменевтика як методологія пізнання права.

2. Гносеологія права (як пізнається право?).

3. Діалектика як методологія пізнання права.

4. Екзистенціалізм як методологія пізнання права.

5. Герменевтика, як методологія пізнання права.

6. Класичний, некласичний і постнекласичний типи наукової раціональності.

7. Критична соціальна теорія як методологія пізнання права.

8. Легистська гносеологія.

9. Лібертарно-юридична гносеологія.

10. Постмодернізм і право.

11. Правова гермєневтика.

12. Правовий экзистенціалізм.

13. Природно-правова гносеологія.

14. Сучасний філософсько-правовий дискурс і інтегральна юриспруденція.

15. Феноменологія права.

Література:

1. Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы. – М., 1999.

2. Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Н.В. Буруковська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001.

3. Бачинін В. А., Панов М. І. Філософія права: Підручник, – К., 2003.

4. Баксанский О.Е. Методология науки: Учеб. пособие. – М., 2004.

5. Берков В.Ф. Философия и методология науки: Учеб. пособие. –М., 2004.

6. Введение в историю и философию науки. Под ред. С.А. Лебедева. Учеб. пособие для вузов. – М., 2005.

7. Готлиб А.С. Современные проблемы методологии социогуманитарного знания. – Самара, 2001.

8. Грядовой Д.И. Философия: Структурированный учебник: учебник для вузов. – М., 2003.

9. Демидов Ф.Д. История и философия науки: введение в специальность. Учеб. пособие. – М., 2005.

10. Єрохіна Н.М. Основи філософських знань. – К., 2009.

11. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / ред. О.В.Зайчук, Н.М.Оніщенко. – К., 2006.

12. История методологии социального познания. Конец XIX-XX век. – М., 2001.

13. Костицький М.В. Філософія права: Навч. посіб./ ред. М.В. Костицький, Б.Ф. Чміль – К., 2000.

14. Кохановский В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук (формирование, особенности и методология социального познания): Учеб. пособие для аспирантов. – Ростов н/Д., 2005.

15. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К., 2003.

16. Лебедев С.А. Философия науки: словарь основных терминов. – М., 2004.

17. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации: Учеб. пособие для вузов. –М., 2001.

18. Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. – М., 2003.

19. Мережко О. Правова держава як міф/ Юр.Газета - №23 (59) 19 грудня 2005 року .

20. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: учеб. пособие. – М., 2005.

21. Надольний І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001.

22. Нечипоренко В. О. Роль філософії права в становленні правової держави // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. праці та мат. конф. Вип.1 / Редкол.: В.Андрущенко та ін. – К., 2001.

23. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К, 2009.

24. Романенко Ю.В. Філософія правової держави //Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. – К., 1999. – Вип. 3.

25. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для вузов. – М., 2005.

26. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук / Под ред. В.В. Миронова. – М., 2006.

27. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. – М., 2006.

28. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. М., 2005.

29. Философия социальных и гуманитарных наук. Учеб. пособие / Под общ. ред. С.А. Лебедева. – М., 2006.

30. Червонная Л.Г. Плюрализм в социально-гуманитарном познании // Общественные науки и современность. 2002. № 2.

31. Юревич А.В. Звездный час гуманитариев: социогуманитарная наука в современной России // Вопросы философии. 2003. № 12.

32. Якоб М.М. Демократичні ідеї у творчості Т. Гоббса та їх значення для трансформаційного суспільства (методологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2002. – Вип. 42–45. – С.195–198.

33. Якоб М.М. Т. Гоббс та Дж. Локк як фундатори принципів соціально-правової держави. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип.50. – С.87–94.

34. Якоб М.М. Параметри ідеї соціально-правової держави версія Гоббса і Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К., 2002. – Вип.42–45-. – С.177–178

Тема 3. Онтологія права

(4години)

Лекція 4.

Філософська онтологія. Онтологічна природа права. Філософські проблеми правогенези. Правова реальність. Право і комунікація. Структура права. Право і правовий текст.

Лекція 5.

Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності, їх значення і співвідношення. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. Легистська онтологія права. Природно-правова онтологія. Лібертарно-правова онтологія. Онтологія права у теорії інституціоналізму.

 

Семінарське заняття 2.

Онтологія права (4 години)

1. Онтологія права у структурі філософсько-правового пізнання.

2. Правова реальність і її структура.

3. Питання походження права.

4. Співвідношення реального і формального у праві.

5. Форми існування права.

6. Філософські проблеми правотворчості і правозастосування у сучасних умовах.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Природне право як філософсько-правова проблема.

2. Ідея природного права: історія і сучасність.

3. Метафізика злочину.

4. Розуміння як філософсько-правова проблема.

5. Правові тексти і їх ціннісна легітимація.

6. Значення права: онтологічний і аксіологічний аспекти.

7. Філософські підстави покарання.

8. Філософські проблеми правогенеза.

9. Філософсько-правові аспекти смертної страти.

10. Філософсько-правові проблеми гендера.

11. Філософсько-правові проблеми екології.

12. Філософські концепції сущності і поняття права в історії філософсько-правової думки.

13. Людина як суб’єкт права.

14. Правовий порядок як філософсько-правова проблема.

15. Буття права як діалектична єдність належного і сущого.

 

Література:

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001.

2. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997.

3. Атарщикова Е.Н. Герменевтика в праве: история и современность. – СПб., 1998.

4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М., 2000.

5. Варьяс М.Ю. Правопонимание: опыт интегративного подхода. – М., 1999.

6. Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. – СПб., 1996.

7. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000, № 3.

8. Костицький М.В. Екологічнаетика і психологія людини. – Львів, 1992.

9. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989.

10. Лазарев В.В. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической практики // Общая теория права и государства. – М., 1999.

11. Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). –Екатеринбург. 1995.

12. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999.

13. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи. – К., 2008.

14. Нерсесянц В.С. Советская теория права. (Основные концепции) // История политических и правовых учений. XX в. – М., 1995.

15. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М., 2003.

16. О понимании советского права // Советское государство и право. 1979, № 7,8.

17. Осипов И.Д. Философия права. – СПб., 2000.

18. Основные концепции права и государства в современной России // Государство и право. 2003, № 5.

19. Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Курс лекций. – СПб., 2004.

20. Ромашов Р.А. Теоретико-правовая наука и юридическая практика: проблемы соотношения и взаимодействия. – СПб., 2004.

21. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. – М., 1996.

22. Сметанников Д.С. Критические правовые исследования в США // Правоведение. 1999, № 3.

23. Современные концепции правопонимания. Материалы «круглого стола». Санкт-Петербург 21 декабря 2004 года. – СПб., 2005.

24. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1999.

25. Четвернин В.А. К вопросу о типологии правопонимания // История государства и права. 2003, № 6.

26. Четвернин В.А. Понятие права и государства. – М., 1997.

27. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. – М., 1988.

Завдання для самостійної роботи (8 годин).

1. Класифікація напрямів сучасної філософії права.

2. Позитивістські і природно-правові концепції у сучасній філософії права.

3. Значення історії філософії права для сучасних філософсько-правових досліджень.

4. Традиції і новизна у процесі розвитку філософії права в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.026 с.)