Straipsnis. Terminas бvykdyti sprendimаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Terminas бvykdyti sprendimа1. Jeigu vykdomajame dokumente бvykdymo terminas nenustatytas, antstolis skolininkui бvykdyti sprendimа paskiria deрimt dienш, skaiиiuojant nuo raginimo бteikimo dienos.

2. Kai iрkeldinama iр gyvenamosios patalpos, terminas бvykdyti sprendimа nustatomas ne trumpesnis kaip penkiolika ir ne ilgesnis kaip trisdeрimt dienш.

3. Vykdant sprendimus, бpareigojanиius skolininkа susilaikyti nuo tam tikrш veiksmш, terminas бvykdyti sprendimа neskiriamas, o nurodoma sprendimа vykdyti nedelsiant nuo raginimo vykdyti sprendimа бteikimo dienos, jei vykdomajame dokumente nenurodyta kitaip.

 

Straipsnis. Raginimo бvykdyti sprendimа бteikimas, kai neюinoma skolininko buvimo vieta

1. Tais atvejais, kai neюinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dлl kitш objektyviш prieюasиiш бteikti jam raginimа бvykdyti sprendimа negalima, iрieрkotojo praрymu ir jo lлрomis raginimas бvykdyti sprendimа skelbiamas vykdymo veiksmш atlikimo vietos laikraрtyje.

2. Raginimo paskelbimo рio straipsnio 1 dalyje numatytame leidinyje diena laikoma raginimo бteikimo diena.

 

Straipsnis. Atvejai, kada raginimas бvykdyti sprendimа skolininkui nesiunиiamas

1. Jeigu бstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti бvykdymo terminai, raginimas бvykdyti sprendimа nesiunиiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo бvykdymo terminui, iр karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus.

2. Raginimas nesiunиiamas skubaus vykdymo bylose, bylose dлl periodiniш iрmokш iрieрkojimo ir turto konfiskavimo, vykdant preliminarius teismo sprendimus, teismo бsakymus bei hipotekos teisлjo nutartis dлl skolininko turto realizavimo.

3. Sprendimo skubaus vykdymo atvejais antstolis raginimа бvykdyti sprendimа, jeigu yra galimybл, perduoda skolininkui юodюiu ir pasiыlo sprendimа vykdyti nedelsiant.

 

XLVII SKYRIUS

IРIEРKOJIMO IР SKOLININKO TURTO BENDROSIOS TAISYKLЛS

 

Straipsnis. Iрieрkojimo iр skolininko pajamш ar turto eilлs tvarka

1. Iрieрkotojas, laikydamasis рio Kodekso 664, 665 straipsniuose nustatytos eilлs, iki priverstinio vykdymo pradюios gali raрtu nurodyti, iр kokio skolininko turto ar pajamш iрieрkoma pirmiausia.

2. Jeigu iрieрkotojas nurodл, iр kokio turto iрieрkoti, рis nurodymas antstoliui yra privalomas.

3. Jeigu iрieрkotojas per рio straipsnio 1 dalyje nustatytа terminа nenurodл, iр kokio turto iрieрkoti, antstolis, laikydamasis рio Kodekso 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iр kokio skolininko turto ar pajamш iрieрkoti.

4. Iр paskesnлs eilлs turto gali bыti iрieрkoma tik tuo atveju, jeigu nлra antstoliui юinomo pirmesnлs eilлs turto, рio turto gali neuюtekti iрieрkomai sumai ir vykdymo iрlaidoms padengti, рis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raрtu praрo skolininkas.

5. Reikalavimai dлl iрieрkojimo eilлs tvarkos netaikomi, jeigu iрieрkoma iр бkeisto turto.

 

Straipsnis. Apribojimai, taikomi iрieрkant iр fizinio asmens turto

1. Pinigш iрieрkojimas negali bыti nukreipiamas б skolininko turtа, jeigu skolininkas pateikia antstoliui бrodymus, kad iрieрkomа pinigш sumа galima iрieрkoti per рeрis mлnesius darant рio Kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydюio iрskaitymus iр skolininko darbo uюmokesиio, pensijos, stipendijos ar kitш pajamш. Рiuo atveju iрieрkotojo praрymu antstolis gali areрtuoti pradedamа realizuoti skolininko turtа, jei paaiрkлja, jog darant iрskaitas iр skolininko darbo uюmokesиio, pensijos, stipendijos ar kitш pajamш sprendimas nebus бvykdytas.

2. Tiesiogiai iр skolininko darbo uюmokesиio, pensijos, stipendijos ar kitш pajamш taip pat iрieрkomos periodinлs iрmokos, jeigu jas galima iрieрkoti darant рio Kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydюio iрskaitas.

3. Iрieрkoti iр skolininkui priklausanиio bыsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu iрieрkoma suma virрija septynius tыkstanиius litш.

4. Teismas skolininko ar jo рeimos nariш praрymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas iрieрkant sumas, nesumokлtas uю sunaudotus energijos iрteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areрtuotas, gali nustatyti, kad nebыtш iрieрkoma iр paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jш dalies, bыtino рiems asmenims gyventi. Tai teismas gali nustatyti atsiюvelgdamas б vaikш, invalidш ir socialiai remtinш asmenш materialinж padлtб bei interesus. Praрymas dлl to paduodamas ir nagrinлjamas apylinkлs teisme рio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Рiame straipsnyje nustatyti apribojimai netaikomi iрieрkant iр бkeisto turto.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-729, 2006-06-22, Юin., 2006, Nr. 77-2973 (2006-07-14)

 

Straipsnis. Iрieрkojimo iр skolininko fizinio asmens turto eilл

1. Pirmаja eile iрieрkoma iр hipotekos ir бkeisto turto, jeigu iрieрkoma hipotekos kreditoriaus ar бkaito turлtojo naudai.

2. Antrаja eile iрieрkoma iр skolininkui priklausanиiш pinigш, turtiniш teisiш, vertybiniш popieriш, darbo uюmokesиio, stipendijos ar kitш pajamш arba kilnojamojo turto.

3. Treиiаja eile iрieрkoma iр skolininkui priklausanиio nekilnojamojo turto, iрskyrus nurodytа рio straipsnio 4 ir 5 dalyse.

4. Ketvirtаja eile iрieрkoma iр skolininkui priklausanиios юemлs ыkio paskirties юemлs, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra юemлs ыkis.

5. Penktаja eile iрieрkoma iр skolininkui priklausanиio gyvenamojo bыsto, kuriame jis gyvena.

 

Straipsnis. Iрieрkojimo iр skolininko juridinio asmens turto eilл

1. Pirmаja eile iрieрkoma iр hipotekos ir бkeisto turto, jeigu iрieрkoma hipotekos kreditoriaus ar бkaito turлtojo naudai.

2. Antrаja eile iрieрkoma iр skolininkui priklausanиiш pinigш, vertybiniш popieriш, pagamintos produkcijos (prekiш), taip pat iр kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, iрskyrus administracines patalpas.

3. Treиiаja eile iрieрkoma iр kito turto, iрskyrus nurodytа рio straipsnio 4 dalyje.

4. Ketvirtаja eile iрieрkoma iр gamybai bыtinш nekilnojamojo turto objektш, taip pat юaliavш ir medюiagш, stakliш, бrengimш, kitш pagrindiniш priemoniш, skirtш tiesiogiai gamybai.


666 straipsnis. Iрieрkojimas iр fiziniш asmenш turto

1. Iрieрkojimas iр fiziniш asmenш nukreipiamas б turtа, jo dalб bendrojoje dalinлje nuosavybлje, taip pat jo dalб jungtinлje nuosavybлje.

2. Nusikaltimu padarytos юalos atlyginimo iрieрkojimas gali bыti nukreipiamas taip pat б turtа, kuris yra bendroji jungtinл nuosavybл, jeigu teismo nuosprendyje nustatyta, kad tas turtas бgytas uю nusikalstamu bыdu gautas lлрas.

Straipsnis. Skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybл, dalies nustatymas

1. Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis apraрo ir areрtuoja bendrаjб turtа ir pasiыlo iрieрkotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybлs dalyviams, kreiptis su praрymu б teismа dлl skolininko turto dalies, esanиios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytа terminа toks praрymas nepateikiamas, antstolis iрieрkojimа iр to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti iрieрkojimа б рб turtа pagal tuos paиius vykdomuosius dokumentus galima ne anksиiau kaip praлjus vieneriems metams po iрieрkojimo iр to turto nutraukimo dienos.

2. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybлje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalб, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausanиia nekilnojamojo daikto dalimi tvarkа.

3. Бsiteisлjus teismo nutarиiai, kuria nustatyta bendrаja nuosavybe esanиio turto skolininko turto dalis, iрieрkojimas nukreipiamas б skolininko turto dalб.

4. Iрieрkotojas turi teisж reikalauti nustatytiskolininko dalб taip, kad bыtш galima iр jos iрieрkoti.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.005 с.)