Straipsnis. Kreditoriaus teisл atsisakyti hipotekos ar бkeitimoМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Kreditoriaus teisл atsisakyti hipotekos ar бkeitimo1. Kreditorius turi teisж bet kuriuo momentu atsisakyti hipotekos ar бkeitimo, nors skolininkas jam nebыtш бvykdжs бsipareigojimш. Рiuo atveju kartu su hipotekos ar бkeitimo lakрtu hipotekos skyriui pateikiamas kreditoriaus pareiрkimas baigti hipotekа ar бkeitimа.

2. Panaikinжs бraра, hipotekos skyrius raрtu praneрa skolininkui ir бkeisto turto savininkui apie hipotekos ar бkeitimo pabaigа.

 

Straipsnis. Hipotekos pabaiga pripaюinus hipotekos ar бkeitimo sutartб negaliojanиia

Бstatymш nustatyta tvarka pripaюinus hipotekos ar бkeitimo sutartб negaliojanиia, бregistruota hipotekos registre hipoteka ar бkeitimas baigiamas ir iрregistruojamas iр hipotekos registro pateikus бsiteisлjusб teismo sprendimа, kuriuo hipotekos ar бkeitimo sutartis pripaюinta negaliojanиia.

Straipsnis. Hipotekos pabaiga, kai hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta deрimt metш nuo skolos mokлjimo termino pabaigos yra neюinomi

Jeigu nuo skolos mokлjimo termino pabaigos deрimt metш hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta yra neюinomi, бkeisto daikto savininkas ar skolininkas gali reikalauti, kad hipoteka bыtш baigta. Hipotekos teisлjas, gavжs suinteresuoto asmens praрymа, „Valstybлs юiniose“ бspлja kreditoriш, kad jis per рeрis mлnesius gali pareikрti apie savo hipotekines teises. Jeigu per nurodytа terminа kreditorius neatsiliepia, hipotekos teisлjo nutartimi hipoteka baigiama, hipotekos lakрtas pripaюбstamas negaliojanиiu ir kreditorius praranda reikalavimo teisж. Hipotekos teisлjo nutartis dлl hipotekos lakрto pripaюinimo negaliojanиiu per tris darbo dienas nuo nutarties priлmimo paskelbiama „Valstybлs юiniose“.

XXXVII SKYRIUS

Bylos dлl Prarastos teismo ar vykdomosios

Bylos atkыrimo

Straipsnis. Pareiрkimo padavimas

1. Prarastа teismo ar vykdomаjа bylа teismas gali atkurti pagal dalyvavusiш byloje asmenш ar vykdюiusio vykdomаjа bylа teismo antstolio pareiрkimа, taip pat savo iniciatyva.

2. Jeigu byla prarasta dлl stichinлs nelaimлs, teismas gali jа atkurti tik pagal pareiрkimа.

3. Pareiрkimas dлl prarastos teismo bylos atkыrimo paduodamas nagrinлjusiam tа bylа pirmosios instancijos teismui, o pareiрkimas dлl prarastos vykdomosios bylos atkыrimo – vykdymo vietos apylinkлs teismui.

4. Pareiрkimas dлl prarastos teismo bylos, kurios nagrinлjimas nebuvo baigtas бsiteisлjusiu teismo sprendimu (nutartimi), ar prarastos vykdomosios bylos atkыrimo gali bыti paduotas per trejus metus nuo bylos praradimo ar suюinojimo apie praradimа dienos. Pareiрkimas dлl prarastos teismo bylos, kurios nagrinлjimas buvo baigtas бsiteisлjusiu teismo sprendimu (nutartimi), atkыrimo gali bыti paduotas per deрimt metш nuo bylos praradimo dienos ar suюinojimo apie praradimа dienos.

 

Straipsnis. Pareiрkimo turinys

Pareiрkime dлl bylos atkыrimo turi bыti nurodomi smulkыs duomenys apie prarastа bylа, pareiрkлjui юinomos vietos, kuriose yra bylos dokumentai arba jш nuoraрai. Prie pareiрkimo turi bыti pridedami dokumentai ar jш nuoraрai, kurie yra iрlikж pas pareiрkлjа ir yra susijж su byla.

 

Straipsnis. Pasirengimas bylai

1. Teismas, rengdamasis nagrinлti bylа teisme, kreipiasi б pareiрkime nurodytus ir teismui юinomus asmenis, kad рie per nustatytа terminа pateiktш teismui turimus dokumentus arba praneрtш, jog negali jш pateikti.

2. Jeigu asmuo, б kurб teismas kreipлsi, negali pateikti dokumentш dлl to, jog juos perdavл kitam asmeniui, jis privalo nurodyti dokumentus turintб asmenб.

3. Jeigu per nustatytа terminа neбvykdytas teismo reikalavimas pateikti dokumentа, taip pat jeigu per nustatytа terminа nepraneрta teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dлl prieюasиiш, kurias teismas pripaюino nesvarbiomis, kaltiems asmenims gali bыti skiriama iki vieno tыkstanиio litш bauda. Baudos paskyrimas neatleidюia atitinkamш asmenш nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamа dokumentа.

Straipsnis. Bylos nagrinлjimas

1. Nagrinлdamas bylа teismas pasinaudoja iрlikusia bylos dalimi, dokumentais, iрduotais iр bylos prieр jа prarandant, tш dokumentш nuoraрais, kitomis paюymomis ir raрtais, susijusiais su byla.

2. Teismas gali apklausti kaip liudytojus asmenis, buvusius atliekant procesinius veiksmus, o reikiamais atvejais – ir bylа nagrinлjusius teisлjus, taip pat vykdюiusius teismo sprendimа (nutartб) asmenis.

3. Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisж pateikti teismui apsvarstyti savo parengtа atkuriamo sprendimo (nutarties) projektа.

 

Straipsnis. Teismo sprendimas

1. Remdamasis surinkta ir patikrinta medюiaga, teismas priima sprendimа atkurti visа prarastа bylа ar jos dalб, kuriа, teismo nuomone, reikia atkurti. Teismo sprendimas ar nutartis nutraukti bylа, jeigu jie buvo priimti prarastoje byloje, bыtinai turi bыti atkuriami.

2. Jeigu surinktos medюiagos nepakanka prarastai bylai atkurti, teismas palieka pareiрkimа nenagrinлtа. Рiuo atveju pareiрkлjas turi teisж pareikрti ieрkinб bendra tvarka. Ieрkinio senaties terminas skaiиiuojamas iр naujo nuo teismo sprendimo palikti pareiрkimа nenagrinлtа бsigaliojimo dienos.

 

Straipsnis. Bylinлjimosi iрlaidos

1. Iрlaidos, turлtos nagrinлjant bylа dлl prarastos bylos atkыrimo, padengiamos iр valstybлs lлрш.

2. Tais atvejais, kai pareiрkimas yra юinomai neteisingas, bylinлjimosi iрlaidos iрieрkomos iр pareiрkлjo.

 

XXXVIII skyrius

Bylos dлl praleisto БSTATYMш NUSTATYTO

Termino atnaujinimo

576 straipsnis. Pareiрkimo padavimas

1. Pareiрkimas turi atitikti bendruosius procesiniш dokumentш turinio ir formos reikalavimus. Prie pareiрkimo turi bыti pridлti бrodymai, patvirtinantys aplinkybes, sudaranиias pagrindа terminui atnaujinti.

2. Pareiрkimas dлl praleisto бstatymш nustatyto termino atnaujinimo paduodamas tam apylinkлs teismui, kurio veiklos teritorijoje turi bыti atliktas teisinж reikрmж turintis veiksmas.

 

Straipsnis. Bylш nagrinлjimo tvarka

Pareiрkimas dлl praleisto бstatymш nustatyto termino atnaujinimo teisinж reikрmж turintiems veiksmams atlikti ne teisme yra nagrinлjamas юodinio proceso tvarka.

 

Straipsnis. Teismo nutartis

1. Pareiрkimas dлl praleisto бstatymш nustatyto termino atnaujinimo iрsprendюiamas teismo nutartimi.

2. Dлl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiрkimas dлl praleisto бstatymш nustatyto termino atnaujinimo, gali bыti duodamas atskirasis skundas.

XXXIX SKYRIUS

BYLOS DЛL TEISMO LEIDIMШ IРDAVIMO AR FAKTШ PATVIRTINIMO, TURTO ADMINISTRAVIMO, PAVELDЛJIMO PROCEDЫRШ TAIKYMO IR KITOS BYLOS, KURIOS PAGAL CIVILINБ KODEKSА BEI KITUS БSTATYMUS NAGRINЛTINOS SUPAPRASTNTO PROCESO TVARKA

Straipsnis. Leistinumas

Civiliniame kodeksenumatytais atvejais praрymai dлl teismo leidimш veiksmams atlikti iрdavimo, pareiрkimш ar faktш patvirtinimo, turto administravimo, paveldлjimo procedыrш taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo, turto apraрo sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.) bei kiti klausimai, kurie pagal Civilinб kodeksа ir kitus бstatymus nagrinлtini supaprastinto proceso tvarka, nagrinлjami рiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu рis Kodeksas nenumato kitos tokiш pareiрkimш nagrinлjimo tvarkos.

Straipsnis. Teismingumas

1. Praрymas iрduoti teismo leidimа, patvirtinti pareiрkimа ar faktа bei kiti praрymai (pareiрkimai), kurie pagal Civilinб kodeksа ir kitus бstatymus nagrinлtini supaprastinto proceso tvarka, paduodami pareiрkлjo gyvenamosios vietos ar buveinлs apylinkлs teismui.

2. Praрymas dлl paveldлjimo procedыrш taikymo paduodamas palikimo atsiradimo vietos apylinkлs teismui.

3. Praрymas dлl turto administravimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui, o dлl kilnojamojo daikto – pareiрkлjo gyvenamosios vietos ar buveinлs apylinkлs teismui.

4. Praрymas dлl juridinio asmens likvidavimo Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatytais atvejais paduodamas juridinio asmens buveinлs apylinkлs teismui.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-596, 2009-12-22, Юin., 2009, Nr. 159-7203 (2009-12-31)

 

Straipsnis. Praрymo turinys

Be bendrшjш procesiniш dokumentш formai ir turiniui keliamш reikalavimш, prie praрymo turi bыti pridлti бrodymai, reikрmingi sprendюiant klausimа dлl leidimo iрdavimo, pareiрkimo ar fakto patvirtinimo bei kitа klausimа, nagrinлjamа рiame skyriuje nustatyta tvarka.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.005 с.)