Straipsnis. Pakartotinis sprendimas uю akiш 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Pakartotinis sprendimas uю akiш1. Jeigu teismas atnaujina bylos nagrinлjimа iр esmлs рio Kodekso 288 straipsnio 4 dalyje numatytais pagrindais, taиiau рalis, dлl kurios yra priimtas sprendimas uю akiш,neatvyksta б teismo posлdб be svarbiш prieюasиiш, jeigu jai yra tinkamai praneрta apie posлdюio laikа ir vietа, teismas turi teisж antrа kartа priimti sprendimа uю akiш.

*2. Рio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju negali bыti paduodamas pareiрkimas dлl sprendimo uю akiш perюiыrлjimo.

*Pastaba. Pripaюinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 289 straipsnio 2 dalis(2002 m. vasario 28 d. redakcija; Юin., 2002, Nr. 36-1340)ta apimtimi, kuria teismui neleidюiama priimti pareiрkimo dлl sprendimo uю akiш perюiыrлjimo tais atvejais, kai jam yra pateikiami бrodymai, kad priimant sprendimа uю akiш buvo padaryta akivaizdi teismo klaida, taip pat tais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie бrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdюiai neteisingas, prieрtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinлs valstybлs ir teisingumo principams.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2006-09-21, Юin., 2006, Nr. 102-3957 (2006-09-26)

Antrasis skirsnis

Teismo nutartis ir rezoliucija

Straipsnis. Nutarties ir rezoliucijos priлmimas

1. Teismas atskirais klausimais, kuriais byla neiрsprendюiama iр esmлs, priima nutartis. Рio Kodekso ir kitш бstatymш numatytais atvejais teismas nutartimi gali iрsprжsti ir kitus klausimus.

2. Teismo posлdюio (parengiamojo ar nagrinлjimo teisme) metu teismas turi teisж priimti raрytines arba юodines nutartis. Юodinл nutartis бraрoma б teismo posлdюio protokolа. Raрytinл nutartis priimama sprendimш priлmimo kambaryje ir suraрoma kaip atskiras procesinis dokumentas. Teismo nutartis turi bыti raрytinл, jeigu pagal рб Kodeksа ji gali bыti skundюiama atskiruoju skundu. Pripaюinжs, jog tai bыtina, teismas turi teisж priimti raрytines nutartis ir kitais atvejais. Teismas turi teisж sprendimш priлmimo kambaryje priimti ir юodinж nutartб.

3. Raрytinж arba юodinж nutartб, priimtа teismo posлdюio (parengiamojo ar nagrinлjimo teisme) metu teismas paskelbia nedelsdamas po jos priлmimo.

4. Ne parengiamajame teismo posлdyje ar ne nagrinлjimo teisme metu teismas priima raрytines nutartis.

5. Рiame Kodekse numatytais atvejais procesinius klausimus teisлjas gali iрsprжsti rezoliucija. Iрsprжsdamas klausimа rezoliucija, teisлjas ant sprendюiamo dokumento uюraрo, kaip jis iрsprendюia nagrinлjamа klausimа. Kartu teisлjas nurodo savo vardа ir pavardж, rezoliucijos priлmimo datа ir pasiraрo. Teisлjo rezoliucija neskundюiama.

6. Klausimai, kurie рiame Kodekse numatytais atvejais sprendюiami teisлjo rezoliucija, taip pat gali bыti iрsprжsti nutartimi.

 

Straipsnis. Nutarties turinys

1. Nutartyje turi bыti nurodoma:

1) nutarties priлmimo laikas ir vieta;

2) teismo pavadinimas, teismo sudлtis ir teismo posлdюio sekretorius;

3) dalyvaujantys byloje asmenys ir ginиo dalykas;

4) klausimas, kuriuo priimama nutartis;

5) motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarл iрvadas, ir бstatymai bei kiti teisлs aktai, kuriais teismas rлmлsi;

6) teismo nutarimas;

7) nutarties apskundimo tvarka ir terminas.

2. Юodinлje nutartyje turi bыti duomenys, nurodyti рio straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 6 punktuose.

Straipsnis. Nutarиiш nuoraрш iрsiuntimas рalims ir tretiesiems asmenims

Рio Kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka suraрytos nutarties nuoraрas iрduodamas teismo posлdyje dalyvavusiems asmenims jш pareikalavimu. Рalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems б teismo posлdб, ne vлliau kaip per tris dienas nuo priлmimo iрsiunиiami nutarиiш, kurios gali bыti skundюiamos atskiraisiais skundais, nuoraрai.

Treиiasis skirsnis

BYLOS NUTRAUKIMAS

Straipsnis. Bylos nutraukimo pagrindai

Teismas nutraukia bylа:

1) jeigu byla nenagrinлtina teisme;

2) jeigu ieрkovas ar pareiрkлjas, kurie kreipлsi б teismа, yra nesilaikж tos kategorijos byloms nustatytos ginиo iрankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima рia tvarka pasinaudoti;

3) jeigu yra бsiteisлjжs teismo sprendimas, priimtas dлl ginиo tarp tш paиiш рaliш, dлl to paties dalyko ir tuo paиiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieрkovo ieрkinio atsisakymа ar patvirtinti рaliш taikos sutartб;

4) jeigu ieрkovas atsisakл ieрkinio ir atsisakymа teismas priлmл;

5) jeigu рalys sudarл taikos sutartб ir teismas jа patvirtino;

6) jeigu yra бsiteisлjжs arbitraюo sprendimas, priimtas dлl ginиo tarp tш paиiш рaliш, dлl to paties dalyko ir tuo paиiu pagrindu;

7) jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iр bylos рaliш, atsiюvelgiant б ginиo teisinius santykius, neleidюiamas teisiш perлmimas;

8) jeigu likvidavus juridinб asmenб, kuris buvo viena iр bylos рaliш, atsiюvelgiant б ginиo teisinius santykius, neleidюiamas teisiш perлmimas;

9) kitais рio Kodekso numatytais atvejais.

 

Straipsnis. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmлs

1. Byla nutraukiama teismo nutartimi. Jeigu byla nutraukiama dлl to, kad ji nenagrinлtina teisme, teismas privalo nurodyti, б kuriа institucijа ieрkovas ar pareiрkлjas turi kreiptis.

2. Bylа nutraukus, vлl kreiptis б teismа dлl ginиo tarp tш paиiш рaliш, dлl to paties dalyko ir tuo paиiu pagrindu neleidюiama.

 

Straipsnis. Teismo nutarties nutraukti bylа apskundimas

Dлl teismo nutarties nutraukti bylа gali bыti duodamas atskirasis skundas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAREIРKIMO PALIKIMAS NENAgRINЛTO

Straipsnis. Pareiрkimo palikimo nenagrinлto pagrindai

1. Teismas pareiрkimа palieka nenagrinлtа:

1) jeigu ieрkovas ar pareiрkлjas, kurie kreipлsi б teismа, nesilaikл tos kategorijos byloms nustatytos iрankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti рia tvarka;

2) jeigu pareiрkimа padavл neveiksnus fizinis asmuo;

3) jeigu pareiрkimа ieрkovo ar pareiрkлjo vardu padavл neбgaliotas vesti bylа asmuo;

4) jeigu teisme nagrinлjamas ginиas tarp tш paиiш рaliш, dлl to paties dalyko ir tuo paиiu pagrindu;

5) jeigu atsakovas nepraрo priimti sprendimo uю akiш рio Kodekso 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju;

6) jeigu abi рalys, nepraрiusios nagrinлti bylа jш nesant, neatvyko be svarbiш prieюasиiш;

7) jeigu pareiрkimа padavжs asmuo nлra sumokлjжs nustatyto dydюio юyminio mokesиio;

8) jeigu yra pareikрta keletas reikalavimш, o юyminis mokestis sumokлtas tik uю dalб iр jш, – neapmokлtш reikalavimш dalyje;

9) jeigu рalys yra tarpusavyje sudariusios sutartб perduoti tа ginиа sprжsti arbitraюui;

10) рio Kodekso 139 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju;

11) jeigu bylos nagrinлjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiрkлja, kad pareiрkimas neatitinka ieрkinio turiniui keliamш reikalavimш;

12) kitais рio Kodekso ir Civilinio kodekso numatytais atvejais.

2. Рio straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 11 punktш pagrindu ieрkinys gali bыti paliekamas nenagrinлtas tik tuo atveju, jeigu рalis per teismo nustatytа terminа trыkumш nepaрalina, ir tik pirmosios instancijos teisme.

3. Рio straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieрkinys gali bыti paliekamas nenagrinлtas tik tuo atveju, jeigu рalis per teismo nustatytа terminа trыkumш nepaрalina.

 

Straipsnis. Pareiрkimo palikimo nenagrinлto tvarka ir pasekmлs

1. Tais atvejais, kada pareiрkimas paliekamas nenagrinлtas, byla uюbaigiama teismo nutartimi. Рioje nutartyje teismas privalo nurodyti, kaip paрalinti aplinkybes, iрvardytas рio Kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 7, 8 ir 11 punktuose, kliudanиias nagrinлti bylа.

2. Paрalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiрkimа palikti nenagrinлtа, suinteresuotas asmuo turi teisж vлl kreiptis б teismа su pareiрkimu bendra tvarka.

 

Straipsnis. Teismo nutarties palikti pareiрkimа nenagrinлtа apskundimo tvarka

Dлl teismo nutarties palikti pareiрkimа nenagrinлtа gali bыti duodamas atskirasis skundas.

PENKTASIS SKIRSNIS

TEISMO NUTARTYS DЛL TEISЛS PAЮEIDIMШ PAРALINIMO

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.011 с.)