Straipsnis. Areрto panaikinimas, jo trukmлs sumaюinimas, nuobaudos pakeitimas 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Straipsnis. Areрto panaikinimas, jo trukmлs sumaюinimas, nuobaudos pakeitimas1. Asmuo, kuriam paskirtas areрtas, gali praрyti areрtа paskyrusб teismа panaikinti areрtа ar sumaюinti jo trukmж, taip pat pakeisti areрtа bauda. Toks praрymas ne vлliau kaip kitа dienа nagrinлjamas teismo posлdyje, kai praneрama asmeniui, kuriam paskirtas areрtas. Рio asmens neatvykimas nekliudo iрnagrinлti jo praрymа. Areрtuotas asmuo teismo pareikalavimu б teismo posлdб atvesdinamas.

2. Dлl teismo nutarties, kuria praрymas visiрkai ar iр dalies atmetamas, asmuo, kuriam areрtaspaskirtas, gali paduoti atskirаjб skundа.

3. Praрymo padavimas sustabdo nutarties skirti areрtа vykdymа.

XI skyrius

Procesas

 

Pirmasis skirsnis

Procesiniai dokumentai

 

Straipsnis. Dalyvaujanиiш byloje asmenш procesiniш dokumentш sаvoka

Dalyvaujanиiш byloje asmenш procesiniai dokumentai – tai рiш asmenш ieрkiniai, prieрieрkiniai, atsiliepimai б ieрkinius ar prieрieрkinius, dublikai (ieрkovo atsiliepimai б atsakovo pareikрtа atsiliepimа), triplikai (atsakovo atsiliepimai б dublikа), atskirieji, apeliaciniai ir kasaciniai skundai bei atsiliepimai б juos ir kiti dokumentai, kuriuose raрytinio proceso metu pareikрti jш praрymai, reikalavimai, atsikirtimai ar paaiрkinimai.

 

Straipsnis. Dalyvaujanиiш byloje asmenш procesiniш dokumentш forma ir turinys

1. Procesiniai dokumentai teismui pateikiami raрtu.

2. Kiekviename dalyvaujanиio byloje asmens procesiniame dokumente turi bыti:

1) teismo, kuriam paduodamas procesinis dokumentas, pavadinimas;

2) dalyvaujanиiш byloje asmenш procesinл padлtis, vardas, pavardл, asmens kodas (jeigu jis yra юinomas), gyvenamoji vieta, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iр jш yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas,buveinл, kodas, atsiskaitomosios sаskaitos numeris ir kreditoбstaigos rekvizitai. Asmeniui pageidaujant, kad procesiniai dokumentai bыtш бteikti per telekomunikacijш galinб бrenginб, nurodomas tokio telekomunikacijш galinio бrenginio adresas;

3) procesinio dokumento pobыdis ir dalykas;

4) aplinkybлs, patvirtinanиios procesinio dokumento dalykа, ir бrodymai, patvirtinantys рias aplinkybes;

5) priedai pridedami prie pateikiamo procesinio dokumento;

6) procesinб dokumentа paduodanиio asmens paraрas ir jo suraрymo data.

3. Procesiniame dokumente, kuriuo atsisakoma pareikрto ieрkinio, atskirojo, apeliacinio ar kasacinio skundo, turi bыti paюymлta, kad pareiрkлjui юinomos tokio atsisakymo procesinлs pasekmлs.

4. Jeigu procesinб dokumentа teismui pateikia atstovas, procesiniame dokumente nurodomi рiostraipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti duomenys apie atstovа, taip pat pridedamas dokumentas, бrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nлra arba jeigu byloje esanиio бgaliojimo terminas yra pasibaigжs.

5. Uю dalyvaujantб byloje asmenб, kuris negali pasiraрyti, procesinб dokumentа pasiraрo jo бgaliotas asmuo, nurodydamas prieюastб, dлl kurios pats dalyvaujantis byloje asmuo negalлjo pasiraрyti pateikiamo dokumento.

 

Straipsnis. Paruoрiamieji dokumentai

Procesiniuose dokumentuose, kuriais siekiama pasirengti юodiniam bylos nagrinлjimui, papildomai turi bыti:

1) pasiыlymai, praрymai arba reikalavimai, kurie bus pareikрti юodinio nagrinлjimo metu;

2) prieрingos рalies pateiktш бrodymш bei reikalavimш vertinimas;

3) бrodymai, kuriais рalis pagrindюia savo reikalavimus arba atsikirtimus. Jeigu рalis pati бrodymш pateikti negali, bыtina nurodyti negalлjimo pateikti prieюastб bei suformuluoti praрymа teismui juos iрreikalauti, nurodant jш buvimo vietа bei aplinkybes, kurias рie бrodymai gali patvirtinti.

 

Straipsnis. Pateikiamш procesiniш dokumentш skaiиius ir kalba

1. Dalyvaujantys byloje asmenys teismui pateikia procesiniш dokumentш originalus. Be to,teismui pateikiama tiek procesiniш dokumentш nuoraрш, kad po vienа tektш prieрingai рaliai (procesinio bendrininkavimo atveju visiems bendrininkams) ir tretiesiems asmenims, iрskyrus рio Kodekso numatytus atvejus. Vietoj procesinio dokumento nuoraрш gali bыti pateikti keli procesinio dokumento egzemplioriai.

2. Procesiniш dokumentш priedш pateikiama toks pat skaiиius, kaip ir procesiniш dokumentш, iрskyrus atvejus, kai dлl didelлs apimties teismas leidюia nepateikti priedш dalyvaujantiems byloje asmenims.

3. Visi procesiniai dokumentai ir jш priedai teismui pateikiami valstybine kalba, iрskyrus рiame Kodekse bei kituose teisлs aktuose numatytas iрimtis.

 

Straipsnis. Procesiniш dokumentш priedш pateikimo forma

1. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinб pagrindюia raрytiniais бrodymais, prideda jш originalus arba nuoraрus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujanиio advokato ar dokumentа iрdavusio (gavusio) asmens.

2. Teismas savo iniciatyva ar dalyvaujanиio byloje asmens praрymu gali pareikalauti pateikti dokumentш originalus. Dalyvaujanиio byloje asmens praрymas pateikti dokumentш originalus turi bыti pateikiamas ieрkinyje, prieрieрkinyje, atsiliepime б pareikрtа ieрkinб arba kituose dalyvaujanиiш byloje asmenш procesiniuose dokumentuose. Vлliau tokб praрymа dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti, jeigu prieюastis, dлl kuriш praрymas nebuvo pateiktas anksиiau, teismas pripaюбsta svarbiomis arba jeigu tokio praрymo patenkinimas neuюvilkins bylos iрnagrinлjimo.

3. Tais atvejais, kai su procesinio dokumento turiniu susijusi tik dalis dokumento, teismui gali bыti pateikiamos atitinkamos dokumentш dalys (iрraрai, iрtraukos).

 

Straipsnis. Procesiniш dokumentш ir jш priedш priлmimas ir trыkumш iрtaisymas

1. Teismas, nustatжs, kad pateikto procesinio dokumento forma ir turinys atitinka keliamus reikalavimus, procesinio dokumento priлmimo klausimа gali iрsprжsti rezoliucija, iрskyrus рiame Kodekse numatytus atvejus.

2. Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jш formai ir turiniui keliamш reikalavimш arba nesumokлtas юyminis mokestis, teismas priima nutartб ir nustato pakankamа terminа, taиiau ne trumpesnб kaip septynios dienos, trыkumams paрalinti. Nutartis iрsiunиiama ne vлliau kaip kitа dienа po jos priлmimo dienos.

3. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikжs procesinб dokumentа, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu paрalina trыkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dienа. Prieрingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisлjo nutartimi grаюinamas jб padavusiam asmeniui.

4. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti aiрkыs netikslumai nлra kliыtis atlikti procesinius veiksmus, kuriш yra praрoma pateiktame procesiniame dokumente.

5. Teismo nutartis paрalinti procesinio dokumento trыkumus yra бteikiama tik рб dokumentа pateikusiam asmeniui. Рi nutartis nлra skundюiama atskiruoju skundu. Teismo nutartis, kuria procesinis dokumentas grаюintas dлl to, kad nepaрalinti jo trыkumai, skundюiama atskiruoju skundu.

6. Рiame straipsnyje iрvardytos teismo nutartys priimamos raрytinio proceso tvarka.

Straipsnis. Teismo procesiniai dokumentai

1. Teismo procesiniai dokumentai (sprendimai, бsakymai, nutartys, nutarimai, rezoliucijos, teismoposлdюio protokolai, рaukimai ir praneрimai) – tai proceso metu teismo priimti dokumentai.

2. Visi teismo procesiniai dokumentai yra suraрomi, priimami ir бteikiami рio Kodekso nustatyta tvarka.

 

Antrasis skirsnis

Бteikimas

Straipsnis. Бteikimo bыdai

1. Teismas procesinius dokumentus бteikia registruotu paрtu, per antstolius, kurjerius, kitais рiame Kodekse nurodytais bыdais, o бstatymш ir kitш teisлs aktш nustatytais atvejais – telekomunikacijш galiniais бrenginiais. Procesinius dokumentus бteikti per telekomunikacijш galinius бrenginius galima dalyvaujanиio byloje asmens sutikimu.

2. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo sutinka, teismas gali iрduoti jam procesinб dokumentа, kad jб бteiktш adresatui.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.018 с.)