Straipsnis. Turto administratoriaus paskyrimasМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Turto administratoriaus paskyrimas1. Jei neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamшjш ar kilnojamшjш daiktш, kuriems reikalinga nuolatinл prieюiыra (бmonл, юemл, pastatas ir kt.), teismas pagal globos ir rыpybos institucijos praрymа ar savo iniciatyva paskiria turto administratoriш. Рiuo administratoriumi bыti skiriamas globлjas (rыpintojas) arba kitas asmuo.

2. Turto administratoriaus paskyrimo klausimas iрsprendюiamas teismo nutartimi. Paskirtam turto administratoriui jo teises ir pareigas iрaiрkina teismas.

3. Teismas, kuris paskyrл turto administratoriш, pagal globos ir rыpybos institucijos ar prokuroro pareiрkimа рб administratoriш nutartimi gali nuрalinti nuo pareigш arba pakeisti kitu asmeniu.

Straipsnis. Globлjo ar rыpintojo atleidimas arba nuрalinimas nuo pareigш

1. Pagal globлjo ar rыpintojo, globos ir rыpybos institucijos pareiрkimа globлjas ar rыpintojas gali bыti jб paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigш, jeigu jш negali atlikti dлl savo ar artimшjш giminaiиiш ligos, savo turtinлs padлties pablogлjimo ar dлl kitш svarbiш prieюasиiш.

2. Pagal globos ir rыpybos institucijos arba prokuroro pareiрkimа globлjas ar rыpintojas gali bыti jб paskyrusio teismo nutartimi nuрalintas nuo pareigш, jeigu jis netinkamai atlieka globлjo ar rыpintojo pareigas, neuюtikrina globotinio ar rыpintinio teisiш ir interesш apsaugos, naudojasi savo teisлmis savanaudiрkais tikslais.

3. Pareiрkimа dлl veiksniam asmeniui paskirto rыpintojo atleidimo ar nuрalinimo nuo pareigш taip pat gali paduoti rыpintinis.

4. Globлjа ar rыpintojа atleidus arba nuрalinus nuo pareigш, kito globлjo ar rыpintojo paskyrimo klausimas sprendюiamas atitinkamai pagal рio skyriaus antrojo ar treиiojo skirsniш nuostatas.

5. Pagal globлjo ar rыpintojo, globos ir rыpybos institucijos, vaiko tлvш arba бtлviш pareiрkimа vaiko globлjas ar rыpintojas gali bыti jб paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigш, jeigu vaikas grаюinamas tлvams arba бtлviams.

Straipsnis. Globos ar rыpybos pabaiga

1. Globa ir rыpyba pasibaigia бsiteisлjus teismo sprendimui pripaюinti asmenб veiksniu ar panaikinti jo veiksnumo apribojimа.

2. Nepilnameиiui sulaukus keturiolikos metш, jo globa pasibaigia, jo globлjas tampa nepilnameиio rыpintoju be papildomo sprendimo.

3. Rыpyba pasibaigia nepilnameиiui sulaukus aрtuoniolikos metш arba kai jis бgyja visiрkа veiksnumа iki aрtuoniolikos metш kitais бstatymш nustatytais atvejais.

4. Veiksnaus asmens rыpyba panaikinama pagal рio asmens pareiрkimа rыpybа nustaиiusio teismo nutartimi.

Straipsnis. Teismo sprendimш ir nutarиiш vykdymas

Teismo sprendimai ir nutartys dлl globos ar rыpybos nustatymo ir panaikinimo, globлjo ar rыpintojo paskyrimo, atleidimo ar nuрalinimo nuo pareigш vykdomi skubiai. Atskirojo skundo padavimas jш vykdymo nesustabdo.

ANTRASIS SKIRSNIS

Bylos dлl Vaiko nuolatinлs globos ir rыpybos

 

Straipsnis. Pareiрkimo padavimas

1. Pareiрkimа dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo gali paduoti valstybinл vaiko teisiш apsaugos institucija arba prokuroras.

2. Pareiрkimа dлl globлjo ar rыpintojo skyrimo vaikui, kuriam nustatyta nuolatinл globa ar rыpyba, gali paduoti valstybinл vaiko teisiш apsaugos institucija arba prokuroras.

3. Valstybinл vaiko teisiш apsaugos institucija ar prokuroras praрymus dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo ir globлjo ar rыpintojo paskyrimo gali sujungti б vienа.

4. Pareiрkimas paduodamas pagal vaiko, kuriam praрoma nustatyti nuolatinж globа ar rыpybа ir (ar) skirti globлjа ar rыpintojа, gyvenamаjа vietа, o jeigu tokios nлra, – pagal рio vaiko buvimo vietа.

 

Straipsnis. Pareiрkimo dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo turinys

Pareiрkime turi bыti nurodyta:

1) duomenys apie vaikа (vardas, pavardл, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji ar (ir) buvimo vieta, sveikatos bыklл, duomenys apie tлvus);

2) duomenys apie laikinosios globos ar rыpybos nustatymа;

3) nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo pagrindimas;

4) duomenys apie vaiko turtа.

 

Straipsnis. Pareiрkimo dлl globлjo ar rыpintojo skyrimo turinys

Pareiрkime turi bыti pateikti duomenys apie vaikа, nurodyti рio Kodekso 498straipsnio 1 punkte, taip pat:

1) praрoma taikyti globos ar rыpybos forma ir jos pagrindimas;

2) duomenys apie asmenб, kurб rekomenduojama skirti globлju ar rыpintoju (fizinio asmens – vardas, pavardл, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietл, рeiminл ir materialinл padлtis, sveikatos bыklл, giminystлs ryрys ir santykiai su globos ar rыpybos reikalingu vaiku, moralinлs ir kitokios savybлs, jo galimybл bыti globлju ar rыpintoju ir atlikti globлjo ar rыpintojo pareigas; juridinio asmens – kodas, banko rekvizitai, buveinл, finansinл bыklл);

3) kiti asmenys, pareiрkж sutikimа tapti рio vaiko globлjais ar rыpintojais;

4) vaiko turimi nekilnojamieji ar kilnojamieji daiktai, kuriems reikalinga nuolatinл prieюiыra (бmonл, юemл, pastatas ir kt.), ir rekomendacija dлl рio turto administratoriaus paskyrimo.

 

Straipsnis. Бrodymш pateikimas

Prie pareiрkimo atitinkamai turi bыti pridлta:

1) бrodymai, pagrindюiantys reikalingumа nustatyti vaiko nuolatinж globа ar rыpybа;

2) vaiko ir rekomenduojamo skirti globлju ar rыpintoju fizinio asmens sveikatos bыklлs paюymos, iрduotos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3) asmens, rekomenduojamo skirti globлju ar rыpintoju, raрytinis sutikimas;

4) jei globлju ar rыpintoju rekomenduojama skirti fizinб asmenб ar рeimynа, pateikiamas kartu su juo gyvenanиiш asmenш sаraрas ir vyresniш kaip рeрiolikos metш asmenш raрytinis sutikimas;

5) jei pareiрkimа paduoda valstybinл vaiko teisiш apsaugos institucija, prie pareiрkimo turi bыti pridлta iрvada dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo reikalingumo ir globлjo ar rыpintojo paskyrimo.

Straipsnis. Pasirengimas nagrinлti bylа

1. Priлmжs prokuroro pareiрkimа dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo, teismas paveda valstybinei vaiko teisiш apsaugos institucijai pateikti pareiрkimа dлl globлjo ar rыpintojo skyrimo bei iрvadа dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo reikalingumo ir globлjo ar rыpintojo paskyrimo.

2. Priлmжs valstybinлs vaiko teisiш apsaugos institucijos pareiрkimа dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo ir (ar) globлjo ar rыpintojo paskyrimo, teismas, jeigu globлju ar rыpintoju rekomenduojama skirti fizinб asmenб arba рeimynа, iрreikalauja duomenis apie рio fizinio asmens ir kartu su juo gyvenanиiш kitш asmenш ar рeimynos nariш teistumа ir administracinлs teisлs paюeidimus.

 

Straipsnis. Bylos nagrinлjimas

1. Byla dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo ir (ar) globлjo ar rыpintojo paskyrimo nagrinлjama юodinio proceso tvarka.

2. Apie bylos nagrinлjimа praneрama valstybinei vaiko teisiш apsaugos institucijai, prokurorui, jeigu jis yra pareiрkлjas, asmeniui, rekomenduojamam skirti globлju ar rыpintoju, kitiems asmenims, pareiрkusiems sutikimа tapti to paties vaiko globлjais ar rыpintojais, taip pat suinteresuotiems asmenims.

3. Byla nagrinлjama bыtinai dalyvaujant prokurorui, jeigu jis yra pareiрkлjas, valstybinлs vaiko teisiш apsaugos institucijos atstovui, kuris duoda iрvadа teisme, ir asmeniui, kurб rekomenduojama skirti globлju ar rыpintoju.

4. Skiriant globлjа ar rыpintojа, atsiюvelgiama б jo asmenines savybes, sveikatos bыklж, sugebлjimа bыti globлju ar rыpintoju, jo santykius su vaiku, vaiko nuomonж ir interesus bei б kitas turinиias reikрmлs aplinkybes.

 

Straipsnis. Vaiko nuomonл

1. Vaikas, kuris sugeba iрreikрti savo nuomonж ir suformuluoti savo paюiыras, dлl nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo ir (ar) globлjo ar rыpintojo skyrimo turi bыti iрklausytas teismo posлdyje. Nustatyti, ar vaikas sugeba iрreikрti savo nuomonж, bei pareikрtai vaiko nuomonei iрaiрkinti gali bыti kvieиiamas ekspertas psichologas. Vaiko nuomonл gali bыti iрreikрta юodюiu, raрtu ar kitais jo pasirinktais bыdais.

2. Iрklausydamas vaikа, teismas vadovaujasi рio Kodekso 194 straipsnio 1 dalyje numatytomis taisyklлmis.

3. Iрimtiniais atvejais teismo nuoюiыra vaiko nuomonлs iрklausymo laikui teismo nutartimi gali bыti paрalinamas iр teismo posлdюiш salлs kuris nors dalyvaujantis byloje asmuo. Kai tas asmuo grбюta б posлdюio salж, jam turi bыti praneрama vaiko iрreikрta nuomonл.

4. Teismo leidimu teismo posлdyje dalyvaujantis pedagogas ar (ir) psichologas bei dalyvaujantys byloje asmenys gali uюduoti vaikui klausimш.

5. Teismas privalo vaikui iрaiрkinti globos ar rыpybos nustatymo ir globлjo ar rыpintojo paskyrimo pasekmes. Priimdamas sprendimа, teismas turi atsiюvelgti б vaiko nuomonж, jeigu ji neprieрtarauja paties vaiko interesams.

 

Straipsnis. Teismo nutartis

1. Pareiрkimas dлl vaiko nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo ir (ar) globлjo ar rыpintojo paskyrimo iрsprendюiamas teismo nutartimi.

2. Tenkinant pareiрkimа dлl nuolatinлs globos ar rыpybos nustatymo, nutartyje nurodomi duomenys apie globotinб ar rыpintinб, globos ar rыpybos vieta, o dлl globлjo ar rыpintojo paskyrimo – papildomai nurodomi duomenys apie globлjа ar rыpintojа.

3. Jeigu vaikas turi nekilnojamшjш ar kilnojamшjш daiktш, kuriems reikalinga nuolatinл prieюiыra, teismas paskiria to turto administratoriш.

4. Paskirtam globлjui ar rыpintojui, turto administratoriui teismas iрaiрkina jш teises ir pareigas.

 

TREИIASIS SKIRSNISПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.039 с.)