Straipsnis. Vertybiniш popieriш areрto tvarkaМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Vertybiniш popieriш areрto tvarka1. Iрieрkant iр vertybiniш popieriш, antstolis bankams, finansш maklerio бmonлms, vertybiniш popieriш emitentams bei Lietuvos centriniam vertybiniш popieriш depozitoriumui pasiunиia patvarkymа patikrinti, ar skolininko vardu yra vertybiniш popieriш, bei sustabdyti vertybiniш popieriш realizavimа uю tokiа sumа, kokia reikalinga iрieрkotinai sumai ir vykdymo iрlaidoms padengti.

2. Рio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys nuo antstolio patvarkymo gavimo momento sustabdo skolininko vertybiniш popieriш realizavimа tiek, kiek tai bыtina antstolio reikalavimui бvykdyti, ir apie tai nedelsdami praneрa antstoliui. Jeigu per penkias dienas nuo praneрimo apie skolininko turimus vertybinius popierius iрsiuntimo antstoliui dienos nurodyti asmenys negauna рio straipsnio 3 dalyje nurodyto patvarkymo areрtuoti vertybinius popierius, visi vertybiniш popieriш realizavimo apribojimai panaikinami.

3. Antstolis, gavжs рio straipsnio 1 dalyje nurodytш asmenш praneрimа apie tai, kad reikalavimas sustabdyti skolininko vertybiniш popieriш realizavimа yra бvykdytas, per tris dienas рiems asmenims ir skolininkui iрsiunиia patvarkymа areрtuoti skolininko turtа. Рis patvarkymas prilyginamas turto areрto aktui. Patvarkyme areрtuoti skolininko turtа nurodoma:

1) asmens, kuriam adresuojamas patvarkymas, pavadinimas;

2) vertybiniш popieriш areрto pagrindas;

3) areрtuotш vertybiniш popieriш pavadinimas ir skaiиius;

4) antstolio veiksmш apskundimo tvarka.

4. Patvarkyme nurodytas asmuo saugo areрtuotus vertybinius popierius iki antstolio atskiro patvarkymo.

 

Straipsnis. Vertybiniш popieriш realizavimo tvarka

1. Vertybiniai popieriai, бtraukti б vertybiniш popieriш birюos prekybos sаraрus, realizuojami akcijш paketш pardavimui birюos taisyklлse nustatyta tvarka.

2. Kiti vertybiniai popieriai realizuojami varюytynлse bendra tvarka.

3. Parduodant iр varюytyniш uюdarшjш akciniш bendroviш akcijas, turi bыti sudaromas parduodamш akcijш paketш skaiиius taip apskaiиiuojant, jog jeigu juos бsigytш keli pirkлjai, nebыtш paюeistas бstatymш nustatytas akcininkш skaiиius.

Straipsnis. Vertybiniш popieriш, neparduotш Vertybiniш popieriш birюoje per vienа mлnesб nuo jш realizavimo pradюios, realizavimo tvarka

1. Vertybinius popierius, neparduotus per vienа mлnesб nuo jш realizavimo pradюios Vertybiniш popieriш birюoje, antstolis pasiыlo iрieрkotojui pasiimti uю kainа, nustatytа pagal paskutinio mлnesio iki realizavimo pradюios vidutinб prekybos рiais vertybiniais popieriais centrinлje rinkoje kursа, laikantis рio Kodekso 701 straipsnyje nustatytos eilлs.

2. Jeigu iрieрkotojas atsisako paimti рio Kodekso 720 straipsnyje nustatyta tvarka jam perduodamus vertybinius popierius arba per antstolio nustatytа terminа nepraneрa apie sutikimа paimti perduodamus vertybinius popierius ar per nustatytа terminа neбmoka pradinлs parduodamш vertybiniш popieriш kainos ir jo daliai tenkanиiш lлрш skirtumo, vertybiniш popieriш realizavimas pratжsiamas dar du mлnesius. Рiuo atveju parduodamш vertybiniш popieriш pardavimo kaina nustatoma dvideрimиia procentш maюesnл uю pradinж pardavimo kainа.

 

Straipsnis. Vertybiniш popieriш, neparduotш Vertybiniш popieriш birюoje per tris mлnesius nuo jш realizavimo pradюios, realizavimo tvarka

1. Nerealizavus vertybiniш popieriш per рio Kodekso 730 straipsnio 2 dalyje nustatytа terminа, antstolis pasiыlo iрieрkotojui juos pasiimti uю toje dalyje nustatytа kainа.

2. Jeigu iрieрkotojas atsisako paimti рio Kodekso 720 straipsnyje nustatyta tvarka jam perduodamus vertybinius popierius arba per antstolio nustatytа terminа nepraneрa apie savo sutikimа paimti perduodamus vertybinius popierius ar per nustatytа terminа neбmoka pradinлs parduodamш vertybiniш popieriш kainos ir jo daliai tenkanиiш lлрш skirtumo, tш vertybiniш popieriш areрtas panaikinamas.

3. Pakartotinai б tuos paиius vertybinius popierius pagal tuos paиius vykdomuosius dokumentus iрieрkojimas gali bыti nukreipiamas praлjus ne maюiau kaip vieneriems metams nuo areрto panaikinimo dienos.

 

Straipsnis. Atlyginimo bankui ar finansш maklerio бmonei uю vertybiniш popieriш realizavimа tvarka

Bankui ar finansш maklerio бmonei atlyginimas uю vertybiniш popieriш realizavimа sumokamas Sprendimш vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

LI SKYRIUS

IРIEРKOJIMO IР SKOLININKO DARBO UЮMOKESИIO

AR KITШ PAJAMШ TVARKA

 

Straipsnis. Iрieрkojimo iр skolininko darbo uюmokesиio ar kitш pajamш tvarka

1. Iрieрkojimа iр skolininko darbo uюmokesиio ar kitш pajamш antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam iрmokanиiam asmeniui pateikdamas vykdomаjб dokumentа.

2. Kartu su vykdomuoju dokumentu antstolis pateikia patvarkymа vykdyti vykdomаjб dokumentа. Patvarkyme nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas.

3. Patvarkyme turi bыti nurodoma iрskaitymш iр skolininko darbo uюmokesиio ar kitш jam prilygintш iрmokш bei daviniш dydis, periodiрkumas, kaip turi bыti pasielgta su iрskaitytais pinigais, darbdavio atsakomybл uю antstolio reikalavimo nevykdymа bei kiti sprendimo vykdymui bыtini nurodymai.

4. Siunиiant vykdyti vykdomаjб raрtа dлl iрlaikymo periodinлmis iрmokomis, iрieрkojimo бsiskolinimas apskaiиiuojamas nurodant бsiskolinimo sumа.

5. Iрlaikymo periodinлmis iрmokomis, jeigu jш suma nenustatyta, бsiskolinimo dydis apskaiиiuojamas atsiюvelgiant б skolininko faktiрkai gautа darbo uюmokestб per laikotarpб, uю kurб skaiиiuojamas бsiskolinimas. Jeigu skolininkas tuo laikotarpiu nedirbo arba бsiskolinimo apskaiиiavimo metu nлra duomenш apie tuo laikotarpiu skolininko gautа darbo uюmokestб, бsiskolinimas skaiиiuojamas pagal iрieрkojimo vykdymo metu gaunamo darbo uюmokesиio dydб, jeigu jis didesnis negu vienas MMA per mлnesб. Jeigu бsiskolinimo iрieрkojimo metu gaunamas darbo uюmokestis maюesnis negu vienas MMA, бsiskolinimas skaiиiuojamas imant pagrindu vieno MMA dydюio darbo uюmokestб. Jeigu skolininkas ar iрieрkotojas pateikia duomenis apie skolininko faktinб darbo uюmokestб per laikotarpб, uю kurб skaiиiuojamas бsiskolinimas, antstolis perskaiиiuoja бsiskolinimo dydб.

6. Patvarkymа pasiraрo antstolis, nurodydamas savo vardа ir pavardж.

7. Patvarkymo vienas nuoraрas pasiunиiamas iрieрkotojui ir vienas paliekamas vykdomojoje byloje.

8. Jeigu patvarkyme nurodytu adresu iрieрkotojas negyvena ir jo gyvenamoji vieta neюinoma, iрskaitytos pinigш sumos pervedamos б antstolio depozitinж sаskaitа. Iрieрkotos pinigш sumos рioje sаskaitoje saugomos trejus metus. Jeigu per рб laikotarpб iрieрkotojo buvimo vieta neiрaiрkлjo, antstolio patvarkymu iрieрkojimas pagal vykdomаjб dokumentа nutraukiamas, iрieрkotos sumos grаюinamos skolininkui, o vykdomasis dokumentas grаюinamas рio Kodekso 631 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. Duomenys apie skolininko darbo uюmokestб

1. Бmonлs, бstaigos, organizacijos, kiti darbdaviai privalo antstolio reikalavimu ir per jo nustatytа terminа pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mлnesinis darbo uюmokestis.

2. Tokia pat tvarka antstolis iрreikalauja duomenis apie skolininkui priklausantб atlyginimа uю naudojimаsi autorine teise, teise б iрradimа.

3. Uю рiame straipsnyje nurodytш antstolio reikalavimш nevykdymа kaltam asmeniui teismas gali skirti iki vieno tыkstanиio litш dydюio baudа.

 

Straipsnis. Iрskaitш iр skolininko darbo uюmokesиio ir kitш jo pajamш dydюio apskaiиiavimas

Iрskaitш iр skolininko darbo uюmokesиio ir iр kitш jam prilygintш iрmokш bei daviniш dydis apskaiиiuojamas imant pagrindu skolininkui iрmokлti priskaiиiuotas sumas, atskaiиius iр jш mokesиius (privalomаsias бmokas).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 16; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)