Straipsnis. Bylos nagrinлjimasМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Bylos nagrinлjimas1. Byla nagrinлjama raрytinio proceso tvarka, iрskyrus atvejus, kai pats teismas, atsiюvelgdamas б bylos aplinkybes, nusprendюia bylа nagrinлti юodinio proceso tvarka. Nagrinлjant bylа юodinio proceso tvarka, teismo posлdюio protokolas neraрomas.

2. Praрymai, paduoti рiame skyriuje nustatyta tvarka, teisme turi bыti iрnagrinлti ne vлliau kaip per penkias dienas nuo jш priлmimo dienos.

3. Teismas gali бpareigoti pareiрkлjа pateikti papildomш bylai iрsprжsti reikalingш бrodymш. Teismas taip pat turi teisж rinkti tokius бrodymus savo iniciatyva.

4. Kai sprendюiamas klausimas, susijжs su vaiko teisлmis, leidimo iрdavimo klausimа teismas turi sprжsti atsiюvelgdamas iрimtinai б vaiko interesus. Kai sprendюiamas klausimas dлl leidimo perleisti nuosavybлs teisж б рeimos turtа, рeimos turtа бkeisti ar kitaip suvarюyti teises б jб, teismas, atsiюvelgdamas б aplinkybes, turi teisж reikalauti, kad pareiрkлjas pateiktш бrodymus, patvirtinanиius рeimos turtinж padлtб (pajamas, santaupas, kitа turtа, prievoles), duomenis apie perleidюiamа рeimos turtа, duomenis iр vaiko teisiш apsaugos tarnybos apie vaiko tлvus, taip pat bыsimo sandorio preliminarias sаlygas ir jo бvykdymo galimybes bei vaiko teisiш apsaugos galimybes sandorio neбvykdymo atveju ir kitus бrodymus.

5. Byla nagrinлjama рiame skyriuje nustatyta tvarka, neatsiюvelgiant б tai, kad ginиas kyla dлl teisлs, iрskyrus Civiliniame kodekse numatytus atvejus.

6. Bylа teismas iрsprendюia priimdamas nutartб. Teismo nutartis iрduoti leidimа, patvirtinti pareiрkimа ar faktus apeliacine tvarka neskundюiama ir бsiteisлja nuo priлmimo dienos, taиiau teismo atsisakymas iрduoti leidimа, patvirtinti pareiрkimа ar faktа neatima iр pareiрkлjo teisлs, pasikeitus aplinkybлms, pakartotinai kreiptis б teismа dлl leidimo iрdavimo, pareiрkimo ar fakto patvirtinimo. Dлl kitose рiame skyriuje nustatyta tvarka iрnagrinлtose bylose priimtш nutarиiш kasacija negalima.

7. Рiame skyriuje nustatyta tvarka nagrinлtoje byloje dalyvaujanиiш asmenш turлtos bylinлjimosi iрlaidos neatlyginamos.

 

VI DALIS

VYKDYMO PROCESAS

XL SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

583 straipsnis.Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas

1. Рio Kodekso VI dalyje nustatyto vykdymo proceso normш taikymo tvarkа nustato Sprendimш vykdymo instrukcija. Рiа instrukcijа tvirtina Vyriausybл ar jos бgaliota institucija.

2. Sprendimш vykdymo instrukcijos reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims.

Straipsnis. Vykdytini dokumentai

1. Pagal рio Kodekso VI dalyje iрdлstytas taisykles vykdytini:

1) teismo ir arbitraюo sprendimai, nutartys, nutarimai ir бsakymai civilinлse bylose, taip pat bylose dлl administraciniш teisiniш santykiш;

2) teismo nuosprendюiai, nutartys ir nutarimai baudюiamosiose bylose tiek, kiek jie susijж su turtinio pobыdюio iрieрkojimais;

3) teismo nutarimai administracinлse bylose tiek, kiek jie susijж su turtinio pobыdюio iрieрkojimais;

4) teismo patvirtintos taikos sutartys;

5) uюsienio teismш ir arbitraюш sprendimai – tarptautiniш sutarиiш ir бstatymш nustatytais atvejais.

2. Pagal рio Kodekso VI dalyje numatytas taisykles taip pat vykdomi:

1) institucijш ir pareigыnш nutarimai administraciniш teisлs paюeidimш bylose tiek, kiek jie susijж su turtinio pobыdюio iрieрkojimais;

2) kiti institucijш ir pareigыnш sprendimai, kai tarptautinлmis sutartimis ir бstatymais nustatytas jш vykdymas civilinio proceso tvarka.

Straipsnis. Antstolio reikalavimш privalomumas

1. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimа informacijа apie skolininko turtinж padлtб, susipaюinti su sprendimams vykdyti bыtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmш, galinиiш trukdyti vykdyti sprendimus, iрskyrus бstatymш nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi bыti бvykdyti per antstolio nustatytа terminа.

2. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tыkstanиio litш dydюio baudа. Jeigu antstoliui kas nors kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolis kliыtims paрalinti kvieиia policijа. Рiuo atveju policijos dalyvavimas bыtinas.

3. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis neturi virрyti jam suteiktш бgalinimш.

XLI SKYRIUS

BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMШ ATLIKIMO TAISYKLЛS

 

Straipsnis. Vykdymo veiksmш atlikimo pagrindai

1. Vykdymo veiksmш atlikimo pagrindas yra рiame skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas.

2. Be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudюiama.

Straipsnis. Vykdomieji dokumentai

Vykdomieji dokumentai yra:

1) vykdomieji raрtai, iрduoti teismo sprendimш, nuosprendюiш, nutarimш, nutarиiш pagrindu;

2) teismo бsakymai;

3) institucijш ir pareigыnш nutarimai administraciniш teisлs paюeidimш bylose tiek, kiek jie susijж su turtinio pobыdюio iрieрkojimais;

4) kiti institucijш ir pareigыnш sprendimai, kuriш vykdymа civilinio proceso tvarka nustato бstatymai.

Straipsnis. Teismo sprendimш vykdymas

1. Teismo sprendimai, nuosprendюiai, nutartys, nutarimai ir бsakymai vykdomi po to, kai jie бsiteisлja, iрskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai.

2. Apie tai, kad teismo procesinis sprendimas turi bыti vykdomas skubiai, turi bыti nurodyta vykdomajame raрte.

 

Straipsnis. Teismo procesinio sprendimo ir jo vykdymo iрaiрkinimas

1. Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiрki, antstolis kreipiasi б procesinб sprendimа priлmusб teismа, kad iрaiрkintш sprendimo vykdymo tvarkа.

2. Рio straipsnio 1 dalyje numatytа antstolio praрymа teismas nagrinлja рio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. Vykdymo vieta

1. Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomаjб dokumentа antstolis vykdo pagal рio asmens gyvenamаjа vietа, jo turto buvimo vietа arba jo darbo vietа.

2. Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomаjб dokumentа antstolis vykdo рio skolininko buveinлs arba jo turto buvimo vietoje.

3. Antstolis vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje.

4. Jeigu vykdymo veiksmai turi bыti atliekami kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, antstolis vykdomаjб dokumentа grаюina iрieрkotojui.

5. Apygardos teismo pirmininkas iрieрkotojo praрymu gali bet kurб sprendimа pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje esanиiam antstoliui.

 

Straipsnis. Vykdymo veiksmш atlikimas kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje

1. Pradлtus vykdymo veiksmus antstolis gali tжsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai bыtina siekiant sлkmingai бvykdyti sprendimа.

2. Рiuo atveju antstolis suraрo motyvuotа patvarkymа tжsti vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Рб patvarkymа turi patvirtinti rezoliucija apylinkлs teismo, kurio teritorijoje yra vykdantis sprendimа antstolis, teisлjas.

3. Jeigu yra realus pavojus, kad iрieрkomas turtas gali bыti paslлptas, antstolis be teisлjo leidimo gali tжsti pradлtus vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje – areрtuoti turtа ir paskirti jo saugotojа. Рiuo atveju apie atliktus vykdymo veiksmus antstolis ne vлliau kaip kitа darbo dienа raрtu praneрa apylinkлs teismo, kurio teritorijoje yra antstolis, teisлjui.

4. Visais atvejais apie vykdymo veiksmus, atliktus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, antstolis per tris dienas nuo tш veiksmш atlikimo dienos turi raрtu praneрti tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje tie veiksmai buvo atlikti.

 

Straipsnis. Vykdymo laikas

Antstolis vykdymo veiksmus atlieka darbo dienomis ne anksиiau kaip nuo рeрtos valandos ir ne vлliau kaip iki dvideрimt antros valandos. Vykdyti sprendimus nakties metu ar ne darbo dienomis leidюiama tiktai neatidлliotinais atvejais, kai, skubiai neбvykdюius sprendimo, vлliau jб vykdyti gali bыti sunkiau ar visai neбmanoma.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)