Straipsnis. Pareiрkimш teismui nagrinлjimas vykdymo proceso metuМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Pareiрkimш teismui nagrinлjimas vykdymo proceso metu1. Рio Kodekso numatytais atvejais antstolis ir kiti asmenys gali kreiptis б teismа su pareiрkimu.

2. Pareiрkimus dлl atsakomybлs uю vykdomojo dokumento praradimа (рio Kodekso 618 straipsnis), dлl leidimo бeiti б skolininko bыstа (рio Kodekso 615 straipsnis), dлl vykdomosios bylos nutraukimo, kai sudaroma taikos sutartis (рio Kodekso 595 straipsnis), dлl sprendimo vykdymo iрlaidas iрieрkoti iр skolininko (рio Kodekso 609 straipsnis), dлl atsakomybлs uю perduoto saugoti turto praradimа (рio Kodekso 619 straipsnis), dлl baudш skyrimo рio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais, dлl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo (рio Kodekso 744 straipsnis), taip pat kitais klausimais apylinkлs teismas iрnagrinлja ne vлliau kaip per septynias dienas nuo jш gavimo. Antstolis kartu su pareiрkimu turi teismui pateikti kitus reikalingus dokumentus.

3. Pareiрkimai dлl leidimo бeiti б skolininko bыstа, dлl sprendimo vykdymo iрlaidш iрieрkojimo iр skolininko paprastai nagrinлjami рalims nepraneрus.

4. Dлl pareiрkimo apylinkлs teismas priima nutartб. Jos nuoraрas iрsiunиiamas posлdyje nedalyvavusiems suinteresuotiems asmenims.

5. Dлl teismo nutarties, kuria iрsprжsti klausimai dлl vykdomosios bylos nutraukimo, sprendimo vykdymo iрlaidш iрieрkojimo iр skolininko, dлl atsakomybлs uю perduoto saugoti turto praradimа, dлl baudш skyrimo, dлl skolininko dalies bendrojoje nuosavybлje nustatymo, dлl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo, ir kitais рiame Kodekse numatytais atvejais gali bыti duodamas atskirasis skundas.

 

Straipsnis. Antstolio procesinлs veiklos kontrolл

1. Antstolio procesinж veiklа kontroliuoja apylinkлs teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisлjas. Рios kontrolлs metu patikrinami ir patvirtinami рio Kodekso VI dalyje nurodyti antstolio suraрyti vykdymo proceso dokumentai.

2. Teisлjo nurodymai paрalinti vykdymo proceso paюeidimus antstoliui yra privalomi ir neskundюiami, jeigu рiame Kodekse nenustatyta kitaip.

 

Straipsnis. Taikos sutartis vykdymo procese

1. Vykdymo proceso metu iрieрkotojas ir skolininkas turi teisж sudaryti taikos sutartб.

2. Taikos sutartб рalys sudaro raрtu ir pateikia iрieрkojimа vykdanиiam antstoliui. Gavжs taikos sutartб, antstolis vykdomosios bylos vykdymа sustabdo ir ne vлliau kaip per tris darbo dienas nuo рios sutarties gavimo perduoda jа apylinkлs teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis.

3. Teisлjas, gavжs pareiрkimа patvirtinti taikos sutartб, priima nutartб pagal рio Kodekso 140straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles. Рi nutartis gali bыti skundюiama atskiruoju skundu.

4. Jeigu taikos sutarties sаlygos nevykdomos, iрieрkotojo raрytiniu pareiрkimu teismas priima nutartб iрduoti vykdomаjб raрtа dлl taikos sutarties vykdymo. Рi nutartis gali bыti skundюiama atskiruoju skundu.

 

Straipsnis. Teisiш perлmimas vykdymo procese

1. Pirmosios instancijosteismas, kuriame buvo iрnagrinлta byla, antstolio ar suinteresuotш asmenш praрymu nutartimi vykdymo procese pakeiиia iрieрkotojа ar skolininkа, jeigu fizinis asmuo mirрta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkлlimo atveju, kitais бstatymш numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo iрduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju iрieрkotojа ar skolininkа pakeiиia vykdymo veiksmш atlikimo vietos apylinkлs teismas. Рi nutartis gali bыti skundюiama atskiruoju skundu.

2. Visi veiksmai, atlikti iki бstojimo б vykdymo procesа, teisiш perлmлjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksиiau procese dalyvavusiam asmeniui.

Straipsnis. Vertлjo dalyvavimas vykdymo procese

Jeigu vykdymo proceso рalys nemoka lietuviш kalbos, jш raрytiniu praрymu antstolis kvieиia vertлjа, kad рis dalyvautш atliekant vykdymo veiksmus.

 

Straipsnis. Vertлjo, eksperto nuрalinimas

1. Vykdymo proceso metu vertлjа ir ekspertа nuрalinti gali bыti praрoma tokia pat tvarka kaip ir antstolб.

2. Vertлjas ir ekspertas turi nusiрalinti, kai yra рio Kodekso 67 straipsnyje numatyti pagrindai.

3. Vertлjui ir ekspertui pareikрtа nuрalinimo klausimа iрsprendюia antstolis savo patvarkymu.

4. Antstolio patvarkymas, kuriuo patenkinamas nuрalinimas, neskundюiamas.

5. Jeigu antstolis su vertлjui ar ekspertui pareikрtu nuрalinimu nesutinka, jis рiш asmenш nuрalinimo klausimа nedelsdamas perduoda sprжsti apylinkлs teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Skundas iрsprendюiamas teisлjo rezoliucija.

Straipsnis. Atstovavimas vykdymo procese

Iрieрkotojo ar skolininko atstovais vykdymo procese gali bыti advokatai, jш padлjлjai arba kiti asmenys, kuriш бgaliojimai бforminti рio Kodekso 55 ir 57 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. Kviestiniш dalyvavimas vykdant sprendimus

1. Atlikdamas vykdymo proceso veiksmus, antstolis gali kviesti kviestinб (kviestinius).

2. Iрieрkotojas ir skolininkas, kai yra atliekami vykdymo veiksmai, taip pat turi teisж kviesti dalyvauti ne daugiau kaip po vienа kviestinб, jeigu dлl to nereikia atidлti vykdymo veiksmш.

3. Kviestiniш dalyvavimas bыtinas, jeigu atliekant vykdymo veiksmus б skolininko bыstа patenkama skolininkui ar jo рeimos nariams nedalyvaujant arba prieр рiш asmenш valiа. Рiuo atveju antstolis kvieиia ne maюiau kaip du kviestinius.

4. Apie kviestiniш dalyvavimа nurodoma procesiniш veiksmш atlikimo metu suraрomuose dokumentuose. Рiuos dokumentus kviestiniai pasiraрo.

5. Kviestiniais gali bыti pilnameиiai veiksnыs asmenys, nesuinteresuoti vykdomosios bylos baigtimi.

6. Asmuo, antstolio pakviestas bыti kviestiniu, be svarbiш prieюasиiш atsisakyti atlikti kviestinio pareigas negali. Uю nepagrбstа atsisakymа bыti kviestiniu asmeniui teismas turi teisж skirti iki dviejш рimtш litш dydюio piniginж baudа.

Straipsnis. Skolininko kuratoriaus paskyrimas vykdymo proceso metu

1. Tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta neюinoma, taиiau yra skolininko turto, iрieрkotojas turi teisж praрyti vykdymo vietos apylinkлs teismа paskirti skolininko kuratoriш.

2. Praрymas paskirti skolininko kuratoriш paduodamas antstoliui, o рis ne vлliau kaip per tris dienas praрymа su vykdomаja byla perduoda apylinkлs teismui, kurio veiklos teritorijoje atliekami vykdymo veiksmai.

3. Praрymа teismas iрsprendюia рio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka per penkias dienas, paprastai raрytinio proceso tvarka. Asmuo kuratoriumi gali bыti skiriamas tik jo paties sutikimu.

4. Skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias paиias procesines teises kaip ir skolininkas, iрskyrus teisж turлti atstovа.

5. Skolininko kuratorius uю atstovavimа turi teisж gauti Sprendimш vykdymo instrukcijoje nustatyto dydюio atlyginimа. Atlyginimas mokamas iр lлрш, gautш vykdant iрieрkojimа iр skolininko turto.

 

Straipsnis. Turto pardavimo iр varюytyniш, perdavimo iрieрkotojui, nekilnojamojo turto pardavimo be varюytyniш aktш pripaюinimas negaliojanиiais

Turto pardavimo iр varюytyniш, perdavimo iрieрkotojui, turto pardavimo be varюytyniш aktussuinteresuotш asmenш reikalavimu teismas gali pripaюinti negaliojanиiais:

1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturлjo teisлs dalyvauti varюytynлse;

3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisлtai paрalintas iр varюytyniш proceso arba buvo neteisлtai atmesta kurio nors asmens pasiыlyta aukрtesnл kaina;

4) jeigu turtas buvo parduotas anksиiau, negu buvo skelbimuose nurodytas pardavimo laikas;

5) jeigu buvo paюeista рio Kodekso 715 straipsnyje numatyta skolininko teisл;

6) jeigu turtas parduotas uю kainа, maюesnж, negu ji turлjo bыti nustatyta рio Kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.014 с.)