ТОП 10:

Введення даних, робота з вікнами 

Основні методи роботи в Excel для введення і формату-вання даних. Скористаємося такими позначеннями:

 

ЛК1 - однократне клацання лівою кнопкою мишки; ЛК2 - подвійне клацання лівою кнопкою мишки; ПК1 - однократне клацання правою кнопкою мишки;

 

НПЛК - натиснути й перемістити лівою кнопкою мишки. Зокрема, запис НПЛК А2:В6 відповідає виконанню таких

операцій:

1 Перемістити курсор до комірки А2.

2 Натиснути й утримувати ліву кнопку мишки.

3 Перемістити курсор до комірки В6.

4 4. Відпустити ліву кнопку мишки.

 

При роботі з великими таблицями, тобто з такими табли-цями, розміри яких перевищують розміри екрана, потрібні особ-ливі методи для відображення даних з цих таблиць. Зобразити на екрані всю таблицю або її частину можна за допомогою зме-ншення масштабу подання вікна, проведення прокрутки вікна та поділу вікна. Розглянемо детально останні дві операції.

 

Прокрутка вікна з фіксацією заголовків рядків і стовпців

 

1 Курсор ставлять у комірку ВЗ, вище і лівіше якої потріб-но зафіксувати рядки й стовпці при прокручуванні.

 

2 Меню: Окно - Закрепить области.

 

3 Виконати прокрутку стрілками або за допомогою смуги прокручування.

 

Відмінити фіксацію можна за допомогою команди Окно – Снять закрепление областей.

 

Поділ вікон

1 Вибрати команду Окно - Разделить.

 

2 Встановити курсор на горизонтальний розділювач. Курсор перетворюється на двосторонню стрілку з горизонтальними лініями.

 

3 НПЛК. Переміщення курсора викликає переміщення поділь-ника.

 

4 Встановити бажане положення розділювач і відпустити кнопку.


 


Аналогічно можна робити поділ вікон за допомогою верти-кального розділювач. Після поділу вікна, використовуючи про-крутку, можна викликати на екран одночасно різні частини таб-лиці, які знаходяться на значній відстані одна від одної. Відмі-нити поділ можна за допомогою команд Окно - Снять разделе-

 

Ние.

Виділення комірок

1. Комірка, в якій розміщено курсор, є виділеною.

 

2. Виділення рядків:

• курсор на лівий стовпчик з номерами рядків;

• ЛК1.

3. Виділення стовпчиків:

• курсор на верхній рядок з іменами стовпців;

• ЛК1.

 

4. Виділення блока:

курсор у кут блока;

• НПЛК;

 

• перемістити мишку в протилежний кут блока;

• відпустити кнопку миші.

5. Виділення всієї таблиці:

• курсор у прямокутник у лівому верхньому куті таблиці;

• ЛК1.

6. Виділення декількох блоків:

• виділити перший блок;

• [Ctrl]+курсор у кут другого блока;

• [Ctrl]+ НПЛК у протилежний кут блока.

7. Відмінити виділення:

• курсор у довільне місце таблиці;

• ЛК1.

 

Під час роботи з даними в електронних таблицях може ви-никнути необхідність у використанні нижніх або верхніх індек-сів змінних. Розглянемо порядок введення таких індексів.

 

Введення нижніх і верхніх індексів

1 Ввести символ основного шрифту.

 

2 Вибрати команди головного меню Формат–Ячейки.

3 Вибрати вкладку Шрифт.


 


4 У групі команд Эффекты призначити Нижний индекс.

5 Призначити розмір шрифту 8 пт.

6 Натиснути на кнопку ОК.

7 Ввести нижні індекси.

8 Натиснути на [Enter].

Верхні індекси вводяться аналогічно.

Висновки

 

 

Отже, електронна таблиця Microsoft Excel має дуже поту-жний вбудований апарат функцій, що виконують обчислення за заданими величинами аргументів. Для зручності обчислень фу-нкції розділені на категорії. Функції мають свій синтаксис запи-су:

 

=Ім’я_функції(аргумент).

Повинні знати

 

 

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріа-лу за темою «Робота з функціями в Excel» студент повинен чі-тко розуміти призначення, сферу застосування функцій елект-ронної таблиці Excel, знати та оперувати основними функціями електронної таблиці на практиці, знати способи введення даних у функції та вміти їх редагувати, форматувати, здійснювати роз-рахунки за їх допомогою.

 

Список літератури

 

1. Ярмуш О. В. Інформатика і комп‟ютерна техніка: навч. по-сібник / О. В. Ярмуш, М. М. Редько. – К.: Вища освіта,

 

2006. – 359с. – С. 234 – 238.

 

2. Інформатика: Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні техноло-гії: підручник / за ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела,

2003. – 464 с. – С. 223– 230.


 

 


3. Інформатика: Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні техноло-гії: посібник / за редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Ака-

демія», 2001.– 696с. – С. 368 – 376.

 

4. Баженов В.А. Інформатика. Комп‟ютерна техніка. Комп‟ютерні технології: підручник / В. А. Баженов – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640с. – С. 312 – 317.

 

5. Тхір І. Л. Посібник користувача ПК / І. Л. Тхір, В. П. Га-лушка, А. В. Юзків – 2-ге видання. – Тернопіль: СМП

 

«Астон», 2002. – 718с. – С. 585 – 601.

 

6. Бондаренко С. Excel 2003. Популярный самоучитель / С. Бондаренко, М. Бондаренко – СПб.:Питер, 2005. – 320с. –

 

С. 206 – 227.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В.

Кузьмин – СПб.:Питер, 2004. – 493с. – С. 144 – 152.

 

8. Глушков С. В. Персональний комп‟ютер / С. В. Глушков, О. С. Сурядний. – Харків: Фоліо, 2007. – 509с. – С. 299 – 318.

 

9. Дибкова Л. М. Інформатика і комп‟ютерна техніка: навч. посіб / Л. М. Дибкова – 2-ге вид., перероб., доп. – К.:

 

Академвидав, 2007. – 416с. – С. 163 – 178, 188 – 193.

 

10. Корнеев В. П. Информатика и компьютерная техника: учебное пособие: в 4 ч. Часть III. Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel / В. П. Кор-неев, В. Й. Николайчук. – 2-е издание. – К.: ПП Графіка,

2005. – 270с. – С. 42 – 85.

 

11. Степанов А. Н. Информатика: учебник для вузов / А. Н. Степанов – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 765 с. –

 

С. 558 – 563.


 

 


Лекція 5Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)