ТОП 10:

Виділення сегментів кругової діаграми 

Кругові діаграми відображають значення тільки однієї змінної і демонструють співвідношення між цими даними у від-сотках. Для поліпшення інформативності та наочності таких діа-грам їхні сегменти можуть висуватися (рис. 6.19).

 

З цією метою досить виділити відповідний сегмент і потім перетягти його на відповідне місце діаграми.

 

Для відновлення первинного вигляду діаграми необхідно виділити сегмент, повернути його на колишнє місце і вилучити маркери-чотирикутники натисканням на клавішу ESC.

 

Рисунок 6.19 – Виділення сегментів колової діаграми


 

 


4 Інтерполювання даних за допомогою діаграм


 

 

Розглянемо приклад, в якому за допомогою діаграм можна відновити втрачені дані шляхом інтерполювання даних.

 

Деяка інформація про попит на меблі не надійшла на підп-риємство. Відома інформація відображена в таблиці 6.2. Вини-кає завдання відновити інформацію про кількість проданих оди-ниць товару підприємства протягом року.

 

На основі даних стовпців Місяці та Кількість проданих одиниць товару побудувати діаграму – графік.

 

Таблиця 6.2 – Кількість проданих одиниць товару

  Ном.     Місяць     Кількість проданих одиниць товару    
  пор.            
                 
    Січень    
    Лютий    
    Березень    
    Квітень        
    Травень    
    Червень    
    Липень        
    Серпень    
    Вересень    
    Жовтень        
    Листопад    
    Грудень    

 

На третьому кроці роботи Майстра побудови діаграм у ві-

 

кні Параметри диаграммы на закладці Линий сетки задати налаштування, як показано на рис. 6.20.


 


 

 

Рисунок 6.20 – Вікно налаштування параметрів діаграми

 

Щоб відобразити на графіку ті значення, яких немає в таб-лиці, необхідно викликати з меню Сервис-Параметры... вікно Параметры і на закладці Диаграмма встановити перемикач

Значення интерполируются так,як це показано на рис.6.21.

 

Рисунок 6.21 – Вікно Параметри

 

У результаті графік матиме вигляд, наведений на рис. 6.22.

 

Рисунок 6.22 – Одержаний графік після інтерполяції

 


Для тих місяців, інформація про які не міститься в таблиці 6.2 (квітень, липень, жовтень), можна визначити точку перетину вертикальних ліній сітки з отриманим графіком. Це і буде приб-лизне значення кількості проданих одиниць товару в даному мі-сяці.

ВИСНОВКИ

 

 

Таким чином, електронна таблиця Microsoft Excel має гра-фічний редактор, за допомогою якого можна графічно відобра-жати дані, а це дає можливість ефективніше проаналізувати під-готовлені таблиці та виконані розрахунки. Excel має широкий спектр типів діаграм, що допомагає відображати різні види ін-формації. Excel має зручні та наглядні можливості налаштуван-ня, редагування, форматування та інтерполювання діаграм.

Повинні знати

 

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріа-

лу за темою «Графічне подання даних вExcel» студент пови-

 

нен чітко розуміти технологію створення діаграм в Excel, знати основні типи діаграм та сфери їх застосування, вміти будувати будь-які види діаграм та вміти їх редагувати, форматувати, інте-рполювати дані за допомогою їх графічного подання.

 


Список літератури

 

1. Ярмуш О. В. Інформатика і комп‟ютерна техніка: навч. по-сібник / О. В. Ярмуш, М. М. Редько. – К.: Вища освіта,

 

2006. – 359с. – С. 240 – 244.

 

2. Інформатика: Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні техноло-гії: підручник./ за ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела,

2003. – 464 с. – С. 250– 255.

 

3. Інформатика: Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні техноло-гії: посіб. / за редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Акаде-

мія», 2001.– 696с. – С. 384 – 402.

 

4. Баженов В.А. Інформатика. Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні технології: підручник / В. А. Баженов – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640с. – С. 339 – 345.

 

5. Тхір І. Л. Посібник користувача ПК / І. Л. Тхір, В. П. Га-лушка, А. В. Юзків. – 2-ге видання. – Тернопіль: СМП

 

«Астон», 2002. – 718с. – С. 602 – 616.

 

6. Бондаренко С. Excel 2003. Популярный самоучитель / С. Бондаренко, М. Бондаренко. – СПб.:Питер, 2005. – 320с. –

 

С. 229 – 251.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: учебный курс / В

Кузьмин. – СПб.:Питер, 2004. – 493с. – С. 242 – 284.

 

8. Юдин В. И. Ученик в Microsoft Excel XP. Электронный ре-сурс. – Краматорск.: Режим доступа: – Глава 6. Диаграм-мы и графики.

 

9. Глушков С. В. Персональний комп‟ютер / С. В. Глушков, О. С. Сурядний. – Харків: Фоліо, 2007. – 509с. – С. 318 –

 

337.

 

10. Дибкова Л. М. Інформатика і комп‟ютерна техніка: навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 2-ге вид., перероб. і доповн. –

 

К.: Академвидав, 2007. – 416с. – С. 178 – 180.

 

11. Степанов А. Н. Информатика: учебник для вузов / А. Н. Степанов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 765 с. – С.

 

573 – 580.

 


Лекція 7Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.009 с.)