Straipsnis. Юodinis bylos nagrinлjimas iр esmлs 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Юodinis bylos nagrinлjimas iр esmлs1. Юodinio proceso atveju kolegijos pirmininkas pradeda teismo posлdб, paskelbia kolegijos sudлtб, praneрa, kokia byla, pagal kieno apeliacinб skundа ir dлl kurio teismo sprendimo ar nutarties nagrinлjama, patikrina, kurie asmenys yra atvykж, nustato atvykusiшjш tapatybж, taip pat patikrina atstovш бgaliojimus. Teismas paklausia atvykusius б posлdб asmenis, ar jie turi pareiрkimш ar praрymш. Pateiktus pareiрkimus ir praрymus teismas iрsprendюia nutartimi. Bylos nagrinлjimas iр esmлs apeliacinлs instancijos teisme pradedamas kolegijos praneрлjo praneрimu apie bylа, apeliacinб skundа, atsiliepimа б apeliacinб skundа.

2. Юodinio proceso atveju po praneрimo apie bylа teismas iрklauso dalyvaujanиiш byloje asmenш kalbш dлl skundo argumentus. Pirmas kalba apeliantas. Teismas бspлja dalyvaujanиius byloje asmenis, jeigu kalbш turinys neatitinka pateiktш procesiniш dokumentш turinio.

3. Kai teismas pripaюбsta, kad yra bыtina, gali bыti pakartotinai arba papildomai tiriami pirmosios instancijos teisme iрtirti бrodymai. Teismas taip pat gali tirti бrodymus, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakл tirti. Nauji бrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas, vadovaudamasis рio Kodekso 314 straipsniu, juos pripaюбsta galimus priimti ir tirti.

4. Юodinio proceso atveju iрtyrus бrodymus, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisж iрdлstyti savo nuomonж baigiamosiose kalbose. Jeigu бrodymш tirti nereikлjo, baigiamosios kalbos vyksta po dalyvaujanиiш byloje asmenш kalbш.

5. Юodinio proceso atveju teismo posлdyje raрomas protokolas.

 

Straipsnis. Sprendimo ar nutarties priлmimas ir paskelbimas

1. Юodinio proceso atveju po dalyvaujanиiш byloje asmenш kalbш ir baigiamшjш kalbш teismas iрeina priimti sprendimo ar nutarties.

*2. Priлmжs sprendimа ar nutartб teismas grбюta б teismo posлdюiш salж ir kolegijos pirmininkas arba kitas teisлjas paskelbia sprendimo ar nutarties бюanginж bei rezoliucinж dalis, юodюiu iрdлsto sprendimo ar nutarties motyvus ir praneрa, kada bus suraрytas visas sprendimas ar nutartis.

*3. Visas sprendimas ar nutartis iрdлstomi raрtu ir visш teisлjш pasiraрomi ne vлliau kaip per keturiolika dienш nuo sprendimo ar nutarties priлmimo dienos.

4. Apie apeliacinлs instancijos teismo sprendimа ar nutartб, priimtus raрytinio proceso tvarka, ir рio straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais informuojami dalyvaujantys byloje asmenys.

5. Iрimtiniais atvejais, atsiюvelgdamas б bylos sudлtingumа ir mastа, teismas, nagrinлjantis bylа apeliacine tvarka, nutartimi ne ilgesniam kaip keturiolikos dienш terminui gali atidлti sprendimo ar nutarties priлmimа. Tokiu atveju sprendimа ar nutartб paskelbia teisлjш kolegija arba vienas iр teisлjш. Рiuo laikotarpiu teisлjai gali nagrinлti kitas bylas.

*Pastaba. Pripaюinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 2 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija; Юin., 2002, Nr. 36-1340) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad apeliacinлs instancijos teismo sprendimas (nutartis) gali bыti priimamas (priimama) ir teismo posлdюiш salлje paskelbiamas (paskelbiama) suraрius tik jo бюanginж bei rezoliucinж dalis, teismo posлdюiш salлje trumpai юodюiu iрdлstant sprendimo motyvus, prieрtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinлs valstybлs ir teisingumo principams.

Pripaюinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso325 straipsnio 3 dalis (2002 m. vasario 28 d. redakcija; Юin., 2002, Nr. 36-1340) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad apeliacinлs instancijos teismo sprendimo (nutarties) apraрomoji ir motyvuojamoji dalys gali bыti suraрomos vлliau – ne vлliau kaip per keturiolikadienш nuo sprendimo (nutarties) priлmimo dienos, prieрtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinлs valstybлs ir teisingumo principams.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2006-09-21, Юin., 2006, Nr. 102-3957 (2006-09-26)

 

Straipsnis. Apeliacinлs instancijos teismo teisлs

1. Apeliacinлs instancijos teismas, iрnagrinлjжs bylа, turi teisж:

1) pirmosios instancijos teismo sprendimа palikti nepakeistа;

2) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimа (visа ar iр dalies) ir priimti naujа sprendimа;

3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimа;

4) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimа visа ar iр dalies ir perduoti bylа pirmosios instancijos teismui nagrinлti iр naujo;

5) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimа (visа ar iр dalies), o bylа nutraukti arba pareiрkimа palikti nenagrinлtа, jeigu nustatomos рio Kodekso 293 ir 296 straipsniuose nurodytos aplinkybлs, iрskyrus рio Kodekso 296 straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 11 punktuose nurodytus atvejus.

2. Рio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju priimamas teismo sprendimas, o 1, 3, 4 ir 5 punktuose numatytais atvejais – teismo nutartis.

 

327 straipsnis. Apeliacinлs instancijos teismo teisл panaikinti apskшstа teismo sprendimа ir perduoti bylа nagrinлti iр naujo pirmosios instancijos teismui

1. Apeliacinлs instancijos teismas panaikina apskшstа teismo sprendimа ir perduoda bylа pirmosios instancijos teismui nagrinлti iр naujo, jeigu:

1) nustatomi рio Kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti pagrindai;

2) neatskleista bylos esmл ir pagal byloje pateiktus бrodymus bylos negalima iрnagrinлti iр esmлs apeliacinлs instancijos teisme.

2. Jeigu pirmosios instancijos teismas iрsprendл ne visus byloje pareikрtus reikalavimus, apeliacinлs instancijos teismas gali neiрsprжstш reikalavimш dalyje grаюinti bylа pirmosios instancijos teismui, o kitoje dalyje sprжsti bylа рiame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

Straipsnis. Draudimas naikinti sprendimа ar nutartб formaliais pagrindais

Iр esmлs teisлtas ir pagrбstas teismo sprendimas ar nutartis negali bыti panaikinami vien formaliais pagrindais.

 

Straipsnis. Sprendimo panaikinimas paюeidus arba neteisingai pritaikius procesinлs teisлs normas

1. Procesinлs teisлs normш paюeidimas arba netinkamas jш pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dлl рio paюeidimo galлjo bыti neteisingai iрsprжsta byla. Рiuo atveju byla gali bыti grаюinta iр naujo nagrinлti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai рiш paюeidimш negali iрtaisyti apeliacinлs instancijos teismas.

2. Absoliuиiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripaюбstami tokie atvejai, kai:

1) byla iрnagrinлta neteisлtos sudлties teismo;

2) pirmosios instancijos teismas nusprendл dлl neбtrauktш dalyvauti byloje asmenш teisiш ir pareigш;

3) pirmosios instancijos teismo sprendimа priлmл ne tas teisлjas, kuris nagrinлjo bylа;

4) sprendimas, nutartis yra be motyvш (sutrumpintш motyvш);

5) byloje nлra teismo posлdюio protokolo, kai ji iрnagrinлta юodinio proceso tvarka;

6) buvo paюeistos rырinio ar iрimtinio teismingumo taisyklлs;

7) pirmosios instancijos teismas iрsprendл ne visus byloje pareikрtus reikalavimus ir bylos negalima iрskirti рio Kodekso 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Absoliuиiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripaюбstami ir tokie atvejai, jeigu:

1) pirmosios instancijos teismas iрnagrinлjo bylа, kai nebuvo nors vieno iр dalyvaujanиiш byloje asmenш, kuriam nebuvo praneрta apie teismo posлdюio laikа ir vietа, jeigu toks asmuo remdamasis рia aplinkybe grindюia savo apeliacinб skundа;

2) nagrinлjant bylа pirmosios instancijos teisme, buvo paюeistos proceso kalbos taisyklлs ir asmuo, kurio teisлs buvo paюeistos, рia aplinkybe grindюia savo apeliacinб skundа.

330 straipsnis. Sprendimo panaikinimas ar pakeitimas paюeidus materialinлs teisлs normas

Materialinлs teisлs normш paюeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimа panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai jas pritaikл arba iрaiрkino.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.225.48.56 (0.015 с.)