Straipsnis. Teismo atskirosios nutartys 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Teismo atskirosios nutartysJeigu teismas nagrinлdamas civilinж bylа padaro iрvadа, kad asmenys paюeidл бstatymus ar kitas teisлs normas, jis priima atskirаjа nutartб ir nusiunиia jа atitinkamoms institucijoms ar pareigыnams, informuodamas juos apie paюeidimus.

 

Straipsnis. Teismo veiksmai paaiрkлjus nusikaltimo poюymiams

1. Jeigu nagrinлjant civilinж bylа paaiрkлja dalyvaujanиio byloje arba kito asmens veiksmuose nusikaltimo poюymiш, teismas apie tai praneрa prokurorui.

2. Рiais atvejais teismas, atsiюvelgdamas б bylos aplinkybes, iрnagrinлja civilinж bylа iр esmлs arba jа sustabdo.

 

III DALIS

TEISMШ SPRENDIMШ IR NUTARИIШ TEISЛTUMO IR

PAGRБSTUMO KONTROLЛS FORMOS BEI PROCESO ATNAUJINIMAS

XVI SKYRIUS

BYLШ PROCESAS APELIACINЛS INSTANCIJOS TEISME

PIRMASIS SKIRSNIS

NEБSITEISЛJUSIШ TEISMO SPRENDIMШ APSKUNDIMAS

 

Straipsnis. Neбsiteisлjusiш teismo sprendimш perюiыrлjimas apeliacine tvarka

1. Apeliacine tvarka yra skundюiami neбsiteisлjж pirmosios instancijos teismo sprendimai (бsakymai, nutartys), iрskyrus рiame Kodekse numatytus atvejus.

2. Bylas pagal apeliacinius skundus (atskiruosius skundus) dлl neбsiteisлjusio apylinkлs teismo sprendimo, nutarties, бsakymo ar nutarimo nagrinлja apygardш teismai.

3. Bylas pagal apeliacinius skundus (atskiruosius skundus) dлl neбsiteisлjusio apygardos teismo sprendimo, nutarties, бsakymo ar nutarimo nagrinлja Lietuvos apeliacinis teismas.

 

Straipsnis. Proceso taisyklлs

Apeliaciniam procesui taikomos рio Kodekso bendrosios nuostatos, taip pat pirmosios instancijos teismo procesа reglamentuojanиios nuostatos, neprieрtaraujanиios рiame skyriuje nurodytoms taisyklлms.

Straipsnis. Apribojimai pateikti apeliacinб skundа

1. Apeliacija negalima smulkiuose turtiniuose ginиuose, kai ginиijama suma yra maюesnл kaip du рimtai penkiasdeрimt litш. Рis apribojimas netaikomas ginиams, kylantiems bylose dлl darbo uюmokesиio ir kitш iрmokш, susijusiш su darbo santykiais, iрlaikymo priteisimo, юalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos suюalojimu, gyvybлs atлmimu ar susirgimais profesine liga, atlyginimo.

2. Apeliacinio apskundimo objektu negali bыti teismo sprendimas uю akiш, jeigu skundа paduoda asmuo, dлl kurio toks sprendimas yra priimtas.

 

Straipsnis. Apeliacinлs instancijos teismo sudлtis

1. Apeliacine tvarka bylа nagrinлja trijш teisлjш kolegija.

2. Рiame skyriuje numatytais atvejais procesinius veiksmus apeliaciniame procese gali atlikti vienas teisлjas.

Straipsnis. Apeliacinio skundo subjektai

Apeliacinб skundа turi teisж paduoti dalyvaujantys byloje asmenys.

Straipsnis. Apeliacinio skundo turinys

1. Apeliaciniame skunde, be bendrш procesiniams dokumentams keliamш reikalavimш, turi bыti nurodyta:

1) skundюiamas sprendimas ir teismas, priлmжs tа sprendimа;

2) ginиijama suma, kai ginиas yra turtinis;

3) bylos aplinkybлs, бrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindюiamas sprendimo ar jo dalies neteisлtumas ar nepagrбstumas (apeliacinio skundo pagrindas), ir naujш бrodymш pateikimo motyvai (рio Kodekso 314 straipsnis);

4) apelianto praрymas (apeliacinio skundo dalykas);

5) apelianto praрymas bylа nagrinлti raрytinio proceso tvarka, jeigu jis to pageidauja;

6) pridedamos prie skundo raрytinлs medюiagos sаraрas.

2. Apeliacinis skundas negali bыti grindюiamas aplinkybлmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

3. Kartu su apeliaciniu skundu turi bыti pateikiami бrodymai, numatyti рio Kodekso 314 straipsnyje, ir motyvai, kodлl бrodymai nebuvo pateikti anksиiau (jeigu apeliantas jш turi), taip pat duomenys apie tai, kad uю skundа sumokлtas юyminis mokestis (arba kad nuo юyminio mokesиio apeliantas atleistas, arba kad юyminio mokesиio sumokлjimas atidлtas).

 

Straipsnis. Terminai apeliaciniam skundui paduoti

1. Apeliacinis skundas gali bыti paduotas per trisdeрimt dienш nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priлmimo dienos. Jeigu apelianto gyvenamoji ar buveinлs vieta yra uюsienio valstybлje,apeliacinis skundas gali bыti paduotas per keturiasdeрimt dienш nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priлmimo dienos.

2. Apeliacinio skundo padavimo terminas gali bыti atnaujintas, jeigu teismas pripaюбsta, kad terminas praleistas dлl svarbiш prieюasиiш. Dлl teismo nutarties, kuria atmestas praрymas atnaujinti praleistа terminа, gali bыti duodamas atskirasis skundas. Jei apeliacinлs instancijos teismas tokб atskirаjб skundа patenkina ir praleistа terminа atnaujina, apeliacinлs instancijos teismo Civiliniш bylш skyriaus pirmininkas apeliacinб skundа su byla perduoda рio teismo teisлjш kolegijai arba grаюina pirmosios instancijos teismui sprжsti apeliacinio skundo priлmimo klausimа. Jeigu рioje dalyje numatytu atveju byla perduodama apeliacinлs instancijos teismo teisлjш kolegijai nagrinлti, apeliacinлs instancijos teismas бvykdo рio Kodekso 317 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus.

3. Praрymas atnaujinti praleisto apeliacinio skundo padavimo terminа negali bыti paduotas, jeigu praлjo daugiau kaip рeрi mлnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

Straipsnis. Apeliacinio skundo atsisakymas

1. Apeliacinб skundа padavжs asmuo turi teisж atsisakyti skundo iki baigiamшjш kalbш,o jeigu skundas nagrinлjamas raрytinio proceso tvarka – iki skundonagrinлjimo iрesmлs pradюios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra рio Kodekso 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sаlygos.

2. Teismas, nutartimi priлmжs apeliacinio skundo atsisakymа, jeigu sprendimas nebuvo apskшstas kitш asmenш, nutartimi apeliacinб procesа nutraukia.

3. Apeliacinio skundo atsisakжs asmuo jб paduoti pakartotinai neturi teisлs.

 

Straipsnis. Prisidлjimas prie apeliacinio skundo

1. Asmenys, turintys teisж paduoti apeliacinб skundа, gali prisidлti prie paduoto apeliacinio skundo, paduodami raрytinб pareiрkimа apeliacinлs instancijos teismui. Taip prisidлti yra galima iki bylos nagrinлjimo iр esmлs pradюios. Jeigu prisidedama prie apeliacinio skundo, uю pareiрkimа dлl prisidлjimo юyminis mokestis neimamas. Pareiрkime dлl prisidлjimo prie apeliacinio skundo prisidedantis asmuo negali pareikрti savarankiрkш reikalavimш ir apskшsto sprendimo naikinimo ar pakeitimo pagrindш.

2. Jeigu atsisakoma priimti apeliacinб skundа, pareiрkimas dлl prisidлjimo laikomas nepaduotu ir grаюinamas jб padavusiam asmeniui.

3. Pareiрkimas dлl prisidлjimo gali bыti paduodamas apeliacinлs instancijos teismui.

 

Straipsnis. Apeliacinio skundo padavimo tvarka

Apeliacinis skundas paduodamas per tа teismа, kurio sprendimas yra skundюiamas.

 

Straipsnis. Apeliacinio skundo priedai

Apeliacinis skundas ir priedai pateikiami su tiek nuoraрш, kiek yra рaliш ir treиiшjш asmenш.

 

Straipsnis. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus

Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimш, kurie nebuvo pareikрti nagrinлjant bylа pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susijж su jau pareikрtu ieрkiniu (pavyzdюiui, priteisti delspinigius, palыkanas, vaisius ir kiti atvejai). Uю рiuos reikalavimus paduodant apeliacinб skundа sumokamas юyminis mokestis kaip uю reikalavimа pirmosios instancijos teisme.

Straipsnis. Draudimas priimti blogesnб sprendimа

Apeliacinлs instancijos teismas dлl apelianto negali priimti blogesnio, negu yra skundюiamas, sprendimo ar nutarties, jeigu sprendimа skundюia tik viena iр рaliш. Nelaikomas blogesnio sprendimo priлmimu skundюiamo sprendimo panaikinimas ir bylos perdavimas iр naujo nagrinлti pirmosios instancijos teismui, taip pat kai sprendimas priimtas рio Kodekso 320 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju.

 

Straipsnis. Nauji бrodymai

Apeliacinлs instancijos teismas atsisako priimti naujus бrodymus, kurie galлjo bыti pateikti pirmosios instancijos teisme, iрskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrбstai juos atsisakл priimti ar kai рiш бrodymш pateikimo bыtinybл iрkilo vлliau.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.007 с.)