Straipsnis. Eksperto apklausaМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Eksperto apklausa1.Eksperto iрvada balsu perskaitoma teismo posлdyje. Prieр perskaitant eksperto iрvadа, ekspertizж atlikжs teismo posлdyje dalyvaujantis ekspertas (ekspertai) prisiekia, padлjжs (padлjж) rankа ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos: „Aр, (vardas, pavardл), garbingai prisiekiu, kad sаюiningai vykdysiu savo pareigа remiantis visomis turimomis юiniomis pateikti objektyviа ir pagrбstа iрvadа byloje“. Jeigu ekspertizл atliekama ne teismo posлdюio metu, eksperto pasiraрytas priesaikos tekstas yra ekspertizлs akto sudлtinл dalis.

2. Teismas turi teisж pasiыlyti ekspertui, kad jis savo iрvadа iрaiрkintш юodюiu. Юodinis iрaiрkinimas бraрomas б teismo posлdюio protokolа.

3. Eksperto iрvadai iрaiрkinti ir papildyti ekspertui gali bыti pateikiami klausimai. Pirmasis pateikia klausimus tas asmuo, kurio praрymu ekspertizл paskirta, po to – kiti dalyvaujantys byloje asmenys. Teismo iniciatyva paskirtam ekspertui pirmasis duoda klausimus ieрkovas.

4. Teisлjai turi teisж duoti ekspertui klausimus bet kuriuo jo apklausos momentu.

 

Straipsnis. Eksperto iрvados бvertinimas

Eksperto iрvada teismui neprivaloma ir бvertinama pagal vidinб teisлjo бsitikinimа, pagrбstа visapusiрku, iрsamiu ir objektyviu byloje esanиiш бrodymш iрtyrimu. Taиiau teismo nesutikimas su eksperto iрvada turi bыti motyvuojamas bylos sprendime arba nutartyje.

Straipsnis. Papildoma ir pakartotinл ekspertizл

1. Jeigu eksperto iрvada yra nepakankamai aiрki ar neiрsami, teismas gali paskirti papildomа ekspertizж.

2. Jeigu teismui kyla abejoniш dлl eksperto iрvados pagrбstumo, taip pat jeigu yra prieрtaravimш tarp keliш ekspertш iрvadш, teismas gali paskirti pakartotinж ekspertizж ir pavesti jа daryti kitam ekspertui ar ekspertams.

 

Aрtuntasis skirsnis

Kiti бrodymai

Straipsnis. Nuotraukos, vaizdo ir garso бraрai

1. Nuotraukos, vaizdo ir garso бraрai, pateikti teismui kaip бrodymai, iрtiriami teismo posлdyje. Dalyvaujantys byloje asmenys, liudytojai ar ekspertai, kuriems parodyti ar paskelbti minлti бrodymai, gali duoti paaiрkinimus, daryti pareiрkimus, atkreipti teismo dлmesб б bet kurias pastebлtas ar iрgirstas aplinkybes. Visa tai бraрoma б teismo posлdюio protokolа.

2. Nuotraukш, vaizdo ar garso бraрш, kuriuose uюfiksuotas privatus asmens gyvenimas, parodymas ar paskelbimas vieрame teismo posлdyje leidюiamas tik to asmens sutikimu, o kitais atvejais – tik uюdarame teismo posлdyje.

Devintasis skirsnis

Бrodymш uюtikrinimas

 

Straipsnis. Бrodymш uюtikrinimas

Asmenys, kurie turi pagrindа baimintis, kad pateikti jiems reikalingus бrodymus vлliau pasidarys negalima arba sunku, gali praрyti teismа, tiek prieр ieрkinio padavimа, tiek ir padavus jб, uюtikrinti рiuos бrodymus.

 

Straipsnis. Praрymas dлl бrodymш uюtikrinimo

Asmens praрyme dлl бrodymш uюtikrinimo, be procesiniams dokumentams privalomш elementш, turi bыti nurodoma:

1) бrodymai, kuriuos reikia uюtikrinti;

2) aplinkybлs, kurias бrodymas turi patvirtinti;

3) prieюastys, dлl kuriш pareiрkлjas praрo uюtikrinti бrodymus.

 

Straipsnis. Бrodymш uюtikrinimo tvarka

1. Бrodymш uюtikrinimo klausimu teismas raрytinio proceso tvarka priima nutartб, kurioje nurodo jos бvykdymo tvarkа ir bыdа. Nutartis бrodymш uюtikrinimo klausimu turi bыti priimta ne vлliau kaip per tris dienas nuo atitinkamo praрymo pateikimo teismui dienos.

2. Tais atvejais, kai asmuo, nepateikжs ieрkinio, praрo бrodymш uюtikrinimo, teismas, uюtikrindamas бrodymus, paskiria ne ilgesnб kaip keturiolikosdienш terminа ieрkiniui pateikti. Per teismo nustatytа terminа nepateikus ieрkinio, teismas nutartimi panaikina бrodymш uюtikrinimo priemones. Uюtikrindamas бrodymus, teismas gali pareikalauti, kad uюtikrinimo praрantis asmuo pateiktш uюstatа. Jeigu per teismo nustatytа terminа ieрkinys nepateikiamas ir asmuo, patyrжs nuostoliш dлl бrodymш uюtikrinimo, per trisdeрimt dienш nepareiрkia ieрkinio dлl jш atlyginimo, uюstatas grаюinamas.

3. Praрanиiam uюtikrinti бrodymus asmeniui ar dalyvaujantiems byloje asmenims praneрama apie бrodymш uюtikrinimo laikа ir vietа, taиiau рiш asmenш neatvykimas б teismo posлdб nekliudo uюtikrinti бrodymus. Iрimtiniais atvejais, kai tai bыtina dлl susiklosиiusiш aplinkybiш, бrodymai gali bыti uюtikrinami skubiai, iki praneрimo apie бrodymш uюtikrinimа atitinkamiems asmenims.

4. Visa medюiaga, surinkta бrodymш uюtikrinimo tvarka, siunиiama bylа nagrinлjanиiam teismui.

 

Straipsnis. Teismo nutarties, kuria atsisakoma uюtikrinti бrodymus, apskundimas

Dлl teismo nutarties, kuria atsisakoma uюtikrinti бrodymus, praржs бrodymш uюtikrinimo asmuo gali paduoti atskirаjб skundа.

XIV SKYRIUS

GINИO TEISENA

PirmasIS skirsnis

Pasirengimas civiliniш bylш nagrinлjimui TEISME

Straipsnis. Teismo veiksmai priлmus ieрkinб

Priлmжs ieрkinб, teismas:

1) prireikus patikslina рaliш pareigа бrodinлti;

2) nusiunиia atsakovui ir tretiesiems asmenims pareikрto ieрkinio bei jo priedш nuoraрus;

3) nustato terminа atsiliepimams pareikрti, nurodydamas jo nepateikimo pasekmes;

4) (neteko galios nuo 2005 m. geguюлs 1 d.);

5) atlieka kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai iрnagrinлti bylа teismo posлdyje;

6) gavжs atsakovo ir treиiшjш asmenш atsiliepimus ar pasibaigus atsiliepimш pateikimo terminams, teismas nustato parengiamojo posлdюio vietа, datа bei laikа ir praneрa apie tai dalyvaujantiems byloje asmenims, nurodydamas neatvykimo б parengiamаjб posлdб pasekmes, arba nustato, kad pasirengimas nagrinлti bylа teisme vyks paruoрiamшjш dokumentш bыdu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-80, 2005-01-20, Юin., 2005, Nr. 18-574 (2005-02-08)

Straipsnis. Рaliш ir treиiшjш asmenш pareigos pasirengimo nagrinлti bylа teisme metu

Pasirengimo nagrinлti bylа teisme metu рalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus бrodymus bei paaiрkinimus, turinиius reikрmлs bylai, taip pat nurodyti бrodymus, kuriш jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdanиias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus б pareikрtus reikalavimus.

 

227 straipsnis. Pasirengimas nagrinлti bylа teisme paruoрiamшjш dokumentш bыdu

1. Bylа nagrinлjantis teismas privalo paskirti pasirengimo nagrinлti bylа teisme paruoрiamaisiais dokumentais bыdа, jeigu abi рalys yra atstovaujamos рio Kodekso 55 straipsnio ir 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka, iрskyrus рio Kodekso 228 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus.

2. Pasirengimo nagrinлti bylа teisme metu gali bыti pateikiami ne daugiau kaip du paruoрiamieji dokumentai (neбskaitant ieрkinio ir atsiliepimo б pareikрtа ieрkinб). Ieрkovas privalo pateikti dublikа (ieрkovo atsiliepimа б atsakovo pareikрtа atsiliepimа), o atsakovas – triplikа (atsakovo atsiliepimа б dublikа). Iрimtiniais atvejais bylа nagrinлjantis teismas motyvuota nutartimi gali nustatyti didesnб kaip dviejш paruoрiamшjш dokumentш skaiиiш. Paruoрiamiesiems dokumentams pateikti gali bыti nustatytas ne ilgesnis kaip keturiolikos dienш terminas nuo paruoрiamшjш dokumentш бteikimo dienos. Teismas turi teisж atsisakyti priimti бrodymus bei motyvus, kurie galлjo bыti pateikti рioje dalyje nurodytuose procesiniuose dokumentuose, jeigu mano, kad vлlesnis jш pateikimas uюvilkins sprendimo priлmimа byloje.

3. Pasirengimo nagrinлti bylа teisme metu teisлjas taip pat atlieka kitus procesinius veiksmus, bыtinus tinkamai parengti bylа nagrinлti teisme (iрreikalauja бrodymus, kuriш dalyvaujantys byloje asmenys negali gauti, renka бrodymus savo iniciatyva, kai tokia teismo teisл numatyta рiame Kodekse, ir kitus).

4. Manydamas, jog byla yra parengta nagrinлti teisme, teismas nutartimi skiria bylа nagrinлti teismo posлdyje ir рio Kodekso nustatyta tvarka dalyvaujantiems byloje asmenims praneрa apie teismo posлdюio laikа ir vietа.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)