Straipsnis. Iрieрkotш sumш iрmokлjimas iрieрkotojamsМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Iрieрkotш sumш iрmokлjimas iрieрkotojams1. Iр sumш, antstolio iрieрkotш iр skolininko, рio Kodekso nustatyta tvarka pirmiausia apmokamos iрieрkojimo vykdymo iрlaidos, o iр likusiш sumш patenkinami iрieрkotojш reikalavimai. Suma, kuri lieka patenkinus visus reikalavimus, grаюinama skolininkui.

2. Iрieрkotas iр skolininko ir perduotinas iрieрkotojams sumas antstolis бskaito б antstolio depozitinж sаskaitа. Uюbaigus iрieрkojimo procesа, iрieрkotos sumos nedelsiant iрmokamos, iрsiunиiamos arba pervedamos iрieрkotojui.

3. Sumos, kurios turi bыti бskaitytos б valstybлs pajamas, gali bыti tiesiogiai бmokamos б atitinkamа valstybлs biudюeto sаskaitа banko бstaigose.

4. Jeigu рio Kodekso 725 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais varюytyniш aktas tvirtinamas teismo nutartimi, sumos, gautos pardavus turtа iр varюytyniш, iрieрkotojui iрmokamos tik бsiteisлjus nutarиiai, kuria patvirtintas varюytyniш aktas.

 

Straipsnis. Prisijungimas prie iрieрkojimo

1. Kai yra vykdomas iрieрkojimas, asmenys, kurie turi vykdomuosius dokumentus dлl iрieрkojimo iр to paties skolininko kitose bylose, gali prisijungti prie iрieрkojimo. Jeigu iрieрkotш sumш uюtenka visiems iрieрkotojams, prie iрieрkojimo galima prisijungti, kol antstolis grаюina iрieрkotas sumas skolininkui. Jeigu iрieрkotш sumш nepakanka visiems iрieрkotojams, prisijungti prie iрieрkojimo galima tik iki to momento, kai teisлjas patvirtina antstolio patvarkymа dлl iрieрkotш lлрш paskirstymo iрieрkotojams.

2. Prisijungжs prie iрieрkojimo, iрieрkotojas gali dalyvauti anksиiau pradлtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus.

LVI SKYRIUS

SPRENDIMШ БVYKDYMO ATGRЖЮIMAS

 

Straipsnis. Sprendimo бvykdymo atgrжюimas

1. Jeigu panaikinamas jau бvykdytas sprendimas ir iр naujo iрnagrinлjus bylа priimamas sprendimas atmesti ieрkinб arba priimama nutartis nutraukti bylа ar palikti ieрkinб nenagrinлtа, atsakovui turi bыti grаюinama visa tai, kas buvo pagal panaikintа sprendimа iр jo iрieрkota ieрkovo naudai (sprendimo бvykdymo atgrжюimas).

2. Atsakovas taip pat turi teisж reikalauti, kad iрieрkotojas atlygintш nuostolius, padarytus skubiai vykdant teismo sprendimа, kuris paskiau buvo panaikintas, jeigu skubiai vykdyti buvo leista iрieрkotojo praрymu.

3. Jeigu grаюinti turto negalima, teismas savo sprendime, nutartyje numato, kad turi bыti atlyginta рio turto vertл, o kai turtas realizuotas, – suma, gauta jб realizavus.

Straipsnis. Sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimo sprendimas pirmosios instancijos teisme

1. Teismas, kuriam byla perduota iр naujo nagrinлti, privalo savo iniciatyva iрnagrinлti sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimа ir iрsprжsti jб priimdamas naujа sprendimа ar nutartб, ir tuo uюbaigti bylа.

2. Jeigu iр naujo nagrinлjжs bylа teismas neiрsprendл panaikinto sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimo, atsakovas turi teisж paduoti рiam teismui pareiрkimа dлl бvykdymo atgrжюimo. Pareiрkimas paduodamas per vienerius metus nuo teismo sprendimo, kuriuo neiрsprжstas sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimas, бsiteisлjimo dienos. Рis pareiрkimas юyminiu mokesиiu neapmokestinamas ir nagrinлjamas teismo posлdyje, praneрus dalyvaujantiesiems byloje asmenims. Dalyvaujanиiшjш byloje asmenш neatvykimas nekliudo teismui iрsprжsti tа klausimа.

3. Dлl teismo nutarties бvykdymo atgrжюimo klausimu gali bыti duodamas atskirasis skundas.

Straipsnis. Sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimo iрsprendimas apeliacinлs instancijos ir kasaciniame teisme

1. Jeigu teismas, iрnagrinлjжs bylа apeliacine ar kasacine tvarka, savo nutartimi galutinai iрsprendюia ginиа dлl teisлs arba nutraukia bylа, arba palieka ieрkinб nenagrinлtа, jis privalo iрsprжsti sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimа, iрskyrus atvejus, kai pagal byloje esanиiа medюiagа iрsprжsti sprendimo бvykdymo atgrжюimo klausimа nagrinлjant bylа apeliacine ar kasacine tvarka nлra galimybлs. Tokiu atveju рis klausimas perduodamas sprжsti pirmosios instancijos teismui.

2. Jeigu apeliacinлs instancijos ar kasacinio teismo nutartyje nлra jokiш nurodymш dлl бvykdymo atgrжюimo, atsakovas turi teisж paduoti atitinkamа pareiрkimа pirmosios instancijos teismui. Рis iрnagrinлja ir iрsprendюia tа pareiрkimа pagal рio Kodekso 760 ir 761 straipsniш nuostatas.

3. Apeliacine ar kasacine tvarka panaikinus sprendimа bylose dлl iрlaikymo periodinлmis iрmokomis iрieрkojimo, atgrжюti бvykdymа leidюiama tik tais atvejais, kada panaikintasis sprendimas buvo pagrбstas ieрkovo pateiktais melagingais duomenimis ar suklastotais dokumentais.

 

LVII SKYRIUS

NEPINIGINIO POBЫDЮIO SPRENDIMШ VYKDYMO YPATUMAI

 

Straipsnis. Nepiniginio pobыdюio sprendimш bendroji vykdymo tvarka

Nepiniginio pobыdюio teismo sprendimai vykdomi laikantis bendrш рio Kodekso VI dalyje nurodytш nuostatш su рiame skyriuje nurodytomis iрimtimis.

 

Straipsnis. Teismo sprendime nurodytш vaikш perdavimas iрieрkotojui

1. Vykdydamas teismo sprendimа dлl vaikш perdavimo, antstolis vykdymo veiksmus atlieka dalyvaujant asmeniui, kuriam perduodamas vaikas, ir valstybinлs vaiko teisiш apsaugos institucijos atstovui.

2. Vykdant рiame straipsnyje nurodytus sprendimus, turi bыti uюtikrinta vaiko teisiш apsauga.

 

Straipsnis. Teismo sprendime nurodytш daiktш perdavimas iрieрkotojui

1. Kai iрieрkotojui yra priteisti tam tikri teismo sprendime nurodyti daiktai, antstolis paima tuos daiktus iр skolininko ir perduoda iрieрkotojui.

2. Jeigu sprendime nurodytш daiktш nлra, antstolis suraрo tai patvirtinantб aktа ir vykdomasis dokumentas grаюinamas iрieрkotojui.

3. Jeigu negalima daiktш perduoti dлl to, kad jie yra sugedж, nekomplektiniai, arba jeigu negalima jш perduoti dлl kitш prieюasиiш, antstolis suraрo aktа, kad negalima sprendimo бvykdyti, o vykdomasis raрtas grаюinamas iрieрkotojui.

4. Patvarkyme grаюinti vykdomаjб dokumentа iрieрkotojui antstolis turi iрaiрkinti iрieрkotojui teisж kreiptis б teismа, kad pakeistш sprendimo vykdymo tvarkа.

 

Straipsnis. Iрkeldinamo asmens turto apsauga

1. Iрkeldinamo asmens turtа turi pasiimti pats iрkeldinamasis.

2. Jeigu iрkeldinimo metu iрkeldinamas asmuo nedalyvauja arba atsisako pasiimti iрkeldinamа turtа, to turto apsaugа turi uюtikrinti antstolis.

3. Рio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais antstolis apraрo ir бkainoja iрkeldinamo asmens patalpoje esantб turtа laikydamasis рio Kodekso 677 ir 681 straipsniш nuostatш.

4. Apraрytas turtas kartu su apraрo nuoraрu perduodamas saugoti asmeniui, paskirtam turto saugotoju. Apraрo nuoraрas iрsiunиiamas ar kitaip perduodamas skolininkui.

5. Turtа gali saugoti ir pats antstolis.

6. Turto saugotojas perduoda turtа skolininkui antstolio patvarkymu.

7. Visas su turto saugojimu susijusias iрlaidas atlygina skolininkas.

8. Jeigu skolininkas per tris mлnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos nepasiima savo turto, jis realizuojamas рio Kodekso VI dalies XLIX skyriuje nustatyta tvarka, o gautos pajamos, atskaiиius vykdymo iрlaidas, perduodamos skolininkui.

 

Straipsnis. Бkeldinimas б gyvenamаsias patalpas pagal teismo sprendimа

1. Pagal teismo sprendimа б gyvenamаsias patalpas turi bыti бkeldinami tik tie asmenys, kurie nurodyti vykdomajame raрte.

2. Apie бkeldinimo laikа prieр penkias dienas raрtu praneрama skolininkui ir iрieрkotojui. Бkeldinama paprastai jiems dalyvaujant.

3. Jeigu skolininkas slepiasi arba nevykdo antstolio reikalavimo бleisti iрieрkotojа б patalpа, antstolis iрieрkotojа бkeldina priverstine tvarka, dalyvaujant policijos pareigыnui.

4. Apie priverstinб бkeldinimа antstolis suraрo Sprendimш vykdymo instrukcijoje nustatytos formos бkeldinimo protokolа.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 16; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)